Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Čas draků a šelem: Vše bylo podrobně předpovězeno. Sídlí v Římě anticírkev s antipapežem? Klam, podvod a klanění antikristu v plném proudu. Válka proti křesťanství již probíhá. Může být ještě horší papež než Bergoglio?

Čas draků a šelem: Vše bylo podrobně předpovězeno. Sídlí v Římě anticírkev s antipapežem? Klam, podvod a klanění antikristu v plném proudu. Válka proti křesťanství již probíhá. Může být ještě horší papež než Bergoglio?

17. 1. 2021

Tisk článku

P. Frank Unterhalt připomíná některá proroctví a předpovědi, jež poměrně přesně vykreslily dny dnešní a budoucí, především pokud jde o charakter současného pontifikátu

Není od věci připomenout si proroctví sv. Františka z Assisi. Světec v něm hovoří o tom, že v době soužení se objeví odpadlický antipapež. 

Uvádí, že „někdo, kdo není kanonicky zvolen a je nakažen heretickou ohavností, v rozhodujícím okamžiku tohoto soužení pozvednutý k papežskému úřadu, bude lstivě usilovat o to, aby mnozí pili smrt z jeho omylů“. Svatý František z Assisi předpovídal, že tato osoba „tyransky uzurpuje papežský úřad“.

V tomto smyslu svatý Padre Pio v naší době svěřil svému duchovnímu synu, slavnému exorcistovi Gabrieli Amorthovi, tato dramatická slova: „Do lůna Církve pronikl satan a zakrátko bude vládnout falešné církvi.” 

Šelma a drak

Svatý Padre Pio znal třetí fatimské tajemství – ve skutečnosti mu bylo zjeveno čtyři roky před pasáčky. Známý španělský novinář José María Zavala se na to Gabriela Amortha ptal podrobněji a závěr tohoto rozhovoru shrnul takto: „Šlo o dvě opakující se a vzájemně propojená témata: velká apostaze v Církvi od jejího vrcholu a proniknutí ďábla do čela Církve pomocí papeže pod satanovým vlivem.“

Zavala v tomto kontextu upozorňuje na přesnou shodu těchto slov s výrokem bratra Michela, velkého odborníka na fatimské poselství a autora třídílné práce na toto téma, který řekl: „Bude to doba rozhodující bitvy mezi Pannou a ďáblem. Světem se bude šířit záplava ďábelského zmatku. Satan pronikne do nejvyšších úrovní Církve. Bude to velká apostaze ohlášená na poslední dny, […] ,falešný prorok‘, který zradí Církev ,šelmě‘ podle proroctví v knize Zjevení sv. Jana (tzv. Apokalypsa)“

Sama fatimská sestra Lucie upozornila, že toto tajemství je ve zjeveno v poslední knize Písma svatého. V ní se hovoří o ohnivě červeném drakovi, který se projevuje jako ateistický komunismus, a černé šelmě, která představuje svobodné zednářství. Dále se tam píše: „A viděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Všechnu moc první šelmy provádí před ní a působí, aby se země a její obyvatelé klaněli první šelmě“.

Šelma vypadající jako beránek představuje svobodné zednáře v Církvi, kteří pronikli do nitra chrámu – zejména mezi hierarchii. Jejich cílem je porazit katolickou Církev zevnitř. Chtějí vytvořit modlu – falešného krista a falešnou církev – a na krátkou dobu se jim to podaří.

Klíčová je zmínka o církevní hierarchii, v níž mitra – se dvěma rohy – znamená plnost kněžství. Šelma vystupující ze země vypadá jako služebnice Beránka Krista, ale ve skutečnosti slouží drakovi-ďáblu.

Čtěte ZDE: Satan puštěn z řetězu: Šílenství a zloba proti pravdě a rozumu. Bůh má své plány: Pomoc přijde, až utrpení vyvrcholí. Nepřátelé na ústupu, obnova nebeské slávy. Vize Kateřiny Emmerichové se naplňují

Falešný prorok

Jestliže tedy druhá šelma představuje zednářství v Církvi, falešný prorok v jejím čele, který je takto výslovně označen na třech místech knihy Zjevení, ho ztělesňuje a doslova pozvedá na vrchol. Je to pseudonáboženský vůdce anticírkve. Velkou apostazi (odpadlictví) podporuje shora pomocí vážných herezí a odporného rouhání. Klame a podvádí obyvatele země. Chce je svést k tomu, aby se klaněli antikristu, jehož je přímým předchůdcem.

Bývalý biskup z Fuldy a novozákonní exegeta prof. dr. Eduard Schick ve svém díle o knize Zjevení rovněž poukazuje na tuto dimenzi: „Posláním druhé šelmy je neomezené uchvácení moci tou první. K tomuto účelu jí první šelma vydala příkazy a vybavila ji, aby pod jejím vedením lid uznal první šelmu za to, za co se vydává - za samotného Boha. K tomu směřuje celá tato propaganda slovy i skutky. […] Jde o náboženskou transfiguraci světové moci antikrista a o to přimět lidstvo, aby se mu na klanělo.”

Biskup Schick proto hovoří o satanské trojici složené z draka a dvou šelem. První šelma, která představuje svobodné zednářství, je ztělesněna v antikristu, a druhá, představující svobodné zednářstvo v Církvi, ve falešném prorokovi. Jejich cílem je neomezená vláda nad světem, království ďábla na zemi.

„Vládci světa, kteří se dali do služeb ,satanské trojici‘, věří, že nastala příznivá konstelace ke konečnému ničivému úderu proti Kristově Církvi na zemi. Za tímto účelem satanská triáda znásobuje svou propagandu.“

Čtěte ZDE: Zapomenutý anglický prorok: Antikrist bude humanista. Vzdorovat lze obětí a modlitbou. Završení dějin světa: Dny hněvu přicházejí. Poslouchejte strhující vizi blízké budoucnosti naší civilizace

Zatmění

Arcibiskup Fulton J. Sheen v tomto kontextu jasně řekl, že tato agenda se vyznačuje zřízením anticírkve: „Bude mít všechny rysy a vlastnosti Církve, ale převrácené a zbavené božského obsahu. Bude to mystické tělo antikrista, které se bude ve všech vnějších znacích podobat mystickému tělu Krista.“

Proto anticírkev nutně musí mít v čele antipapeže, který je falešným prorokem z knihy Zjevení. Nepřátelská aspirace chce svést lidi k tomu, aby „přijali nové náboženství bez kříže, liturgii bez Onoho světa, náboženství, které má náboženství zničit, a přijmout politiku, která je náboženstvím.“

Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová, velká německá mystička, viděla a popsala vznik zhoubné anticírkve. Viděla, „jak v Římě vznikl jiný, temný kostel.“ Použila drastických slov, která jasně ukazují na apokalyptický rozsah této události: 

„Celý dům byl temný a černý, vypadalo to jako zatmění.“

„Viděla jsem také jako důsledek mnoho zla od této falešné církve. Viděla jsem, jak rostla, viděla jsem mnoho kacířů všeho druhu v Římě.“

Anna Kateřina Emmerichová viděla zavírání kostelů a velké utlačování katolických obcí. Popsala šíření „temné lžicírkve“ jako rozhodující útok na křesťanství:

„Tato sekta nese podpis apokalyptické šelmy, která povstala z moře, přebývá v něm a žene ho do boje proti stádu Kristovu.“ 

Na pozadí této apokalyptické doby zaznívá známé poselství z La Saletty jako hlasité a naléhavé varování:

„Řím ztratí víru a stane se sídlem antikrista.“

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

Američtí katoličtí „preppeři“: Lze se duchovně připravit na možnou jadernou válku? Jak si zachovat stav milosti? Co když už není možná Svátost smíření? Zlatý klíč otevírající nebe: Dokonalá lítost. Zlatý meč: Růženec

Američtí katoličtí „preppeři“: Lze se duchovně připravit na možnou jadernou válku? Jak...

Čeští patroni shlíželi na nepodvolené z celé naší země: Ludmilo, Vojtěchu, Prokope a Anežko, orodujte za nás! Ochránci rodiny, svrchovanosti a míru. Byli blaničtí rytíři na náměstí? Svatý Václave, věrně ve tvých stopách!

Čeští patroni shlíželi na nepodvolené z celé naší země: Ludmilo, Vojtěchu, Prokope a Anežko,...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky