Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Je to tu: Sto let od Fatimy. Vstoupili jsme do klíčové fáze dějin? Milióny buší do klenby nebes. Co říkají proroci? Tajemství příliš děsivé pro zveřejnění? Trest duše je horší než trest těla. Na konci bude vítězství

Je to tu: Sto let od Fatimy. Vstoupili jsme do klíčové fáze dějin? Milióny buší do klenby nebes. Co říkají proroci? Tajemství příliš děsivé pro zveřejnění? Trest duše je horší než trest těla. Na konci bude vítězství

14. 5. 2017

Tisk článku

Václav Durych se pokouší nalézt klíč k porozumění slavným proroctvím a jasně říká, v čem spočívá naděje pro naše duše

V sobotu 13. května uplynulo přesně sto let od prvního zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. Tehdy se počala Matka Boží zjevoval třem dětem a předávat jim nebývale naléhavé poselství spojené s výzvou k modlitbě a nápravě společenských poměrů ve světě. Provázeno bylo také důrazným varováním před utrpením celého lidstva v případě, že se touto výzvou nebude řídit. Pro potvrzení Mariiných slov uskutečnil Bůh zázrak před zraky desetitisíců svědků. Vyslyšena evidentně nebyla, proto následovala celá řada katastrof a utrpení miliónů lidí napříč národy. 

Podobné výzvy přicházely již v minulosti (například k zasvěcení Francie Božskému Srdci Páně roku 1689) a když nebyly vyslyšeny, přišla po sto letech katastrofa s následky pro celou civilizaci (Francouzská revoluce). Proto i nyní v rámci tohoto výročí dost možná vstupujeme do klíčové fáze dějin, jak jsme se již v mnoha článcích v uplynulých letech snažili vysvětlit.

Jen Bůh ví, co nás čeká, mnohé však naznačuje tomu, že to bude spíše bolestivé. Instituce, která by měla stát v čele snah tento "vývoj ke zkáze" zvrátit - Katolická církev - se již půl století zmítá v krizi (její viditelná část - duchovenstvo a věřící), která rovněž, jak se zdá při pohledu na současný pontifikát (včerejší svatořečení dvou fatimských dětí na tom nic nemění), se blíží svému vyvrcholení. Ojedinělé snahy o zvrat této situace, jako například loňská výzva kardinála Burkeho k útoku na nebe společnými růžencovými modlitbami, je vždy následována jen omezeným okruhem věrných a je pro nás tajemstvím, nakolik mohou napomoci změně našeho kursu vstříc temnotám. 

Zesnulý spisovatel Václav Durych, syn slavného spisovatele Jaroslava Durycha, zaujal na věc ještě jiný úhel pohledu a k proroctvím věcí budoucích před několika lety napsal:

Proroctví či varování

Lidé rádi naslouchají proroctvím. Nelze se jim divit, jsou zvědavi na budoucnost. Přiznejme si však, že doslova se vyplnilo příliš málo proroctví. Bůh před lidmi budoucnost skrývá a dobře tak činí.

Chováme v úctě proroky starozákonní. Podle jednoho z článků víry skrze ně hovořil Duch svatý. Jejich proroctví však nejsou snadno pochopitelná. Připomeňme si, jak často sám Kristus musel jejich slova vykládat! Mezi vykladači Zákona a Proroků bylo příliš mnoho lhářů a pokrytců, lidí „nečistého sdrce“, třebaže to byli kněží. Ti smysl proroctví komolili, mnohdy snad i bez zlého úmyslu. I jejich posluchači byli různí, právě tak, jako jsou různí i posluchači evangelia. Není nic snazšího, než vybírat si z Písma jen ta místa, která se nám líbí! Slova Božího poselství, třebaže nejsou často srozumitelná a je třeba o nich přemýšlet, nutno přijímat jako zjevení. Toho jsou schopni jen lidé nezatvrzelého srdce. Kristu rozuměli i ti nejnevzdělanější. Zdaleka však ne všichni posluchači mu chtěli rozumět.

Čtěte ZDE: 2017: Osudové výročí krvavých dějin: Zanikne naše civilizace? Nepoučitelní králové, preláti i kmáni. Prostředek k obraně a zmírnění trestů. Jediná jistota: Neposkvrněné Srdce nakonec zvítězí

Proroctví nutno odlišovat od varování. To pak není úplné, není-li doprovozeno uvedením sankcí za jeho nedbání. I nedokonalý lidský trestní zákoník určuje, co může delikvent za svůj zločin očekávat. Zahlazení trestů je jen projevem nedostatečnosti justice. Zpravidla se „odpouštějí“ jen zbytky trestů, což je toliko administrativní opatření. To má připravit místo pro další odsouzené.

Bůh odpouští bez výhrad a není přitom vázán žádným ustanovením. Záleží toliko na jeho rozhodnutí. A ta často bývají lidem nepochopitelná. Nevyplácí se Boha podezírat z nedůslednosti. Boží tresty přicházejí znenadání, ale právě tak nás zastihuje i Boží milosrdenství, o jehož velikosti člověk nemá představu.

Vlnobití na skále

Mnohokrát se už lidem zjevila Panna Maria. Počet jejích zjevení těžko odhadnout. Ne všechna byla církevními autoritami potvrzena, spíše jen jejich nepatrná část. Matka Boží přichází mezi lidi vždy jen proto, aby nám něco důležitého vzkázala. Nejčastěji to bývá varování hříšníkům, aby se vzpamatovali a aspoň tolik nehřešili. Jinak budou potrestáni přírodními pohromami, válkou, hladem, nemocemi a pronásledováním Církve.

Často se mluví o fatimském proroctví (o tzv. třetím tajemství fatimském). Není to proroctví ledasjaké! Řada po sobě vládnoucích papežů je odmítla zveřejnit, ač k tomu byla vybídnuta samotnou Matkou Boží. Za utajení tohoto proroctví přijali tito papežové veškerou odpovědnost: jen oni totiž z něho mohli vyvodit potřebné důsledky, což zřejmě z mnoha příčin nebylo v jejich lidských silách a usoudili proto, že toliko prosté zveřejnění Mariina poselství by mohlo Církvi uškodit. Zřejmě pochybovali o zázračné Boží pomoci, ale to je těžké mít jim za zlé. Vždyť my sami každým dnem také jen spoléháme na pochybnou lidskou pomoc a na své chabé síly. Na Boží pomoc se tuze rádo zapomíná.

Útok „ultramodernismu“ na Církev, kterého jsme v současné době svědky a o kterém se říká, že právě před ním nás Panna Maria ve Fatimě varovala, je nesrovnatelně razantnější, než byla ve své době Lutherova a Kalvínova reformace. Tu si možno představit jako obrovské vlnobití, vzedmuté proti Skále Petrově. Rozběsněné moře zažili mnozí významní mořeplavci a barvitě nám je vylíčili – a to jen proto, že zůstali při něm naživu. Útok modernismu možno přirovnat k vlnám tsunami, smrtícímu přírodnímu jevu ne zcela jasného původu. Tyto až 30 metrů vysoké vlny smetou na pobřeží všecko, co jim stojí v cestě. Petrově Skále ublížit nemohou, podobně jako jí neuškodí brány pekelné. Tsunami z této Skály oddrolí jen zvětralé kameny. Tj. – smete z ní do mořských hlubin toliko její lehkomyslné obyvatele.

Není to ovšem nic ďábelského. Nehledejme za každým rohem skrčeného ďábla. Bezprostřední cíl modernismu – New Age – také ještě neznamená příchod Antikristův, je to jen doba jeho proroků.

Je tedy ještě času dost?

Trest již nastal?

Kristus důrazně varuje před lehkomyslností zejména v podobenství o nemoudrých pannách, které si včas neopatřily olej. Před jejich jednáním jsme denně napomínáni mešní liturgií, v Confiteor: NEVYKONAL JSEM, CO JSEM MĚL VYKONAT. Před vlnami tsunami, ale ani před proroky Antikristovými nás nevaruje nikdo.

Portugalští preláti z diecéze Leira (kde se nachází Fatima), pro které zřejmě fatimské tajemství není nejpřísnějším tajemstvím, naznačují, že zmíněné tresty v tomto proroctví jsou ryze duchovní povahy. Je to prý ovšem trest mnohem horší, než jsou války, hlad nebo pronásledování. Je prý to trest samotných duší, otázka jejich spásy nebo věčného zavržení.

Současní náboženští vzdělavatelé o věčném zavržení nemluví nahlas. Je to asi nepatřičné. Ale nutno se zamyslit nad tím, co v tomto slzavém údolí představuje TREST SAMOTNÝCH DUŠÍ.

Světoznámý Padre Pio, nadaný věšteckým duchem, byl na toto tajemství dotazován. Padre Pio odpověděl: „Což vám nestačí onen všeobecný úpadek víry, totální morální rozklad a rozpad rodin? Není to dost velký trest?“

Čtěte ZDE: Duchovní rozměr úpadku Evropy: Morální deviace a ztráta identity. Bude Anglie republikou? Vzdáváme se práva na obranu vlastních hranic. Co se stane napřesrok v květnu? Dříve byl Západ pojmenováním civilizace

Zdá se mi zcela pochopitelné, že o takovém trestu se papežům nechce mluvit. Ten trest už totiž nastal. Něco tuze důležitého se zanedbalo a není to zajisté jen ono nesnadno realizovatelné „zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie“. Mlčet – to není vždy zlato. Promluvit – to mnohdy vyžaduje nadlidskou odvahu.

Prapříčinu všeho nynějšího zla hledejme v obou světových válkách a v genocidách, které bezprostředně po nich následovaly. Do klenby nebes bušily kletby miliónů obětí.

Chybující papežové

Nejprve byla postižena láska, pak naděje a nakonec víra. Lidem už se zprotivila myšlenka nazývat se Božími dětmi, stali se přece dospělými Božím vedením opovrhli. Snad se i domnívali, že jejich svobodná vůle může hýbat dějinami. Žít bez Boha bývá často nerozeznatelné od souručenství s ďáblem.

Pak padly tradice a nastal rozklad morálky.

Mohlo se tomu všemu zabránit? Snad jen z určité části. Ale jakou že má u Boha cenu záchrana byť jen jediné lidské duše?

Bylo by příliš ubohé vyčítat papežům, počínaje Benediktem Patnáctým, že se málo exponovali v obou světových válkách a ve zmíněných genocidách. I Kristovi náměstci jsou lidé slabí a chybující. Kdo chceš být jejich soudcem? První z papežů, který se seznámil s fatimským proroctvím a přikázal je jako nejpřísnější tajemství uzavřít ve vatikánských trezorech, si jasně uvědomoval svou nedostatečnost. Bylo mu zajisté tak hořko, jak žádnému jinému člověku na světě. Papežové, kteří pak nastoupili po něm, jednali nejinak a i jim zalila srdce nekonečná hořkost. Byl svolán koncil, který měl zachránit, co se zachránit dá. A tu se opět přihodilo něco nedobrého, čeho se jen těžko můžeme dohadovat. Strašidelný dopad neustává a nám, ubohým hříšníkům – nezbývá než se modlit.

Vidění věcí budoucích

Ctihodná služebnice Anna Kateřina Emmerichová vyprávěla na počátku XIX. století Klementu Brentanovi o svých vizích, které možno nazvat proroctvími. Proslulost, mnohem spíše však jedovatou nenávist si vysloužila vykreslením Kristova pozemského života tak, jak jí byl postupně zjevován. Je to skvostné doplnění evangelií, s nimiž jsou její vize v dokonalém souladu. Evangelia sice obšírně zaznamenávají střety Krista se zákoníky a farizeji, nicméně Emmerichová popisuje s přesností soudního zapisovatele a čtenář žasne, kolik sžíravé kritiky musili tito Kristovi nepřátelé od něho spolykat, než se jim ho podařilo polapit a umučit. Farizeové ovšem nevyhynuli a už po mnoho generací pečují o to, aby se této nevzdělané, chudé a nemocné jeptišce nedostalo jakékoli úcty a vážnosti.

Čtěte ZDE: Satan puštěn z řetězu: Šílenství a zloba proti pravdě a rozumu. Bůh má své plány: Pomoc přijde, až utrpení vyvrcholí. Nepřátelé na ústupu, obnova nebeské slávy. Vize Kateřiny Emmerichové se naplňují

Emmerichová neměla vidění jen o věcech minulých, viděla i do budoucnosti a to podivuhodně ostře. Bylo jí jasně zjeveno rozebírání chrámu svatého Petra v Římě a jeho současná rekonstrukce. Jako básnířce jí byl poskytnut básnický obraz v podobenství. Mohutné zástupy lidí chrám bořily, hrstka lidí se snažila chrám znovu postavit. Bořitele chrámu Emmerichová přesně popsala a nazvala je skutečným jménem. Poznala mezi nimi řadu známých lidí, poznala mezi nimi i kněze. Destrukce probíhala organizovaně a očividně. Výstavba byla nesrovnatelně pomalejší a skončila by neúspěchem, kdyby stavitelům nepomáhali andělé. Emmerichovou tuze trápilo, že tato hrstka obnovitelů chrámu nevykazuje žádné nadšení. Pracovalo se liknavě, byli tu i takoví, kteří na stavu přinášeli vždy jen po jediném kamínku. A přesto se chrám nepodařilo zbourat, zbouraná místa byla zacelena. Nebeský průvodce vizionářku poučil, že nebude třeba chrám znovu vysvěcovat, protože svatostánek zůstal neporušený.

Je to strašidelná vize, kterou není třeba nikterak vysvětlovat. Nic k ní není třeba dodávat. Apokalypsa nás ovšem poučuje, že lidstvo se má dožít mnohem hroznějších věcí. Podstatná je skutečnost, že svatostánek zůstane vždy neporušený. Ať již v jakékoli podobě, třebas jen v srdci jediného člověka, který Kristu a Církvi zachová věrnost.

Zdá se, že jen proroctví o konečném vítězství Kristově a proroctví jim podobná si zaslouží veškerou naši důvěru a nic jiného nemůže tolik posílit naši naději. Nezvítězí jen sám Kristus, nýbrž všichni ti, kteří jím nebyli pohoršeni.
Tagy článku

Doporučujeme

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců. Zničená Sodoma náš vzor? Blíží se velká katastrofa? Stateční končí ve vězení. Zadržují trestající paži? Přidáme se?

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců....

Kardinál Duka: Ve společnosti dochází k varu. Mezi dvěma proudy. Migrační eintopf. Mají nás mladí za zaostalé? Od početí po smrt.  Genderismus je prohra Západu. Jsme jen shluk buněk? Identita jednotlivce, národa a státu. Zpověď

Kardinál Duka: Ve společnosti dochází k varu. Mezi dvěma proudy. Migrační eintopf. Mají...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky