Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Letnice: Krok za krokem pokračuje ničení posvátné tradice. Oslabit jednu ze Tří Osob je útokem na podstatu. Sesadit Ducha z trůnu? Nelze! Pěst na oko. Hájit Pravdu proti těm, kteří ji zrazují. Bůh se ne­ne­chá po­smí­vat

Letnice: Krok za krokem pokračuje ničení posvátné tradice. Oslabit jednu ze Tří Osob je útokem na podstatu. Sesadit Ducha z trůnu? Nelze! Pěst na oko. Hájit Pravdu proti těm, kteří ji zrazují. Bůh se ne­ne­chá po­smí­vat

19. 5. 2024

Tisk článku

Radomír Malý se u příležitosti dnešního svátku Seslání Ducha svatého zamýšlí nad snahou zrádců Kristových postupně erodovat celou tradici - čehož typickým příkladem je omezení svatodušních svátků pouze na neděli

Ar­ci­bis­kup mons. Mar­cel Lefé­b­vre na­psal kníž­ku pod ná­zvem „Oni Ho se­sa­di­li z trůnu!“ Měl na mysli Je­ží­še Kris­ta. Spis je o ne­o­mo­der­nis­tic­ké hi­e­rar­chii a he­te­ro­dox­ních te­o­lo­zích, kteří na Dru­hém va­ti­kán­ském kon­ci­lu a zejmé­na pak po něm roz­měl­ni­li do­sa­vad­ní ka­to­lic­kou nauku o Kris­tu jako je­di­ném Spa­si­te­li a věč­ném Králi.

pp

Bůh je ale, jak říká ka­to­lic­ký ka­techis­mus, jedné pod­sta­ty ve třech oso­bách. Proto když se někdo modlí k jedné Bož­ské osobě, modlí se zá­ro­veň i k dal­ším dvěma, neboť mezi nimi exis­tu­je by­tost­ná jed­no­ta. Pouze akt Vy­kou­pe­ní je dílem druhé Bož­ské osoby, Syna, i když ta­jem­ná sou­čin­nost Otce a Ducha Sva­té­ho je také tady ne­po­pi­ra­tel­ná.

Proto tedy, když ne­o­mo­der­nis­té podle mons. Lefeb­v­ra „se­sa­di­li z trůnu Boha Syna“, se­sa­di­li též Otce a Ducha Sva­té­ho, tro­j­je­di­né­ho Boha. Nový mešní řád vy­hlá­še­ný pa­pe­žem Pavlem VI. r. 1969 (dále jen NOM) to do­ka­zu­je svým cír­kev­ním ka­len­dá­řem, v němž je Duch Svatý svým způ­so­bem „vy­tla­čen na okraj“.

Tra­dič­ní řím­ský ritus, jak se ce­le­bro­val dlou­há sta­le­tí, má po všech třech Ho­dech Bo­žích oktáv. Exis­tu­je vá­noč­ní oktáv Na­ro­ze­ní Páně, oktáv ve­li­ko­noč­ní a oktáv sva­to­duš­ní. Z ka­len­dá­ře NOM byl sva­to­duš­ní oktáv vy­puš­těn. Podle po­kon­cil­ních li­tur­gis­tů prý je zby­teč­ný, neboť Hod Boží sva­to­duš­ní před­chá­zí no­vé­na. Ta ovšem je i v ka­len­dá­ři tra­dič­ní­ho ritu a není žádný ro­zum­ný důvod, proč by kvůli no­vé­ně musel být od­stra­něn po slav­nos­ti Ducha Sva­té­ho sva­to­duš­ní oktáv.

POJĎME SE PORADIT!

PPTV v pondělí 20. 5. 2023 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelnou poradu šéfredaktora Protiproudu s "tvrdým jádrem" nepodvolených. Tentokrát opět v upraveném formátu:

Do porady buď posílejte své dopisy do redakční pošty, nebo chatujte - ale jen do 17:00, tedy hodinu před zahájením vysílání. Chat bude samozřejmě v provozu i během "porady", ale kvůli úspoře času na některé později sdělené názory, úvahy či dotazy bude Petr Hájek reagovat až v příští Tea Party.

Co to je za termín?

Du­chov­ně pů­so­bí oprav­du jako „pěst na oko“, když v ne­dě­li sla­ví­me se­slá­ní Ducha Sva­té­ho jako jeden z nej­vět­ších svát­ků cír­kev­ní­ho roku, ale hned v pon­dě­lí nato, kdy jsme ještě vnitř­ně pod do­jmem a vli­vem této nád­her­né slav­nos­ti, se na­jed­nou oci­tá­me na mši takzvaně „během roku“. Při­tom sva­to­duš­ní pon­dě­lí i v li­do­vé tra­di­ci ode­dáv­na k svát­ku Ducha Sva­té­ho ne­roz­luč­ně pa­t­ři­lo, v ně­kte­rých ze­mích, i když seku­la­ri­zo­va­ných (např. Ně­mec­ko), sva­to­duš­ní pon­dě­lí je pořád dnem vol­ným od práce.

A nejen to. V ka­len­dá­ři tra­dič­ní­ho ritu všech­ny ná­sle­du­jí­cí ne­dě­le až do konce cír­kev­ní­ho roku se na­zý­va­jí „ne­dě­le po se­slá­ní Ducha Sva­té­ho“ a jsou ozna­če­ny čís­lov­kou. V NOM jsou to však pouze „ne­dě­le během roku“. Co je to za ter­mín „během roku“? Tra­dič­ní ka­len­dář ho vůbec nezná. V něm exis­tu­jí vedle Bo­žích Hodů pouze čís­lov­kou ozna­če­né ne­dě­le ad­vent­ní, ne­dě­le po Zje­ve­ní Páně, ne­dě­le post­ní, ne­dě­le po Ve­li­ko­no­cích a ne­dě­le po se­slá­ní Ducha Sva­té­ho.

Tímto dů­my­sl­ným uspo­řá­dá­ním nás tra­dič­ní ka­len­dář ne­u­stá­le celý rok udr­žu­je na bla­ho­dár­né hla­di­ně oce­á­nu Nej­svě­těj­ší Tro­ji­ce. Ozna­če­ní „ne­dě­le během roku“ však nutně vy­vo­lá­va­jí dojem če­ho­si všed­ní­ho, pro­fán­ní­ho, co s Pánem Bohem už nemá tolik spo­leč­né­ho. Na­hra­ze­ní tímto po­chyb­ným ter­mí­nem do­sa­vad­ní ne­dě­le po se­slá­ní Ducha Sva­té­ho ja­ko­by sig­na­li­zo­va­lo, že třetí Bož­skou Osobu už na nic ne­po­tře­bu­je­me.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Jak si uchovat zdraví a zlepšit vyhlídky na plný život - navzdory pokusům Schwabů, Gatesů a Big Pharmy o opak - a současně podpořit Protiproud?

 

Některé zásadní odpovědi najdete v rozhovoru Petra Hájka s ing. Jiřím Černotou - nejen na téma jednoho zcela mimořádného prostředku na posílení těla i ducha - a dosažení praktické dlouhověkosti

Bezplatný účet u BEWITu pro nezávazný přístup ke slevám si můžete vytvořit zde. Výrobky BEWIT si lze také prohlédnout i zakoupit zde. Nákupem přes tyto odkazy  pomůžete nejen sobě, ale i další existenci Protiproudu!

 

Proti zrádcům

A ještě více: Už vlast­ně ne­po­tře­bu­je­me v tyto tzv. „ne­dě­le během roku“, čili ne­dě­le jaksi „všed­ní“, vůbec ani Pána Boha. Jen o vel­kých svát­cích se jaksi sluší na Něho více mys­let, ale jinak ne. O ne­dě­lích tzv. během roku už se Pánem Bohem tolik za­bý­vat ne­mu­sí­me. Ne­dě­le tzv. během roku ja­ko­by tak byly jiné ka­te­go­rie než jiné ne­dě­le, ja­ko­by už ne­při­po­mí­na­ly Boha na prv­ním místě a vedly nás spíše k pří­klo­nu k to­mu­to světu a jeho po­mí­ji­vým hod­no­tám. Tento závěr, ať už se to komu líbí či ni­ko­liv, z této změny ka­len­dá­ře lo­gic­ky vy­plý­vá.

Ne­o­mo­der­nis­té tak se­sa­di­li z trůnu nejen Kris­ta, ale i Ducha Sva­té­ho. Jenže On se se­sa­dit ne­ne­chá. Jeho pů­so­be­ní ne­skon­či­lo o Let­ni­cích, kdy se­stou­pil na apoš­to­ly. Ve Skut­cích apoš­tolských máme ve 4. ka­pi­to­le zprá­vu o dal­ším na­pl­ně­ní apoš­to­lů a všech shro­máž­dě­ných pr­vot­ních křes­ťa­nů Du­chem Sva­tým po pro­puš­tě­ní Petra a Jana z vě­ze­ní, který se jim už sice ne­u­ká­zal v po­do­bě oh­ni­vých ja­zy­ků, ale upo­zor­nil na svoji pří­tom­nost tím, že místo, kde byli všich­ni shro­máž­dě­ni, se otřás­lo.

Od pr­vo­po­čát­ku pů­so­bí Duch Svatý ve své Církvi skrze svá­tos­ti, zejmé­na svá­tost křes­ťan­ské do­spě­los­ti, biř­mo­vá­ní. Naplňuje vě­ří­cí­ho ka­to­lí­ka vždy, když Ho prosí, uka­zu­je mu, jak v kon­krét­ních si­tu­a­cích, byť se­beslo­ži­těj­ších, jed­nat a po­stu­po­vat. Pře­de­vším ale v nás udr­žu­je tu mi­lost, kte­rou v nás rozní­til při při­je­tí svá­tos­ti biř­mo­vá­ní: být bo­jov­ní­kem Kris­to­vým, od­váž­ným svěd­kem ka­to­lic­ké víry v této ne­leh­ké době. Nebát se hájit Prav­du i proti těm re­pre­zen­tan­tům Magis­te­ria, kteří ji zra­zu­jí.

DOPORUČUJEME:

Zdraví v Protiproudu: Fantastické houby. Zkušenost patologa s vyléčením cirhozy jater. Pro nádory zhoubné i nezhoubné. Překvapivý detox. Jak na mozek, paměť a kognitivní schopnosti? Bambus a cévy. Čokoláda nejen pro děti. Pomozme si!

SUPERPOTRAVINY A ZÁZRAČNÉ HOUBY SUPRAMEDEX
objednávejte zde

Marná snaha

V této čin­nos­ti Duchu Sva­té­mu ne­za­brá­ní ani ti, kdo Ho chtě­jí v sa­mot­né Církvi za­tla­čit do po­za­dí. On se ze svého trůnu ne­ne­chá se­sa­dit, pro­to­že je Vše­mo­hou­cím Bohem. Právě tak jako Otec a Syn. Jak píše sv. Pavel v 6. ka­pi­to­le listu Ga­laťa­nům: „Bůh se ne­ne­chá po­smí­vat!“ Bůh se ne­ne­chá vy­tla­čit ani z ve­řej­né­ho pro­sto­ru, ani ze­vnitř Církve ovlá­da­né agen­ty sa­ta­no­vý­mi.

Ne­u­stá­le ros­tou­cí počet ka­to­lí­ků věr­ných zje­ve­né Prav­dě je toho dů­ka­zem, ano, dů­ka­zem je i každý z nás, když pevně věří Písmu sv. a Tra­di­ci, při­jí­má svá­tos­ti a modlí se k Duchu Sva­té­mu o po­svě­ce­ní, osví­ce­ní a na­pl­ně­ní po­třeb­ný­mi dary, abychom po­slá­ní, jež kaž­dé­mu in­di­vi­du­ál­ně Pán svě­řil, oprav­do­vě usku­teč­ni­li podle Jeho vůle.

Proto tedy ob­rať­me se k Duchu Sva­té­mu s mod­lit­bou:

Duchu, dárce mi­los­tí, chvá­lí­me a ve­le­bí­me Tě za Tvé pů­so­be­ní, dě­ku­je­me Ti a pro­sí­me, uděl nám všech­ny po­třeb­né mi­los­ti a dary k tomu, abychom byli svými slovy a skut­ky oprav­do­vý­mi svěd­ky Kris­to­vy zvěs­ti o spáse, a tím po­má­ha­li svým bliž­ním i nám dojít do věčné bla­že­nos­ti v nebi.

Amen.

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Satanizace Ukrajiny: Nedílná součást moderního života. Jako za Západě? Čarodějnice nastupují na scénu. Rituály na odstranění Putina. Pomůžou bohové války? Ďábel do škol. Dobří kamarádi amerických Demokratů. Kdepak náhoda!

Satanizace Ukrajiny: Nedílná součást "moderního života". Jako za Západě? Čarodějnice nastupují...

Cesta do otroctví: Původ našich svobod není z tohoto světa. Demokracie jako mylná vějička prastarého zla. Syfilitikův žvást o zabití Boha je kamenem úrazu. Víra, církev, rodina, národ a stát. Jediná cesta ke svobodě. Pochopíme včas?

Cesta do otroctví: Původ našich svobod není z tohoto světa. Demokracie jako mylná vějička...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky