Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Vymyté mozky: Pravda je tabu, protože je negativní. Kde hledat pozitivní informace? Hus, Mohamed a osvícení vrazi jsou jsou nedotknutelní. Bude se škrtat i v evangeliích? Limonádkové křesťanství není křesťanství

Vymyté mozky: Pravda je tabu, protože je "negativní". Kde hledat pozitivní informace? Hus, Mohamed a osvícení vrazi jsou jsou nedotknutelní. Bude se škrtat i v evangeliích? Limonádkové křesťanství není křesťanství

28. 8. 2021

Tisk článku

Radomír Malý hledí na tristní stav víry a sebevědomí u Kristova lidu, jemuž byla v rámci "modernizace" církve ukradena pravá víra i schopnost kriticky uvažovat

Propagandistické vymývání mozků českých (a nejen českých) občanů již běží dlouhá desetiletí, ne-li staletí. Ani katolíci nejsou proti tomu imunní. Neomodernistická masáž ze strany mnohých současných církevních představitelů naopak plně souzní s mainstreamovými médii.

Učinil jsem v poslední době tři tristní zkušenosti. Když jsem přednášel v jedné farnosti o Francouzské revoluci a uvedl strašlivá zvěrstva osvícenských a zednářských neznabohů páchaná ve Vendée a jinde na katolících, jejichž jediným proviněním bylo, že se nechtěli vzdát víry zjevené Bohočlověkem, stěžovali si potom někteří u faráře, že prý má přednáška byla „negativistická“ a nacházelo se v ní příliš málo „pozitivních informací“.

Neměl jsem už možnost s těmi lidmi hovořit a zeptat se jich, jaké „pozitivní informace“ měli na mysli. Takové, že Francouzská revoluce byla vítězstvím svobody, rovnosti, bratrství a lidských práv, jak se tomu učí ve školách a jak to hlásají vlivné sdělovací prostředky? Kdybych přednášel takto, nejspíš by si nestěžovali.

Typický brainwashing

praktikovaný tzv. duchem II. vatikánského koncilu: všichni jsme bratři, nesmíme se proto těch druhých, těch nekatolíků, dotknout, proto je nežádoucí mluvit pravdu o krvavé genocidě, jakou oni v minulosti připravili věrným katolíkům (a připravují i dnes). To by bylo proti zásadám dialogu a porozumění, musíme „pokorně“ hovořit jen o vině Církve, nikoli o vině těch druhých. Za stížností těchto věřících na mé líčení krvavých bestialit osvícenských kreatur vůči katolíkům bylo jasně cítit právě tohoto ducha. Pokud ho chtějí pěstovat, tak bych jim vřele doporučil, aby škrtli ze svých vědomostí také informace o krvavém pronásledování křesťanů římskými císaři v prvních třech staletích, ty jsou také „negativistické“, stejně tak i perzekuce ze strany bolševiků či mohamedánů. 

V jiné farnosti jsem zase přednášel o Husovi a upozornil na jeho bludy a na to, že on sám nese vinu na vraždách katolíků věrných arcibiskupovi Zbyňkovi a také požadoval upálení svých odpůrců, jak píše sám protestant František Palacký. Jenže tito zbožní farníci se mne ptali, z jaké literatury jsem čerpal. Když jsem uvedl Sedláka, Neumanna, Palackého a další, tak mi řekli, že prý existují ještě jiní autoři a já prý musím brát v úvahu i je. Nebyli schopni popřít, že to, co jsem říkal, je pravdou, ale prý nemohu být „jednostranně negativistický“, musím údajně „předložit i názor druhé strany“.

Čili jinými slovy: říkat objektivní pravdu, která je pro odpůrce Církve nepříjemná, nelze, to je „negativismus“. My katolíci musíme být přece ve smyslu II. vatikánského koncilu „pozitivní“ a nehlásat nic, co by nekatolíky „zraňovalo“, i když jde o prokazatelnou skutečnost. Pravda není vůbec důležitá, naopak někdy spíše nežádoucí, prvořadý je „pozitivní přístup“.

Čtěte ZDE: Falešné křesťanské sebemrskačství: Uznáváme vylhanou historii. Také proto zaniká naše identita. Proč jsme podlehli bludům? Takřka vše bylo prokazatelně jinak. Proč nás upadlý klérus sám nadále klame?

Jindy jsem zase v jedné komunitě vykládal o Mohamedovi

a upozornil na totální nemožnost srovnání „proroka luny“ s Ježíšem Kristem. Zatímco náš Pán jako Bůh vynikal úplnou bezhříšností a bezmeznou láskou, Mohamed naopak byl masový vrah, pouštní lupič, smilník a pedofil.

Mluvil jsem i o Lutherovi a dokazoval přímo z pramenů, že byl nejen heretikem a rouhačem, ale i notorickým alkoholikem, sprostým hulvátem a cizoložníkem. Po přednášce za mnou přišla jedna dáma a omlouvala se, že musela z ní odejít, neboť to, co jsem říkal, bylo prý „velké množství negativních informací“.

Neměl jsem již možnost se té ženy zeptat, co si představuje pod pojmem „pozitivní informace“. Pokud jí nestačí jako „pozitivní sdělení“ fakt, že proti Mohamedově zvrhlosti stojí Kristova totální bezhříšnost a láska, kterou nikdo z lidí není schopen napodobit, což je jasným důkazem pravosti Kristova poselství proti Mohamedovu, nebo že k Lutherově herezi a nemravnosti jsou v jeho době protikladem úžasní katoličtí světci a mravní velikáni á la svatý Ignác z Loyoly, svatý Petr Canisius, svatá Karel Boromejský, papež svatý Pius V., svatá Terezie z Avily, svatý Jan od Kříže, svatý František Sáleský, svatý Jan z Boha a řada dalších, tak vůbec nechápu, jakou mají tito věřící představu o „pozitivních informacích“.

Není snad v tomto několik staletí trvajícím vymývání mozků nejlepší pozitivní informací právě ukázat, že odpůrci a pronásledovatelé Katolické církve byli lidmi mravně zvrácenými, proti nimž stojí katoličtí světci jako zářivý protiklad, což je dokladem pravosti a pravdivosti Církve založené Ježíšem Kristem, a falešnosti všech jiných náboženství a bezbožeckých ideologií?

Není snad jasně pozitivní informací právě to, že francouzští revolucionáři, tolik velebení současnými demokraty, liberály a marxisty všeho ražení jako bojovníci za lidskou svobodu a práva člověka proti církevnímu „tmářství“, byli ve skutečnosti bestiálními sadistickými masovými vrahy věrných katolíků, že počet jejich statisícových obětí během pár let je absolutně nesrovnatelný s údajným číslem několika tisíc obětí inkvizice a náboženského pronásledování nekatolíků katolíky za období zhruba 500 let? Nespočívá pozitivní informace právě v tom, že odpůrci katolické nauky jsou tady demaskováni jako zločinci a lháři a Církev září jako maják pravdy?

Jenže tito mí kritikové

rozumějí pod pojmem „pozitivní informace“ něco zcela jiného: mluvit jen minimálně – pokud možno raději vůbec – o zločinech mohamedánů, protestantů, osvícenských, zednářských, komunistických či neomarxistických neznabohů na katolících, zato však neustále zdůrazňovat v duchu hrbaté pokory údajné „zločiny“ katolíků na těch druhých. Nepopíráme, že některé existovaly, ale jsou absolutně neporovnatelné s krutostmi a zabíjením katolíků heretiky, nekřesťany a bezbožníky, nota bene mnoho z toho, co se učí ve škole v dějepise, je vylhané. Jenže na tyto argumenty značná část našich novocírkevních věřících má „špunty v uších“. Když se dáte s nimi do hovoru, jak vlastně „pozitivní informace“ chápou, pokaždé z nich vyleze právě představa, že je nutno mlčet o krvavých zločinech nepřátel na Církvi a mluvit pouze „kajícně“ o zločinech katolíků.

Uvědomují si vůbec, jak se zpronevěřili poslání, které jim svěřil Duch Svatý ve svátosti biřmování? Podle katolického katechismu tato svátost uděluje právě zvláštní milost pravdy víry „hlásat, obhajovat a bojovat za ně, v případě nutnosti položit za ně i svůj život“. Jak chtějí pravdy víry hájit a bránit, když se nechtějí vzdělávat a přijímat potřebné argumenty k posílení své víry i víry druhých, kteří jsou jim svěřeni?

Jak chtějí být bojovníky Kristovými, když nechtějí slyšet pravdivá fakta a použít je jako argumentační zbraně, neboť jsou pro ně „negativními informacemi“? V tom případě bych jim doporučil, aby byli důslední a škrtli z evangelií všechny tzv. „negativistické“ výroky našeho Spasitele. Je jich tam celá řada, zejména v polemice proti farizeům, saduceům a vůbec židům jako takovým. Totéž ať učiní s celým Novým zákonem, kde se v listech sv. Pavla i dalších apoštolů nacházejí podobné texty.

Jenže hlavní vinu nenesou oni.

Čtěte ZDE: Prázdné kostely i o nedělní mši: Jde o úpadek Církve po II. vatikánském koncilu. Zjevené Boží slovo a mravní zásady v prachu? Základ v rodinách a školách. Východisko z krize existuje!

 

Ta spočívá především

na bedrech těch, kteří tady vnesli „ducha II. vatikánského koncilu“, jemuž se musela přizpůsobit veškerá nová formace věřících. To, co před koncilem bylo samozřejmostí, tedy obhajoba Církve historickými argumenty s poukazem na zločiny jejich nepřátel proti ní, se stalo po něm nežádoucí. Prioritní je zde dialog, porozumění a bratrská láska se všemi. Všichni jsme bratři, všichni se nějak dostaneme do nebe na základě své víry, tuto radost nějak sdílejme a dělme se o ni. Otázka pravdy je tady na škodu, proto se jí nezabývejme.

Vím, že takhle natvrdo to jen málokdo z neomodernistických teologů a hierarchů formuluje, nicméně tato mentalita je tady více než zřejmá a zakusil jsem ji až příliš často. Nazývám ji „limonádkovým křesťanstvím“, které se jen opájí frázemi o všeobjímající lásce všech vůči všem, při nichž nemusím pravou víru hájit a bránit argumenty, i když nenávist vůči Kristu a pronásledování věřících ve světě bují čím dál víc. Víra jako víra, církev jako církev, smýšlení jako smýšlení, hlavně se mějme rádi, on to Bůh všechno nějako srovná. A zatím se vyprazdňují kostely a praktikujících věřících ubývá geometrickou řadou.

Pouze katolická Tradice nabízí správný postoj boje. Ano, vždyť tady na zemi jsme podle katolického katechismu „bojující Církví“, což se v modernistických pokoncilních publikacích nedočteme. Tak tedy bojujme s pomocí a pod vedením Ducha Svatého pod praporem Kristovým! Žel v dnešní době bude nutno ostří tohoto duchovního meče nezřídka obrátit i proti páté koloně ve vlastních řadách, ale Pán nám dá vždycky k tomu sílu a nadpřirozenou moc!

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa  jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky totéž. Arcibiskup: Nemohu mlčet tváří v tvář ničení Církve! Falešný papež nemůže exkomunikovat. Kyrie eleison!

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí zatajování zázraku s covidem? I student by poznal krev. Kus živého masa? Všelidské bratrství místo Božího zázraku? Zahrávají si...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí...

Na začátek stránky