Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Fatimské proroctví naplněno: Sovětský režim se plně přestěhoval na Západ. Místo Moskvy dnes bolševickou revoluci řídí z Davosu, Bruselu a Washingtonu. Sexuální zvrácenosti a odstranění Boha jako úhelný kámen Černého vtělení

Fatimské proroctví naplněno: Sovětský režim se plně přestěhoval na Západ. Místo Moskvy dnes bolševickou revoluci řídí z Davosu, Bruselu a Washingtonu. Sexuální zvrácenosti a odstranění Boha jako úhelný kámen Černého vtělení

2. 7. 2023

Tisk článku

Piotr Relich ukazuje, jak někdejší sovětský bolševický model totalitní moci, jenž domněle padl na konci osmdesátých let, plně převzal a technologiemi na kontrolu všech a všeho v globálním koncentráku podstatně zdokonalil umírající Západ - přesně tak, jak předpověděla ve Fatimě Panna Maria

Před­po­věď Matky Boží o „rus­kých (sovětských) blu­dech“ je často zto­tožňována s ex­pan­zí ko­mu­nis­tic­ké ide­o­lo­gie jak v po­li­tic­kém, tak i v kul­tur­ním roz­sa­hu. Je ale zřej­mé, že cen­t­ra no­vé­ho tech­no­kra­tic­ké­ho to­ta­li­ta­ris­mu glo­bál­ní­ho roz­mě­ru, který se rodí před na­ši­ma očima, již ne­le­ží v Mosk­vě, ale v Da­vosu, New Yorku a Wa­shing­to­nu. Pře­nes­ly se tam ale právě z Mosk­vy sovětských časů.

Se­xu­ál­ní re­vo­lu­ci nevynalezli hippies

Po roce 1917 - přes­ně dle před­po­vě­di Panny Marie ve Fa­ti­mě - se ko­mu­nis­mus roz­ší­řil ve formě po­li­tic­ké­ho sys­té­mu po celém světě. Ale už dávno ba­da­te­lé fa­tim­ských zje­ve­ní va­ro­va­li, že „ruské (sovětské) bludy“ nelze re­du­ko­vat vý­luč­ně na po­li­tic­ký roz­měr. Vůdčí ideje ko­mu­nis­mu, totiž vý­stav­ba domnělého ma­te­ri­ál­ní­ho „ráje na zemi“ při současném od­stra­ně­ní ná­bo­žen­ství z ve­řej­né­ho a po­li­tic­ké­ho ži­vo­ta, stejně tak jako po­tře­ba vý­cho­vy „no­vé­ho člo­vě­ka“ bez ro­di­ny a vlast­nic­tví, se zá­ni­kem So­vět­ské­ho svazu nezmizely.

Ne­třeba jistě ší­ře­ji vy­svět­lo­vat, že to, co dnes vi­dí­me jako mo­rál­ní zka­že­nost Zá­pa­du, je da­le­ko sa­ha­jí­cím vý­sled­kem ex­pe­ri­men­tu po­pr­vé pro­ve­de­né­ho bol­še­vi­ky. Dávno před­tím, než v USA vznik­ly první ko­mu­ni­ty hip­pies, kvet­la pa­de­sá­t let předtím v Rusku kom­so­mol­ská „volná láska“, sex byl chá­pán jako „skle­ni­ce vody“, roz­vod šlo kou­pit za 3 rubly a po­trat slou­žil jako hlav­ní „an­ti­kon­cepč­ní pro­stře­dek“.

pp

Čtěte ZDE: Příčiny úpadku Evropy: Pro rozvrat společnosti je třeba změnit myšlení. Nenápadný útok na přirozený řád, rodinu, jazyk a národ. Démon sexu a multikulturalismus. "Totalita" svobody a politické korektnosti. Permanentní revoluce dědiců Karla Marxe

Po le­tech ob­no­vy eko­no­mi­ky zni­če­né II. svě­to­vou vál­kou „okříd­le­ný Eros“ Ale­xan­dry Kollon­ta­jo­vé (tak na­zva­la so­vět­ská ko­mi­sař­ka osvě­ty po­li­ti­ku bezuzdného uvol­ně­ní sexu, pozn. překl.) při­stál na ame­ric­ké pev­ni­ně. Ot­rá­ve­né ovoce se­xu­ál­ní re­vo­lu­ce padlo na úrod­nou půdu li­be­ra­lis­mu (li­ber­ti­nis­mu), bylo za­lé­vá­no re­ak­cí na pro­tes­tant­ský pu­ri­ta­nis­mus, a mohlo se proto roz­růs­tat mno­hem rychleji než v tvr­dých pod­mín­kách sta­li­nis­mu.

Po­stu­pu­jí­cí se­xu­a­li­za­ci po­si­lo­val rov­něž di­vo­ký a bez­o­hled­ný ka­pi­ta­lis­mus spat­řu­jí­cí v ní šanci na vy­tvo­ře­ní do­ko­na­lé­ho zá­kaz­ní­ka-kon­zu­men­ta – ot­ro­ka svých vášní. Straš­li­vé dů­sled­ky to­ho­to pro­ce­su, tj. metla por­no­gra­fie, po­tra­to­vá ge­no­ci­da, pře­tr­ha­né me­zi­lid­ské vzta­hy, po­ru­chy vlast­ní iden­ti­ty a tr­va­lé mr­za­če­ní ne­zle­ti­lých ve jménu ne­prav­di­vé an­tro­po­lo­gie - to všech­no před­sta­vu­je tvůr­čí roz­voj sys­té­mo­vých bludů re­a­li­zo­va­ných po­pr­vé Sovětským svazem. I když byl tento experiment v po­li­tic­kém slova smys­lu po­ra­žen, ideje sto­jí­cí za jeho vzni­kem žijí a bují dosud neznámým tempem.

Je to zpátky i s chlupama

Jak jsme se denně přesvědčujeme, naši su­ve­re­ni­tu - již ni­ko­li pouze po­li­tic­kou, nýbrž pře­de­vším osob­ní – ohro­žu­je nová to­ta­li­ta pod hesly "udržitelného rozvoje" roz­vo­je a takzvané IV. prů­mys­lo­vé re­vo­lu­ce. Moloch me­zi­ná­rod­ních or­ga­ni­za­cí a vel­ké­ho ka­pi­tá­lu re­pre­zen­to­va­né­ho ban­ka­mi a dal­ší­mi fi­nanč­ní­mi in­sti­tu­ce­mi nám chce opět za­bez­pe­čit "světlou bu­douc­nost" -  aniž by se ptal na náš názor.

pp

Čtěte ZDE: Blíží se konec věků? Ruský filosof Solovjov před sto lety předpověděl Evropskou unii a tvrdil: Antikrist bude prezidentem EU. Tragédie dneška: Svoboda bez obsahu

To všech­no kon­t­ro­lu­jí gré­mia ex­per­tů a po­rad­ní or­gá­ny, přičemž místní vlády jsou pou­ze po­sled­ním člán­kem ře­tě­zu, „regionálním ná­stro­jem“ da­le­ko­sáh­lých a kom­plex­ních plánů. Glo­bál­ní pro­ces, který te­o­re­tic­ky za­sa­hu­je celý svět, je nej­sil­ně­ji pod­po­ro­ván čel­ný­mi "de­mo­kra­tic­ký­mi" ze­mě­mi a nej­ú­čin­ně­ji pro­sa­zo­ván „zá­zrač­ným dí­tě­tem“ ka­pi­ta­lis­tic­ké­ho sys­té­mu – nadná­rod­ní­mi kor­po­ra­ce­mi. Kde jsou tady ony „ruské bludy“, zvláš­tě když nejpozději od roku 2022 se glo­ba­lis­tic­ká cen­t­ra tak okatě distan­cu­jí od Kremlu jako od ná­ka­zy?

Abychom lépe po­ro­zu­mě­li pod­sta­tě sou­čas­ných pro­ce­sů, je nutno po­mi­nout atrak­tiv­ní fa­sádu a za­po­slou­chat se do slov re­pre­zen­tan­tů glo­ba­lis­mu. Okamžitě po­cho­pí­me, že pod ušlech­ti­le zně­jí­cí­mi hesly o vy­vá­že­ném roz­vo­ji, vše­o­bec­ném zdra­ví a eko­lo­gic­kých tech­no­lo­gi­ích se skrý­vá oby­čej­ný his­to­ric­ko-di­a­lek­tic­ký ma­te­ri­a­lis­mus.

Utopie na druhou

Údajné změny kli­ma­tu. Tento hnací motor glo­ba­lis­tic­kých „pě­ti­le­tek“ (v pří­pa­dě OSN „pat­nác­ti­le­tek“) ne­smě­řu­je k ome­ze­ní "uh­lí­ko­vých stop", ale k li­kvi­da­ci ka­pi­ta­lis­mu skrze sys­té­mo­vou re­vo­lu­ci ve společenském pro­stře­dí. O po­tře­bě jeho „pře­stav­by“ mluví již nejen čelní le­vi­co­ví mys­li­te­lé, ale i před­sta­vi­te­lé hlav­ních in­sti­tu­cí fi­nanč­ní­ho světa, kteří ještě ne­dáv­no brá­ni­li sys­tém vol­né­ho trhu a svo­bod­né­ho pod­ni­ká­ní jako základní podmínku demokratického systému. Tuto trans­for­ma­ci dik­to­va­nou domnělou nut­nos­tí sní­že­ní vlivu člo­vě­ka na pří­rod­ní pro­stře­dí mají za­jis­tit nejen po­li­tic­ké re­for­my, nýbrž pře­de­vším pro­střed­ky po­skyt­nu­té kom­pu­te­ro­vou re­vo­lu­cí.

Sou­čas­né tech­no­lo­gie (umělá in­te­li­gen­ce, di­gi­tál­ní měna, veš­ke­ré sys­témy kontroly jednotlivců na dálku atd.) mají vy­ře­šit základní vadu ko­mu­nis­tic­ké­ho cen­t­rál­ní­ho plá­no­vá­ní: ne­schop­nost zís­ká­vat a zpra­co­vá­vat do­sta­ču­jí­cí počet použitelných dat. Pomocí ­stá­lé­ho na­po­je­ní na síť bude tento sys­tém o nás vědět všech­no, a prů­běž­ně tyto údaje po­u­ži­je. Proto, jak tvrdí Aaron Basta­ni, po­pr­vé v his­to­rii se prý ote­ví­rá re­ál­ná šance na vy­tvo­ře­ní sku­teč­né­ho ko­mu­nis­mu, který ne­bu­de plo­dit hlad, vše­o­bec­nou bídu a pra­cov­ní tá­bo­ry.

SLEDUJTE: Protiproud TV v pondělí 3. 7. 2023 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelné setkání šéfredaktora Protiproudu s věrnými čtenáři a diváky - v jednom z mála necenzurovaných prostředí - nad aktuálními i obecnějšími otázkami naší doby. Do rozhovoru můžete vstupovat prostřednictvím chatu, a to i s předstihem před zahájením vysílání.

Co více, roz­voj sou­čas­ných tech­no­lo­gií dle Basta­ni­ho umož­ní, aby pří­rod­ní pro­stře­dí pře­sta­lo být ni­če­no. Ener­gie bude vy­tvá­ře­na čis­tým způ­so­bem, na­u­čí­me se pro­du­ko­vat levné la­bo­ra­tor­ní po­tra­vi­ny. A ge­no­vé te­ra­pie s mož­nos­tí mo­di­fi­ka­ce kódu DNA na pre­na­tál­ní úrov­ni za­jis­tí fak­tic­kou rov­nost lidí. Takto prý vy­tvo­ří­me ide­ál­ní so­ci­ál­ně-eko­no­mic­ký sys­tém zba­ve­ný všech prvků vy­ko­řis­ťo­vá­ní, ne­spra­ve­dl­nos­ti - a hlav­ně sou­kro­mé­ho vlast­nic­tví, které je údaj­ně pří­či­nou tohoto stavu.

Černé vtělení

Právě tímto sou­čas­né kor­po­ra­ce, zejmé­na tech­no­lo­gic­ké, stále více při­po­mí­na­jí ko­mu­nis­tic­ké mo­lo­chy, po­tla­ču­jí­cí už v zá­rod­ku kaž­dou kon­ku­ren­ci a vy­ža­du­jí­cí od svých zaměstnanců ab­so­lut­ní svě­to­ná­zo­ro­vou jed­no­my­sl­nost. S tou po­čí­tá Sam Altman, jakýsi „Bill Gates“ umělé in­te­li­gen­ce, který otevřeně sní o „li­kvi­da­ci ka­pi­ta­lis­mu“ a za­jiš­tě­ní lidem pouze zá­klad­ní­ho pří­jmu.

To ale není nic ve srov­ná­ní s vizí Vel­ké­ho Re­se­tu, po­ža­do­va­né­ho šéfem Svě­to­vé­ho eko­no­mic­ké­ho fóra Klau­sem Schwa­bem, nebo s fi­lo­zo­fií hlav­ní­ho te­o­re­ti­ka glo­ba­lis­mu Yuva­la Noaha Ha­ra­ri­ho, který požaduje spo­leč­nost bez Boha, bez ná­ro­da, bez tra­dič­ní ro­di­ny, bez vlast­nic­tví a do­kon­ce bez vlast­ní vůle.

Glo­ba­lis­mus v je­jich po­je­tí - ja­kož­to ko­neč­ná a nej­do­ko­na­lej­ší forma všech so­ci­ál­ních a po­li­tic­kých sys­té­mů - není tedy pro­ti­kla­dem So­vět­ské­ho svazu, ale na­o­pak jeho do­ko­na­lým vtě­le­ním.

Fatimské proroctví dokonale naplněno.

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Pandemická fraška jen jako zkušební balónek: Teď další umělé krize. Schwab velí hlavám států: Vezmeme si všechno! To je ten Velký reset. Boj již začal. Neutralita ve válce není možná. Bitvy na všech frontách současně. Které Město?

Pandemická fraška jen jako zkušební balónek: Teď další umělé krize. Schwab velí hlavám...

Den D lidstva i celého kosmu: Co vlastně dnes slavíme? Dárky jsou opravdu od Ježíška. Santa i děda Mráz ze stejné líhně. Mariin zázračný porod. Neruda o Váncích ještě věděl: Ach, ko­li­krát už lid­stvu dáno a Ji­dáši vždy za­pro­dá­no...

Den D lidstva i celého kosmu: Co vlastně dnes slavíme? Dárky jsou opravdu od Ježíška....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky