Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Nebe hrdinů přijalo Arnauda: Rytířský čin uprostřed války s islámem. Evropa na prahu podvolení. Proč je nyní Vatikán na nepřátelské straně? Zrada intelektuálních i duchovních vůdců. Přijde ještě někdy katolický papež?

Nebe hrdinů přijalo Arnauda: Rytířský čin uprostřed války s islámem. Evropa na prahu podvolení. Proč je nyní Vatikán na nepřátelské straně? Zrada intelektuálních i duchovních vůdců. Přijde ještě někdy katolický papež?

8. 4. 2018

Tisk článku

Ivan Poledník přináší ohlédnutí za nedávnou vraždou francouzského četníka, jehož šlechetný a vpravdě křesťanský čin již nenachází oporu v učení Svatého stolce, jak vyplývá z připojeného rozhovoru

Italský historik a profesor Roberto de Mattei se na stránkách Corrispondenza Romana ohlíží po nedávném hrdinském činu francouzského četníka, vlastence a tradičního katolíka. Pokud jste si mysleli, že jeho oběť musela pohnout úplně každým, ke komu tato informace doputovala, mýlili jste se.  

Současně jsme se totiž dočkali mnoha odporných reakcí zpochybňujících Beltramovo hrdinství i motiv. Například v kavárenských Lidových novinách článek od neomarxistické kreatury - odkud jinud, než z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy - zpochybňující vlastenecké motivy důstojníka (asi ho znala lépe, než jeho kněz...) a operující s pojmy jako "uvězněný v poruše identity". V samotné Francii pak levicové odborové organizace odmítly uctít Beltramovu památku.

Dejme proto raději prostor de Matteimu.

Roberto de Mattei: Nebe hrdinů

V pašijovém týdnu byla ještě jednou prolita krev evropského křesťana za volání Allah Akbar, jak se to stalo předtím v Londýně a Barceloně, v Berlíně a Nizze a nyní v Carcassone. Výkřik, který nám připomíná, že se nacházíme ve válečném stavu.

Tato válka je náboženská a vede ji islám všemi zbraněmi, nikoliv nutně krutým způsobem: hlavně migrační invaze je součástí této dobyvatelské strategie. Záměr je totožný: podmanit Evropu a Západ islámu, výrok, který etymologicky znamená podrobení.

Nemůžeme se z této války vyzout, ale první rozdíl mezi námi a našimi nepřáteli spočívá v tom, že naše válka je obranná, nikoliv ofenzivní: Západ ji podstupuje, není jejím vyhlašovatelem.

Druhý rozdíl je v tom, že naše válka nevede k masakrům, ale ke spáse nevinných. V tomto smyslu službu konající policejní důstojník Arnaud Beltrame, který 23. března obětoval svůj život za záchranu ženy jako rukojmí teroristy, může být označen za hrdinu francouzského, evropského a křesťanského.

Francouzského, protože plnil vojenskou povinnost pro svůj národ, jako službu konající důstojník paradesantního policejního útvaru; evropského, protože padl jako oběť konfliktu, který je od počátku evropský a ve kterém jde skutečně o Evropu; je hrdinou křesťanským, protože je zcela jistě projevem křesťanské víry to, co důstojník Beltrame uskutečnil v duchu oběti, která je aplikací slov evangelia: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá svůj život za své přátele (Jan 15,13).

Vzorný křesťan

Důstojník Beltrame vyrostl ve volnomyšlenkářském prostředí a stýkal se s masonerií, v posledních letech však se sblížil s církví a k jeho obrácení došlo ve znamení tradice. Jeho styčným bodem s církví byli kanovníci Matky Boží v opatství Lagrasse, kde se mše svatá slaví v tradičním ritu.

Důstojníka, žijícího zatím v civilním manželství, připravovoval ke katolickému sňatku řeholník P. Jean Baptiste a jeho příprava se konala v duchu tradiční nauky Církve. Tentýž řeholník večer 23. března udělil umírajícímu poslední pomazání a apoštolské požehnání in articulo mortis.

Milosrdenství našeho Pána otevírá nebe těm, kteří s upřímností a důsledností hledají pravou nauku církve, ale nedělejme si iluze, že tyto brány se otevírají těm, kteří se mylně snaží hledat kompromisy mezi zálibami vlastního egoismu a evangeliem. Důstojník Beltrame přijal milost a mohl podat svědectví, že život křesťana je boj až k mučednictví. Nebe hrdinů ho jistě přijme.

Od biskupů, kardinálů a papeže neočekáváme jen slova chvály za jeho zářný příklad. Očekáváme, že na program islamizace Evropy zahájený výkřikem Allah Akbar! odpoví obnovou evangelizace v duchu slov sv. Pavla, která zaznívají ve Svatém týdnu: Ve jménu Ježíše Krista se musí sklonit každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí; a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: že Ježíš Kristus je Pán (Fil 2, 9-11). Zdroj.

František zrazuje

Skupina bývalých muslimů, kteří přijali katolickou víru, napsala před časem papeži Františkovi otevřený dopis s prosbou, aby změnil svoje učení ohledně islámu.

Hned v úvodu vysvětlují, proč volí takovou formu: „Po řadu let se s Vámi mnoho z nás snažilo při různých příležitostech spojit, a nikdy jsme neobdrželi sebemenší odpověď na naše dopisy nebo žádosti o setkání.“

„Pokud je islám sám o sobě dobrým náboženstvím, jak podle všeho učíte, proč jsme se tedy vůbec stali katolíky? Nezpochybňují Vaše slova smysluplnost rozhodnutí, které jsme udělali riskujíce své životy? Víte, že islám nařizuje smrt těm, co od něj odpadli (korán 4, 89; 8, 7?11)? […] Nemá nás snad znepokojovat, že papež, jak se zdá, předkládá korán jako cestu spásy? Máme se vrátit k islámu?“ ptají se zmínění konvertité.

Proislámská vyjádření papeže podle autorů dopisu vedou k tomu, že „muslimové nejsou povzbuzováni k tomu, aby se vzdali islámu, a mnoho bývalých muslimů, jako např. Magdi Allam, opouští Církev znechuceno její zbabělostí, zraněno pochybnými gesty, zmateno nedostatkem evangelizace, pohoršeno vychvalováním islámu… Tak jsou nevědomé duše uváděny v omyl…“

Čtěte ZDE: František: Antipastýř ve službách nepřítele? Probuďme se z narkózy! Totální demoralizace je na obzoru. Kapitální blud a urážka všeho svatého. Zvrácenost a zrada, jež historie nepamatuje. Nad propastí

Na stránkách stejného časopisu, do kterého píše de Mattei vyšel na toto téma zajímavý rozhovor, který vše dále objasňuje:

Giuseppe de Lorenzo: Svým postojem k islámu zrazuje církev

Pod dopisem, který adresovali papeži Františkovi někdejší muslimové, je již více než 3600 podpisů.

Někteří lidé pochybují o věrohodnosti této petice, otevřené pro všechny věřící bez spolupráce teologů nebo znalců kanonického práva. Nicméně z Itálie, Francie, Německa a Velké Británie ustavičně přichází podpora a signatáři doufají, že budou moci předat svou žádost papeži, protože nedokážou pochopit, jak může někdo sloužit současně katolické církvi i islámu.

Za obviněním, že papež představil Korán jako cestu spásy, se skrývá Pater Guy Pages, katolický farář, inkardinovaný v pařížské diecézi. Narodil se 1958, má doktorát teologie a byl ordinován na kněze v roce 1994. V posledních letech je animátorem sítě Islam & Veritea je znám svými polemickými postoji ke vztahu církve a islámu. Jako misionář v Republice Gibuti poznal zblízka Alláhovo náboženství, a to ho podnítilo napsat několik knih k tomuto tématu. Nejproslulejší z nich je „Zeptat se islámu“. »Církev musí bojovat proti islámu, aby uchránila a zajistila svou existenci a zdraví svých synů«, říká Pages v Il Giornale, který s ním uskutečnil rozhovor, ze kterého uvádíme:

Ve svém dopisu papeži Františkovi se představujete jako „ex muslimové“. Není však známo, kdo je promotorem této iniciativy.

Jsou to bývalí muslimové a někteří jejich přátelé rozhněvaní islamofilstvím církve, jejímž hlavním exponentem je papež.

Máte nějakou organizaci?

Někteří z nás se připojují k asociacím, které podporují bývalé muslimy a jejich evangelizaci. Nemají hlavu ani prezidenta, jen Ježíše Krista, pro kterého přijali, že všechno ztratí.

Vedou vás kněží nebo biskupové?

Je jen velmi málo kněží, kteří nás podporují.

K vaší petici se připojilo více než 3600 lidí. Myslím, že ne všichni jsou konvertité. Kolik je bývalých muslimů, kteří se cítí zraňováni papežovým dialogem s Alláhovými vyznavači?

To zatím ještě nevíme. Jak jsme řekli při prezentaci našeho dopisu, bývalí muslimové vědí, že by byli odsouzeni k smrti, a proto se vyhýbají tomu, aby takto veřejně vystoupili. Jména předložíme Svatému otci, pokud o to požádá.

Vaše iniciativa se podobá Correctio Filialis zveřejněné před několika měsíci. Tu podepisovali pouze teologové, kněží a biskupové, vy naopak jste otevřeni pro všechny věřící. Nebude se vaše akce proto jevit jako méně závažná?

Nemyslíme si, že by bylo nutné, aby nějaký teolog potvrdil uznání ďábelské povahy islámu. Stačí k tomu trochu inteligence, abychom pochopili, že není možno sloužit současně církvi a islámu, tedy Kristu a Antikristu.

Čtěte ZDE: Papež František: Apoštol islámu a nepřítel křesťanství. Muslimské hordy musí do Evropy, i když nás chtějí vyvraždit. Kde je v rozporu se svými předchůdci, africkými biskupy, naukou i zdravým rozumem?

Nepokládáte to za troufalost, jestliže chce skupina věřících napomínat papeže?

Jak čteme v poznámce u svatého Augustina v jedné z jeho pasáží: „Svatý Petr učil svým příkladem, že ti, kteří stojí na vyšším stupni a jsou v nebezpečí, že sejdou ze správné cestu, nesmí se hněvat, jestliže je podřízení napomínají“.

Měla by církev usilovat o dialog, nebo bojovat s muslimy?

Jaký vůbec může být s islámem dialog? Co má společného spravedlnost a bezbožnost, jaká jednota mezi světlem a tmou? Jaká dohoda mezi Kristem a Satanem? Jaké pouto mezi věřícím a nevěřícím? Církev musí bojovat proti islámu, protože je skrze něho přímo ohrožena, neboť jeho posláním je církev zničit a nastoupit na její místo. 

Křestané mají tedy usiloval o obrácení muslimů?

Ti kteří to nedělají, budou muset Bohu skládat účet za věčnou záhubu muslimů, které mohli obrátit.

Co očekáváte, že uslyšíte od papeže, pokud by odpověděl na váš dopis? 

Buďto ať řekne pravdu o islámu, nebo ať mlčí.

Proč si myslíte, že papež chce „islamizovat“ Evropu?

Z různých důvodů: protože potvrzuje nepravdy o islámu, aby ho učinil oblíbenějším; a také proto, že podněcuje tajně muslimy k invazi na Západ a zpronevěřuje se tak apoštolskému poslání.

Proč si myslíte, že papež pokládá Korán za cestu ke spáse?

To je pro nás hluboké tajemství.

Hlásá  Korán násilí?

Postačí číst Korán a dějiny islámu, abyste to pochopil. Ježíš oznámil, že přijde doba, kdy ti, kteří budou zabíjet křesťany, se budou domnívat, že tím uctívají Boha. Které jiné náboženství učí takové smrtelné nenávisti ke křesťanům?

Co budete dělat, když Bergoglio svůj názor nezmění?

Budeme dále trpět a prosit Boha, aby mu odpustil, v naději, že přijde jiný papež podle Jeho Srdce.

Toužíte po návratu Benedikta XVI.?

Ne.

Byli byste ochotni opustit církev?

Ne.

Myslíte, že papež zrazuje církev?

Je možné se domnívat, že zalíbení v islámu není zrada?

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti Kristu. Prostitutka na oltáři. Zbožštění člověka. Modla rozumu. Vraždění katolíků. Zkáza mravů jako lidské právo? Zatím zednáři triumfují

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti...

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico a Trump: Zásah Boží? A co nezdařený atentát na Hitlera? Neboj se a nemlč! Uchovat si zdravý rozum a víru. Kde se bere zlo? Pán Bůh není eurozóna

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico...

Na začátek stránky