Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Boj o Myslbekův kříž: Že děsí studenty? Spíš vedení AVU oddané rohatému. Porno rektorce nevadí. Dle A. Rodina nejlepší socha Krista na světě ji však pobuřuje. Projevy odporu mají smysl. O líném služebníku a zakopané hřivně

Boj o Myslbekův kříž: Že děsí studenty? Spíš vedení AVU oddané rohatému. Porno rektorce nevadí. Dle A. Rodina nejlepší socha Krista na světě ji však pobuřuje. Projevy odporu mají smysl. O líném služebníku a zakopané hřivně

2. 6. 2024

Tisk článku

Radomír Malý komentuje neúspěšný pokus vedení Akademie výtvarných umění o odstranění Myslbekova vzácného díla z veřejného prostoru jako další příklad nenávisti liberálních "elit" (zdaleka ne jen u nás) ke všemu, co člověku připomíná, že všeho do času - i destrukce mravnosti a duchovnosti

Jméno Jo­se­fa Vác­la­va Mysl­be­ka zná každý aspoň tro­chu kul­tur­ně vzdě­la­ný Čech. Byl to jeden z na­šich nej­slav­něj­ších so­cha­řů. Žil v le­tech 1848–1922. Je au­to­rem sochy sv. Vác­la­va na stej­no­jmen­ném ná­měs­tí v Praze.

Jenže jeho prav­dě­po­dob­ně nej­kva­lit­něj­ším dílem je Kru­ci­fix. Mysl­bek byl právě za něj vy­zna­me­ná­ván v za­hra­ni­čí me­dai­le­mi a di­plo­my, v pa­říž­ském Sa­lo­nu zís­kal do­kon­ce zla­tou me­dai­li II. třídy. Ikona fran­couz­ské­ho so­chař­ství Au­guste Rodin se vy­já­d­řil, že lep­ší­ho Kris­ta na světě dosud nikdy nikdo ne­zho­to­vil. Bron­zo­vý od­li­tek Mysl­be­ko­va Kru­ci­fi­xu se na­chá­zí také ve zná­mém pa­říž­ském kos­te­le Sacré Coer.

pp

Ve službách rohatému 

Ji­né­ho ná­zo­ru je ale nej­spíš ve­de­ní praž­ské Aka­de­mie vý­tvar­ných umění (AVU), kde na chod­bě hned po­blíž vrát­ni­ce je tento skvost umís­těn (tady totiž Mysl­bek měl pů­vod­ně svůj so­chař­ský ate­li­ér). Nikdy ni­ko­mu ne­va­dil, do­kon­ce ani ko­mu­nis­tům ne, až nyní… Le­toš­ní rok se roz­pou­ta­la dis­ku­se vy­vo­la­ná ve­de­ním aka­de­mie. Kříž prý ně­kte­ré stu­den­ty „děsí“. Poté se ob­je­vil další ar­gu­ment, že údaj­ně van­da­lo­vé tuto pa­mát­ku po­ško­zu­jí, aniž by kdo­ko­liv uvedl kon­krét­ní pří­pad. Ve­de­ní AVU proto roz­hod­lo pře­mís­tit Mysl­be­kův Kru­ci­fix jinam.

Jenže co se ne­sta­lo. Právě stu­den­ti, které mělo toto umě­lec­ké dílo „děsit“, dali na­je­vo zcela opač­ný po­stoj, než pre­zen­to­va­lo ve­de­ní AVU. Se­psa­li pe­ti­ci to­ho­to znění:

„Žá­dá­me stu­den­ty a pra­cov­ní­ky školy i ši­ro­kou ve­řej­nost, kte­rým není jedno, co se děje na AVU s cen­ný­mi his­to­ric­ký­mi díly. Ne všich­ni stu­den­ti sou­hla­sí­me s od­stra­ně­ním Kru­ci­fi­xu od J. V. Mysl­be­ka z hlav­ní bu­do­vy Aka­de­mie vý­tvar­ných umění v Praze. Chce­me za­cho­vat toto uni­kát­ní dílo, které po tak dlou­hou dobu in­spi­ru­je a je ne­od­mys­li­tel­ně spja­té s hlav­ní bu­do­vou AVU.

POJĎME SE PORADIT!

pp

PPTV v pondělí 3. 6. 2024 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelnou poradu šéfredaktora Protiproudu s "tvrdým jádrem" nepodvolených.

Do porady buď posílejte své dopisy do redakční pošty, nebo chatujte - ale jen do 17:00, tedy hodinu před zahájením vysílání. Chat bude samozřejmě v provozu i během "porady", ale kvůli úspoře času na některé později sdělené názory, úvahy či dotazy bude Petr Hájek reagovat až v příští Tea Party.

Ano, soudružko, na věky!

Socha pře­ži­la i ne­pří­z­ni­vé pod­mín­ky ko­mu­nis­tic­ké­ho re­ži­mu, avšak v sou­čas­né době, bez širší de­ba­ty, měla být tr­va­le pře­mís­tě­na do stís­ně­né­ho pro­sto­ru Mo­der­ní ga­le­rie AVU na Vý­sta­viš­ti. Dílo není a ne­by­lo kon­tro­verz­ní, ani uráž­li­vé, ani mor­bid­ní – je to mi­s­trov­ské dílo, které od­ka­zu­je na slav­né ko­ře­ny této umě­lec­ké školy.

Pod­pi­sem vy­ja­dřu­je­me svůj ne­sou­hlas o pře­su­nu­tí sochy a sto­jí­me o její za­cho­vá­ní na sou­čas­ném místě na hlav­ní bu­do­vě AVU.“

Po­moh­lo to. Kříž na­ko­nec na chod­bě AVU zů­sta­ne. Rek­tor­ka Marie To­pol­čan­ská vy­da­la pro­hlá­še­ní, v němž mimo jiné píše:

„Mys­le­la jsem si, že jako každá vy­so­ká škola mů­že­me na­klá­dat se svým fun­du­sem, jak po­tře­bu­je­me. Socha Kris­ta na kříži od Jo­se­fa Vác­la­va Mysl­be­ka měla být pře­su­nu­ta, zhru­ba za měsíc, do pro­stor Mo­der­ní ga­le­rie AVU. Ze dvou dů­vo­dů: 1. škola je seku­lár­ní pro­stor a 2. lepší fy­zic­ké pod­mín­ky pro sochy. Ne­bu­de. Ne­va­dí. Socha zů­sta­ne viset na svém místě, na rok, na pět let, do kdy bu­de­me/bu­de­te chtít, do ne­ko­neč­na.“

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Jak si uchovat zdraví a zlepšit vyhlídky na plný život - navzdory pokusům Schwabů, Gatesů a Big Pharmy o opak - a současně podpořit Protiproud?

 

Některé zásadní odpovědi najdete v rozhovoru Petra Hájka s ing. Jiřím Černotou - nejen na téma jednoho zcela mimořádného prostředku na posílení těla i ducha - a dosažení praktické dlouhověkosti

Bezplatný účet u BEWITu pro nezávazný přístup ke slevám si můžete vytvořit zde. Výrobky BEWIT si lze také prohlédnout i zakoupit zde. Nákupem přes tyto odkazy  pomůžete nejen sobě, ale i další existenci Protiproudu!

 

To je ideologická neutralita?

Paní rek­tor­ka tedy při­zná­vá, že Mysl­be­kův Kru­ci­fix na­vzdo­ry své vy­so­ké umě­lec­ké hod­no­tě vadí – a to z ide­o­lo­gic­kých dů­vo­dů, jak svěd­čí její vy­já­d­ře­ní o škole jako „seku­lár­ním pro­sto­ru“. Při­tom ale ne­va­dí, že jedna z pe­da­go­žek in­sti­tu­ce ne­dáv­no spo­lupo­řá­da­la akci, kdy před AVU tan­co­va­la za do­pro­vo­du hudby nahá žena před ma­lý­mi dětmi a roz­ha­zo­va­la hlínu, tatáž „uměl­ky­ně“ se potom v bu­do­vě školy ne­cha­la téměř nahá vy­fo­to­gra­fo­vat, jak visí na stro­pě. Inu, kde mizí víra, ne­mi­zí jenom zdra­vý rozum, ale i es­te­tic­ký cit, smysl pro krásu, půvab a ušlech­ti­lost.

Všim­ně­me si ale po­ně­kud blíže rek­tor­či­na vý­ro­ku, že „škola je seku­lár­ní pro­stor“. Ter­mín „seku­lár­ní“ je me­di­ál­ně chá­pán jako „ide­o­lo­gic­ky ne­ut­rál­ní“. Lze však tady ho­vo­řit o „ide­o­lo­gic­ké ne­utra­li­tě“? Je vůbec „ide­o­lo­gic­ká ne­utra­li­ta“ možná? Nahá vý­trž­ni­ce před AVU nebo do­kon­ce přímo v jejím are­á­lu je přece por­no­gra­fií – a to snad není ide­o­lo­gie?

Porno, gen­de­ris­mus, pro­pa­ga­ce stejnopo­hlav­ní­ho styku – to vše je přece ide­o­lo­gií, ni­ko­li svo­bod­ným pro­je­vem lid­ské­ho ducha, jak se sna­ži­li na­mlu­vit ob­ča­nům de­mo­kra­tic­kých zemí ve 20. stol. Max Hor­khe­i­mer, The­o­dor Ador­no, Her­bert Mar­cus­se a další ne­o­mar­xis­té z tzv. Frank­furt­ské školy. Je­jich ideje ale tzv. seku­lár­ní spo­leč­nost a seku­lár­ní pro­stor ne­na­ru­šu­jí, jsou OK. Kříž a vše, co je ka­to­lic­ké, však se s tím ne­slu­ču­je, a tudíž musí pryč. Je toto oprav­du ide­o­lo­gic­ká ne­utra­li­ta? Ani omy­lem!

Podvod jako kulatý čtverec

Tzv. seku­lár­ní stát a seku­lár­ní spo­leč­nost jsou pod­vo­dem na lid­stvu. Ide­o­lo­gic­ká ne­utra­li­ta není v praxi možná a usku­teč­ni­tel­ná. Je to na stej­né úrov­ni jako chtít zho­to­vit ku­la­tý čtve­rec. Každý stát totiž musí, ať už chce nebo ne­chce, za­ujmout ně­ja­ký po­stoj k obec­ným mrav­ním prin­ci­pům a hod­no­tám, sou­vi­se­jí­cím s při­ro­ze­ným mo­rál­ním řádem, jinak by vznik­la to­tál­ní anar­chie. A to už má těs­nou sou­vis­lost buď s ná­bo­žen­stvím, nebo s ate­is­mem. Ne­e­xis­tu­je proto žádný „seku­lár­ní pro­stor“ ve smys­lu ide­o­lo­gic­ké ne­utra­li­ty ani ve škole, ani ve ve­řej­ném ži­vo­tě. Tzv. seku­lár­ní stát je totéž co bezbož­ný a pro­ti­ka­to­lic­ký stát.

DOPORUČUJEME:

Zdraví v Protiproudu: Fantastické houby. Zkušenost patologa s vyléčením cirhozy jater. Pro nádory zhoubné i nezhoubné. Překvapivý detox. Jak na mozek, paměť a kognitivní schopnosti? Bambus a cévy. Čokoláda nejen pro děti. Pomozme si!

SUPERPOTRAVINY A ZÁZRAČNÉ HOUBY SUPRAMEDEX
objednávejte zde

 

Sou­čas­né tzv. de­mo­kra­tic­ké země vy­po­vě­dě­ly ti­chou válku všemu ka­to­lic­ké­mu, zje­ve­né prav­dě Kris­to­vě. Kříž jako sym­bol vy­kou­pe­ní člo­vě­ka a upo­zor­ně­ní, že ne­ži­je­me pro tento svět, nýbrž pro věč­nost, ma­xi­mál­ně pře­ká­ží a vadí. V zá­pad­ních ze­mích se stalo už běž­nou věcí, že ve jménu „seku­lár­ní­ho státu“ mu­se­ly kru­ci­fi­xy, ma­ri­án­ské sochy a jiné ka­to­lic­ké sym­bo­ly být od­stra­ně­ny z ve­řej­né­ho pro­sto­ru. To pro­ni­ká dnes už i do tra­dič­ně ka­to­lic­ké­ho Pol­ska, kde v těch­to dnech li­be­rál­ní pri­má­tor Var­ša­vy Rafal Tr­za­skowski na­ří­dil od­stra­nit kříž z bu­do­vy rad­ni­ce, také s ar­gu­men­tem o „seku­lár­ním státě“. Prý kříž může ate­is­ty a ne­křes­ťa­ny „urá­žet“.

Já se ptám: Proč a z ja­ké­ho dů­vo­du? Po­kou­ším se této ná­mit­ce ro­zu­mět a kladu si otáz­ku, co by va­di­lo mně jako ka­to­lí­ko­vi. Ano, je prav­dou, že kdyby na úřa­dech, ve ško­lách a vůbec ve ve­řej­ném pro­sto­ru vi­se­ly por­tréty Le­ni­na, Sta­li­na nebo Hit­le­ra, tak by mne to oprav­du urá­že­lo, neboť tito mu­žo­vé byli ma­so­vý­mi vrahy a amo­rál­ní­mi zrů­da­mi. Jenže vůbec by mi ne­va­di­ly na ve­řej­nos­ti ob­ra­zy či sochy an­tic­ké­ho fi­lo­zo­fa So­kra­ta, mo­der­ní­ho fy­zi­ka Al­ber­ta Ein­stei­na nebo brit­ské­ho hu­ma­nis­ty a za­chrán­ce ži­dov­ských dětí za II. svě­to­vé války před de­por­ta­ce­mi do kon­cen­t­rá­ků Ni­cho­la­se Win­to­na.

Komu vadí?

Tyto osob­nos­ti ne­by­ly ka­to­lí­ky, ale vy­ko­na­ly něco hodně po­zi­tiv­ní­ho a také mrav­ně pro­spěš­né­ho pro lid­stvo jako celek. Proto se na ně dívám s úctou a vůbec mi ne­na­pad­ne, abych se po­hor­šo­val, kdyby je­jich por­tréty fi­gu­ro­va­ly kde­ko­liv ve ve­řej­ném pro­sto­ru.

Prá­vem bych tento po­stoj oče­ká­val i od za­stán­ců ji­ných svě­to­vých ná­zo­rů. Proč by jim měl Ježíš Kris­tus na kříži ve ve­řej­ném pro­sto­ru vadit? Byl to snad zlo­či­nec a vrah? Nebo člo­věk po­chyb­né­ho mo­rál­ní­ho cha­rak­te­ru? Nikdo Ho nebyl scho­pen ob­vi­nit z ně­ja­ké­ho ne­mo­rál­ní­ho jed­ná­ní, proto bych lo­gic­ky před­po­klá­dal, ba do­kon­ce i žádal, aby i ten, kdo ne­vě­ří v Jeho Bož­ství, si Ho cenil jako mrav­ní osob­nos­ti vy­so­ké kva­li­ty, tudíž kru­ci­fix ve ve­řej­ném pro­sto­ru by jej neměl vůbec urá­žet.

DOPORUČUJEME:

pp

Zdraví v Protiproudu: Báječná Třetí říše: Houbový Indiana Jones. Jsou víc, než se zdají být? Sbírat a jíst i s podhoubím? Kombinace, které v lese nenajdeme. Zdroj zázračných látek. Výživa není magie: Jsme tím, co jíme. Houba nejen pro šachisty

Vyváženou kombinaci tří hub - TRITON MRL - objednávejte zdeBalíček HERICOR MRL (hericium a coriolus) a CHAGA MRL - objednávejte zde.

Projevy odporu mají smysl

Jestli­že přes­to se tak děje, potom je zde pří­či­na jiná, nad­při­ro­ze­ná. Kris­tus vadí, po­ně­vadž člo­vě­ku pře­ká­ží v jeho vůli buď přímo páchat zlo, nebo z po­ho­dl­nos­ti mlčet, když ho páchá někdo jiný, zejmé­na ten, kdo má moc..Kru­ci­fix obec­ně, ne pouze ten Mysl­be­kův, je vý­čit­kou lid­ské­mu svě­do­mí, proto pře­ká­ží.

Ma­so­vý vrah Žižka v Praze na Vít­ko­vě ni­ko­mu ne­pře­ká­ží a žád­né­ho ne­dě­sí, ale Kru­ci­fix J. V. Mysl­be­ka ano. Ve Fran­cii ni­ko­ho ne­dě­sí po­mní­ky zlo­čin­ce Na­po­le­o­na nebo ještě hor­ší­ho ma­so­vé­ho vraha Ro­be­spier­ra, ale Ježíš na kříži a Panna Maria ano. A mohli bychom po­kra­čo­vat….

Na­ko­nec ale přece jen se lze i na tuto kauzu po­dí­vat po­zi­tiv­ně a s nad­hle­dem. Stu­dent­ská pod­pi­so­vá akce na AVU měla po­zi­tiv­ní úči­nek. Pro­za­tím se uka­zu­je, že když se ne­přá­tel­ská moc setká s ma­so­vou ne­sou­hlas­nou re­ak­cí, velmi často se za­lek­ne a ustou­pí. Proto pe­ti­ce a jiné pro­je­vy od­po­ru mají smysl a mohou být účin­né, vy­u­ží­vej­me proto toho, dokud je čas, za pár let již nás může to­ta­li­ta zcela ovlád­nout. Jistě­že mod­lit­ba je na prv­ním místě, nicmé­ně ani tyto ve­řej­né akce vzdo­ru nejsou marné.

Podobenství

A ještě něco: Ti stu­den­ti, kteří se po­sta­vi­li za kru­ci­fix i proti ve­de­ní AVU, jsou vět­ši­nou lidmi mimo ka­to­lic­kou víru. Jestli­že přes­to se za­sta­li Kris­ta, svěd­čí to o je­jich po­zi­tiv­ním vzta­hu k Bo­ho­člo­vě­ku, byť je­jich před­sta­vy o Něm mohou být vše­li­jak zkres­le­né a mylné.

Tady už exis­tu­je dobrá půda pro setbu Bo­ží­ho slova, pro evan­ge­li­za­ci. Tady máme do­klad, že po­dob­ných osob­nos­tí zřej­mě ne­bu­de v naší re­pub­li­ce až tak málo.

Vy­u­ži­je­me toho, nebo bu­de­me lí­ný­mi slu­žeb­ní­ky, kteří ra­dě­ji za­ko­pou hřiv­nu, než by ji roz­mno­ži­li?

Zdroj.

pp

 
Tagy článku

Doporučujeme

Nejhlubší tajemství: Jeden ve třech osobách. Bytí je Život. Život je Láska. Láska je Bytí. Vhled do vnitřního života Všemohoucího. Lze přelít mušlí oceán? Kdo jsi Ty a kdo jsem já? Rovnost všech náboženství? Jen  zvůle. A spása?

Nejhlubší tajemství: Jeden ve třech osobách. Bytí je Život. Život je Láska. Láska je Bytí....

Letnice: Krok za krokem pokračuje ničení posvátné tradice. Oslabit jednu ze Tří Osob je útokem na podstatu. Sesadit Ducha z trůnu? Nelze! Pěst na oko. Hájit Pravdu proti těm, kteří ji zrazují. Bůh se ne­ne­chá po­smí­vat

Letnice: Krok za krokem pokračuje ničení posvátné tradice. Oslabit jednu ze Tří Osob je...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky