Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Ve službě vlasti: Proč Hamáček nechce občanskou domobranu? Rudá mikina a čučkař Koudelka mají s naším domovem jiné plány. Tátové od rodin horší než Al-Kajda? Ďábelská lest. Trestná bude i kritika

Ve službě vlasti: Proč Hamáček nechce občanskou domobranu? Rudá mikina a čučkař Koudelka mají s naším domovem jiné plány. Tátové od rodin horší než Al-Kajda? Ďábelská lest. Trestná bude i kritika

28. 11. 2020

Tisk článku

Aleš Přichystal ostře polemizuje s pokusy o zákaz českých domobraneckých organizací a po úspěšné knize Přežít nebo zemřít dává ve své nové knize nahlédnout do zákulisí vlastenecké fronty

Domobrana – zbytečný výmysl nové doby nebo historicky ověřená forma kolektivní sebeobrany? Jsou domobranecké organizace zbytečné, když máme dobře pracující policii a armádu (která je ovšem spíš na zahraničních misích, než aby bránila území naší země)? Skutečně se české domobrany chystají na partyzánské boje proti migrantům, jak hlásá dezinformační mediální mainstream? 

Opravdu jsou členové českých domobran, ve své většině pracující tátové nebo dědové od rodin, nebezpeční extrémisté, kteří by měli být postaveni mimo zákon? Či „neškodní blázni“, běhající po lesích, hrajíce si na vojáky? Nebo to jsou upřímní vlastenci, kteří se ve svém volném čase a za své peníze (na rozdíl většiny – ze státního rozpočtu i ze zahraničí skvěle dotovaných – politických „neziskovek“) učí připravovat na různé krizové situace, aby dokázali efektivně ochránit a ubránit své rodiny a svou zemi?

Na tyto a mnohé další otázky odpovídá autor Aleš Přichystal, bývalý náčelník štábu Zemské domobrany, ve své politicky nekorektní knize Ve službě vlasti, kterou právě vydává naše nakladatelství Česká citadela. Pojďme do textu alespoň krátce nahlédnout:

Zmocňovací zákon – bič na domobrany

Česká vláda se rozhodně nechová jako moudře jednající skupina lidí, mající za úkol zajistit nejen blaho, ale hlavně bezpečnost lidí, kteří si je zvolili do svého čela. V časech, kdy se bezpečnostní situace ve světě, v Evropě i v naší zemi rapidně zhoršuje a hrozby různého charakteru jsou stále silnější, nabídky pomoci od občanů, zapojených do dobrovolných občanských iniciativ, jsou nejen odmítány, ale lidé, kteří pomoc nabízejí, jsou kriminalizováni a dehonestováni. Často od těch, kteří sami nejsou schopni pro bezpečnost sebe, svých rodin ani svého okolí udělat vůbec nic, a naopak k likvidaci relativního bezpečí naší země intenzivně přispívají.

Jsou však vystaveni neustálým snahám ministerstva vnitra, BIS, pisálků z mainstreamu i pochybných sluníčkářských aktivistů dostat domobranecké organizace mimo zákon a jejich představitele a členy kriminalizovat.

Dobře organizovaná a vycvičená domobrana je nezbytná v zájmu bezpečnosti svobodného státu; právo lidu držet a nosit zbraně nesmí být proto omezováno. Pokud se nějaký režim snaží odzbrojit své občany a iniciativy občanů, snažících se o domo-obranu, postavit mimo zákon, jedná se jednoznačně nikoliv o projev demokracie, ale totality! 

Významným vnitropolitickým tématem se stal návrh Zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Tento návrh předložila skupina poslanců napříč politickými stranami a podle předkladatelů je cílem zákona „upravit nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR“. Ovšem v důvodové zprávě se hned na začátku uvádí cíl jiný: „znemožnit, aby se paramilitární skupiny fungující mimo relevantní bezpečnostní systém ČR vyzbrojovaly a aby se zbraněmi usilovaly o prosazování svých ideologických cílů; činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou ČR“.

Běžný čtenář by se jistě nad významem těchto slov ani nezamýšlel, vždyť nikdo z nás nechce, aby se u nás nelegálně vyzbrojovaly různé teroristické skupiny, které se následně budou snažit o zavedení jiného zřízení, například dle práva šáría. Jenže – pravá podstata části návrhu zákona jednoznačně směřuje k zákazu stávajících domobraneckých skupin. 

Čtěte ZDE: Na prahu krize nevídaných rozměrů: Přijde občanská nebo světová válka? Máme u nás už stovky tisíc cizinců! Co udělají, až to začne? Banditismus, rabování, boj o život. Stát se o nás nepostará. Přijde to už brzy

Domobrana - nebezpečnější než Al-Kajda?

V ČR vzniklo v minulých letech několik větších i menších domobraneckých uskupení. Domobrany od počátku své činnosti deklarovaly jako hlavní smysl své existence snahu chránit své rodiny, své přátele i svou vlast, Českou republiku. Hlavní náplní činnosti domobran se stal výcvik pro zvládání mimořádných situací, které mohou v naší zemi nastat. Domobrany se přitom mnohokrát snažily nabídnout svou pomoc orgánům státní správy i samosprávy. Paradoxně čím více se snažily státu pomoc svých vycvičených a vybavených členů nabízet, tím více je za to stát prostřednictvím ministerstva vnitra skandalizoval a odsuzoval.

Podstatu snahy režimu zakázat domobrany ukázal v celé nahotě článek, kde se psalo: „Cílem představitelů domobraneckých uskupení je legalizace domobran jejich zakotvením v právním řádu ČR. To jde ale zcela proti aktuálním snahám státu. Ministerstvo vnitra se proto chystá domobrany zakázat“.   

Kampaně v mainstreamu však na diskreditaci domobrany nestačily. Naopak se ukázalo, že za domobranami stojí velká část veřejnosti, která si uvědomuje jejich důležitost v dnešním nebezpečném světě. V září loňského roku proběhly tiskem informace, že ministerstvo vnitra v rámci balíčku nové zbraňové legislativy připravilo tzv. Nadstavbový zákon, který měl mimo jiné řešit zákaz „vytváření ozbrojených skupin, které mají povahu domobrany, milice nebo politické strany a chtějí zbraněmi prosazovat náboženské, politické či obdobné společenské cíle“. V závěru důvodová zpráva uváděla: „za ozbrojenou skupinu jsou považovány organizace, ať již existující formálně nebo i toliko neformálně (fakticky), pokud mají povahu domobrany, milice nebo jiné ozbrojené složky. Pojmy domobrany, milice a jiné ozbrojené složky nejsou v návrhu nadstavbového zákona definovány, neboť zde nepředstavují pojmy nesoucí samotný obsah (hypotézu) zakotvované právní normy, ale jedná se o pojmy vysvětlující, které upřesňují koncept ozbrojené skupiny“.   

To však nestačilo hlavnímu čučkaři, věčnému plukovníku Koudelkovi, který navrhoval rovnou domobrance zavírat do vězení. Bezpečnostní informační služba navrhovala, aby členství v domobranách bylo (konkrétně „když dojde k vytvoření reálně ozbrojené skupiny s velkým množstvím členů“) rovnou trestným činem. BIS tak chtěla ještě zpřísnit zákon, který připravoval ministr vnitra Hamáček.  

Novou knihu Aleše Přichystala Ve službě vlasti (z níž je tato ukázka) objednávejte zde ZDE

Hamáčkova ďábelská lest

Protože se ukázalo, že přímý zákaz domobraneckých organizací by mohl v Poslanecké sněmovně u části poslanců narazit, ministr vnitra v novém návrhu zákona změnil formulace paragrafů, které mají postihovat domobrany tak, aby zde domobrana již nebyla přímo jmenována. Místo pojmu „domobrana“ se zde hovoří o „ozbrojené skupině, která má povahu paramilitární ozbrojené složky, je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii, a nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním, nebo organizuje osoby, které zbraněmi nakládají. Zároveň se mu podařilo přesvědčit poslance SPD i KSČM, že jde o zákon proti vzniku islamistických milic, buněk Islámského státu, šáríatských hlídek, ozbrojených anarchopirátských skupin typu sdružení ANTIFA, anebo o jiné nepokrytě teroristické skupiny, což potvrdil ve svých vystoupeních předseda SPD Tomio Okamura.

Páni poslanci pouze sedli na lep ministru Hamáčkovi (ČSSD), jehož nenávist k domobranám a naopak náklonost k organizacím typu Antifa, je obecně známa. Zmíněný paragraf 3 návrhu zákona sice přímo o domobranách nehovoří, ale zcela popisuje jejich principy činnosti. Podle důvodové zprávy k návrhu zákona (8) je za paramilitární ozbrojenou složku považována skupina, která: 

1) má určitou vnitřní hierarchickou organizační strukturou – domobrany mají vlastní velitelskou strukturu 

2) musí se jednat o organizace paravojenského, popř. „parapolicejního“ či obecněji „parabezpečnostního“ typu - podle dříve publikovaných vyjádření MV a BIS jsou domobrany „paravojenský, popř. „parapolicejní“ subjekt

3) tyto pojmy odkazují ke konkrétním příkladům ozbrojených skupin, které na území republiky vznikaly a vyvíjely činnost v minulosti, ať již byl jejich název jakýkoli – domobrany již existují.  Pozn. Všimněte si, že se zde nehovoří o skupinách, které teprve mohou vzniknout, jako např. šáríá hlídky,… 

Podle výše uvedené důvodové zprávy „stanovovaný zákaz však nestojí toliko na definici povahy zakazované ozbrojené skupiny, dalšími kritérii, která musejí být naplněna, aby se v konkrétním případě jednalo o ozbrojenou skupinu ve smyslu tohoto zákazu, jsou dále tato hlediska:

1, musí se jednat o skupinu, která sleduje prosazení určitých politických, náboženských nebo obdobných společenských cílů, založených na určité ideologii – domobrany sice tuto podmínku nesplňují, protože nesledují prosazení určitých politických nebo náboženských cílů. Ovšem co jsou to „společenské cíle“? To není nikde definované, proto je možné tuto formulaci ze strany ministerstva vnitra bez větších problémů ohnout a volně vyložit, kdy např. kritika stávajícího liberálně demokratického režimu bude brána jako „společenský cíl“ – a naráz takto budou domobrany splňovat i tento bod.

2, dosažení těchto cílů musí zahrnovat (nebo aktivně připouštět) i právě jejich ozbrojené prosazení – domobrany se rozhodně o žádné další cíle než vlastní sebe-obranu nesnaží, ale pokud budou na ministerstvu vnitra schopni prokázat uvedené „společenské cíle“, bude pro Hamáčka a jeho lidi jednoduché vytvořit konstrukt, že toho domobrany chtějí dosáhnout ozbrojenou silou. 

3, „ozbrojenost“ skupiny může spočívat jak v tom, že se zbraněmi nakládá samotná skupina (zejména, má-li právní osobnost), o získání přístupu ke zbraním určitým způsobem usiluje, nebo pokud pouze s cílem jako ozbrojená skupina ve výše uvedeném smyslu organizuje osoby, které jinak se zbraněmi nakládají (např. coby držitele zbrojních oprávnění) - i tuto část domobrany splňují, velká část domobranců je legálními držiteli zbrojních průkazů, chodí cvičit na střelnice, atd. 

Trestná bude i kritika 

Nově navrhovaný zákon myslí opravdu na vše. Zakazuje dokonce i kritiku špatné práce policie nebo armády, případně nepřipravenost státu na mimořádné situace. Nevěříte? V důvodové zprávě se v části „Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu” hovoří takto: „Návrh zákona tak sleduje účel posílení sféry vnitřní bezpečnosti i obrany státu zejména v těchto oblastech: 

- zabránění vzniku autonomních ozbrojených skupin, které by měly aspiraci nahradit či v souladu s vlastními cíli doplnit, a popř. problematizovat či snížit důvěru v bezpečnostní mechanismy státu, a to i v případech, pokud by se o dosažení těchto cílů dané autonomní entity pokoušely formálně v rámci legálních prostředků právního řádu ČR,…“  

Domobrany dlouhodobě analyzovaly bezpečnostní mechanismy státu a se znalostí dané problematiky (neboť členy nebo sympatizanty domobran jsou bývalí vysocí důstojníci a generálové jak armády, tak policie, i bezpečnostní experti, kteří znají reálný, tedy ne pouze deklarovaný – neboť tyto dvě věci se značně liší – stav armády a bezpečnostních složek). Často konstatovaly, že oprávněně nemohou mít plnou důvěru ve stávající bezpečnostní mechanismy státu, které jsou dlouhodobě cílevědomě podkopávány a nejsou připraveny v případě vzniku mimořádné situace velkého rozsahu účinně zasáhnout ve prospěch občanů tohoto státu.  

Takže vlastně i oprávněná kritika stávajícího stavu ze strany domobraneckých organizací může být brána jako „problematizování či snížení důvěry v bezpečnostní mechanismy státu, a to i v případech, pokud by se o dosažení těchto cílů dané autonomní entity pokoušely formálně v rámci legálních prostředků právního řádu ČR”. Neučili nás náhodou někdy někde, že kriminalizování oprávněné kritiky se nazývá totalita? 


Čtěte ZDE: Hejno černých labutí na obzoru: COVID-19 je jen první z nich. Otázka nezní „zda“, ale „kdy“ přiletí další. Ekonomické dopady zatím jen tušíme. Musíme se opět stát soběstačnou zemí. Na ostatní nespoléhejme

Ministerstvo vnitra v roli žalobce, soudce i vykonavatele rozsudku

Další Hamáčkovou ďábelskou lstí je Paragraf 18 Přestupky, odst. 2, bod a, tohoto zákona. Za členství v „paramilitární organizaci“ dle § 3 (tedy ve skutečnosti v domobraně) bude uložen peněžitý trest až 200 tisíc korun. Přitom o spáchání přestupku podle tohoto zákona rozhoduje právě ministerstvo vnitra.   

K čemu tedy může reálně dojít? Po nabytí účinnosti zákona, tedy po 1. červenci 2020, začnou domobrancům docházet z Ministerstva vnitra usnesení o spáchání přestupku a uložení peněžitého trestu ve výši 200 tisíc korun. Odvolání je přípustné pouze dovoláním k ministrovi vnitra, tedy zase k Hamáčkovi. Dále je přiloženo číslo účtu, na který se musí za spáchání přestupku zaslat pokutu ve výši 200 tisíc korun. Pokud to odsouzený „domobranec- přestupkář“ neudělá – a je jasné, že téměř nikdo z domobranců po ruce žádných 200 tisíc korun nemá – tak se dostane do exekuce. Tedy žádná možnost, že se případ dostane před nezávislý soud. Ministerstvo vnitra udělá krátký a existenčně likvidační proces, s domobranci a jinými ztroskotanci se mazlit rozhodně nebude. 

Apel

Až vám bude v případě nějaké velké mimořádné události skutečně ouha, se zděšením naráz zjistíte, že vám nemůže pomoci policie, protože má personální podstav a stejný problém, jako je u vás, bude řešit na desítkách nebo stovkách dalších míst. A nepomůže vám ani armáda, protože se k vám nebude moci rychle dostat z Afganistánu, Mali či jiných bohem zapomenutých zemí naší zeměkoule, kde hájí zájmy jiných mocností nebo koncernů. Určitě vám také nepomůže červená mikina ministra vnitra Hamáčka nebo vyznamenání CIA pro šéfa BIS Koudelku. 

Mohou vám však pomoci vaši sousedi, sdružení do skupin domobrany, jednotek Civilní stráže nebo České gardy. Protože to jsou vaši sousedi, vy znáte je a oni znají vás. Navíc mohou být dobře vycvičeni a vybaveni na řešení podobných situací. 

Proto prosím pomozte zachovat tyto iniciativy vašich sousedů, kteří se připravují ve svém volném čase a za své peníze na řešení krizových situací. Přesvědčte své politiky, že to nejsou žádní extrémisté a zločinci, ale naopak zákona dbalí občané, kterým není lhostejný osud jejich rodin a přátel. Že to mohou být i oni, kteří pomohou, až to bude zapotřebí! 

Celý článek naleznete v prosincovém čísle měsíčníku MY, které vychází již 2. prosince 2020. Seženete jej ve vybraných trafikách, doporučujeme však výhodné předplatné papírové či digitální verze.
Tagy článku

Doporučujeme

Štěstí 2030: Nic nebudeš vlastnit! Tichý globální převrat v režii WEF. Desatero nástrojů přicházející totality. Čipy v těle i v oblečení, implantované mobily. Překalibrování svobody slova. Správné kádry v místních vládách to zařídí

Štěstí 2030: Nic nebudeš vlastnit! Tichý globální převrat v režii WEF. Desatero nástrojů...

Povídáme si v přímém přenosu: Reakce Petra Hájka na dopisy, ale i dotazy a názory, které kladete během vysílání. Otázka se vrací: Byly volby podvod? Co teď s tím? Občanská válka se nekoná. A co ta Západu proti Rusku?

Povídáme si v přímém přenosu: Reakce Petra Hájka na dopisy, ale i dotazy a názory, které...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky