Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Den D lidstva i celého kosmu: Co vlastně dnes slavíme? Dárky jsou opravdu od Ježíška. Santa i děda Mráz ze stejné líhně. Mariin zázračný porod. Neruda o Váncích ještě věděl: Ach, ko­li­krát už lid­stvu dáno a Ji­dáši vždy za­pro­dá­no...

Den D lidstva i celého kosmu: Co vlastně dnes slavíme? Dárky jsou opravdu od Ježíška. Santa i děda Mráz ze stejné líhně. Mariin zázračný porod. Neruda o Váncích ještě věděl: Ach, ko­li­krát už lid­stvu dáno a Ji­dáši vždy za­pro­dá­no...

24. 12. 2023

Tisk článku

Radomír Malý připomíná, že dnes slavíme počátek největší události v dějinách světa, což si mnozí již nechali vytěsnit z hlav a srdcí temnými architekty současné pomatené šílející "doby vymknuté z kloubů", o níž předpověděl i náš národní básník: "Než se lid­stva pouta zdrtí, je třeba ještě vel­kých smrtí..."

"Narození Spasitele je nejvýznamnější událostí v historii lidstva i celého kosmu."

Tuto nád­her­nou větu vy­slo­vil před ně­ko­li­ka dny známý ku­ri­ál­ní kar­di­nál Wal­ter Bran­d­mu­eller, cír­kev­ní his­to­rik a obrán­ce ka­to­lic­ké pra­vo­věr­nos­ti, sig­na­tář po­sled­ních dubií kri­ti­zu­jí­cích ne­pra­vo­věr­nost pa­pe­že Fran­tiš­ka, jak jsme o tom psali na našem webu.

K jeho krás­né­mu vý­ro­ku pouze do­dejme, že nejen Na­ro­ze­ní, nýbrž i celý život Bo­ží­ho Syna, zejmé­na smrt na kříži a Zmrtvýchvstá­ní, jsou touto nej­vý­znam­něj­ší udá­los­tí. Na­ro­ze­ní Páně nelze chá­pat od­dě­le­ně od Jeho ce­lé­ho po­zem­ské­ho ži­vo­ta.

pp

Li­do­vá zbož­nost vy­tvo­ři­la kult dí­tě­te Je­ží­še, pro Něhož český jazyk vy­na­le­zl zdrob­ně­li­nu „Je­ží­šek“. Na svá­tek Jeho Na­ro­ze­ní si sym­bo­lic­ky dá­vá­me dárky pod stro­meč­ek.

Tuto tra­di­ci ve 13. století za­ved­li sv. Fran­ti­šek z As­si­si a jím za­lo­že­ný řád Men­ších brat­ří. Vznik­la, jak říká bás­ník Jan Za­hrad­ní­ček, „z po­no­ru víry ne­pře­tr­ži­tě křiš­ťá­lo­vé“. Dárky pod stro­meč­kem mají lidem při­po­me­nout, jak Pán úžas­ně ob­da­ro­val kaž­dé­ho z nás. Nej­vět­ším darem je totiž On sám, neboť při­šel na tento svět, aby svým umu­če­ním a smrtí na kříži na Kal­vá­rii nám zís­kal věčný život. To zpe­če­til nej­vět­ším zá­zra­kem dějin, svým Zmrtvýchvstá­ním. Ka­to­lík proto bude vždy sla­vit Vá­no­ce v této myš­len­ko­vé a du­chov­ní jed­no­tě.

Děda Mráz a Santa Claus ze stejné líhně

V 50. le­tech 20. století čes­ko­slo­ven­ský ko­mu­nis­tic­ký pre­zi­dent An­to­nín Zá­po­toc­ký v jed­nom svém vá­noč­ním pro­je­vu vy­klá­dal, že prý my, so­ci­a­lis­tič­tí lidé, už Je­žíška ne­sla­ví­me, pro­to­že Je­ží­šek nám vy­ros­tl a stal se z něho „děda Mráz“. Tato v So­vět­ském svazu uměle vy­kon­stru­o­va­ná po­hád­ko­vá by­tost no­sí­cí dárky dětem měla od­vést člo­vě­ka od vá­noč­ní­ho Je­žíška. Jeho tra­di­ci chtě­li ko­mu­nis­té vy­ma­zat z myslí ob­ča­nů.

pp

Čtěte ZDE: Děťátko

Neji­nak si ale po­čí­na­li na takzvaném de­mo­kra­tic­kém Zá­pa­dě zed­nář­ští li­be­rá­lo­vé a ne­o­mar­xis­té, kteří usi­lo­va­li o na­hra­ze­ní Je­žíška fi­gur­kou z ame­ric­ké re­kla­my na Coca Colu, takřečeným Santa Clau­sem. Ná­pad­né při­tom je, že oba tito pajdu­lá­ci, tj. děda Mráz i Santa Claus, vy­pa­da­jí úplně stej­ně: ten­týž rudý plášť, dlou­hé vousy a be­ra­ni­ce na hlavě, ja­ko­by z téže líhně. A ona tatáž sku­teč­ně je: pe­kel­ná sa­ta­no­va.

Je­ží­šek-ne­mluv­ně ale sku­teč­ně vy­ros­tl. Ne­stal se však ani dědou Mrá­zem, ani Santa Clau­sem, nýbrž Je­ží­šem, te­sa­řem z Na­za­re­ta, který pra­co­val v dílně svého pěs­tou­na sv. Jo­se­fa. Poté li­do­vým pro­ro­kem a ka­za­te­lem, hlá­sa­jí­cím lidu Bož­skou nauku. Její prav­di­vost po­tvr­zo­val zá­zra­ky vy­há­ně­ní zlých duchů, vzkří­še­ní mrtvých, uzdra­ve­ní ne­moc­ných, uti­še­ní bouře na je­ze­ře, roz­mno­že­ní chle­bů a ryb na pus­ti­ně atd.

Ži­dov­ská ve­le­ra­da Ho vy­da­la Ří­ma­nům ke straš­li­vé smrti ukři­žo­vá­ním na Gol­go­tě, On ale tře­tí­ho dne zá­zrač­ně vstal živý z hrobu s osla­ve­ným Tělem. Pak od­chá­zí do nebe a se­sí­lá na apoš­to­ly Ducha Sva­té­ho. Tak vznik­la Jeho Cír­kev, která toto po­sel­ství pře­dá­vá z ge­ne­ra­ce na ge­ne­ra­ci již více než dva tisíce let.

PP koláž

Čtěte ZDE: Bůh přišel a stal se člověkem. O adventní době si připomínáme dvojí příchod Páně: příchod k lidem před dvěma tisíci lety a druhý příchod na konci časů

Ani mýtus, ani pohádka: Pravá skutečnost

U nás na­vzdo­ry všem uve­de­ným sna­hám se stále Je­ží­šek slaví, za­tím­co v mnoha zá­pad­ních ze­mích je to již „po­li­tic­ky ne­ko­rekt­ní“, pro­to­že by to prý „urá­že­lo ne­křes­ťa­ny“. Jenže i štěd­ro­ve­čer­ní slav­nost Je­žíška může velmi snad­no sklouz­nout k ně­če­mu ji­né­mu. Dů­le­ži­té je totiž, jak o něm smýš­lí­me. Mů­že­me nad­še­ně zpí­vat ko­le­dy u stro­meč­ku, a při­tom ne­vě­řit, že On je Bo­ho­člo­věk, pro­to­že nás ve škole učili, že to jsou všech­no jen le­gen­dy.

Mnozí lidé ve světě sice slaví na­ro­ze­ní Kris­ta, mají doma bet­lém a jes­lič­ky, ale po­va­žu­jí Ho za vel­ké­ho fi­lo­zo­fa, mudr­ce, mrav­ní­ho ve­li­ká­na, ná­bo­žen­ské­ho re­for­má­to­ra a jed­no­ho ze za­kla­da­te­lů svě­to­vých ná­bo­žen­ství na stej­né úrov­ni s Budd­hou nebo Mo­ha­me­dem, ni­ko­li však za Boha. Má ta­ko­vá osla­va Vánoc oprav­do­vou hod­no­tu? Ni­ko­liv, je to ryze svět­ská slav­nost na stej­né úrov­ni s di­va­dlem dědy Mráze nebo Santa Clause.

Kdo chce oprav­du sla­vit Je­žíška a pro­žít nad­při­ro­ze­nou ra­dost pod stro­meč­kem u jes­li­ček, musí při­jmout to, co Cír­kev o tomto Dí­tě­ti učí, jinak to nejde. Nic z toho, co ka­techis­mus před­klá­dá k víře, není totiž mýtem či po­hád­kou, nýbrž his­to­ric­kou sku­teč­nos­tí, do­lo­že­nou svě­dec­tvím oči­tých svěd­ků, kteří po­lo­ži­li i své ži­vo­ty za "dobrou zprávu" pro svět., již právě dnes slavíme:

Ježíš byl zá­zrač­ně počat z Ducha Sva­té­ho v lůně Panny Marie a zá­zrač­ně se na­ro­dil v Betlémě.

Nedejme se jim jen tak! 

Jak se vlastními silami úspěšně léčit a udržet si zdraví BigPharmě, covidovým vakcinátorům a selhávajícímu zdravotnímu systému navzdory?

V rozhovoru Petra Hájka s mužem, který stojí za pozoruhodným přípravkem, jenž má překvapivě dobré výsledky v léčení jak některých fatálních onemocnění, tak následků vakcinace, najdete další informace

Sledujte ZDE: Zázrak uložený do medu: Cesta tam (do Číny) a zase zpátky. Tisíce let a tisíce zkušeností v extraktu. Jsou to záhadné organismy: Ani rostlina, ani živočich. Dřevo kazí, životy zachraňují. Energie a imunita. Zdraví patří do našich rukou!

K víře ka­to­lí­ka totiž patří i zá­zrač­ný porod Pána, který ne­pro­bě­hl tak, jako u ostat­ních lidí. Panna Maria ne­moh­la rodit v bo­les­tech jako jiné ženy, neboť byla po­ča­tá bez po­skvr­ny dě­dič­né­ho hří­chu. Bo­lest­ný porod je právě dů­sled­kem pádu prv­ních lidí, jenž se Matky Boží ne­tý­kal. Proto ro­di­la ne­tě­les­ně, ta­jem­ným způ­so­bem, při němž její pa­nen­ství ne­do­zna­lo žád­nou újmu. Právě tak to říká dogma­tic­ká de­fi­ni­ce La­te­rán­ské sy­no­dy z roku 549 o usta­vič­ném pa­nen­ství Ma­rii­ně: Byla Pan­nou před po­ro­dem, při po­ro­du i po něm.

Vzkaz Jana Nerudy pro nás přes propast času

Při­jmout evan­gel­ní zá­zra­ky Kris­to­vy, Jeho vy­ku­pi­tel­skou smrt a Jeho Zmrtvýchvstá­ní a Na­ne­bevstou­pe­ní, je sa­mo­zřej­mou zá­klad­ní pod­mín­kou se­tr­vá­ní v pravé Církvi Kris­to­vě. Bez toho nelze sla­vit Vá­no­ce v plné duchov­ní ra­dos­ti a v pravé „je­žíškov­ské“ at­mo­sfé­ře něžné a okouz­lu­jí­cí lásky - jak ji po sta­le­tí sla­vi­li naši před­ko­vé. Jinak to budou pouze svět­ské ra­do­ván­ky s li­do­vý­mi tra­di­ce­mi kapra, s pl­ný­mi stoly jídla a dob­ré­ho pití. Ale to je o něčem úplně jiném.

pp

Velmi nás těší, kolik z Vás chce dát najevo svoji příslušnost k hnutí odporu a solidaritu s pronásledovanými nepodvolenými médii.

Trička Protiproudu ve velikostech M, L, XL, 2XL a 3XL si můžete objednat na adrese: [email protected]. Možnost po dohodě vyzvednutí osobně v redakci, nebo zasíláme poštou na dobírku. Pro osobní odběr volejte na redakční telefon 737 461 817. Po dohodě vám trička připravíme k vyzvednutí v redakci v Opletalově ulici (pár kroků od Václavského náměstí).

A ne­mů­že­me za­kon­čit lépe, než básní Jana Ne­ru­dy „Uko­lé­bav­ka vá­noč­ní“ re­flek­tu­jí­cí právě tuto sta­le­tou li­do­vou at­mo­sfé­ru Vánoc na­šich před­ků:

Zas chudých lidí chudé dítě
jen do jes­li­ček uloží Tě –
ach, ko­li­krát už lid­stvu dáno
a Ji­dáši vždy za­pro­dá­no,
spi, Je­zu­lát­ko, spi!

Spi, Je­zu­lát­ko, spi!
Spi slad­ce na tom seně holém,
my dech ta­jí­me všich­ni kolem,
vždyť Tobě, věčné prav­dy synku,
je také třeba od­po­čin­ku,
spi, Je­zu­lát­ko, spi!

Spi, Je­zu­lát­ko, spi!
a nabeř v spán­ku nové síly,
máš konat ještě mno­hou míli:
té cesty lid­stva ku spa­se­ní,
té ještě dlou­ho konec není –
spi, Je­zu­lát­ko, spi!

Spi, Je­zu­lát­ko, spi!
Za Tvé o brat­řích na­u­če­ní
svět vezme Tě zas do mu­če­ní
a než se lid­stva pouta zdrtí,
je třeba ještě vel­kých smrtí –
spi, Je­zu­lát­ko, spi!

Pře­je­me všem našim čte­ná­řům tuto pev­nou, pra­vou ka­to­lic­kou víru, že vše, co je o tomto Dí­tě­ti na­psá­no a co vě­ři­li naši před­ko­vé po ge­ne­ra­ce, je his­to­ric­kou prav­dou. 

A z ní ply­nou­cí ne­fal­šo­va­nou vá­noč­ní ra­dostí pod stro­meč­kem a u dárků.

Požehnané Vánoce!

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky