Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Přání k Novému roku nekonvenčně: Ne falešným vizím katastrof! Skutečná varování se naplňují. Zednáři na tom makají. Cesta z pekla na dohled. A národ? Co takhle dát si jedno televizní předsevzetí? A co je největší radost?

Přání k Novému roku nekonvenčně: Ne falešným vizím katastrof! Skutečná varování se naplňují. Zednáři na tom makají. Cesta z pekla na dohled. A národ? Co takhle dát si jedno televizní předsevzetí? A co je největší radost?

31. 12. 2023

Tisk článku

Radomír Malý je na prahu Nového roku přesvědčen, že každá katastrofa či kříž které nás v příštím roce čekají, mohou být předpokladem a důvodem k obrácení nejen jednotlivců ale celého národa k tomu nejpodstatnějšímu a jedinému smysluplnému

Oci­tá­me se opět před novou ka­pi­to­lou knihy na­še­ho ži­vo­ta, před na­stu­pu­jí­cím rokem 2024. Ne­zná­mou a ta­jem­nou, tak jako všech­ny před­cho­zí. Co nám při­ne­se? Ne­u­ko­ji­tel­ná zvě­da­vost patří k lid­ské při­ro­ze­nos­ti. Jak rádi bychom – pokud možno co nej­přes­ně­ji – vě­dě­li, co se stane!

pp

Falešné vize katastrof

Ně­kte­ří zbož­ní lidé v tom mají jasno. Po­sí­la­jí mi různé ka­ta­stro­fic­ké před­po­vě­di z cír­kev­ně ne­schvá­le­ných sou­kro­mých zje­ve­ní – a to již léta. Ko­li­krát už mělo dojít ke třetí svě­to­vé válce, kdy celá střed­ní Ev­ro­pa se měla změ­nit v prach a popel, ko­li­krát již se měla naše pla­ne­ta sra­zit s jinou, ko­li­krát již měla být Praha zcela srov­ná­na se zemí, ko­li­krát již oceán měl za­pla­vit vět­ši­nu Ev­ro­py, ko­li­krát již měly na­stat dny tem­no­ty a vě­ří­cí byli vy­zý­vá­ni, aby si opat­ři­li zá­so­by po­tra­vin a do­kon­ce se přes­ně po­pi­so­va­lo, ja­kých… Prý to před­po­vě­dě­li tu jeden mnich v 17. stol., jenž měl vi­dě­ní Panny Marie, která mu to sdě­li­la, tu zase ně­ja­ká ře­hol­ni­ce v 19. stol., jíž se zje­vil Pán Ježíš atd.

Ve­li­ce pro­sím: Ne­po­sí­lej­te mi to. Budu upřím­ný: Jde mi to totiž na nervy. Proč? Ni­ko­li proto, že tomu a pri­o­ri ne­vě­řím. Otáz­ka, jest­li to je prav­di­vé nebo ne, zde totiž není ade­kvát­ní. Pro­blém spo­čí­vá jinde. V tom, že já jako ka­to­lic­ký křes­ťan si ne­smím tyto ka­ta­stro­fic­ké vize sta­no­vit jako pod­sta­tu svého ná­bo­žen­ské­ho ži­vo­ta! Obá­vám se, že právě toto uči­ni­li ši­ři­te­lé těch­to zpráv.

V Novém zá­ko­ně před­sta­vu­jí ka­ta­stro­fic­ké před­po­vě­di pouhý zlo­mek veš­ke­ré nauky. Bož­ský Spa­si­tel přes­ně před­po­ví­dá pouze pád Je­ruza­lé­ma, k němuž došlo r. 70, jinak brzdí zvě­da­vost učed­ní­ků tím, že na je­jich do­ta­zy ohled­ně konce světa a toho, co tomu bude před­chá­zet, od­po­ví­dá jenom obec­ně: Budou pří­rod­ní ka­ta­stro­fy, války a pro­ná­sle­do­vá­ní Jeho věr­ných, aniž sdě­lil něco kon­krét­něj­ší­ho nebo do­kon­ce ně­ja­ké datum.

Čtěte ZDE: Výkřik na duchovní poušti: Oživme ducha křížových výprav! Evropa přežila díky víře předků. Zrada duchovních autorit a kapitulantský dialog s ďáblem. Vzplanou ještě naše srdce?

Zlo lze odvrátit, nebo alespoň zmírnit

V cír­kev­ně schvá­le­ných sou­kro­mých zje­ve­ních se rov­něž vy­sky­tu­jí ně­kte­ré před­po­vě­di bu­dou­cích věcí včet­ně těch ka­ta­stro­fic­kých. Na po­čát­ku 17. sto­le­tí ře­hol­ni­ce z ekva­dor­ské­ho Quita ct. Ma­ri­a­na de Jésus Torrés před­po­vě­dě­la na zá­kla­dě zje­ve­ní Kris­ta a Panny Marie hro­mad­ný odpad od víry v 19. a 20. stol. a za­vraž­dě­ní ekva­dor­ské­ho ka­to­lic­ké­ho pre­zi­den­ta Gab­rie­la Gar­cíi Mo­re­na r. 1875 svo­bod­ný­mi zed­ná­ři, pro­to­že za­svě­til zemi Nej­svě­těj­ší­mu Srdci Je­ží­šo­vu. Spl­ni­lo se.

V 19. sto­le­tí bl. Anna Ka­te­ři­na Em­me­ri­cho­vá ohlá­si­la bu­dou­cí de­struk­ci Církve svo­bod­ný­mi zed­ná­ři, kteří pro­nik­nou až na nej­vyš­ší místa. Spl­ni­lo se. Panna Maria ve zje­ve­ní v La Sa­let­te r. 1846 ozna­mu­je ka­ta­stro­fál­ní ne­ú­ro­du bram­bor ve Fran­cii jako trest za hří­chy rou­há­ní a klení. Spl­ni­lo se. Ve Fa­ti­mě r. 1917 Matka Boží před­po­vě­dě­la dru­hou svě­to­vou válku, což mělo před­zna­me­nat ta­jem­né svět­lo na ob­lo­ze. Spl­ni­lo se, v únoru r. 1938 sku­teč­ně došlo k jevu mi­mo­řád­ně silné po­lár­ní záře, která byla vi­di­tel­ná i v mís­tech, kde tomu nor­mál­ně být ne­mě­lo.

Jenže když si pře­čte­me po­zor­ně obsah těch­to zje­ve­ní, tak zjis­tí­me, že Pán Ježíš nebo Panna Maria, kteří zde skrze omi­lost­ně­né osoby ho­vo­ří, ne­kla­dou pr­vo­řa­dý důraz na před­po­věď ka­ta­stro­fy či ji­né­ho zla, jež má při­jít, ale na ob­rá­ce­ní a změnu ži­vo­ta, na to, aby si člo­věk za­mi­lo­val Boha a Jeho při­ká­zá­ní. Mod­lit­bou a po­ká­ním lze i před­po­vě­ze­né ka­ta­stro­fy od­vrá­tit nebo ale­spoň zmír­nit.

Jednou z možností, jak ve stále napjatější mezinárodní situaci ochránit své peníze alespoň před loupeživými nájezdy fialové pětikolky, inflací a "vševidoucím zrakem" Velkého bratra - a k tomu ještě současně podpořit další existenci Protiproudu - je spoření či "konzervace" svých financí ve zlatě. Nepodvoleným nabízíme bezpečnou metodu (zdaleka ne všechny totiž bezpečné jsou).

Mnozí naši čtenáři, diváci, příznivci a podporovatelé již ke své spokojenosti tuto možnost s námi využili (budiž jim velký dík!), mnozí o ní ale stále nevědí. Stačí si pustit některý z rozhovorů, který jsme nedávno odvysílali a pochopí. Braňme se! Nedejme jim nic zadarmo!

pp

Sledujte ZDE: Peníze nejsou tím, čím se zdají být: Mezi černou magií a zázrakem. Státní převrat pod zn. FED. Titanic, Lincoln, Kennnedy: Vraždy? Basilej 3 - a hned tu byl covid! Další velká krize na dohled. Záchranný vor. Návštěvník z hvězd nabízí pomoc

Cesta z pekla existuje

Ko­nec­kon­ců nej­vět­ší ka­ta­stro­fou pro člo­vě­ka není ani ně­ja­ké tsuna­mi, ani ze­mětře­se­ní či ja­der­ná válka, ale těžký hřích, pokud v něm se­tr­vá­vá, od­mí­tá s ním skon­co­vat a činit po­ká­ní. Když se ani těsně před smrtí ne­ob­rá­tí, skon­čí v pekle. To je ta nej­hor­ší ka­ta­stro­fa, jež může člo­vě­ka po­tkat.

Před ní je třeba va­ro­vat a na ni se za­mě­řit ve svém du­chov­ním ži­vo­tě. Ka­to­lic­ký křes­ťan má usi­lo­vat hlav­ně a na prvém místě o život v mi­los­ti po­svě­cu­jí­cí, tj. bez těž­ké­ho hří­chu. To má za­měst­ná­vat jeho mysl a srdce, a ni­ko­li zprá­vy o ka­ta­stro­fách před­po­ví­da­ných skrze Církví ne­schvá­le­ná sou­kro­má zje­ve­ní, nota bene kdy já nemám žád­nou mož­nost ově­řit si, zda jde o spo­leh­li­vý zdroj in­for­ma­cí.

Proto do No­vé­ho roku pře­je­me všem čte­ná­řům hlav­ně toto: život bez těž­ké­ho hří­chu v mi­los­ti po­svě­cu­jí­cí. A pokud se stane a někdo přes­to do těž­ké­ho hří­chu upad­ne, tak honem ke svaté zpo­vě­di! Všech­no ostat­ní je ve­d­lej­ší a méně dů­le­ži­té, i kdyby se nás sebe víc do­tklo, ať už jsou to ka­ta­stro­fy, pro­ná­sle­do­vá­ní nebo války.

K tomu nás vede i ka­to­lic­ký ka­len­dář v době mezi vá­noč­ní­mi svát­ky a Novým rokem. Idyl­ka jes­li­ček na svá­tek Bo­ží­ho Na­ro­ze­ní, i když pro Sva­tou ro­di­nu rodit ve chlé­vě ur­či­tě žád­nou idyl­kou ne­by­lo, rych­le končí hned ná­sle­du­jí­cí den na svá­tek sv. Ště­pá­na, prv­ní­ho mu­čed­ní­ka. Zde si při­po­mí­ná­me pro­ná­sle­do­vá­ní Církve, které Spa­si­tel před­po­vě­děl a které usta­vič­ně v růz­ných for­mách a ob­mě­nách trvá, někde sice měla nebo má Cír­kev svo­bo­du, jako např. v ně­kte­rých ze­mích ka­to­lic­ké­ho stře­do­vě­ku nebo ba­ro­ka, přes­to ale nikdy se ne­sta­lo, že by na oplát­ku v jiné části světa ne­by­la pro­ná­sle­do­vá­na.

Nedejme se jim jen tak! 

Jak se vlastními silami úspěšně léčit a udržet si zdraví BigPharmě, covidovým vakcinátorům a selhávajícímu zdravotnímu systému navzdory?

V rozhovoru Petra Hájka s mužem, který stojí za pozoruhodným přípravkem, jenž má překvapivě dobré výsledky v léčení jak některých fatálních onemocnění, tak následků vakcinace, najdete další informace

Sledujte ZDE: Zázrak uložený do medu: Cesta tam (do Číny) a zase zpátky. Tisíce let a tisíce zkušeností v extraktu. Jsou to záhadné organismy: Ani rostlina, ani živočich. Dřevo kazí, životy zachraňují. Energie a imunita. Zdraví patří do našich rukou!

Nemlčet!

V dneš­ní době se tak děje do­kon­ce ze stra­ny ofi­ci­ál­ní cír­kev­ní re­pre­zen­ta­ce, se­stá­va­jí­cí z velké části z od­půr­ců Pá­no­va evan­ge­lia. Není důvod, proč bychom toto ne­mě­li oče­ká­vat i v na­stu­pu­jí­cím roce, i když ne­ví­me, jakou bude mít po­do­bu a jaké kon­krét­ní udá­los­ti máme čekat. Na pro­ná­sle­do­vá­ní Kris­to­vy Církve upo­zorňují před Novým rokem také svá­tek sv. apoš­to­la Jana, jehož vho­di­li na roz­kaz cí­sa­ře Do­mi­ci­á­na do kotle s va­ří­cím ole­jem a jen zá­zra­kem zů­stal na­ži­vu, a svá­tek sv. To­má­še Becke­ta, ar­ci­bis­ku­pa an­g­lic­ké Can­ter­bu­ry za­vraž­dě­né­ho r. 1170 přímo v ka­tedrá­le u ol­tá­ře, pro­to­že ne­chtěl uznat po­ruč­ní­ko­vá­ní krále Jin­dři­cha II. nad Církví. Je zde také svá­tek Mláďá­tek, tj. ne­vin­ných bet­lém­ských dětí po­vraž­dě­ných krá­lem He­ro­dem. Tady Cír­kev tra­dič­ně pa­ma­tu­je na ne­na­ro­ze­né děti vraž­dě­né v lůně matek dnes téměř ce­lo­svě­to­vě. Není na­dě­je, že toto v na­stu­pu­jí­cím roce 2024 pře­sta­ne.

Pokud ka­to­lic­ký křes­ťan na to bude re­a­go­vat hle­dá­ním růz­ných před­po­vě­dí, co kon­krét­ně pro­běh­ne, je to v prin­ci­pu špat­ně. Správ­nou od­po­vě­dí je mod­lit­ba, abych při pro­ná­sle­do­vá­ní, ať už bude mít ja­kou­ko­liv po­do­bu, ob­stál, vy­dr­žel a pro­ká­zal věr­nost Spa­si­te­li. A také – což je nemé­ně dů­le­ži­té – abych do­ká­zal po­mo­ci všem, kdo tímto pro­ná­sle­do­vá­ním trpí a nebál se jich třeba i ve­řej­ně za­stat. To se týká hlav­ně ne­na­ro­ze­ných dětí. Ka­to­lík, který mlčí k po­tra­tům nebo do­kon­ce dělá tady ne­čest­né kom­pro­mi­sy á la různí rá­do­by „křes­ťan­ští“ po­li­ti­ko­vé, ha­neb­ně a ji­dáš­sky zra­zu­je Kris­ta. Pro­s­me tedy Pána, ať k ta­ko­vým v příš­tím roce, ale ani v ná­sle­du­jí­cích, nikdy ne­pa­t­ří­me.

pp

Čtěte ZDE: Přicházející trest: Ukazuje vážná sbírka hlavních katolických proroctví z roku 1970 k dnešku? Antikrist nepřijde hned. Jiná forma komunismu v Evropě? Invaze muslimů? Papež a antipapež? Ohrozí Zemi kometa? Mezičas míru a víry?

Ka­ta­stro­fa jako in­spi­ra­ce

Dle vý­ro­ků Spa­si­te­le plat­ných pro všech­ny časy budou tady i v nad­chá­ze­jí­cím roce pří­rod­ní ka­ta­stro­fy, války a ne­štěs­tí. Hle­dat ale a brát vážně kon­krét­ní před­po­vě­di v růz­ných cír­kev­ně ne­schvá­le­ných sou­kro­mých zje­ve­ních roz­hod­ně není ka­to­lic­ké. Vě­ří­cí ka­to­lic­ký křes­ťan bude i tady pro­sit Pána ne, aby se něco kon­krét­ní­ho do­zvě­děl, ale aby se i v těch­to ja­kých­ko­liv si­tu­a­cích za­cho­val jako Jeho učed­ník a ná­sle­dov­ník.

V naší zemi jsme těsně před Vá­no­ce­mi za­ži­li ma­sa­kr na Fi­lo­zo­fic­ké fa­kul­tě v Praze. Nikdo to ne­mohl před­ví­dat. Je kru­tým, ale prav­di­vým tvr­ze­ní, že těmto činům nikdy nelze úplně za­brá­nit a pokud ně­kte­ří po­li­ti­ko­vé ří­ka­jí, že po­mo­cí je tady např. zpřís­ně­ní před­pi­sů pro dr­že­ní střel­ných zbra­ní, tak buď jsou na­iv­ní, nebo lžou. Ší­len­ci, kteří budou chtít vraž­dit, si vždyc­ky ná­stroj opat­ří.

Je po­zi­tiv­ní, že toto ne­štěs­tí vy­vo­la­lo vlnu so­li­da­ri­ty s obět­mi a je­jich ro­di­na­mi a ocho­ty po­mo­ci. I Cír­kev se ak­tiv­ně za­po­ji­la. Jenže pro nás, tra­dič­ní ka­to­lí­ky, se tato ka­ta­stro­fa může stát in­spi­ra­cí k boji proti ve­řej­né­mu hří­chu. Nikde v mé­di­ích se o tom totiž ne­mlu­ví, přes­to je ale fak­tem, že pře­mí­ra ná­si­lí ve fil­mo­vé pro­duk­ci vede u psy­chic­ky la­bil­ních je­din­ců k nutká­ní „vy­zkou­šet si to také“, jak ří­ka­jí od­bor­ní­ci psy­cho­lo­go­vé. Je to stej­ně lo­gic­ké jako teze, že por­no­gra­fie pod­ně­cu­je se­xu­ál­ní pud u ma­ni­a­ků, kteří pro jeho uspo­ko­je­ní sáh­nou na­ko­nec i ke zná­sil­ně­ní.

pp

Velmi nás těší, kolik z Vás chce dát najevo svoji příslušnost k hnutí odporu a solidaritu s pronásledovanými nepodvolenými médii.

Trička Protiproudu ve velikostech M, L, XL, 2XL a 3XL si můžete objednat na adrese: [email protected]. Možnost po dohodě vyzvednutí osobně v redakci, nebo zasíláme poštou na dobírku. Pro osobní odběr volejte na redakční telefon 737 461 817. Po dohodě vám trička připravíme k vyzvednutí v redakci v Opletalově ulici (pár kroků od Václavského náměstí).

Dobré předsevzetí: Nesledovat špatné

Ve fil­mech, v te­le­vi­zi i v růz­ných vi­deích na in­ter­ne­tu pře­vlá­da­jí kromě porna i kru­tost a bes­ti­ál­ní vraž­dy, kdy není zřej­mé, na čí stra­ně je dobro a na čí zlo, tvůr­cům jde pouze o to, aby po­skyt­li di­vá­kům ne­všed­ní „po­dí­va­nou“ po­dob­nou kru­tým vraž­dám v aré­nách při gla­di­á­tor­ských zá­pa­sech, což na­bí­ze­li lidu ve sta­ro­vě­ku římští cí­sa­řo­vé. Porno a pre­zen­ta­ce kru­tých vražd bez ori­en­ta­ce, kde je dobro a zlo, jsou ve­řej­ným hří­chem, proti němuž je třeba vy­stu­po­vat.

Ofi­ci­ál­ní re­pre­zen­ta­ce Církve po­plat­ná no­vo­po­han­ství to žel ne­dě­lá, řada je proto na nás, tra­dič­ních ka­to­lí­cích. Ne­pod­lé­há­me sa­mo­zřej­mě iluzi, že zá­ka­zem bes­ti­ál­ní­ho ná­si­lí ve fil­mo­vé pro­duk­ci eli­mi­nu­je­me to, co se stalo 21. pro­sin­ce v Praze, ale kdoví, možná to za­brá­ní ně­ja­ké­mu je­din­ci s na­ru­še­nou psy­chi­kou, aby zís­kal sti­mul. Buď ale jak buď, jedná se zde o ve­řej­ný hřích – a tady ka­to­lík nesmí mlčet.

První zá­sa­dou a před­se­vze­tím do No­vé­ho roku by tedy mohlo být, že ne­bu­du v te­le­vi­zi nebo na in­ter­ne­tu sle­do­vat různé po­chyb­né thrille­ry nebo akční filmy pře­váž­ně ame­ric­ké pro­duk­ce.

Jenže Nový rok může při­nést i lec­cos po­zi­tiv­ní­ho. Také o tom ho­vo­ří cír­kev­ní ka­len­dář, když po­sled­ní den ob­čan­ské­ho roku je za­svě­cen sv. Sil­vest­ru, pa­pe­ži, jenž jako první pon­ti­fik mohl řídit Cír­kev již v ča­sech re­la­tiv­ní svo­bo­dy po Kon­stan­ti­no­vě mi­lán­ském edik­tu r. 313, který ukon­čil kr­va­vé pro­ná­sle­do­vá­ní křes­ťa­nů po­han­skou stát­ní mocí. Ne­mě­la sice dlou­hé­ho tr­vá­ní, neboť ve 4. stol. na­stou­pi­lo další pro­ná­sle­do­vá­ní ka­to­lí­ků ze stra­ny cí­sa­řů po­plat­ných he­re­zi ari­a­nis­mu, nicmé­ně přece jen umož­ni­la Církvi se „na­dech­nout“ a na­čer­pat no­vých sil.

Možná i nás v roce 2024 čeká z při­ro­ze­né­ho hle­dis­ka i něco ra­dost­né­ho, ne­ví­me. Ze srdce to kaž­dé­mu pře­je­me. Kaž­do­pád­ně ale platí, že nej­vět­ší ra­dos­tí pro člo­vě­ka je život bez těž­ké­ho hří­chu v jed­no­tě s Pánem, v prak­ti­ko­vá­ní lásky k Bohu a k bliž­ní­mu.

Nic lep­ší­ho ne­mů­že­me přát ani sobě, ani Vám.

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky