Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Udavačství jako zbraň neomodernistů: Sa­mozva­ní zá­stup­ci církví a výzva nenávistníků proti Alianci pro rodinu. Evangeličtí faráři navazující na udavačskou tradici StB. Petráček a dva další „katoličtí“ vlci v rouše beránčím

Udavačství jako zbraň neomodernistů: Sa­mozva­ní zá­stup­ci církví a výzva nenávistníků proti Alianci pro rodinu. Evangeličtí faráři navazující na udavačskou tradici StB. Petráček a dva další „katoličtí“ vlci v rouše beránčím

9. 7. 2023

Tisk článku

Radomír Malý komentuje poslední útok Páté kolony liberálů rozmístěných v různých církevních denominacích, kteří se udavačstvím pokoušejí likvidovat obránce normální rodiny, aby tak připravili půdu pro ničivou normu o "manželství" sodomitů projednávanou ve sněmovně

O tom, že sou­čas­ní mo­der­nis­tič­tí škůd­ci uvnitř Ka­to­lic­ké církve mají níz­kou mo­rál­ku, není třeba po­chy­bo­vat. Už to, že v te­o­rii roz­mělňují De­sa­te­ro a mo­rál­ní prin­ci­py Ka­to­lic­ké církve ve věci 6. a 9. při­ká­zá­ní, je jas­ným svě­dec­tvím. Jenže tady nejde už jenom o tato dvě. Oni su­ve­rén­ně po­ru­šu­jí i 8. při­ká­zá­ní – a de facto se tím vůbec ne­ta­jí.

pp

Sa­mozva­ní „zá­stup­ci církví“

O co běží? O to, že v sou­vis­los­ti s pro­jed­ná­vá­ním ná­vr­hu zá­ko­na ve Sně­mov­ně o „man­žel­ství pro všech­ny“, tj. po­ža­dav­ku, aby bylo možno uza­ví­rat i jed­no­po­hlav­ní „sňatky“, pří­pad­ně i osob transse­xu­ál­ních nebo i „ji­né­ho po­hla­ví“ než muž­ské­ho nebo žen­ské­ho (návrh žel po­stou­pil do dru­hé­ho čtení), za­sla­li sa­mozva­ní „zá­stup­ci církví“ ote­vře­nou výzvu pre­mi­é­ru Fi­a­lo­vi, mi­nis­t­rům Ju­reč­ko­vi (práce a so­ci­ál­ní péče) a Blaž­ko­vi (spra­ve­dl­nos­ti) a po­slan­ci ODS Krá­lo­vi, aby sdru­že­ní Ali­an­ce pro ro­di­nu bylo „od­vo­lá­no ze stát­ních struk­tur“. Tato or­ga­ni­za­ce, v je­jímž čele stojí paní Jana Jo­cho­vá, sdru­žu­je lidi, kteří hájí při­ro­ze­né hod­no­ty mo­no­gam­ní­ho man­žel­ství jed­no­ho muže a jedné ženy a od­mí­ta­jí po­chyb­né ex­pe­ri­men­ty s „jinou ori­en­ta­cí“ a s „jiným po­hla­vím“.

Že vět­ši­nu sig­na­tá­řů tvoří evan­ge­lič­tí a hu­sit­ští fa­rá­ři a fa­rář­ky, ne­pře­kva­pu­je, do­kon­ce ani ne kuriózní pří­tom­nost jisté „ra­bín­ky v zá­cvi­ku“ mezi nimi. Trist­ní ale je, že po­de­psá­ni jsou i tři ka­to­lič­tí kněží, i když slovo „ka­to­lič­tí“ by mělo být spíše dáno do uvo­zo­vek. P. Vác­lav Vacek, dnes již v dů­cho­du, jako farář v Le­to­hra­du to­tál­ně zde­vas­to­val tamní li­tur­gic­ký pro­stor. P. Doc. Tomáš Pe­trá­ček vy­u­ču­je cír­kev­ní dě­ji­ny v Praze a v Hrad­ci Krá­lo­vé. Je vel­kým pří­vr­žen­cem sy­no­dál­ní cesty a za nej­ka­ta­stro­fál­něj­ší dobu v his­to­rii Církve po­va­žu­je tzv. „pi­án­skou éru“, tj. ob­do­bí pa­pe­žů od bl. Pia IX. do Pia XII. (1846–1958). Nej­ví­ce mu vadí pro­ti­mo­der­nis­tic­ké do­ku­men­ty sv. Pia X. „Pascen­di“ a „La­men­ta­bi­li“. Stej­ných ná­zo­rů je i další z této tro­ji­ce, do­mi­ni­kán P. Be­ne­dikt Mo­hel­ník, re­dak­tor revue Salve, kde právě P. Pe­trá­ček nej­ví­ce pu­b­li­ku­je.

SLEDUJTE: Protiproud TV v pondělí 10. 7. 2023 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelné setkání šéfredaktora Protiproudu s věrnými čtenáři a diváky - v jednom z mála necenzurovaných prostředí - nad aktuálními i obecnějšími otázkami naší doby. Do rozhovoru můžete vstupovat prostřednictvím chatu, a to i s předstihem před zahájením vysílání.

Výzva nenávistníků proti Alianci pro rodinu

Co vy­tý­ka­jí sig­na­tá­ři výzvy Ali­an­ci pro ro­di­nu? Prý smě­řu­je „proti hod­no­tám de­mo­kra­tic­ké­ho státu“, „šíří mo­rál­ní pa­ni­ku a da­vo­vou hys­te­rii“ a „po­pí­rá a zne­va­žu­je vě­dec­ké po­zná­ní“. Ne­u­vá­dě­jí však žádná kon­krét­ní fakta, jak a jakým způ­so­bem toto Ali­an­ce údaj­ně dělá. Už toto samo o sobě je ne­čest­ný a zá­keř­ný útok, neboť oso­ču­je tuto or­ga­ni­za­ci pouze na zá­kla­dě ja­ké­ho­si obec­ně for­mu­lo­va­né­ho ob­vi­ně­ní, které před­klá­dá su­ges­tiv­ním a emo­tiv­ním způ­so­bem.

P. Pe­trá­ček v této sou­vis­los­ti po­sky­tl 29.6.2023 roz­ho­vor in­ter­ne­to­vé­mu De­ní­ku N pod ná­zvem „Bůh fakt není pra­vi­čák“, kde tvrdí, že paní Jo­cho­vá prý „při­zna­la, že ma­ni­pu­lu­jí vý­zkumy a dez­in­ter­pre­tu­jí od­bor­ná stu­dia s tím, že to dě­la­jí všich­ni. A že je to vlast­ně nor­mál­ní.“ Dle Pe­tráč­ka toto měla paní Jo­cho­vá říct v roz­ho­vo­ru s Marií Bast­lo­vou 6.6. v pod­cas­tu na se­znam.cz. Jenže tam stojí něco úplně ji­né­ho. Jana Jo­cho­vá do­slo­va řekla: „Ne­sou­hla­sím s tím, že dez­in­ter­pre­tu­je­me stu­die, které po­u­ží­vá­me. Autor na­pí­še ně­ja­kou stu­dii a potom, jest­li ta in­ter­pre­ta­ce je ko­rekt­ní, nebo ne, tak to už není věcí toho au­to­ra.“

Paní Jo­cho­vá tudíž řekla něco úplně ji­né­ho, než jí doc. Pe­trá­ček pod­vod­ně vklá­dá do úst. Toto už je přímo drzá a cy­nic­ká pod­lost, ta­ko­vým způ­so­bem po­stu­po­va­li agen­ti gesta­pa i StB: vy­mys­let si výrok osoby, kte­rou chtě­jí zni­čit, a jenž ona nikdy ne­pro­nes­la – a na zá­kla­dě toho ji de­nun­co­vat a zlik­vi­do­vat. Že pře­há­ní­me? Ale kde­pak! Paní Jo­cho­vá je asi­s­tent­kou po­slan­ce ODS Vác­la­va Krále a na zá­kla­dě to­ho­to oso­če­ní může být lo­gic­ké, že při­jde o místo, bude tedy exis­tenč­ně po­sti­že­na, a s ní i její ro­di­na. Ne­o­mo­der­nis­tič­tí roz­vrat­ní­ci uvnitř Ka­to­lic­ké církve se tak oci­ta­jí na stej­né úrov­ni s kon­fi­den­ty to­ta­lit­ních re­ži­mů.

pp

Čtěte ZDE: Alfa a Omega: Zednáři pronikli do nejvyšších pater Vatikánu. Současné umělé krize s tím souvisejí. Je otřesné, jakým nesmyslům jsou lidé ochotni uvěřit, aby nemuseli věřit. Katolická kontrarevoluce nepodvolených přijde!

Petráček a další udavači - vlci v rouše beránčím

Se jme­no­va­ný­mi pány jsem si také užil své. Čte­ná­ři jistě pro­mi­nou moji osob­ní vzpo­mín­ku na zá­ži­tek ještě z doby mého pů­so­be­ní na te­o­lo­gic­ké fa­kul­tě v Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích. Právě P. Pe­trá­ček ten­krát r. 2008 zve­řej­nil v revui Salve hrubý útok proti pa­pe­žům sv. Piu X. a Piovi XII. Já jsem na to v jiném pe­ri­o­di­ku re­a­go­val, za­stal se obou a před­lo­žil věcné ar­gu­men­ty. Při­ro­ze­ně by se dalo oče­ká­vat, že oni budou re­a­go­vat dis­kus­ní repli­kou. Jenže kde­pak! Po­sla­li uda­vač­ský dopis na fa­kul­tu, jak prý si něco ta­ko­vé­ho jako vy­u­ču­jí­cí cír­kev­ní­ho uči­liš­tě mohu do­vo­lit – a před oka­mži­tým vy­ha­zo­vem mne za­chrá­ni­la pouze sku­teč­nost, že mi chy­bě­lo jenom pár mě­sí­ců do dů­cho­du. Ne­do­vo­li­li mi ale vůbec jako dů­chod­ci mít na fa­kul­tě ale­spoň pár hodin týdně, jak je u vy­so­ko­škol­ských pe­da­go­gů eme­ri­tů zvy­kem.

Jenže za­kon­čím po­zi­tiv­ně. Ne­o­mo­der­nis­té v za­hra­ni­čí i u nás se ho­ledba­jí, jak jsou „to­le­rant­ní“, „em­pa­tič­tí“ a jak tyto hod­no­ty má právě Cír­kev všude hájit. Jest­li patří mezi tyto na­ve­nek ušlech­ti­le zně­jí­cí prin­ci­py také po­mlu­va, lež a uda­vač­ství s cílem zlik­vi­do­vat ne­po­ho­dl­né­ho člo­vě­ka, tak dě­ku­je­me, ne­chce­me! Již dříve jsme vě­dě­li, vá­že­ní pá­no­vé, že jste vlci v be­rán­čím rou­chu. Teď to máme po­tvr­ze­né černé na bílém, což nás jen znovu ujiš­ťu­je, že ka­to­lic­ká Tra­di­ce má prav­du.

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky