Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Náhradní mateřství: Obchod s dětmi je posvěcený Pětikolkou. Lidovci opět tvární a slizcí. Pokrokové obcházení zákona je u nás už na denním pořádku. Společenský úpadek v přímém přenosu. Zničit rodinu. Rakušan si to už ohlídá

Náhradní mateřství: Obchod s dětmi je posvěcený Pětikolkou. Lidovci opět tvární a slizcí. Pokrokové obcházení zákona je u nás už na denním pořádku. Společenský úpadek v přímém přenosu. Zničit rodinu. Rakušan si to už ohlídá

29. 12. 2023

Tisk článku

Marie Pošarová dává Protiproudařům vědět, jak dopadla její snaha bojovat s liberální hydrou reprezentovanou současnou Pětikoalicí, která dělá všechno, aby zlikvidovala institut rodiny a umožnila obchod s dětmi dle vzoru svých západních protektorů

Během podzimních měsíců se v Poslanecké sněmovně projednávala novela zákona o matrikách, jménu a příjmení spojená s novelizací občanského zákoníku, a to zejména v oblasti rodinného práva a s tím souvisejících úředních agend.

Rozhodla jsem se využít příležitosti, že byl tento zásadní civilní kodex po delší době tzv. „otevřen“ a podala jsem pozměňovací návrh na odstranění termínu „náhradní mateřství“ z občanského zákoníku.

Náhradní...?

Tento institut zde figuruje v souvislosti s osvojením dítěte mezi příbuznými, kdy je právně autorizován jako jediná situace, která takové osvojení (jinak nepovolené) umožňuje. Nikde jinde v českém právním řádu se již termín „náhradní mateřství“ neobjevuje - není tedy nikterak popsán, charakterizován a definován, což lze považovat za zcela zásadní překážku pro jeho používání v naší legislativě a právní praxi.

Nehledě na zásadní otázku, zda vůbec máme chtít náhradní mateřství v České republice jeho zařazením do našeho právního řádu legalizovat. O čemž já velice pochybuji. Ale v každém případě by tento termín neměl v české legislativě figurovat předtím, než bude jasně definován - se všemi právními konsekvencemi. Natož ve vztahu k osvojování dětí.

Existence termínu „náhradní mateřství“ v našem občanském zákoníku tento institut totiž minimálně legitimizuje – a spolu s tím v naší zemi legitimizuje (a dá se říci, že i umožňuje a podporuje) nepřijatelnou praxi obchodování s dětmi v poměrně velkých rozměrech. Právě formou tzv. náhradního mateřství a jeho zneužíváním.

NENECHTE SI ZÍTRA UJÍT!

Poslední rozhovor tohoto roku bude vést Petr Hájek s doktorkou Soňou Pekovou, - tentokrát však živě v přímém přenosu v sobotu 30. 12. 2023 od 17 hodin, aby nepodvolení měli množnost položit této mimořádné statečné ženě své otázky prostřednictvím chatu.

Co říká zákon?

„Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství.“

Jako náhradní mateřství je obvykle označována situace, kdy je uměle oplodněna žena, která nemá být matkou dítěte, které odnosí a porodí. Rodiči tohoto dítěte se mají stát tzv. „objednavatelé“ tohoto náhradního mateřství. Přičemž ono náhradní mateřství, ať již výslovně, nebo de facto, odporuje celé řadě obecně závazných norem právního řádu České republiky. Náhradní mateřství je protiprávní například z hlediska zákona o specifických zdravotních službách.

O umělé oplodnění může totiž požádat pouze neplodný pár, tedy žena, která má být uměle oplodněna a muž (tj. manžel nebo partner), který se ženou neplodný pár tvoří. Zákon o specifických zdravotních službách neumožňuje, aby byla uměle oplodněna žena, která není součástí neplodného páru.

V praxi je tento zákonný požadavek obcházen tím, že náhradní matka předstírá, že tvoří neplodný pár s mužem, který je ovšem ve skutečnosti se svou manželkou (nebo partnerkou) objednavatelem služeb náhradní matky. Pak je zde jasné ustanovení trestního zákoníku, které zakotvuje trestní odpovědnost za svěření dítěte do moci jiného za účelem adopce, stane-li se tak za úplatu.

Děti předmětem kšeftu

Náhradní mateřství jednoznačně odporuje i § 775 občanského zákoníku, podle kterého je matkou dítěte žena, která je porodila. Dokončení procesu náhradního mateřství tudíž nutně předpokládá, že se tzv. náhradní matka svého mateřství vzdá. A to ještě existují případy, kdy je náhradní matka vdaná. Tudíž ze zákona je za rodiče dítěte  považován i její manžel, nikoli „smluvní dárce spermatu“.

Za účelem realizace náhradního mateřství proto jeho objednatelé zpravidla uzavírají s náhradními matkami jakési kvazi občanskoprávní smlouvy, jejichž předmětem je těhotenství náhradní matky a statut rodiče narozeného dítěte. Tyto smlouvy jsou ovšem již ze své podstaty nevymahatelné, a navíc obsahují ujednání, která odporují základním právním, etickým a morálním principům (jako např., že dítě nemůže být předmětem právního či obchodního ujednání).

Případná právní úprava náhradního mateřství, a to jak ve formě dvoustranné dohody (tedy smluvní úprava), tak ve formě obecně závazných právních předpisů (zákon), dále nikdy nebude moci regulovat situace, kdy náhradní matka odmítne udělit souhlas s osvojením, anebo kdy objednavatelé (resp. jeden z nich) ztratí o osvojení dítěte zájem.

Tyto klíčové pochybnosti, které nevyhnutelně vyplývají ze základních principů (občanského) práva, přivádějí všechny subjekty účastnící se procesu náhradního mateřství do nejistoty, kterou není možné jakoukoliv právní regulací bezezbytku odstranit.

Nedejme se jim jen tak! 

Jak se vlastními silami úspěšně léčit a udržet si zdraví BigPharmě, covidovým vakcinátorům a selhávajícímu zdravotnímu systému navzdory?

V rozhovoru Petra Hájka s mužem, který stojí za pozoruhodným přípravkem, jenž má překvapivě dobré výsledky v léčení jak některých fatálních onemocnění, tak následků vakcinace, najdete další informace

Sledujte ZDE: Zázrak uložený do medu: Cesta tam (do Číny) a zase zpátky. Tisíce let a tisíce zkušeností v extraktu. Jsou to záhadné organismy: Ani rostlina, ani živočich. Dřevo kazí, životy zachraňují. Energie a imunita. Zdraví patří do našich rukou!

Děti pro homo 

Vzhledem k obecně platnému (nejen) právními imperativu „považovat vždy za nejdůležitější kritérium nejlepší zájem dítěte“ je nadto zcela nepřijatelné, že náhradní mateřství je vždy spojeno s extrémní nejistotou týkající se otázky, kdo vlastně jsou (či budou) rodiče dítěte, které prostřednictvím náhradního mateřství přichází na svět. S ohledem na právní úpravu určování otcovství se tato nejistota může dokonce týkat obou rodičů, tedy i otce dítěte. 

V zahraničí existuje mnoho případů, že děti, které se narodily z náhradního mateřství, byly nakonec opuštěny, resp. jejich objednatelé si je nepřevzali. Například tehdy, pokud se u těchto dětí vyskytnou genetické vady nebo pokud je zdraví dítěte poškozeno v důsledku komplikovaného porodu. Podle některých zdrojů bývají dětí narozené prostřednictvím náhradního mateřství dokonce zneužívány pro získávání orgánů a obchodování s nimi. 

Lze tedy konstatovat, že tzv. surogace (náhradní mateřství) je především výnosným obchodem na mezinárodní úrovni. Předmětem obchodování jsou zde těla náhradních matek a děti které náhradní matky porodí klientům reprodukčních klinik.

Tento stav má samozřejmě řadu negativních dopadů na další životy náhradních matek a dětí, které tyto náhradní matky porodí.  Jde o dopady psychické, emoční, sociální či ekonomické. Je také zcela evidentní a nepochybné, že institut náhradního mateřství je masově využíván i k získávání dětí homosexuály a homosexuálními páry.

Čtěte ZDE: Už jdou na to: Uzákonit další metody volebních podvodů - hlavní úkol vládních nul. Velký lhář se jen chechtá. I na pohřbu všech Rakušanů, co jich máme. Kdo se bude smát naposled? Mene tekel. Dobrá zpráva z absolutního zdroje

Svědomí? Pětikolka nezná 

Ze všech těchto důvodů jsem v rámci projednávání novely zákona o matrikách navrhla termín „náhradní mateřství“ z českého právního řádu vypustit. Následně identický pozměňovací návrh podala i skupina konzervativních vládních poslankyň a poslanců z KDU-ČSL a ODS okolo lidovecké poslankyně Romany Bělohlávkové.

A poté - když se ukázalo, že tyto návrhy mají velkou šanci na schválení - vládní špičky, zejména předkladatel novely ministr vnitra Vít Rakušan a předsedové koaličních stran, doslova „zaklekly“ na vládní poslance s cílem, aby pro tyto návrhy nehlasovali. 

Pod nejrůznějšími formálními záminkami typu, že tuto agendu nelze řešit pozměňovacím návrhem, ale až v budoucnu uceleným vládním legislativním materiálem, že jde o legislativní „přílepek“ atd. Ovšem hlavním motivem byla podpora progresivistické části koalice (TOP 09, STAN, Piráti, část ODS, část KDU-ČSL) agendě náhradního mateřství resp. veškerým agendám rozbíjejícím tradiční rodinu a manželství.

Ve snaze nedat vládním poslancům záminku, že pro vypuštění náhradního mateřství z občanského zákoníku nemohli zvednout ruku proto, že jej navrhla opoziční poslankyně, navíc z SPD, jsem těsně před závěrečným hlasováním svůj návrh stáhla, aby se tak hlasovalo pouze o návrhu poslankyně Bělohlávkové (KDU-ČSL), který byl věcně a obsahově naprosto stejný.

Přesto to nepomohlo - a návrh neprošel. Požadavek stranické disciplíny u vládních poslanců (čest  nemnohým výjimkám) zvítězil nad svědomím.

Jednou z možností, jak ve stále napjatější mezinárodní situaci ochránit své peníze alespoň před loupeživými nájezdy fialové pětikolky, inflací a "vševidoucím zrakem" Velkého bratra - a k tomu ještě současně podpořit další existenci Protiproudu - je spoření či "konzervace" svých financí ve zlatě. Nepodvoleným nabízíme bezpečnou metodu (zdaleka ne všechny totiž bezpečné jsou).

Mnozí naši čtenáři, diváci, příznivci a podporovatelé již ke své spokojenosti tuto možnost s námi využili (budiž jim velký dík!), mnozí o ní ale stále nevědí. Stačí si pustit některý z rozhovorů, který jsme nedávno odvysílali a pochopí. Braňme se! Nedejme jim nic zadarmo!

pp

Sledujte ZDE: Peníze nejsou tím, čím se zdají být: Mezi černou magií a zázrakem. Státní převrat pod zn. FED. Titanic, Lincoln, Kennnedy: Vraždy? Basilej 3 - a hned tu byl covid! Další velká krize na dohled. Záchranný vor. Návštěvník z hvězd nabízí pomoc

Liber-zločin

Nepřijatelnost obchodování s lidmi a nepřípustnost komercializace lidského těla po staletí patřila k základním hodnotovým a kulturním pilířům tzv. západní civilizace. Bohužel, s frontálním nástupem ideologie a politické praxe hypertrofovaného progresivního liberalismu, kterou ztělesňuje, vedle klíčových orgánů Evropské unie a mnoha západoevropských vlád, i česká vládnoucí Pětikoalice, se tyto pilíře začínají bortit - se všemi hrůznými důsledky.

Na mezinárodní úrovni je přitom zákaz komercionalizace lidského těla a jeho částí (včetně dělohy ženy) výslovně zakotven v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně Rady Evropy. Jde o jednu ze zásadních právních, politických a hodnotových otázek dneška.

Pokud zde ustoupíme z principů, na kterých naše společnost vznikla a na kterých dodnes stojí, dojde nevyhnutelně k jejímu nevratnému úpadku a rozkladu. Ke zničení základní společenské jednotky, kterou je tradiční rodina založená na spojení muže a ženy - a co je nejhorší, k naprosté degradaci práv dětí, včetně těch dosud nenarozených.

K degradaci a devastaci práva dítěte mít a znát své pravé biologické rodiče a prarodiče a práva vyrůstat ve své rodině a být vychovávané matkou a otcem.

Děti se stanou předmětem obchodu a obětí tužeb a experimentů sexuálních menšin.

K tomu všemu může vést podpora a tolerance náhradního mateřství.

Nezahrávejme si s tím!
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky