Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Antikrist na trůně: Jste jen zvířata. Pryč od Krista, milujte planetu. Ve shodě s pohanskými požadavky OSN. Řím klesá do ďábelských hlubin. Přijde již brzy Boží trest? Na Titaniku se zpívá a tančí nad modlami

Antikrist na trůně: Jste jen zvířata. Pryč od Krista, milujte planetu. Ve shodě s pohanskými požadavky OSN. Řím klesá do ďábelských hlubin. Přijde již brzy Boží trest? Na Titaniku se zpívá a tančí nad modlami

20. 10. 2019

Tisk článku

Ivan Poledník tlumočí kritické ohlasy na pohansko-environmentální revoluci vedenou papežem Františkem i v katolické církvi

Věhlasný katolický filozof Paolo Pasqualucci podrobil zevrubné kritice Instrumentum laboris - základní dokument s pracovními tezemi k probíhající takzvané Amazonské synodě (články k tématu na Protiproudu ZDE). Učinil tak v elaborátu nazvaném INSTRUMENTUM DIABOLI - odpadlictví a hereze v „Instrumentum Laboris pro Amazonii“.

Elaborát má 103 stran postihuje celou historickou genezi „amazonského" hnutí. Dokument se skládá z úvodu a deseti kapitol, jejichž název již sám dává tušit, že jsme vskutku na prahu vyvrcholení úsilí o likvidaci katolického učení zevnitř Církve, cesty naplno zahájené II. vatikánským koncilem před více než půlstoletím, následované pokoncilními papeži a vrcholící v současném smrtícím Bergoliově pontifikátu:  

 • Odsouzení na úrovni učitelského úřadu
 • „Indiánská teologie“ - lživá teologie modernistického ražení
 • Modernistický charakter „indiánské teologie“
 • Tzv. „indiánská teologická metoda“: pohansko-křesťanský míšenec, překrucování historických faktů
 • Hereze „indiánské teologie“: dvojaký Bůh Otec-Matka; příroda - zbožštělá Matka Země; Amazonie jako Země Zjevení; Duch Svatý již pohany osvítil; církev nesmí provádět prozelytismus, není jedinou Archou Spásy; pravým zdrojem náboženství je mýtus...
 • Instrumentum Laboris je vtělením protikřesťanských proroctví dekadentních literátů a novopohanů XIX. století, okouzlených temnými amero-indiánskými náboženstvími
 • Apostaze: katolicismus rozpuštěný v panteistickém kultu dvojpohlavního Boha Otce-Matky, v němž je obnovena pohanská religiozita předkolumbovské Ameriky, jedna z nejkrutějších, jaké kdy existovaly
 • Pravá podoba indiánských kultů Střední a Jižní Ameriky
 • Autentický misijní duch: svědectví mons. Marcela Lefebvra z Francouzské rovníkové Afriky – replika mons. Schneidera na karamelovou rétoriku „indiánských teologů“.
 • Zánik církevního celibátu v heretických projektech Instrumentum Laboris
 • Hereze „ženského kněžství“, zásadní etapa prosazování feminismu v církvi

Dokument se opírá o celou řadu kritických vyjádření současných filosofů, kardinálů, teologů a církevních autorit. Pozoruhodné na tom, je, že jej už kritizují i velmi liberální a modernističtí kardinálové, na jejichž vědomí a svědomí je tato záležitost přece jen příliš silnou kávou. Tím vytvářejí klamné zdání, že jsou zastánci tradičního učení, jaké církvi předal Ježíš Kristus před dvěma tisíciletími. Ve skutečnosti to jen podtrhuje míru nákazy a zvrácenost současného hlavního kurzu. V úvodní kapitole dokumentu se mimo jiné píše:

Novopohanská mutace

Jde o evidentní a autentický útok nepřátel pravé pastorace a nauky, ničitelů víry, kterým je zcela lhostejný věčný osud duší. Jsou to podle sv. Pavla „falešní bratři", kteří se snaží zatížit ubohé amazonské národy „svou dekadentní ideologií a heretickou teologií vyrobenou v Evropě a nasycenou všemi jedy současné západní pseudokultury od zbloudilého ekologismu k vulgárnímu marxismu a sociologismu ve stylu primitivního new age". Ve skutečnosti ovšem mají být tyto dekadentní ideologie servírovány veškerému katolicismu kvůli podpoře a vedení – incredibile dictu – panujícího papeže.

Instrumentum Laboris pro Amazonii je jasně apostatické. Směřuje k nahrazení dvoutisíciletého náboženství radikální mutací novopohanského rázu. Jediný výraz pro definici této situace je "interní papežské schizma", neboť papež jakožto papež bude lídr této zrůdné odnože církve, která svou doktrínou, mravní naukou a církevní strukturou představuje praktické vyhlášení schizmatu. Toto schizma je uprostřed nás a musíme se proti němu rozhodně postavit.

Dokumentuje dlouhodobý i bezprostřední vliv papeže na obsah Instrumentum Laboris a jeho výslovný a opakovaný požadavek „přijetí amazonské tváře“, která se zcela kryje s pohanskými požadavky prosazovanými OSN.

David Martin záležitost komentuje:

Nechutné a zvrácené

Hereze Instrumentum Laboris nahrazuje katolicismus novým náboženstvím otevřeně pohanským, protože uctívá Přírodu, Matku Zemi  a deformuje trojjediné božství na "boha Otce-Matku".

Plakát do půl těla nahé domorodé ženy kojící lasičku je mezi mnoha grafikami, které jsou využívány, aby propagovaly nechvalně proslulou Amazonskou synodu, jež probíhá v Římě. Videokameraman LifeSiteNews Jim Hale získal tyto filmové záběry, když v Římě dokumentoval synodu.

Je to nechutné, ale je tu i něco víc, než oči vidí. Pramení to z ekoencykliky papeže Františka Laudato Si, která podtrhuje tuto synodu. To, co říká, je, že všechno stvoření je „vzájemně propojené“, že jsme „příbuzní“ zvířatům a využívá tyto pokleslé obrazy, aby tuto herezi podpořily.

Dle architektů synody jsme prostě jen zvířata. Synoda je o našem „ekologickém obrácení“ a jednotě s planetou, nikoliv o naší jednotě s Kristem. Vyzývá Církev, aby se klaněla planetární modle a činila „odškodnění“ vůči „Matce Zemi“ za „hříchy“ spáchané proti ní. Povyšuje pověrečné představy pohanské kultury, a tím se pokouší zneuctít Církev. Je to skutečně a již zcela nezakryté dílo Antikrista.

Jim Hale také mohl zachytit na film hanebnou scénu uvnitř Baziliky sv. Petra – modlu nahé Matky Země spolu s papežem Františkem a různými kardinály, kteří zpívali, tancovali a modlili se před touto sochou. Nahá modla spolu s dalšími šokujícími exponáty jsou nyní vystaveny v kostele Santa Maria in Transpotina po cestě z Baziliky sv. Petra. Věčné město se prostě stalo fórem pro globalisty.

Hrozí bezprostředně Boží hněv?

To, že Řím klesl do ďábelských hlubin, že se hierarchie oddává bujarým oslavám kolem novodobého zlatého telete, je jasným důkazem apostaze naší doby. Tyto šokující události okamžitě přinášejí na mysl Kristovo proroctví, týkající se Božího hněvu posledních dní, který přijde v důsledku ohavností, jež znesvětí svatostánek:

„Až tedy uzříte hanebnou zkázu na svatém místě, předpovězěnou prorokem Danielem – kdo to čte, rozuměj ... Bude totiž tehdy veliké soužení, jakého až dosud nebylo od počátku světa a nikdy nebude. A kdyby nebyly zkráceny ty dny, nebyl by zachráněn žádný člověk; ale pro vyvolené budou ty dny zkráceny.“ (Matouš 24:15-22)

Synoda také přináší na mysl, jak Bůh v Bibli mnohokrát potrestal Židy za to, že se obrátili k cizím bohům a uctívali ve svých hájích modly. Bude se historie opakovat?

Papež a jeho hrůzostrašná hierarchie by udělali dobře, kdyby odložili svou modlu, vrátili se na kolena před Ukřižovaného Spasitele a Krále na Kříži a připomněli si napomenutí Písma svatého:

„Vaši moc vám totiž dal Hospodin, vládu vám svěřil Nejvyšší – on sám prověří vaše skutky a prozkoumá vaše úmysly. Ve službách jeho království jste nesoudili správně, neřídili jste se Zákonem a nejednali podle Boží vůle. Proto na vás přijde náhle a hrozivě, neboť nadřízení budou souzeni zvlášť přísně.“ (Moudrost Šalamounova 6:3-5)

Proto bděme, ať nejsme překvapeni.
Tagy článku

Doporučujeme

Skutečná úloha andělů strážných: Život není hollywoodská selanka. Pýcha lidí hledá Boha, jen když je zle. Pomoc však potřebujeme v každé vteřině naší pozemské existence. Specialista na obranu před utrpením? Nebuďme naivní

Skutečná úloha andělů strážných: Život není hollywoodská selanka. Pýcha lidí hledá Boha,...

Vyslanec národa na nebesích: Jak pozvednout svůj lid? Václav, Vladimír, Olaf, Edvard, Štěpán. Je s námi tajemné společenství živých a mrtvých. Vrcholí drama dějin v současnosti? Nedej zahynouti nám, ni budoucím!

Vyslanec národa na nebesích: Jak pozvednout svůj lid? Václav, Vladimír, Olaf, Edvard,...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky