Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Archanděl Michael: Náš nejmocnější ochránce. Pýcha a vzpoura na počátku věků. Jedna z posledních nadějí na záchranu? Člověk odevzdaný Bohu je nejsilnější. Zjevení na troskách starého Říma. Co přijde na troskách Západu?

Archanděl Michael: Náš nejmocnější ochránce. Pýcha a vzpoura na počátku věků. Jedna z posledních nadějí na záchranu? Člověk odevzdaný Bohu je nejsilnější. Zjevení na troskách starého Říma. Co přijde na troskách Západu?

7. 5. 2023

Tisk článku

Ivan Poledník u příležitosti nadcházejícího svátku připomíná vítězný zápas nejmocnějšího z andělů s božím zrádcem-satanem, Michaelovo slavné zjevení v pátém století i původ neméně slavné modlitby, kterou ve století devatenáctém, po hrozivém vidění ďábla nad Vatikánem, složil papež Lev XIII

V pondělí 8. 5. si kromě konce druhé světové války v Evropě připomínáme zjevení svatého Michaela Archanděla. Stalo se tak v roce 492 na hoře Gargano v Itálii. Druhou jeho připomínkou je pak 29. září, kdy slavíme svátek tří archandělů (Michael, Gabriel, Rafael).

Archanděl Michael je představitelem boje proti silám zla, který potrvá až do konce světa. Je úhlavním nepřítelem Satana a ochráncem věřících. Ve slavném a často citovaném Zjevení svatého apoštola Jana vede lítý boj s drakem majícím barvu krve násilně prolité v lidských dějinách. A v tomto boji hájí ženu a jejího právě narozeného syna, kteří představují Boží lid a Církev, v níž je Kristus neustále přítomen.

pp

Svatý Archanděl Michael je hned po Bohu a Panně Marii třetí nejčastěji vzývanou bytostí v modlitbách. Natolik mu důvěřujeme a jsme si jisti jeho obrovskou mocí. Zvláště v dnešní době, kdy stojí ďábel na prahu domova každého z nás, je ještě více zapotřebí obracet se na jeho pokořitele a našeho ochránce.

Satanovy nástrahy číhají na každém kroku v dnešní lidské společnosti, samotná Církev navíc vlivem hereze modernismu prožívá možná nejhorší věroučnou a pastorační krizi v dějinách, neplní svoji úlohu, namísto vedení ke spáse směruje věřící přesně na opačnou stranu a diskredituje se i v očích nevěřících.

Slavné zjevení

Psal se rok 490 po Kristu, když Elvio Emanuele, pán na Monte Gargano, ztratil nejkrásnějšího býka ze svého stáda a našel ho v nepřístupné jeskyni. Když viděl, že ho odtamtud nemůže vyvést, rozhodl se, že ho zastřelí. Ale šíp, místo aby zasáhl býka, obrátil svůj let a zasáhl střelce do oka. Zraněný se obrátil na biskupa v Sipontu (dnešní Manfredonia) a vyprávěl mu o tomto divu. Prelát vyhlásil tři dny modliteb a pokání. Po třech dnech se u vchodu do jeskyně zjevil Archanděl Michael a vyzval jej k zasvěcení místa Bohu.

Biskup neuposlechl archandělovu výzvu, protože na hoře přetrvával pohanský kult. Po dvou letech obsadil Siponto barbar Odoakar. V tísni se biskup a věřící spojili v modlitbě. Biskupovi se zjevil Archanděl Michael a slíbil mu vítězství. Během boje se skutečně zvedla prudká bouře a písek zároveň s kroupami zasypal barbary tak, že se dali na útěk. Celé město spolu s biskupem vystoupilo na horu v děkovném procesí. Poté se znovu zjevil Michael. V jeskyni byl nalezen rudý oltář s křišťálovým křížem.

Biskup Laurencius dal u vstupu do jeskyně zbudovat chrám zasvěcený svatému Michaelovi, samotná jeskyně nese název „Nebeská bazilika“. Kolem vyrostlo městečko Monte Sant Angelo sul Gargano. Svatá jeskyně se stala jedním z nejvíce navštěvovaných poutních míst křesťanského světa.

SLEDUJTE: Protiproud TV v pondělí 8. 5. 2023 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelné setkání šéfredaktora Protiproudu s věrnými čtenáři a diváky - v jednom z mála necenzurovaných prostředí - nad aktuálními i obecnějšími otázkami naší doby. Do rozhovoru můžete vstupovat prostřednictvím chatu, a to i s předstihem před zahájením vysílání. 

Vzpoura andělů

Jak to tedy vlastně bylo s Michaelem? Na počátku dějin stvořil Bůh spolu ostatním světem též anděly. Všichni andělé byli nejprve svatí a blažení, měli se však osvědčit v dobrotě a tak si zasloužit vzácné milosti, jimiž je Bůh obdařil. Museli se rozhodnout buďto pro Boha, nebo proti němu. Nevíme, jakou přesnou podobu měla zkouška andělů. Existují logické domněnky, že Bůh zjevil andělům tajemství Vtělení svého Syna. Když ale bylo toto tajemství andělům zjeveno, povstala jedna část proti Synu Božímu a nechtěla se mu klanět. Tito vzpurní andělé pokládali jeho lidskou přirozenost za příliš ubohou na to, aby se s ní Bůh spojil, a tím způsobem ji povýšil nad ně.

Proto se vzbouřili proti Bohu. Plán Vtělení jim v jejich pýše připadal nedůstojný a opovážili se opovrhnout vůlí Všemohoucího. Sám Lucifer vyřkl ona známá slova „Nebudu sloužit!“, čímž dobrovolně a navždy sešel z cesty pravdy, spravedlnosti a lásky.

Oproti tomu moudrý Michael odpovědí „Kdo je jako Bůh?“ pravdu, spravedlnost a lásku přímo následoval, navíc poukázal na naprostou pošetilost Lucifera, který se vydal cestou lži, zkázy a zoufalství. Jasně tím vyjádřil, že služba Bohu, kterému se nic nevyrovná, není jen povinností všeho stvoření, ale také nekonečnou radostí.

Boj v nebi

Svatý Jan v knize Zjevení následující události líčí takto: “A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak a jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. A slyšel jsem mocný hlas v nebi: ,Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu…'“ 

Svatý Petr o tom píše: “Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří hřešili, ale strhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud.“ 

A sv. Juda: „Také anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu.“

Dante v Božské komedii umístil Lucifera až na dno pekla jako svrženého na zemi, kde se vytvořil obrovský kráter.

Ve sborech svatých andělů vyniká archanděl Michael jakožto vítězný bojovník pro Boha a jeho království. Jeho jméno značící: “Kdo jako Bůh“ je i jeho posvátné heslo. Bůh mu propůjčuje moc na potírání svých nepřátel. Proto je také sv. Michael zvláštním ochráncem Církve a vynikajícím pomocníkem pro křesťany, kteří bojují zdánlivě nerovný boj v prostředí vůči Bohu nepřátelského světa, čelíce tisícům vnitřních i vnějších útoků na víru a věrnost Božímu zákonu.

pp

Čtěte ZDE: Andělé v realitě a uměleckém ztvárnění: Svět, o kterém dnes málo víme. Jaká je andělská hierarchie? Mnozí svatí s nimi měli celoživotní kontakty. Kam odcházejí strážní andělé zatracených duší?

Inspirace 

Jednání a slova svatého Michaela Archanděla ukazují, že ctitel a pokorný služebník Boha není žádný slaboch nebo chudák, ačkoli celou svou vůli a život svěřuje do rukou a vůle cizí. Člověk odevzdaný Bohu je silný a mocný právě proto, že se nespoléhá na své schopnosti a síly, ale vlastní existenci a budoucnost svěřuje do rukou, vůle a moci bytosti, která stojí vysoko nad ním a převyšuje ho nepopsatelným a neměřitelným způsobem.

Rozhodnutí sloužit svému Stvořiteli je známkou rozumnosti, síly a úcty k pravdě - ke skutečnosti, že tvor by bez svého Stvořitele nejen vůbec nebyl na tomto světě, ale bez jeho pomoci by nebyl schopen sebemenšího ušlechtilého činu. Pýcha a chlubení se vlastními výkony je známkou nerozumnosti, ale výslovná vzpoura vůči Bohu, bez kterého by vzbouřenec nikdy nespatřil světlo světa, je opovážlivostí tak velikou, že oprávněně zasluhuje trest, jenž postihl padlé anděly, kteří jednali právě opačně, než jednal svatý milovník Boha - Archanděl Michael.

Svatý Michael je patronem šermířů, zlatníků, lékárníků, drogistů, bednářů a v nové době radiologů a policistů. Je také ochráncem před nemocemi a bandity. Jako obránce Církve vévodí z vrcholu Andělského hradu v Římě, z pevnosti papežů. Je zobrazován ve zbroji, jak poráží Satana. V minulosti se lidem na Zemi zjevil mnohokrát.

Modlitba

Papež Lev XIII vytvořil v devatenáctém století patrně nejznámější modlitbu k Archandělu Michaelovi. Traduje se, že při sloužení jedné mše v katedrále svatého Petra se náhle zahleděl vzhůru, a na chvíli se stal, jako by duchem nepřítomen. Pak rychle odešel, zavřel se ve své komnatě a nereagoval, když na něj znepokojeně klepali. Po půl hodině se vrátil s hotovou modlitbou. Později prozradil, že viděl satana a démony, jak obklopují Petrův oltář a celý Vatikán. Bylo to vidění vskutku prorocké - jak teprve dnes naplno zjišťujeme.

Tím aktuálnější je modlitba Lva XIII. v těchto dnech. Jen připomeňme, že existují její dvě verze: Krátká (kterou zde uvádíme) a dlouhá, jež se používá během vymítání ďábla (exorcismu):

Svatý Michaeli, Archanděli,
braň nás v boji
proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.

Ty pak, kníže vojska nebeského, satana a jiné zlé duchy,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
svrhni božskou mocí do propasti pekelné!

Amen.
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky