Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Svět se bojí koronaviru: Jsou epidemie mečem Božího hněvu? Příbeh ze starého Říma. Mysleme včas na pokání. Sedminásobné litanie účinnější než karanténa. Proč se hrad jmenuje Andělský? Rozpraskaná loď

Svět se bojí koronaviru: Jsou epidemie mečem Božího hněvu? Příbeh ze starého Říma. Mysleme včas na pokání. Sedminásobné litanie účinnější než karanténa. Proč se hrad jmenuje Andělský? Rozpraskaná loď

23. 2. 2020

Tisk článku

Roberto de Mattei připomíná, že jediná naděje ve chvíli, kdy se celá společnost řítí do záhuby, nespočívá v moderních lécích či technologiích, nýbrž v duchovní aktivitě

Tajemný mrak zahaluje koronavirus či Covid-19. Neznáme jeho původ, reálné údaje o šíření, ani možné následky.

Nicméně víme, že pandemie byly v dějinách vždy pokládány za metlu Božího hněvu, a jediný protilék, který proti ní staví církev, je modlitba a pokání.

Meč Božího hněvu

Tak tomu bylo roku 590, když Řehoř, původem ze senátorské rodiny rodu Anicia, byl zvolen papežem a přijal jméno Řehoř I. (540-604).

Itálie byla zaplavena nemocemi, hladem, sociálními rozpory a vlnou pustošících Langobardů. Mezi roky 589 a 590 propukla prudká epidemie moru, strašná luesinguinaria poté, co zpustošila byzantskou oblast na Východě a Franky na Západě, všude na poloostrově rozsévala smrt a hrůzu a napadla město Řím. Římští občané pokládali tuto epidemii za Boží trest za zkaženost města.

První obětí, kterou skosila, byl papež Pelagius II., který zemřel 5. února 590 a byl pohřben u svatého Petra. Klérus a římský senát zvolili za jeho nástupce Řehoře, který poté, co se stal městským prefektem, žil ve své mnišské cele na Monte Celio. Když byl 3. října 590 vysvěcen, jako nový papež se ihned utkal s metlou moru. 

Gregorio z Tours (538 - 594), současník a kronikář těchto událostí vypráví, že v památné řeči, kterou pronesl v chrámě sv. Sabiny, Řehoř vyzval Římany, aby zkroušeně jako kajícníci následovali příklad obyvatel Ninive: "Rozhlédněte se kolem: hle meč Božího hněvu se rozmáchl nad veškerým lidem. Nečekaná smrt nás vytrhuje ze světa a nedopřává nám ani minutu času. Ve stejné chvíli kolik je zde kolem nás těch, které postihlo zlo, aniž by mohli pomyslet na pokání."

Čtěte ZDE: Půl století kocoviny: Odpočívej v pokoji, moderní katolictví. Schopnost lidí ignorovat realitu. Dialog se zlem nikam nevede. František darem Prozřetelnosti: Hrůza je vidět v plné nahotě. Vinu nesou i jeho předchůdci

Sbor andělů 

Papež tedy vyzval, aby všichni pozvedli zrak k Bohu, který dopouští strašné tresty, aby napravil své děti. Aby tedy usmířil Boží hněv, nařídil sedminásobné litanie, procesí vycházející ze sedmi různých kostelů směrem k vatikánské bazilice za zpěvu litanií. A to je původ tzv. "Litaniae maggiori" neboli prosebné dny, kdy prosíme Boha, aby nás uchránil před protivenstvím.

Sedm průvodů kráčelo mezi budovami starého Říma, kráčeli pěší a bosí pomalým krokem, s hlavami pokrytými popelem. Když tyto zástupy procházely městem, ponořeny do pohřebního mlčení, mor dorazil s takovou prudkostí, že v krátké době jedné hodiny zemřelo osmdesát lidí, kteří padli mrtví na zem. Ale Řehoř nepřestal ani na chvíli povzbuzovat lid, aby pokračoval v modlitbě, a chtěl, aby v průvodě byl nesen obraz Panny Marie, uchovávaný v Santa Maria Maggiore, který namaloval evangelista sv. Lukáš.

Legenda aurea Jakuba z Varazze, která je kompendiem tradic předávaných v prvních staletích křesťanské éry, vypráví, že jak se obraz krok za krokem blížil, vzduch se stával zdravější a čistší a nákaza moru se rozpouštěla, jakoby nemohla snést jeho přítomnost. "Došli k mostu, který spojuje město s Hadriánovým mauzoleem, známým ve středověku jako Castellum Crescentii, když náhle bylo slyšet sbor andělů, kteří zpívali: 'Regina Coeli, laetare, Alleluja – Quia quem meruisti portare, Alleluja – Resurexit sicut dixit, Alleluja!' Řehoř odpověděl silným hlasem: 'Ora pro nobis, rogamus, Alleluja!'"

Rozpraskaná loď

Tak se zrodila Regina coeli, antifona, kterou církev ve velikonoční době zdraví Marii Královnu po zmrtvýchvstání Spasitele. Po zpěvu andělé utvořili kruh kolem obrazu Panny Marie, a když Řehoř pozvedl zrak, spatřil na vrcholu hradu Anděla, který utíral meč skropený krví a ukládal ho do pochvy na znamení, že trest je u konce.

Řehoř pochopil, že mor skončil, a tak se stalo: a onen hrad byl nazván Andělský.

Řehořovu výzvu a nikoliv amazonské blouznění by církev dnes potřebovala, jak to popisuje svého času sv. papež Řehoř: "Loď prastará a strašně rozpraskaná; všude do ní narážejí vlny a prkna jsou nahnilá; je zpustošena násilím a každodenními bouřemi, a ty dávají tušit její ztroskotání". Ale nyní Boží Prozřetelnost probudila lodivoda, který, jak tvrdí sv. Pius X., "i když řádí příboj, dokázal nejen dorazit do přístavu, ale také zabezpečit loď proti budoucím bouřím".

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti Kristu. Prostitutka na oltáři. Zbožštění člověka. Modla rozumu. Vraždění katolíků. Zkáza mravů jako lidské právo? Zatím zednáři triumfují

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti...

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico a Trump: Zásah Boží? A co nezdařený atentát na Hitlera? Neboj se a nemlč! Uchovat si zdravý rozum a víru. Kde se bere zlo? Pán Bůh není eurozóna

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico...

Na začátek stránky