Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

10. 3. 2024

Tisk článku

Antonio Socci ukazuje, jak pýcha rozumu připravila v moderní době spousty z nás o kontakt s tou nejzákladnější skutečností, k níž nakonec složitou cestou v kruhu dospívají i mnozí přední vědci, kteří nejprve byli ateisté

Každý rok v postním období očekáváme Kristovo ukřižování a zmrtvýchvstání. Vstane Kristus skutečně z mrtvých? Nebo je to nejslavnější dějinný klam? Křesťané věří ve zmrtvýchvstání, ale nmnozí nedokážou zdůvodnit svou víru. Agnostici a ateisté nám nevěří (a ani netuší, že ve skutečnosti věří v něco zcela iracionálního). O vzkříšení dokážou pouze říct: Je to nemožné.

Ale je tomu opravdu tak? Nemluvě o tom, že skutečný skeptik by měl být důsledný, a pochybovat také o svém vlastním skepticismu.

Nejvýznamnější ateistický filozof XX. století Antony Flew, který v posledních letech svého života studoval Einsteinovu fyziku a moderní biologii (DNA), se zřekl celého svého dosavadního díla a rozumem (stejně jako Einstein) dospěl k jistotě o Boží existenci.Šel dokonce dál a skeptikům dal jasnou odpověď: „Je zjevné, že možnosti Boží všemohoucnosti není možno omezovat“.

Slavný filozof a matematik Blaise Pascal zase řekl: „Z jakých důvodů chtějí tvrdit, že není možné vstát z mrtvých? Co je obtížnější: narodit se, nebo vrátit se do života? Co je nesnadnější: aby to, co nikdy nebylo, začalo být, nebo aby to, co je, znovu bylo? Je nesnadnější být, nebo se vrátit k bytí? Zvyk nás vede ke zdání, že být je snadné, ale jen z nedostatečnosti našeho poznání se nám připadá, že je nemožné vrátit se k bytí. Jak nedostatečné a naivní jsou lidské soudy!“

To proto, že vlastně neuvažujeme o tom, jaký zcela fantastický zázrak znamená ‚získat bytí‘. Ale v kosmické stupnici je ještě něco mnohem méně pochopitelného: vznik celého vesmíru z ničeho.

POJĎME SE PORADIT!

Protiproud TV v pondělí 11. 3. 2023 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelnou poradu šéfredaktora Protiproudu s s "tvrdým jádrem" nepodvolených. Pozor, tentokrát v již trochu upraveném formátu:

Do porady buď posílejte své dopisy do redakční pošty, nebo chatujte - ale jen do 17:00, tedy hodinu před zahájením vysílání. Chat bude samozřejmě v provozu i během "porady", ale kvůli úspoře času na později sdělené názory, úvahy či dotazy bude Petr Hájek reagovat až zase v příští Tea Party

Stvoření z ničeho

Velcí vědci i v tomto dali nakonec zapravdu Bibli. Podle převládající teorie věci probíhaly takto: Velký třesk, fyzikálně nevysvětlitelná událost, je náhlý výbuch nekonečné energie, který z ničeho dal existenci celému vesmíru, všemu.

Slavný vědec Paul Davies, který nijak nelne k náboženství, píše:

"Dnes většina astronomů a kosmologů zastávají teorii, podle které je možno datovat skutečné stvoření světa před asi 18 miliardami let, kdy celý vesmír vznikl náhle z ničeho během nepředstavitelné exploze lidově zvané „velký třesk“ (…) Základní hypotéza – podle které existuje stvoření – je v tomto smyslu z vědeckého hlediska zcela přijatelná. Respektuje totiž široký soubor vědeckých dat, která se pojí s nejuniverzálnějším fyzikálním zákonem, jaký vůbec známe: druhým zákonem termodynamickým."

A na adresu „velkého třesku“ (který spadá do vědecké kategorie „jedinečnosti“ ) ještě dodává: "Tato jedinečnost je tím, co má nejblíže k nadpřirozenému jsoucnu - ze všeho co dosud věda dokázala odhalit."

Pak je ale obtížné porozumět odmítání vzkříšení. Přece Ten, kdo z ničeho stvořil vesmír i život, si může vzít zpět život, když - poté, co se stal z lásky člověkem - byl lidmi zabit. Není to logické? Připomeňme si znovu vědecké zjištění bývalého ateisty Flewa: „Je zjevné, že možnosti Boží všemohoucnosti není možno omezovat“.

Je třeba uznat docela rozumnou možnost, že Ježíš Kristus je pravé zjevení Boha, který se vtělením svého Syna stal člověkem a který (po lidském pokusu o Jeho likvidaci) vstal z mrtvých tehdy v Jeruzalémě. Toto všechno je ve shodě s vírou i rozumem. A to druhé je ostatně ověřitelné.

Nové stvoření

Turínské plátno představuje pokorné a bolestné znamení oné jedinečné události, ke které došlo v onom hrobě. Ono totiž – jak říká medicína – skutečně ovinovalo tělo mrtvého ukřižovaného muže něco méně než 40 hodin (neboť zde nejsou žádné stopy rozkladu) – a toto tělo bylo zabaleno v plátně – po jeden a půl dne bez jakéhokoliv pohybu, jak dokazují sraženiny krve, které je prosakují.

Jako další důkaz nadpřirozené události je nevysvětlitelné vytvoření obrazu, také proto, že nevznikl kontaktním způsobem, nýbrž uvolněním neznámé energie, která ožehla svrchní vrstvu plátna a zanechala po sobě otisk vtrojrozměrném obraze.

Toto jeho zmrtvýchvstání představuje – pro křesťanskou teologii – začátek nového stvoření nového nebe a nové země (tak jako velký třesk a vznik vesmíru).

De facto tělo zmrtvýchvstalého Ježíše, má proto fyzické vlastnosti překračující omezení času a prostoru. Je to „tělo oslavené“.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Jak si uchovat zdraví a zlepšit vyhlídky na plný život - navzdory pokusům Schwabů, Gatesů a Big Pharmy o opak - o selhávajícím "fialovém" zdravotnímu systému ani nemluvě?

 

SLEDUJTE: Zdraví bez chemie: Elixír života jménem C 60? Šance i pro oběti vakcinace. Proč zemřel vynálezce PCR testů? Výpověď lékařky o zázračném uzdravení. Vražda je součástí systému. Dosažitelná pomoc pro každého. Nejprve musíme přežít!

Jedinečný příběh

Ježíšův pozemský život již sám o sobě byl výjimečnou událostí, protože naplňoval dokonale asi 300 mesiánských proroctví Starého zákona pocházejících z předchozích staletí.

Obsah proroctví ukazuje, že byl Očekávaný a Žádaný. Ale je to také jediný případ v dějinách, který dokládá Jeho absolutní vládu nad časem.

On sám osvědčil během svého pozemského života skrze zázraky a znamení moci nad přírodou absolutní moc, jakou nevlastní žádný člověk.

Jeho zázraky jsou historicky doloženy nejen v křesťanských textech, ale také v Babylonském talmudu (Sanhedrin 43a) na více než jedné stránce polemiky s křesťany.

Vysvítají také z rozhodnutí císaře Tiberia předložit římskému senátu v roce 35 po Kr. k uznání křesťanství jako náboženství, a tedy Ježíše jako „boha“.

Konečně máme slavný text Josefa Flavia, židovsko-římského dějepisce, který napsal kolem roku 93 „Židovské starožitnosti“, kde mluví o Ježíši jako o moudrém člověku, pokud ho má vůbec nazývat člověkem. Ježíš konal mimořádné skutky (tj. zázraky) a mnohé k sobě přitahoval. Josefus Flavius potvrzuje: „Byl to Kristus. Byl ukřižován, ale nepřestali ho milovat a zjevil se jim třetího dne v novém životě, jak to o něm předpověděli proroci“.

Zcela mylně došlo v moderní době k podezřením, že tento úryvek je interpolací. Ale ve své knize „Válka proti Ježíšovi“ procházím etapy nejnovějších studií, které naopak jednoznačně potvrzují jeho autenticitu.

Je třeba připomenout, že Josefus Flavius se narodil v Jeruzalémě v roce 37 v kněžské rodině, takže disponoval bezprostředními svědectvími - a nebyl křesťan.

ZKUSILI JSTE? V PŘEDJAŘÍ IDEÁLNÍ!

Zázrak uložený do medu: Cesta tam (do Číny) a zase zpátky. Tisíce let a tisíce zkušeností v extraktu. Jsou to záhadné organismy: Ani rostlina, ani živočich. Dřevo kazí, životy zachraňují. Energie a imunita. Zdraví patří do našich rukou!

Přijď a viz

Na druhé straně důkaz, který apoštolové a jiní Jeho přátelé používali, aby ukázali, že Ježíš vstal z mrtvých a je tedy živ, byl velice prostý: On pokračoval a skrze ně, hříšníky, vykonal stejné mimořádné zázraky, jaké činil během svého veřejného života.

Od samého začátku referují Skutky apoštolů o těchto zázracích, které připisoval Petr a jiní křesťané nikoliv vlastním schopnostem, ale Ježíši, přítomnému mezi nimi.

Tomáš Akvinský učí, že k pochopení, že někdo žije, je třeba vidět, že se chová jako živý, tzn. jedná a zasahuje do skutečnosti. Přesně to hlásali křesťané: „Přijď a viz“.

Základním způsobem, jak se s Ním setkat, je vstoupit do křesťanského společenství a zakusit moc Krista, který mění způsob jejich životů a činí je více lidmi, činí život opravdovější a plodnější. Z tváří světců vyzařuje jeho krása. Zkušenosti mystiků otevírají dokořán věčnost v čase.

A jeho zázraky trvají a ustavičně se ověřují, protože je dále vykonává již dva tisíce let. Stačí studovat svazky lékařské komise Kongregace pro svatořečení, kde je možno najít jejich nepřeberný repertoár.

Kámen úrazu pro skeptiky

Ateistka, kanadská doktorka Jacaly Duffin, o tom učinila pamětihodné interview v BBC a v článku pod titulem "Může vědec věřit v zázraky?"

Mezi těmito zázraky – z období dvou tisíciletí – je i podle ní možno napočítat asi 400 nesporných zázraků vzkříšení z mrtvých - na prosby a přímluvu světců. Pochopitelně tento návrat do života osob, které zemřely, je zcela odlišný od slavného zmrtvýchvstání Ježíše i toho, jaké zažijeme na konci časů. Ale je to další důkaz onoho Jeho zmrtvýchvstání. Důkaz, že žije a že skrze některé z nás tyto zázraky působí.

Ve svých knihách „Tornati dall'aldila“ a „Avventurieri dell'eterno“ jsem referoval o vzkříšení mrtvých, která se udála také v našich dobách, například díky přímluvě otce Pia či Natuzzy Evolo.

Nemluvě o prokazatelném vzkříšení dítěte, k němuž došlo v září 2010 na přímluvu amerického biskupa Fultona Sheena (1895-1979).

Z toho všeho je možno učinit jediný závěr:

On žije a je tajemně přítomen mezi námi!


Tagy článku

Doporučujeme

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí zatajování zázraku s covidem? I student by poznal krev. Kus živého masa? Všelidské bratrství místo Božího zázraku? Zahrávají si...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí...

Causa Hus: Šest století lží, legend, omylů a mystifikací. Moralista - i zdatný intrikán. Semlely ho cizí politické mocenské zájmy? Proč vzplála hranice na břehu Rýna? A co se stalo, když dohořela? Bludy husitství Hus nehlásal

Causa Hus: Šest století lží, legend, omylů a mystifikací. Moralista - i zdatný intrikán....

Na začátek stránky