Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Radost a řád v jesličkách: Opak chaosu dnešní doby. Nejen Svatá rodina, ale i celý mikrokosmos. Z chudé jeskyně až k hvězdnému nebi. Živočišný svět, jenž je podřízený člověku. Vigílie bojů, které nás čekají. Ať naše srdce tam odpočine

Radost a řád v jesličkách: Opak chaosu dnešní doby. Nejen Svatá rodina, ale i celý mikrokosmos. Z chudé jeskyně až k hvězdnému nebi. Živočišný svět, jenž je podřízený člověku. Vigílie bojů, které nás čekají. Ať naše srdce tam odpočine

18. 12. 2022

Tisk článku

Roberto de Mattei vysvětluje posvátnou symboliku jesliček, které by nejen o dnešní čtvrté adventní neděli měli porozumět nejen křesťané, protože svět, jak na konci všichni pochopí, je jenom jeden

Úcta k svatým Jesličkám je úcta pro všechny časy, ale zvláště pro ty obtížné, jaké prožíváme. Pod slovem jesličky nemáme na mysli jen krmelec, do kterého byl Ježíšek uložen a který je uctíván v římské bazilice Santa Maria Maggiore, známé také jako Santa Maria ad praesepe. Předmětem naší úcty je celý velký scénář Narození Páně, tak jak jej představuje tolik zbožných umělců v průběhu staletí.

Radost a řád v jesličkách

Scénář, o kterém v láskyplném mlčení rozjímáme, představuje událost, která je současně historická i věčná. Je to scénář historický, nikoliv mýtický nebo fantastický, protože odkazuje k tomu, co se skutečně stalo 25. prosince 753 (nebo 748) po založení města Říma v určitém historickém místě: N betlémské jeskyni v Palestině.

Odmítáme nesmyslné modernistické rozlišování mezi Ježíšem historickým a Ježíšem víry a potvrzujeme především historickou pravdu. O tento historický základ se opírá naše víra, která představuje rozumový souhlas, který přikládáme slovům evangelia. Tato slova božsky inspirovaná svatá Tradice církve spojila s prvky, které nabízejí kompletní obraz o tom, co se událo v Betlémě mezi 25. prosincem a Zjevením Páně.

pp

Čtěte ZDE: Děťátko

Historický scénář má ovšem také svou podobu věčnou. Máme před sebou nejen Svatou Rodinu, ale celý mikrokosmos, který se tyčí z chudé pozemské jeskyně až k hvězdnému nebi. Celá neživá příroda vzdává slávu svému Stvořiteli již jen svou přítomností. Vůl, osel a ovce představující svět živočišný, který oslavuje Boha svou podřízeností člověku, králi tvorstva. Pastýři a mágové představují obraz společnosti hierarchicky uspořádané, která se spojuje v adoraci Ježíše.

Pravda, která rozptyluje temnoty

Andělské sbory, rovněž hierarchicky uspořádané, se klanějí a oslavují zrození Páně. Svým jasem, kterým ozařují, a jásotem, s jakým pějí své zpěvy, zcela proměňují atmosféru. Díky jim se chýše přetváří v královskou komnatu, sláma září jako ryzí zlato, obyčejné kameny se třpytí jako drahokamy. Maria a Josef uprostřed scény nabízejí vzor absolutní shody s Boží vůlí, dokonalé klanění tajemství Vtělení, mystickou jednotu, s jakou se Bůh přetváří v člověka a zázračně se stává viditelným. Ježíš Kristus kraluje z jeslí, které jsou trůnem lásky. Ale tajemství lásky je také tajemstvím spravedlnosti.

Jak poznamenává P. Nepveu: Jesličky jsou také Tribunálem Ježíšovy spravedlnosti, protože zde pronáší výrok, který bude jednou vynesen proti světu: Běda světu! ( Mt 28,7) Běda pyšným, běda smyslným, běda zženštilým, protože jejich stav je v protikladu ke stavu Ježíše v jesličkách.

Ježíš v jesličkách je Pravda, která rozptyluje temnoty, do kterých jsou ponoření zbloudilí; je Cesta, která povede ty, kteří sešli z cesty, je Život, který se vlévá tomu, kdo padá a umírá.

PP koláž

Čtěte ZDE: Bůh přišel a stal se člověkem. O adventní době si připomínáme dvojí příchod Páně: příchod k lidem před dvěma tisíci lety a druhý příchod na konci časů

Jesličky jako opak současného chaosu

Ježíš zná, co my nevíme, může, co my nemůžeme, nabízí nám onu lásku, kterou mu chceme darovat, ale které nejsme schopni. Milujme Ježíše v jesličkách a milujme jesličky v něm. Naše nenávist ať znamená radikální rozchod se zlem a totální jednotu s dobrem. Všichni ti, kteří nenávidí jesličky, chtěli by je vyhnat z našich měst a z našich domovů. Bojujme za jejich obranu, protože bojujeme za obranu křesťanské civilizace, jejímž modelem jsou právě Jesličky.

V jesličkách panuje řád, který je správným uspořádáním věcí. Proto zde vládne mír a pokoj řádu. Jesličky jsou opakem současného chaosu a předznamenávají posvátný řád, který Maria slíbila ve Fatimě. Ve vigilii bojů, které nás čekají.

Ať naše srdce odpočívá v těchto dnech ve svatých Jesličkách!

Zdroj.

pp


Tagy článku

Doporučujeme

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti Kristu. Prostitutka na oltáři. Zbožštění člověka. Modla rozumu. Vraždění katolíků. Zkáza mravů jako lidské právo? Zatím zednáři triumfují

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti...

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico a Trump: Zásah Boží? A co nezdařený atentát na Hitlera? Neboj se a nemlč! Uchovat si zdravý rozum a víru. Kde se bere zlo? Pán Bůh není eurozóna

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico...

Na začátek stránky