Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Archanděl Michael: Náš nejmocnější ochránce. Příběh pýchy a vzpoury. Poslední naděje na záchranu? Satan svržen z nebes. Slavné zjevení nad troskami Římské říše. Rozum, síla a pravda

Archanděl Michael: Náš nejmocnější ochránce. Příběh pýchy a vzpoury. Poslední naděje na záchranu? Satan svržen z nebes. Slavné zjevení nad troskami Římské říše. Rozum, síla a pravda

8. 5. 2016

Tisk článku

Ivan Poledník u příležitosti dnes již pozapomenutého svátku představuje nejmocnějšího z andělů, jehož pomoc nyní potřebujeme stále naléhavěji

Archanděl Michael je představitelem boje proti silám zla, který zde potrvá až do konce světa. Je úhlavním nepřítelem Satana a ochráncem věřících. Ve slavném a často citovaném Zjevení svatého apoštola Jana vede lítý boj s rudým drakem (majícím barvu krve násilně prolité v lidských dějinách) a v tomto boji hájí ženu a jejího právě narozeného syna, kteří představují Boží lid a Církev, v níž je Kristus neustále přítomen.

pp

Svatý Archanděl Michael je hned po Bohu samotném a Panně Marii třetí nejčastěji vzývanou bytostí v modlitbách. Natolik mu důvěřujeme a jsme si jisti jeho obrovskou mocí. Zvláště v dnešní době, kdy stojí ďábel na prahu domova každého z nás, je ještě více zapotřebí obracet se na jeho pokořitele a našeho ochránce. Satanovy nástrahy číhají na každém kroku v dnešní lidské společnosti, samotná Církev navíc vlivem hereze modernismu prožívá možná nejhorší věroučnou a pastorační krizi v dějinách, neplní svoji úlohu, namísto vedení ke spáse směruje věřící přesně na opačnou stranu a diskredituje se i v očích nevěřících.

Jednání a slova svatého Michaela Archanděla nám ukazují, že ctitel a pokorný služebník Boha není žádný slaboch nebo chudák, ačkoli celou svou vůli a život svěřuje do rukou a vůle cizí

Dnes si připomínáme zjevení svatého Michaela Archanděla. Stalo se tak v roce 492 na hoře Gargano v Itálii. Druhou jeho připomínkou je pak 29. září, kdy slavíme svátek tří archandělů (Michael, Gabriel, Rafael).

pp

Čtěte ZDE: Přípitek o (po)moci, která ještě vždy zbývá bezmocným. Michaelovy svatyně najdeme od Atlantiku po Ural. Rytíři křesťanských národů bránili Evropu před „obohacujícími“ kinžály

Slavné zjevení

Psal se rok 490 po Kristu, když Elvio Emanuele, pán na Monte Gargano, ztratil nejkrásnějšího býka ze svého stáda a našel ho v nepřístupné jeskyni. Když viděl, že ho odtamtud nemůže vyvést, rozhodl se, že ho zastřelí šípem ze svého luku. Ale šíp, místo aby zasáhl býka, obrátil svůj let a zasáhl střelce do oka. Zraněný pán se obrátil na biskupa v Sipontu (dnešní Manfredonia) a vyprávěl mu o tomto divu. Prelát vyhlásil tři dny modliteb a pokání. Po třech dnech se u vchodu do jeskyně zjevil Archanděl Michael a vyzval jej k zasvěcení místa Bohu.

Biskup neuposlechl archandělovu výzvu, protože na hoře přetrvával pohanský kult. Po dvou letech obsadil Siponto barbar Odoakar, jejž známe i ze školního dějepisu. V této tísni se biskup a věřící spojili v modlitbě. Biskupovi se zjevil Archanděl Michael a slíbil mu vítězství. Během boje se skutečně zvedla prudká bouře a písek zároveň s kroupami zasypal barbary tak, že se dali na útěk. Celé město spolu s biskupem vystoupilo na horu v děkovném procesí. Poté se znovu zjevil Michael. V jeskyni byl nalezen rudý oltář s křišťálovým křížem.

Biskup Laurencius dal u vstupu do jeskyně zbudovat chrám zasvěcený svatému Michaelovi, samotná jeskyně nese název „Nebeská bazilika“. Kolem vyrostlo městečko Monte Sant Angelo sul Gargano. Svatá jeskyně se stala jedním z nejvíce navštěvovaných poutních míst křesťanského světa.

pp

Čtěte ZDE: Kostel sv. Michaela archanděla na Starém městě v Praze, již dlouho znesvěcovaný satanisty, je symbolem duchovního pádu českého národa. Dokdy?

Vzpoura andělů

Jak to tedy vlastně bylo s Michaelem? Na počátku dějin stvořil Bůh spolu ostatním světem též anděly. Všichni andělé byli nejprve svatí a blažení, měli se však osvědčit v dobrotě a tak si zasloužit vzácné milosti, jimiž je Bůh obdařil. Museli se rozhodnout buďto pro Boha, nebo proti němu. Nevíme, jakou přesnou podobu měla zkouška andělů. Existují logické domněnky, že Bůh zjevil andělům tajemství Vtělení svého Syna. Když ale bylo toto tajemství andělům zjeveno, povstala jedna část proti Synu Božímu a nechtěla se mu klanět. Tito vzpurní andělé pokládali jeho lidskou přirozenost za příliš ubohou na to, aby se s ní Bůh spojil, a tím způsobem ji povýšil nad ně.

Proto se vzbouřili proti Bohu. Plán Vtělení jim v jejich pýše připadal nedůstojný a opovážili se opovrhnout vůlí Všemohoucího. Sám Lucifer vyřkl ona známá slova „Nebudu sloužit!“, čímž dobrovolně a navždy sešel z cesty pravdy, spravedlnosti a lásky.

Oproti tomu moudrý Michael odpovědí „Kdo je jako Bůh?“ pravdu, spravedlnost a lásku přímo následoval, navíc poukázal na naprostou pošetilost Lucifera, který se vydal cestou lži, zkázy a zoufalství. Jasně tím vyjádřil, že služba Bohu, kterému se nic nevyrovná, není jen povinností všeho stvoření, ale také nekonečnou radostí.

V nebi nastal boj

Svatý Jan v knize Zjevení následující události líčí takto: “A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak a jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. A slyšel jsem mocný hlas v nebi: ,Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu…'“ (Zjev 12, 7 - 11)

Svatý Petr o tom píše: “Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří hřešili, ale strhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud.“ (2. Petr 2, 4)

A sv. Juda: „Také anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu.“ (Jud 6)

Dante v Božské komedii umístil Lucifera až na dno pekla jako svrženého na zemi, kde se vytvořil obrovský kráter.

Ve sborech svatých andělů vyniká archanděl Michael jakožto vítězný bojovník pro Boha a jeho království. Jeho jméno značící: “Kdo jako Bůh“ je i jeho posvátné heslo. Bůh mu propůjčuje moc na potírání svých nepřátel. Proto je také sv. Michael zvláštním ochráncem Církve a vynikajícím pomocníkem pro křesťany, kteří bojují zdánlivě nerovný boj v prostředí Bohu nepřátelského světa, čelíce tisícům různých vnitřních i vnějších útoků na vlastní víru a věrnost Božímu zákonu.

pp

Čtěte ZDE: Andělé v realitě a uměleckém ztvárnění: Svět, o kterém dnes málo víme. Jaká je andělská hierarchie? Mnozí svatí s nimi měli celoživotní kontakty. Kam odcházejí strážní andělé zatracených duší?

Inspirace svatým Michaelem Archandělem

Jednání a slova svatého Michaela Archanděla nám ukazují, že ctitel a pokorný služebník Boha není žádný slaboch nebo chudák, ačkoli celou svou vůli a život svěřuje do rukou a vůle cizí. Člověk odevzdaný Bohu je silný a mocný právě proto, že se nespoléhá na své schopnosti a síly, ale vlastní existenci a budoucnost svěřuje do rukou, vůle a moci bytosti, která stojí vysoko nad ním a převyšuje ho nepopsatelným a neměřitelným způsobem.

Naopak, rozhodnutí sloužit svému Stvořiteli je známkou rozumnosti, síly a úcty k pravdě - ke skutečnosti, že tvor by bez svého Stvořitele nejen vůbec nebyl na tomto světě, ale bez jeho pomoci by nebyl schopen sebemenšího ušlechtilého činu. Pýcha a chlubení se vlastními výkony je známkou nerozumnosti, ale výslovná vzpoura vůči Bohu, bez kterého by vzbouřenec nikdy nespatřil světlo světa, je opovážlivostí tak velikou, že oprávněně zasluhuje trest, jenž postihl padlé anděly, kteří jednali právě opačně, než jednal svatý a dobrý milovník Boha - Archanděl Michael.

Svatý Michael je patronem šermířů, zlatníků, lékárníků, drogistů, bednářů a v nové době radiologů a policistů. Je také ochráncem před nemocemi a bandity. Jako ochránce Církve vévodí z vrcholu Andělského hradu v Římě, který je z historie znám jako pevnost papežů. Je zobrazován ve zbroji, jak poráží Satana. Mnohokrát se v minulosti ještě zjevil lidem zde na zemi.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Američtí katoličtí „preppeři“: Lze se duchovně připravit na možnou jadernou válku? Jak si zachovat stav milosti? Co když už není možná Svátost smíření? Zlatý klíč otevírající nebe: Dokonalá lítost. Zlatý meč: Růženec

Američtí katoličtí „preppeři“: Lze se duchovně připravit na možnou jadernou válku? Jak...

Čeští patroni shlíželi na nepodvolené z celé naší země: Ludmilo, Vojtěchu, Prokope a Anežko, orodujte za nás! Ochránci rodiny, svrchovanosti a míru. Byli blaničtí rytíři na náměstí? Svatý Václave, věrně ve tvých stopách!

Čeští patroni shlíželi na nepodvolené z celé naší země: Ludmilo, Vojtěchu, Prokope a Anežko,...

Na začátek stránky