Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Nový svět dle papeže Františka: Magická cesta do neznáma. Hnutí New Age má hlavu své církve. S imigranty vstříc NWO, globalismem ke zbožštění kosmu. Jsou Evropané nejnižší kastou?

Nový svět dle papeže Františka: Magická cesta do neznáma. Hnutí New Age má hlavu své církve. S imigranty vstříc NWO, globalismem ke zbožštění kosmu. Jsou Evropané nejnižší kastou?

7. 5. 2017

Tisk článku

Giuseppe Nardi dokládá, že současný papež neplní roli hlavy katolické církve, zato se skvěle ujal role instalátora globálního Nového světového řádu v duchu filosofie New Age

27. dubna se objevily nové internetové stránky, které spravuje jediné oddělení, pracující pod osobním Bergogliovým vedením, aby tak demonstroval svou skutečnou „víru“. Je to plod nového mediálního dikasteria (ústřední instituce římské kurie) Vatikánu s titulem: Dikasterium pro celostní vývoj člověka.

Co se pod tím skrývá?

Toto dikasterium založil Bergoglio v létě 2016 a má adresu www.migrants-refugees.org. Symbolem je oranžová záchranná vesta, kterou během audience daroval papeži jeden jeho „pomocník“. Vesta patřila údajně jednomu „utečeneckému dítěti“, které prý „utonulo“. Při prvním setkání dikasteria k 1. lednu 2017 řekl dotyčný Bergogliovi: „Nezvládl jsem to zachránit toto děvče. Zůstala jen vesta!“

„Univerzální církev“ a „holismus“

Dikasterium se představuje těmito slovy: Oddělení migrantů a uprchlíků vyzývá světovou církev, aby při všech konfliktech, přírodních katastrofách, pronásledování a extrémní nouzi holisticky pomáhala utečencům. Všechny tyto osoby jsou jinak zahrnuty do výrazu Displaced Person; ten po skončení druhé světové války označoval všechny osoby, které se nacházely mimo svůj domov. 

Nový vatikánský slovník má sloužit k tomu, aby povýšil migraci na „právo“. Bergoglio zde usiluje o překonání státní suverenity a vytvoření nových nadnárodních států, respektive jednoho celosvětového státu. 

Termín holismus se ve vatikánských dokumentech vyskytuje poprvé v roce 2003 u Papežské rady pro mezináboženský dialog a Papežské rady pro kulturu, a to ve společně zveřejněném dokumentu Ježíš Kristus – nositel vody života k tématu „New Age“. Oficiální překlad dokumentu neexistuje. V soukromém překladu stojí mezi jiným:

Jedním z hlavních témat New Age je úsilí o celistvost. Všechny formy dualismu mají být překonány. To se týká rozlišování mezi Stvořitelem a tvorem, mezi člověkem a přírodou, mezi duchem a hmotou, které jsou neprávem chápány jako formy dualismu v důsledku židovsko-křesťanských kořenů naší civilizace. Ve skutečnosti dualistické zřetele v této oblasti vycházejí spíše z gnosticismu a manicheismu. Kritizuje se také moderní věda pro její snahu po stále menších jednotkách, která jde tak daleko, že i duchovní skutečnost je vysvětlována materiálními procesy. Ve všech těchto oblastech přechází New Age na celistvost. Celistvost prostupuje celé hnutí New Age, od celostního uzdravování přes ekologické vědomí až k ideji globálního propojení (kapitola 2.2.4, Celistvost, magická cesta do neznáma).

Přídavné jméno holistický vychází z podstatného jména holismus, a ten z řeckého výrazu hólos = týkající se celku, celostní. Filozofie holismu je nauka, podle které formy bytí (fyzikální, biologické, kulturní) vykazují tendenci splynout do vyšších integrovaných jednotek. Odtud vychází základní téze holismu: „Celek je více než souhrn jeho částí a požaduje primát celku před částmi.

Čtěte ZDE: Tajemný rok 2017 začíná nedělí: V Římě sedí ekopapež. Pít z PET lahví je hříšné. Bizarní pontifikát znamením naší doby. Věřící i klerici se bouří. Rozhovor se vzpurným kardinálem. Přichází procitnutí?

Krásný nový svět

Nejvýznamnějšími zástupci holismu jsou v oblasti biologie a antropologie: John Scott Haldane (The philosophical Basis of Biology, 1931) a Pierre Teilhard de Chardin (Člověk a kosmos).

Haldane vypracoval sociologický holismus, podle kterého historické a společenské fenomény nelze vyložit individuálními zvláštnostmi jednotlivých osob. Kolektiv má primát před individuem. Odtud pochází podle Haldana vznik komunismu, národního nacionalismu a jejich masový charakter.

Jeho velkým přítelem byl Aldous Huxley, který zveřejnil 1931 futuristický román „Krásný nový svět“.

V tomto „světě“ podle něho zavládne stabilita, mír a svoboda, nikoliv ovšem pro všechny, nýbrž jen pro horní vrstvu. Zbytek obyvatel bude předmětem utlačování, manipulace. Manipulace začíná nejdříve aplikací eugeniky a pokračuje pomocí indoktrinace a idolů. Do horní vrstvy bude patřit kasta Alpha plus, do dolní Epsilon mínus. Vládnout bude jen horní vrstva s nastolením permanentního uspokojování konzumem, sexem a drogami, které potlačí jakékoliv kritické myšlení.

Horní vrstva bude regulovat lidstvo dolní vrstvy masovou sterilizací, eugenikou a aplikací ideologie klimatických změn (nepřipomíná vám to něco velmi důvěrně?).

Jeho bratr Julian Huxley byl po druhé světové válce prvním předsedou UNESCO a horlivě propagoval darwinismus a eugeniku. Darwinismus byl velkou vírou jeho rodu již od pradědečka.

Zbožštění kosmu

Za Bergogliova papežování má církev prožít radiální změnu paradigmatu v duchu globalistické agendy. Odtud plyne jeho nezájem o oblast potratů a chybného společensko-politického vývoje, a naopak intenzivní zapojení vatikánských grémií do ideologie ekologie, přelidnění a vůbec agend OSN.

Pierre Teilhard de Chardin usiloval o spojení křesťanské nauky s kosmogenezí a evolucí. Kosmogeneze probíhá podle něho ve třech fázích: od hylosféry (oblast neživého tvorstva) přes biosféru (oblast živých bytostí) až do noosférfy (oblast ducha). Křesťanství je nositelem konvergence a dovršení kosmogenze v bodu Omega – cíli evoluce. V kristogenezi či teogenezi dojde ke zbožštění kosmu. Chardin je hlavním reprezentantem holismu.

Kongregace pro nauku víry odsoudila 1962 Chardinovo dílo pro četné dvojznačnosti, z nichž vyplývají závažné omyly ohrožující katolickou víru. Nicméně na neblaze proslulém II. vatikánském koncilu se těšil velké a ničím nerušené pozornosti.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců. Zničená Sodoma náš vzor? Blíží se velká katastrofa? Stateční končí ve vězení. Zadržují trestající paži? Přidáme se?

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců....

Kardinál Duka: Ve společnosti dochází k varu. Mezi dvěma proudy. Migrační eintopf. Mají nás mladí za zaostalé? Od početí po smrt.  Genderismus je prohra Západu. Jsme jen shluk buněk? Identita jednotlivce, národa a státu. Zpověď

Kardinál Duka: Ve společnosti dochází k varu. Mezi dvěma proudy. Migrační eintopf. Mají...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky