Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Vědecká analýza zázraku: Ve svaté hostii prokázána krev trpícího. Pán fyzicky pří­to­men v každé čás­teč­ce. Podávání na ruku: Duchovní zločin? Každý má možnost volby. Raději přijímat duchovně než šlapat po Kristu...

Vědecká analýza zázraku: Ve svaté hostii prokázána krev trpícího. Pán fyzicky pří­to­men v každé čás­teč­ce. Podávání na ruku: Duchovní zločin? Každý má možnost volby. Raději přijímat duchovně než šlapat po Kristu...

21. 8. 2022

Tisk článku

Radomír Malý přináší informace o výsledcích bádání italského vědce, který nemodernějšími vědeckými metodami prokázal přítomnost Kristovy krve i v těch nejnepatrnějších úlomcích svaté hostie

Italský vědec Giu­lio Fanti pů­so­bí jako pro­fe­sor fy­zi­ky na uni­ver­zi­tě v Pa­do­vě a za­bý­vá se hlav­ně me­cha­nic­kým a te­pel­ným mě­ře­ním. Je prak­ti­ku­jí­cím ka­to­lí­kem. V po­sled­ních le­tech na sebe upo­zor­nil tím, že podro­bil známé turín­ské plát­no s otis­kem mrt­vé­ho muže usmr­ce­né­ho přes­ně tak, jako Kris­tus podle evan­ge­lií, po­ku­sům s ul­tra­čer­ve­ný­mi pa­prsky.

pp

Vý­sled­kem bylo, že tím uči­nil de­fi­ni­tiv­ní konec bá­chor­kám o fal­zi­fi­ka­ci plát­na ve stře­do­vě­ku. Fanti rov­něž pro­ká­zal, že k tomu, aby tělo mohlo opus­tit rubáš a za­ne­chat na něm otis­ky, bylo za­po­tře­bí ob­rov­ské te­pel­né ener­gie po­dob­né ra­di­o­ak­tiv­ní, což uka­zu­je na Pá­no­vo Zmrtvýchvstá­ní. Fanti­ho vý­zkumy tak po­tvr­zu­jí víru ka­to­lic­ké­ho lidu, že člo­vě­kem na plát­ně je sám Bož­ský Spa­si­tel.

Čtěte ZDE: „Fotografie“ Krista z Turína: Plátno do puntíku potvrzuje Bibli. Také vědecká zkoumání svědčí pro pravost. „Němý svědek zmrtvýchvstání“ nemá promluvit. Co to znamená pro nás?

Krev trpícího

Ra­kous­ký ka­to­lic­ký mě­síč­ník Glau­be und Ki­rche 5/2022 pu­b­li­ko­val s tímto učen­cem roz­ho­vor, v němž uvádí, že kromě turín­ské­ho plát­na jsou před­mě­tem jeho zkou­má­ní též eu­cha­ris­tic­ké zá­zra­ky, kte­rých exis­tu­je v Ev­ro­pě během zhruba ti­sí­ce let více než stov­ka. Právě tyto vý­zkumy, kdy měl co dělat s mi­mo­řád­ný­mi, fy­zi­kál­ně ne­vy­svět­li­tel­ný­mi jevy, z něj uči­ni­ly ka­te­go­ric­ké­ho od­půr­ce po­dá­vá­ní sv. při­jí­má­ní na ruku. Řekl mimo jiné:

„Bádal jsem nad ná­sle­du­jí­cím pří­pa­dem: V říjnu r. 2020 v jed­nom se­ve­ro­i­tal­ském kos­te­le upadla během sv. při­jí­má­ní kon­se­kro­va­ná hos­tie na pod­la­hu. Byla zved­nu­ta a podle před­pi­sů vlo­že­na do ná­do­by s vodou, aby se roz­pus­ti­la. Jenže se zbar­vi­la do ruda, za­ča­la z ní vy­té­kat krev.

Čtěte ZDE: Obrácení národa během okamžiku: Jeden z největších zázraků dějin. Obraz, jemuž bije srdce. Co se stalo v Mexiku před půl tisíciletím? Vědecký výzkum selhává. Dožijeme se ještě něčeho podobného?

Krom toho byly také na­vlh­če­nou rouš­kou k vy­tí­rá­ní ka­li­cha se­tře­ny na pod­la­ze úlom­ky sv. hos­tie – a opět přes­ně podle ka­no­nic­kých před­pi­sů byla tato rouš­ka vlo­že­na do ná­do­by s vodou. Během pěti dnů se na rouš­ce ob­je­vi­lo velké množ­ství ma­lých kr­va­vých skvrn, při dal­ším zkou­má­ní do­kon­ce pod těmi vi­di­tel­ný­mi pou­hým okem se vy­skyt­ly ještě jiné, vi­di­tel­né pouze pod mi­k­ro­sko­pem. Při­pa­da­lo mi to, ja­ko­by došlo k náhlé erup­ci ně­ja­ké­ho mi­ni­vul­ká­nu, z něhož vy­stři­ku­jí kapky krve.

Che­mic­ká ana­lý­za pro­ká­za­la, že sku­teč­ně jde o lid­skou krev. To po­tvr­di­la i další, po­drob­něj­ší ana­lý­za po­mo­cí ESM-EDX (En­vi­ro­men­tal Scan­ning Electron Microsco­pe – Ener­gy Disper­si­ve X-ray spectrosco­py).

Další ne­vy­svět­li­tel­nou zá­ha­dou též je, že za nor­mál­ních okol­nos­tí se krev ve vodě nej­poz­dě­ji po roce roz­pus­tí. Tato však ni­ko­liv, je stále živá. Ne­chal jsem to zkou­mat kar­di­o­lo­gy, kteří shod­ně kon­sta­to­va­li, že krev na ka­li­cho­vé rouš­ce a krev, jež z ní unik­la do vody, kde vy­tvo­ři­la sa­mo­stat­né rudé skvr­ny, patří ži­jí­cí­mu člo­vě­ku ve straš­li­vé agónii, který straš­li­vým způ­so­bem trpí.

Čtěte ZDE: Tajemná eucharistie: Stovky zázraků napříč dějinami. Vědecky doložená realita Božího Těla a Krve. Minulost a současnost křesťanských svátků. Krev v ulicích i na stropě chrámu. Kristus je stále s námi

Duchovní zločin

Do­spěl jsem k zá­vě­ru, že se jedná o další eu­cha­ris­tic­ký zá­zrak a bylo pro mne ve­li­kou ctí, že jsem ho mohl se svým týmem zkou­mat. Zá­ro­veň toto vrhá zcela jiné svět­lo na při­jí­má­ní na ruku, které během co­vi­du na­ří­di­la ital­ská bis­kup­ská kon­fe­ren­ce s ne­pa­tr­ný­mi vý­jim­ka­mi. Vý­sle­dek to­ho­to po­psa­né­ho po­ku­su po­tvr­zu­je prav­di­vost slov sv. Au­gusti­na, že Kris­tus je pří­to­men i v se­be­ne­pa­tr­něj­ší čás­teč­ce sv. hos­tie.

Při po­dá­vá­ní na ruku ma­lič­ké úlom­ky Těla Kris­to­va pa­da­jí na zem – a jsou po­šla­pá­ny od lidí. Já jsem se hma­ta­tel­ně pře­svěd­čil svým bá­dá­ním, že i tyto ma­lič­ké čás­ti­ce jsou Tělem a Krví Spa­si­te­le. Do­spěl jsem k ná­zo­ru, že po­dá­vá­ní sv. při­jí­má­ní na ruku je sva­to­krá­de­ží, du­chov­ním zlo­či­nem.“

To jsou slova ob­jek­tiv­ní­ho vědce, který viděl přímo ve své la­bo­ra­to­ři zá­zrak. Je mimo po­chyb­nost, že když vě­ří­cí při­jí­ma­jí na ruku, tak úlom­ky pa­da­jí na zem, zvláš­tě pak když ko­mu­ni­kant si vloží z ruky sv. hos­tii do úst a od­chá­zí do la­vi­ce s ruka­ma podél těla. Čás­ti­ce, jež na ruce při­jí­ma­jí­cí­ho ulpě­ly, pa­da­jí na pod­la­hu a lidé po nich šla­pou. Jenže to nejsou čás­ti­ce, ale – jak do­ka­zu­je zá­zrak, s nímž se se­tkal prof. Fanti – au­ten­tic­ké Tělo Kris­to­vo, prav­di­vě, sku­teč­ně a pod­stat­ně, jak zní dogma­tic­ká de­fi­ni­ce tri­dent­ské­ho kon­ci­lu.

pp

Čtěte ZDE: Zednáři žádají, aby mohli legálně znesvěcovat hostii: Satanský žert? Omluvy Církve jsou zbabělostí. Drzost a krvavé ruce bratrů v zástěře. Po dálnici ústupků se řítíme do pekla

Každý má volbu

Na tra­dič­ní mši sv. a na řec­ko­ka­to­lic­ké li­tur­gii se na­štěs­tí na ruku ne­po­dá­vá, sama struk­tu­ra ob­řa­du to kom­pli­ku­je, i když na po­čát­ku co­vi­do­vé­ho pod­vo­du byly u nás snahy za­vést tuto sva­to­krá­dež­nou formu i do tri­dent­ské mše slou­že­né ve far­nos­ti. Na Slo­ven­sku do­kon­ce sami řec­ko­ka­to­lič­tí bis­ku­po­vé „z hy­gi­e­nic­kých dů­vo­dů“ na­ří­di­li po­dá­vat na ruku.

Dnes, jak se zdá, je zase všech­no v nor­má­lu. Proto pro­sí­me a na­lé­ha­vě vy­zý­vá­me všech­ny věrné ka­to­lí­ky, kteří na­vště­vu­jí mše, aby zá­sad­ně ne­při­jí­ma­li na ruku, pa­mět­li­vi výše uve­de­ných slov prof. Fanti­ho. A kdyby opět došlo k ně­ja­ké hy­gi­e­nic­ké to­ta­li­tě, kdy někdo ze svět­ských nebo z cír­kev­ních kruhů na­ří­dí při­jí­mat pouze na ruku, tak od­mít­ně­te. Když vám kněz ne­po­dá, tak při­jí­mej­te du­chov­ně.

Pán za této mi­mo­řád­né si­tu­a­ce může za­ří­dit, aby užit­ky to­ho­to du­chov­ní­ho při­jí­má­ní se vy­rov­na­ly fy­zic­ké­mu při­jí­má­ní re­ál­né­ho Těla Páně, neboť u něho není nic ne­mož­né­ho. Po­rov­nej­te obě va­ri­an­ty a - volte. Vy­vol­te, co je pro vaši spásu lepší: fy­zic­ky při­jí­mat na ruku – a tím se do­pus­tit rou­há­ní Spa­si­te­li, nebo se ome­zit pouze na du­chov­ní při­jí­má­ní a vzdát Pánu ná­le­ži­tou úctu, tře­bas i ve formě po­ká­ní za ty, kteří ho se­třá­sa­jí na zem, a po něm šla­pou?

Zdroj

PP


Tagy článku

Doporučujeme

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti Kristu. Prostitutka na oltáři. Zbožštění člověka. Modla rozumu. Vraždění katolíků. Zkáza mravů jako lidské právo? Zatím zednáři triumfují

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti...

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico a Trump: Zásah Boží? A co nezdařený atentát na Hitlera? Neboj se a nemlč! Uchovat si zdravý rozum a víru. Kde se bere zlo? Pán Bůh není eurozóna

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico...

Na začátek stránky