Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Skleníkový efekt jinak: Problém, nebo jde o podmínku života? Kéž by přišlo globální oteplování! Žijeme na opačné klimatické hraně. Vrátí se Země do normálu? Globalisté jsou zuřivě proti. Jde jim jen o redukci populace?

Skleníkový efekt jinak: Problém, nebo jde o podmínku života? Kéž by přišlo globální oteplování! Žijeme na opačné klimatické hraně. Vrátí se Země do normálu? Globalisté jsou zuřivě proti. Jde jim jen o redukci populace?

11. 5. 2019

Tisk článku

Radim Lhoták vysvětluje významnou vědeckou hypotézu o důsledcích údajného globálního oteplování, jež vrhá zcela nové světlo na otázky takzvané klimatické změny a celé hysterické šílení s ní spojené

Jak všichni z médií víme, dějí se prý podivné věci s počasím. Údajně probíhá globální oteplování a za všechno může skleníkový efekt. Mnohaletou grandiózní kampaní a hysterií se snaží veřejnost přesvědčit, že skleníkový efekt je zlo, jemuž je nutné předejít. Páteční záškoláctví podporované učiteli (!) je jen jeden z posledních hitů. brzy přijdou další.

Abychom pochopili, co skleníkový efekt znamená, musíme nejprve pochopit, jak fungují zdroje tepla a světla na naší planetě. Nejdůležitějším zdrojem světla a tepla na Zemi je naše hvězda – Slunce. Na druhém místě je geotermální aktivita samotné planety. Teprve třetí v pořadí je radioaktivní rozpad izotopů a spalování uhlovodíků. 

Bez skleníkového efektu není život

Zde je třeba poznamenat, že život na Zemi v minulosti byl a v budoucnosti zase bude možný pouze díky skleníkovému efektu. Průměrná teplota na zemském povrchu je 15° až 17° C. Nejvyšší teplota za celou historii pozorování počasí na naší planetě byla naměřena v roce 2005 v poušti Lut v Íránu - dosáhla plus 70,7° C. Nejnižší teplota zaznamenaná na Zemi byla v oblasti základny Vostok v Antarktidě a činila mínus 89,2° C.

Nebýt skleníkového efektu, povrch planety by se bezprostředně po západu slunce ochladil na teplotu blízkou "teplotě" kosmického prostoru, kde je mínus 270,425° C. A nyní k podstatě tohoto životodárného jevu. „Skleníkové plyny“ fungují podobně jako pokrývka: udržují v atmosféře teplo naší planety. A to, jak teplo přicházející ze Slunce a odražené od povrchu Země, tak teplo vnitřního původu, a brání tak rychlému ochlazování planety. Právě skleníkový efekt vytváří podmínky pro rozvoj a prospívání života na Zemi. 

Potud je vše jasné a nikdo to nerozporuje. Ale jaké jsou ony „skleníkové plyny“, které způsobují skleníkový efekt?

Tady začíná to nejzajímavější. Alarmisté z televizních obrazovek i z internetu nás straší nebezpečným zvyšováním hladiny CO2 a metanu v ovzduší, dokonce z toho obviňují krávy, nebo zase freony, že ničí ozonovou vrstvu. Přičemž příčinou zvýšených emisí CO2, metanu a freonu je údajně lidská technologická činnost, kterou je třeba zásadně omezit. 

Čtěte ZDE: Horko neustupuje: Můžou za to pšoukající krávy? Trump ulevil farmářům. Co všechno si chtěl Obama zapisovat? Za vším hledej bažiny. Příroda umí dokonale recyklovat. Chatrná logika ekoaktivistů

Hlavní skleníkový plyn je vodní pára

Nehodlám tady podceňovat rozsah ekologických problémů a škod. Samozřejmě, ke znečištění dochází a toto znečištění má velmi negativní dopad na životní prostředí, ale v případě skleníkových plynů existuje jedno velké ALE. Při jejich výčtu mnoho lidí zapomíná na vodu. Přesněji na vodní páru. Podle geografických údajů je objem ledu a sněhu na zemi 25,8 milionů kubických kilometrů – vyjádřeno ve vodním ekvivalentu (to znamená, kolik vody dostaneme, pokud led roztaje). A teď si představme, že se veškerá tato voda vypaří. Kam se odpařováním dostane? Správně. Unikne do atmosféry.

Dnes je obsah páry v atmosféře 12.900 kubických kilometrů – opět vyjádřeno v ekvivalentu vysrážené vody. Atmosférický tlak máme okolo 1 kilogramu na centimetr čtvereční a celková hmotnost atmosféry je 5,1 x 1018kg. Pokud se veškerá voda přítomná na povrchu země v podobě ledu a sněhu dostane do atmosféry, její hmotnost se zvýší na 3,09 x 1019kg, neboli 6,06 krát. Přibližně stejnou měrou se zvýší atmosférický tlak.

A ještě jeden důležitý údaj: studie procesů absorpce a odrazu světla a tepla v atmosféře ukázaly, že hlavní skleníkový plyn je vodní pára. Úloha metanu a oxidu uhličitého je nesrovnatelně menší.

Přívětivě oteplená planeta Země

Pokud tedy budeme sledovat přibývání vody v atmosféře, dostaneme následující obrázek:

Protože molekula H2O (voda) je lehčí než O2 (kyslík) nebo N2 (dusík), hlavní masa vody se dostane do horních vrstev atmosféry a pod ní prakticky zůstane stejný vzduch jako před tím. A nad tímto vzduchem se vytvoří jakási gigantická kupole z vodní páry.

Průměrná teplota na zemském povrchu se zvýší o 10° až 15°. Avšak je třeba zdůraznit, že jde o průměrné hodnoty, tj. v oblastech blízkých pólům bude mnohem tepleji, než je tomu nyní, a v blízkosti rovníku bude možná chladněji. Vzhledem k vyšší kapacitě tepelné akumulace v atmosféře se vyrovnají roční a sezónní výkyvy, počasí se ustálí, postupně zmizí velké bouře a průměrné klima bude subtropické. To znamená, že na většině planety bude velmi příjemné počasí. 

Vyšší vlhkost a větší atmosférický tlak lépe rozloží teplotu na povrchu. Nicméně nenastane nějaká parní lázeň, protože se zvýší pouze absolutní vlhkost (množství vody ve vzduchové kostce), kdežto relativní vlhkost se sníží (to znamená množství vody obsažené ve stejné vzduchové kostce v poměru k množství, které se do ní vejde při dané teplotě a tlaku). Vzhledem k vyššímu obsahu vodní páry (téměř 2000 krát více než dnes) se bude atmosféra sama ohřívat vlivem pohlcování infračerveného slunečního záření. 

Čtěte ZDE: Oteplení a produktivita: Jaká je pro nás ideální teplota? Zdraví, topení a zemědělství. Švýcaři a jejich ledovec. Počítejme na osm dekád. Vedro na českém dvorku? Počasí na práci

Současný život stojí na hraně

Nyní obraťme pozornost na piloty a horolezce. Čím výš vystoupají, tím hůře se jim dýchá. Přitom jsou ještě vystaveni vyšším dávkám kosmického záření. Příčinou zhoršeného dýchání ovšem není nižší obsah kyslíku, který klesá s nadmořskou výškou, jak se nám vědci snaží namluvit. Poměr plynných složek ve vzduchu je ve všech výškách konstantní. Ale mění se atmosférický tlak a s rostoucí nadmořskou výškou musí lidské tělo vyvíjet stále větší úsilí, aby dýcháním získalo potřebné množství kyslíku.

Je-li na hladině moře atmosférický tlak roven tlaku 760 milimetrů rtuťového sloupce (též Torrů), potom již v nadmořské výšce 5000 metrů nad mořem klesne na 405 milimetrů. Člověk začíná trpět bolestmi hlavy, ospalostí, nevolností a někdy i ztrátou vědomí. Tyto symptomy jsou charakteristické pro kyslíkový deficit, který je způsoben nízkým obsahem kyslíku ve vdechovaném vzduchu, srovnáme-li ho s obvyklým obsahem na úrovni moře. Jen proto vzniklo mylné přesvědčení, že s nadmořskou výškou obsah kyslíku ve vzduchu klesá. Je třeba znovu zdůraznit, že ve skutečnosti se pouze zmenšuje množství vdechovaného (plícemi vstřebaného) kyslíku v důsledku poklesu tlaku vzduchu, kdežto procento kyslíku vzhledem k ostatním plynům ve vzduchu zůstává neměnné.

Jak již asi mnozí pochopili, stačí snížit tlak jen málo pod současnou úroveň a lidský organismus nebude dostávat dostatek kyslíku pro normální život. A život podobný přežívání horolezců kdesi ve stanu na úpatí Mont Everestu nebude dlouhý ani šťastný. Z toho je vidět, že současné podmínky na naší planetě mají mezní charakter, ale přesně v opačném smyslu, než tvrdí ekologičtí aktivisté. Jinými slovy, úroveň skleníkového efektu je příliš nízká. Navíc malá mocnost atmosféry zvyšuje její propustnost pro sluneční i kosmické záření a zhoršují se tak klimatické podmínky na zemi (atmosférický tlak, teplota a její denní výkyvy), navíc se zvyšuje riziko možné radioaktivní expozice a spálení sluncem, což jistě způsobí pokles imunity a epidemie různých infekcí.

Pod šestinásobným tlakem „bude líp“

Zvýšení atmosférického tlaku a obsahu vody v atmosféře při globálním oteplení bude mít naopak blahodárný účinek. Na povrch Země se dostane méně přímého slunečního záření, což způsobí pokles výskytu onemocnění rakovinou i celkového oslabení organismu. V důsledku většího rozptýlení slunečního světla bude delší den s měkčím osvětlením. Zvýšený atmosférický tlak zlepší vstřebávání kyslíku pokožkou i dýchacími orgány, bude se nám lehčeji dýchat a zlepší se i podmínky pro život rostlin, lidí a zvířat. Jako ilustrativní příklad lze uvést léčbu hypertenzí v tlakové komoře, protože se zvyšujícím tlakem roste rozpustnost plynů v krvi.

Tyto blahodárné možnosti se nám otevřou právě s přirozeným stupňováním skleníkového efektu v důsledku odpařování velkého množství vody. Emise metanu a CO2 zvířaty a člověkem nehrají při takových objemech vody prakticky žádnou roli. Pro skleníkový efekt platí jednoduchý vztah: v důsledku nárůstu tepla v atmosféře se do ní odpařuje vlhkost a tato vodní pára v atmosféře způsobuje další zvýšení teploty a ještě větší prosycení vzduchu vlhkostí. To je skleníkový efekt v jeho nejčistší podobě. 

Ale není třeba se obávat, že tímto způsobem se veškerá voda na Zemi odpaří a naše planeta se začne podobat Venuši. Vůbec ne. Pokud nebudeme do celého procesu "inženýrsky" zasahovat, pak příroda vše sama zreguluje. Schopnost atmosféry pojmout vodní páru je velká, ale nikoliv nekonečná. Koneckonců ve svých geologických érách planeta již takovými procesy pošla a bez ledovců na pólech existovala milióny let. A život na ní rostl v těchto epochách do těch neobrovitějších rozměrů.

Se zvyšujícím se obsahem páry v atmosféře se zvyšuje atmosférický tlak, ale zvětšuje se také vnější rozměr a tloušťka atmosférického obalu, čímž narůstá i vnější plocha a přenos tepla do kosmického prostoru. A vodní pára, která ztratila tepelnou energii, kondenzuje a vrací se zpět na zem v podobě deště. Na konci celého procesu velice žádoucího globálního oteplování nastane rovnovážný bod, při němž se množství vlhkosti odpařené z povrchu planety bude rovnat množství vlhkosti vysrážené zpět na zemský povrch.

Čtěte ZDE: Vědci na to přišli: Za globální oteplování může vaše kočka. Budeme dělat ze psů vegetariány? Nejen, že prdí, oni dokonce i žerou. Robotický pes a jeho uhlíková stopa. Kdo se v minulosti proslavil pácháním dobra?

Táním ledovců k normálu

Pokud je tato verze pohledu na vývoj skleníkového efektu správná, pak je globální oteplování návratem do normálního stavu. A ten bude dosažen cestou, při níž budeme svědky tání ledovců a úniku vody do atmosféry. Postupně tak roztaje a odpaří se veškerý led a sníh ze všech hor, z Antarktidy, Grónska, Sibiře, Kanady a ze severního pólu, přičemž atmosférický tlak se oproti současnému stavu šestkrát zvýší. Současně přestane působit tlak ledovců na tektonické desky a města jako Petrohrad, nebo Benátky a mnoho dalších vystoupí z vody.

S tak vysokou vlhkostí v atmosféře (výhradně pitná sladká voda) nebudou na Zemi žádné suché oblasti. Na Sahaře znovu potečou řeky a bude možné tam opět provozovat zemědělství. Problém se zavlažováním zmizí. Bude však třeba věnovat více pozornosti melioracím, aby se zabránilo zavodnění půdy.

Ukazuje se tedy, že globální oteplování s sebou ve výsledku přinese zvýšení obsahu vlhkosti v atmosféře a rovnoměrné podnebí, nikoliv záplavy, ale vznik dalších území vhodných pro pohodlné bydlení a zemědělství, zvýšení rostlinné biomasy a zánik hrozby hladomoru, jakož i konec hrozby vysokého obsahu CO2 v ovzduší. A možná také zvýšení délky života z důvodu zlepšeného dýchání v souvislosti s vyšším atmosférickým tlakem. Dojde ovšem také ke snížení průniku kosmického záření na povrch země, což bude způsobeno dodatečným pláštěm z páry v atmosféře (jak známo, voda poskytuje dobrou ochranou proti radiaci).

Všechno tu už bylo

Můžeme pozorovat potvrzení funkce skleníkového efektu v nedávné minulosti? Ano, příkladů je spousta. Podívejte se na starověké sochy. Najdeme alespoň jednu sochu člověka oblečeného v kožichu, v holínkách, v kožešinové čepici, na sáních nebo na lyžích, pokud tedy vyloučíme ty novodobé?

Všechny starověké sochy zachycují lidi oblečené v lehkých tunikách a v sandálech, nebo na vozech. Tehdy rostly vinohrady v Karélii i na Bílém moři (u polárního kruhu), tamní Solovecký klášter byl znám mimo jiné dlouhou tradicí vinařství na kamenitých terasách, stejně jako klášterní zahrady na ostrově Valaam na Ladožském jezeře. Dosud existují mapy Sahary z roku 1795 a legendy afrických národů, které vyprávějí o rozkvetlých městech tam, kde se dnes rozkládá poušť. 

Co znamená boj proti změnám klimatu?

Pokud jsou pravdivé konspirační teorie o spiknutí globalistů proti lidstvu, pak je současná úporná snaha nedopustit globální oteplování naprosto logická. Globální elity by patrně nejraději uvrhly svět do globální jaderné zimy.

A pokud jsou výše uvedené informace o budoucím oteplování a jeho důsledcích známy ve vyšších kruzích, potom nabývá hlubšího významu i jejich zájem o polární teritoria a šelfy, stejně jako o vzducholodě – v hustší atmosféře budou výhodnější než letadla. A současné války o získání nadvlády nad oblastmi dnešních pouští (například na Blízkém východě, v severní Africe, nebo ve střední Asii) nemají za cíl pouze nerosty a ropu, ale také osvojení území pro budoucí život. Vyhnat odtud místní obyvatele jako běžence do Evropy je pouze součást jednoho a téhož plánu.

Tato analýza významu případného globálního oteplování je samozřejmě hypotéza - stejně jako všechny ostatní teorie o globálním oteplování a katastrofické scénáře nevratných globálních změn klimatu. Empiricky nelze ověřit žádnou, protože tak daleko do budoucnosti naše zkušenost nesahá. Nicméně první z nich má své vědecky podložené premisy a z nich dovozuje logický závěr. Což nelze říci o hrozbě kataklyzmatu z důvodu globálního oteplování a všech těch pseudovědeckých doporučení typu redukce uhlíkové stopy lidské činnosti či snižování emisí skleníkových plynů. 

Všem současným vědcům, kteří se nechali různými granty zlanařit na alarmistická pojednání o změnách klimatu, by slušelo pochopení známého sokratovského rčení:

Vím, že nic nevím.
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky