Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Statečný arcibiskup: WHO a Davosané připravují globální puč! O povinném očkování bude rozhodovat Bill Gates? Katastrofa mRNA vakcín teprve přijde. Podporuji nepodvolené vědce, lékaře a právníky. Odmítněme politiku Vatikánu!

Statečný arcibiskup: WHO a "Davosané" připravují globální puč! O povinném očkování bude rozhodovat Bill Gates? Katastrofa mRNA vakcín teprve přijde. Podporuji nepodvolené vědce, lékaře a právníky. Odmítněme politiku Vatikánu!

29. 5. 2022

Tisk článku

Ivan Poledník naléhavě varuje před ofenzívou globalistů, kteří plán na zotročení lidstva již převádějí do konkrétních kroků a za účasti OSN, WHO a "Davosanů" nyní chtějí zbavit národní státy i dosavadní suverenity ve zdravotnictví - takže opravdu začíná jít doslova o život

Takzvaná Světová zdravotnická organizace (WHO) při­pra­vu­je spolu se Svě­to­vým eko­no­mic­kým fórem glo­bál­ní puč, který má ode­jmout znač­nou část su­ve­re­ni­ty ná­rod­ním stá­tům. Proto je za­po­tře­bí ještě více klást odpor, což by mělo být pri­o­rit­ní zá­le­ži­tos­tí Va­ti­ká­nu – píše ar­ci­bis­kup Carlo Maria Vigano ve spe­ci­ál­ním člán­ku, zve­řej­ně­ném 21. květ­na na por­tá­lu Li­fe­Si­te­News.com.

„V příš­tích dnech člen­ské státy Svě­to­vé zdra­vot­nic­ké or­ga­ni­za­ce (WHO) budou hla­so­vat o re­zo­lu­ci tý­ka­jí­cí se opat­ře­ní v době pan­de­mií, které po­sti­hu­jí svět. Tato re­zo­lu­ce pře­ná­ší su­ve­re­ni­tu jed­not­li­vých zemí v této zá­le­ži­tos­ti na WHO, tj. na nad­ná­rod­ní tě­le­so, které je ve znač­né míře fi­nan­co­vá­no far­ma­ceu­tic­kým prů­mys­lem a Fun­da­cí Billa a Me­lin­dy Ga­te­so­vých. Jest­li vět­ši­na od­sou­hla­sí tuto re­zo­lu­ci, WHO tím získá vý­luč­nou me­zi­ná­rod­ní au­to­ri­tu v pří­pa­dě pan­de­mie, což jí do­vo­lí ur­čo­vat pra­vi­dla včet­ně ka­ran­tén, loc­kdow­nů, po­vin­ných oč­ko­vá­ní a oč­ko­va­cích pasů… Nikým ne­vo­le­ní tech­no­kra­té tak budou mít pa­ra­dox­ně větší moc než vláda, kte­rou si ob­ča­né zvo­li­li v de­mo­kra­tic­kých par­la­ment­ních vol­bách" - na­psal ar­ci­bis­kup.

Následky covidové vakcinace teprve přijdou

Podle mons. Viganó WHO usi­lu­je o „za­blo­ko­vá­ní ja­ké­ho­ko­liv od­po­ru vůči Agen­dě 2030”, to zna­me­ná stra­te­gii tzv. “plánu udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je” schvá­le­né­ho Val­ným shro­máž­dě­ním OSN r. 2015, který pre­fe­ru­je ce­lo­svě­to­vou kon­t­ro­lu eko­no­mi­ky na zá­kla­dě eko­lo­gic­kých pri­o­rit. To může mít podle ar­ci­bis­ku­pa zá­važ­né dů­sled­ky.

Arcibiskup Viganó soudí, že již v době “psy­cho­pan­de­mie” se uká­za­lo, jak jed­not­li­vé vlády na celém světě jsou pod­ří­ze­ny nad­ná­rod­ním gré­mi­ím funk­ci­o­ná­řů; podle jeho hod­no­ce­ní te­pr­ve v bu­douc­nos­ti po­zná­me ka­ta­stro­fál­ní účin­ky oč­ko­vá­ní ex­pe­ri­men­tál­ním pre­pa­rá­tem mRNA. Ar­ci­bis­kup nemá po­chyb o tom, že far­ma­ceu­tic­ká lobby plá­nu­je další velké akce a WHO se při­pra­vu­je, aby je re­a­li­zo­va­la.

Odporujte Bergogliovu Vatikánu!

„Chci vy­já­d­řit svoji plnou pod­po­ru těm ob­ča­nům, zvláš­tě věd­cům, lé­ka­řům a práv­ní­kům, kteří na­hlas mluví o ohro­že­ní su­ve­re­ni­ty zemí ná­le­že­jí­cích do WHO”. Podle ar­ci­bis­ku­pa „WHO a Svě­to­vé eko­no­mic­ké fórum chtě­jí usku­teč­nit svě­to­vý puč, který při­pra­vu­jí už léta pod názvy Agen­da 2030 a Velký reset”. Dále říká, že při­pra­vo­va­ná glo­bál­ní vláda ve zdra­vot­nic­tví je zá­klad­ním prv­kem no­vé­ho svě­to­vé­ho řádu.

Ital­ský ar­ci­bis­kup také pro­hlá­sil, že Va­ti­kán musí změ­nit svůj po­stoj a místo po­zvol­né­ho pod­ři­zo­vá­ní se po­ža­dav­kům Klause Schwa­ba pře­jít do pro­ti­o­fen­zí­vy. “Svatý sto­lec… má po­vin­nost po­tvr­dit právo jed­not­liv­ců na při­je­tí nebo od­mít­nu­tí léčby, zejmé­na pak v sou­vis­los­ti s ex­pe­ri­men­tál­ní­mi ge­ne­tic­ký­mi pre­pa­rá­ty, je­jichž účin­ky jsou stále z velké části ne­zná­mé,” sdě­lil.

„Ka­to­lic­ká cír­kev musí chrá­nit nej­slab­ší, bez­bran­né, ne­na­ro­ze­né, děti, star­ší osoby a také ty, které vy­dí­ral cy­nis­mus byz­ny­s­me­nů a spik­len­ců, chtě­jí­cích je při­nu­tit k oč­ko­vá­ní sérem po­sk­vr­ně­ným bu­něč­ný­mi li­ni­e­mi zís­ka­ný­mi umě­lým po­tra­tem" - na­psal a vy­zval také bis­ku­py ce­lé­ho světa, aby vy­já­d­ři­li svůj ne­sou­hlas s po­li­ti­kou, kte­rou v sou­čas­nos­ti pro­vá­dí Va­ti­kán.
Tagy článku

Doporučujeme

Pandemická fraška jen jako zkušební balónek: Teď další umělé krize. Schwab velí hlavám států: Vezmeme si všechno! To je ten Velký reset. Boj již začal. Neutralita ve válce není možná. Bitvy na všech frontách současně. Které Město?

Pandemická fraška jen jako zkušební balónek: Teď další umělé krize. Schwab velí hlavám...

Den D lidstva i celého kosmu: Co vlastně dnes slavíme? Dárky jsou opravdu od Ježíška. Santa i děda Mráz ze stejné líhně. Mariin zázračný porod. Neruda o Váncích ještě věděl: Ach, ko­li­krát už lid­stvu dáno a Ji­dáši vždy za­pro­dá­no...

Den D lidstva i celého kosmu: Co vlastně dnes slavíme? Dárky jsou opravdu od Ježíška....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky