Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Někteří nemlčí: Epidemie nesmí být záminkou k definitivní likvidaci svobod! Hrozby přicházejí ze všech stran. Najdou se ještě zodpovědní vůdci? Duchovní vězení horší než fyzické. Brány pekelné ji nepřemohou

Někteří nemlčí: Epidemie nesmí být záminkou k definitivní likvidaci svobod! Hrozby přicházejí ze všech stran. Najdou se ještě zodpovědní vůdci? Duchovní vězení horší než fyzické. Brány pekelné ji nepřemohou

10. 5. 2020

Tisk článku

Redakce Protiproud přináší naléhavou výzvu významných osobností duchovního světa v souvislosti s ohrožením občanských svobod za epidemie koronaviru

Kardinálové Robert Sarah, Joseph Zen a Gerhard Müller se připojili k arcibiskupovi Carlovi Maria Vigano a napsali naléhavou a jasně formulovanou výzvu vládám zemí světa, aby respektovaly práva a základní svobody občanů suspendovaných během koronavirové epidemie.

Dokument s názvem „Výzva pro Církev a svět“ byl zveřejněn v šesti jazycích ve čtvrtek 7. května v Římě. Dokument vzápětí podepsali i další známí bojovníci: biskup Athanasius Schneider z Astany a biskup Joseph Strickland z Texasu, spolu s dalšími biskupy z celého světa. Seznam úvodních 80 signatářů zahrnuje preláty, teology, lékaře, právníky, novináře i vedoucí osobnosti některých významných organizací.

Signatáři připomínají, že vývoj a užití vakcín na bázi uměle potracených dětí je morálně nepřijatelný. Vyzývají zástupce vlád, aby zajistili, že občasné nebudou omezováni v pohybu a ovládáni prostřednictvím sledovacích metod, obávají se realizace nekalých zájmů v ekonomicky oslabené společnosti. Naléhají na média, aby poskytovala objektivní informace, nedopouštěla se cenzury a dávala prostor hlasům, které nereprezentují pouze jediný povolený názor.

Jako pastoři znovu potvrzují pravomoc katolických biskupů rozhodovat samostatně o všem, co se týká mší a svátostí. Potvrzují také absolutní autonomii ve věcech spadajících do jejich bezprostřední jurisdikce, jako jsou liturgické normy a způsoby přijímání svátostí.

Výzva pro Církev a svět katolíkům a všem lidem dobré vůle

Veritas liberabit vos

V době velké krize považujeme my, pastýři katolické církve na základě svého poslání za svou svatou povinnost adresovat výzvu našim spolubratřím v biskupském úřadě, kněžím, řeholníkům, svatému Božímu lidu a všem mužům a ženám dobré vůle. Tuto výzvu podepsali i lékaři, intelektuálové, právníci, žurnalisté a jiní odborníci, kteří souhlasí s jejím obsahem.

Je skutečností, že pod záminkou pandemie covid-19 se v mnoha případech porušují nezcizitelná práva občanů a jejich základní svobody se nepoměrně a neoprávněně omezují, včetně práva na náboženskou svobodu, svobodné vyjádření názoru a práva pohybu. Zdraví veřejnosti nesmí a nemůže být alibi na porušování práv milionů lidí na celém světě a už vůbec ne záminkou pro to, aby se občanské autority osvobodily od povinnosti moudře jednat ve prospěch veřejného blaha. To platí o to naléhavěji, čím více pochybností se z různých stran o skutečném nebezpečí nákazy i o odolnosti viru objevuje.

Mnohé směrodatné hlasy světa vědy a medicíny potvrzují, že panika ze strany médií okolo viru covid-19 se nezdá být žádným způsobem odůvodněna. Máme důvod předpokládat - a to na základě oficiálních dat pandemie a vzhledem k případům úmrtí - že jsou zde síly, které mají zájem vyvolávat v obyvatelstvu paniku. Tímto způsobem chtějí natrvalo prosadit formy nepřijatelného ohraničení svobody a s tím spojenou kontrolu lidí a sledování všech jejich pohybů. Tyto nelegální pokusy řídit lidi jsou znepokojivou přípravou na vytvoření světové vlády, která bude bez jakékoliv kontroly.

 

Čtěte ZDE: Zákaz shromažďování: Proč se hodí rohatému do krámu? Prošlo to hladce. Posvátná oběť, nebo one man show? Synagoga u Karlova mostu. Dnešní neděle je smrtná. Světlo přijde

Myslíme si také, že v některých situacích učiněné utlumující zásahy včetně zastavení obchodních aktivit vedly ke krizi, která srazila na lopatky celé ekonomické sektory. Tato skutečnost zase napomáhá zasahování cizích mocností, což má závažné společenské a politické dopady. Těmto formám sociálního inženýrství musí zodpovědné osoby ve vládách zabránit opatřeními na ochranu občanů, jichž jsou zástupci a v zájmu kterých jednají, což je jejich významnou povinností. Musí pomáhat rodině - základní buňce společnosti - a vyhýbat se nepřiměřenému trestání slabých a starších lidí a nutit je k bolestnému odloučení od příbuzných. Kriminalizace osobních a společenských vztahů se musí posuzovat jako nepřijatelná součást projektu, kterým se podporuje izolace osob, aby se jimi dalo lépe manipulovat a kontrolovat.

Vyzýváme vědecké společenství, aby se postaralo o léčbu onemocnění virem covid-19, napomáhalo s upřímnou starostí o veřejné blaho, a proto se pečlivě vyhýbalo tomu, aby pochybné hospodářské zájmy ovlivňovaly rozhodnutí vlád a mezinárodní instituce. Nemá smysl na jedné straně pohrdat léky, které se ukázaly jako účinné a často jsou i cenově výhodné, a přitom dávat přednost léčbě nebo vakcínám, které farmaceutickým firmám zaručují astronomické zisky, přičemž stejně nejsou účinné. Tím se zvyšují náklady na veřejné zdravotnictví.

Pastýřům Církve připomínáme, že pro katolíky je morálně nepřijatelné nechat se léčit vakcínami vyrobenými z potracených dětí.

Vyzýváme vlády, aby se co nejpřísněji vyhýbaly různým formám kontroly občanů, ať už přes systémy zaznamenávání pohybu či jiné druhy lokalizace. Boj proti viru covid-19, ať je jakkoli vážný, nesmí sloužit jako záminka k podpoře temných záměrů nadnárodních mocností, které sledují velmi intenzivní politické a hospodářské zájmy.

Občanům musí především umožnit, aby mohli odmítnout omezování osobních svobod, beztrestně odmítnout hrozící povinnost očkování, jakož i systémy sledování či podobné nástroje.

Ti, kteří sledují politiku drastického zredukování populace a současně se prezentují jako zachránci lidstva - bez jakékoli politické či společenské legitimity - se nacházejí v zjevném rozporu s tím, co sami tvrdí.

V konečném důsledku nelze politickou odpovědnost těch, co zastupují lid, v žádném případě přenést na "experty", kteří - což je opravdu znepokojující - požadují pro sebe samotné trestněprávní imunitu.

Obracíme se naléhavě na média, aby aktivně usilovala o korektní předávání informací, aby bylo možné svobodně mluvit, nikoli aby se svobodný názor trestal cenzurou - jak se to již rozšířilo na sociálních sítích, v tisku a v televizi. Korektní předávání informací znamená, že dostanou prostor i jiné hlasy lišící se od obecně vládnoucích tvrzení. Tak se občanům dovolí, aby mohli fakta sebevědomě hodnotit a nebýt ovlivňováni pouze silnými hlasy mocných.Upřímná demokratická konfrontace je nejlepší prostředek proti riziku nových forem diktatury, zjevně ještě horší než ty, které naše civilizace v nedávné minulosti nechala vzniknout a viděla je zaniknout.

 

Čtěte ZDE: Již David dostal na výběr z možných Božích trestů: Mor, válku, hlad. Proč vybral mor? Komu slouží Bill Gates? Město Boží a město ďáblovo. Papež i mnozí biskupové selhali. Přichází čas kontrarevoluce? Maria, nikoli antikrist

Jako pastýři zodpovědní za Kristovo stádo připomínáme, že Církev si důrazně nárokuje autonomii ve vedení bohoslužeb a hlásání víry. Tato autonomie a svoboda církve je základním právem, které jí dal Pán Ježíš Kristus. Z tohoto důvodu si jako pastýři důrazně nárokujeme právo nezávisle rozhodovat o slavení mše a svátostech.

Stejně tak žádáme uznání naší neomezené svobody ve všech záležitostech týkajících se bezprostřední kompetence církevní autority jako jsou například liturgické normy, kanonické předpisy udělování svatého přijímání a spravování svátostí. Stát nemá právo se z jakéhokoli důvodu vměšovat do suverenity církve. Církevní autority nikdy neodmítaly spolupráci se státem, ale taková spolupráce nesmí znamenat, že stát pod jakýmikoli záminkami bude vydávat zákazy či omezování veřejných bohoslužeb a pastorace. Boží práva a práva věřících jsou nejvyšším zákonem Církve. Od nich se nemůžeme a nechceme odklonit. Žádáme, aby se omezení slavení veřejných bohoslužeb zrušila. 

Lidi dobré vůle zveme, aby se nevzdávali povinnosti solidarity a veřejného blaha pro všechny - podle stavu a možností - v duchu bratrské lásky k bližnímu. Tuto spolupráci, kterou si Církev přeje, nelze však oddělit od zachovávání přirozeného zákona, ani od zajišťování svobod jednotlivce. Občanskoprávní povinnosti občanů znamenají i uznání jejich práv státem.

Všichni jsme vyzváni hodnotit současné skutečnosti v souladu s naukou evangelia. Ta obsahuje základní imperativ: buďto s Kristem, nebo proti Kristu! Nenechme se zastrašit či dokonce ohrozit těmi, kteří se nám snaží namluvit, že jsme pouze menšina. Dobro je mnohem rozšířenější a mocnější než to, co nám dnešní svět chce vnutit. Bojujeme proti neviditelnému nepříteli, který odděluje občany od sebe, děti od rodičů, vnuky od prarodičů, věřící od jejich pastýřů, žáky od učitelů a zákazníky od prodavačů.

Nepřipustíme, aby se staletí křesťanské civilizace vymazala pod záminkou epidemie koronaviru. Aby svznikla nenávistí naplněná technokratická tyranie, v níž lidé, jejichž jména ani tváře nikdo nezná, mohli rozhodovat o osudu světa. Aby nás uvěznili pouze do virtuální skutečnosti. Pokud to je plán, pomocí kterého mocní těchto časů chtějí Církev zlomit, tak mají vědět, že Ježíš Kristus, Král a Pán historie slíbil, že "brány pekelné ji nepřemohou".

Svěřujeme vlády a všechny, kteří řídí osudy národů, všemohoucímu Bohu, aby je v této těžké chvíli krize osvítil a vedl. Mají myslet na to, že tak jako nás pastýře, kterým svěřil své stádo, bude Pán soudit i ty, jejichž povinností je vládnout lidu jejich zemí a chránit jej.

Modlíme se k Pánu s pevnou vírou, že ochrání církev a svět. Ať Panna Marie rozdrtí hlavu starého hada a zničí plány těch, kteří jsou syny temnoty!

Připojit můžete svůj podpis na www.veritasliberabitvos.info.


Tagy článku

Doporučujeme

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí zatajování zázraku s covidem? I student by poznal krev. Kus živého masa? Všelidské bratrství místo Božího zázraku? Zahrávají si...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí...

Causa Hus: Šest století lží, legend, omylů a mystifikací. Moralista - i zdatný intrikán. Semlely ho cizí politické mocenské zájmy? Proč vzplála hranice na břehu Rýna? A co se stalo, když dohořela? Bludy husitství Hus nehlásal

Causa Hus: Šest století lží, legend, omylů a mystifikací. Moralista - i zdatný intrikán....

Na začátek stránky