Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Vazalská smlouva s USA: Velké srovnání s pobytem Sovětů. Větší potupu si jen těžko představit. Senátem projde jako nůž máslem. NATO horší než Varšavská smlouva. Pokrytecká hra Fialovy vlády s občany. Poslanec: Nikdy ji nepodpořím!

Vazalská smlouva s USA: Velké srovnání s pobytem Sovětů. Větší potupu si jen těžko představit. Senátem projde jako nůž máslem. NATO horší než Varšavská smlouva. Pokrytecká hra Fialovy vlády s občany. Poslanec: Nikdy ji nepodpořím!

30. 6. 2023

Tisk článku

Jiří Kobza přichází s rozborem nově odhlasované americko-české okupační smlouvy, aby ukázal, jak moc tupí naši suverenitu - a srovnává ji za tímto účelem se smlouvou o dočasném pobytu sovětských vojsk v Československu

Tento týden prošla Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení vazalská smlouva o budoucí přítomnosti vojsk USA na základnách v České republice.

V červenci nás čeká její závěrečné, druhé čtení, pětikoaličním Senátem projede jako příslovečný nůž máslem a závěrečné razítko na ni dá rozvědčík Varšavské smlouvy, který se na boj proti Američanům léta školil, nyní dočasně obývající Pražský hrad.

Pro návrh na zamítnutí této smlouvy hlasovali pouze poslanci hnutí SPD a tři stateční poslanci hnutí ANO.

Poroba

Léta slýcháme, hlavně od politiků stran současné vládní koalice, že historickým vrcholem vazalství, poroby, poníženosti a podřízenosti našeho státu byla jeho okupace vojsky Varšavské smlouvy, respektive Sovětského svazu po srpnu roku 1968. A o tom, že členství naší země ve Varšavské smlouvě bylo tvrdým a bezprávným vězením, zatímco členství v NATO je vrcholem svobody a demokracie.

A že zatímco Smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk v Československu byla stvrzením našeho postavení bezprávné kolonie a naprosté dominance Sovětského svazu, tak chystaná tzv. česko-americká obranná dohoda je smlouvou dvou zcela rovnocenných stran, a navíc se vůbec netýká pobytu amerických vojsk v České republice.

Přestože celý její obsah je věnován právě a jedině tomuto pobytu a jeho nejrůznějším projevům a detailům.

Na stříbrném podnose

Odmítám s vládou – a proti občanům – hrát pokryteckou hru na sovětské peklo a americký ráj, a nebudu našim občanům lhát. Česko-americká obranná smlouva je nebezpečný dokument, který jde zcela proti základním českým národním zájmům.

Nejlepším důkazem pro toto tvrzení nejsou ani tak vzletné projevy a sáhodlouhé analýzy, ale tvrdá a suchá fakta – tedy citace z této smlouvy a její porovnání se smlouvou o pobytu sovětských vojsk v Československu. Pak bude vše hned jasnější.

Co se týče umístění cizích vojsk a svěřených prostor, hovoří smlouvy takto.

SLEDUJTE: Protiproud TV v pondělí 3. 7. 2023 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelné setkání šéfredaktora Protiproudu s věrnými čtenáři a diváky - v jednom z mála necenzurovaných prostředí - nad aktuálními i obecnějšími otázkami naší doby. Do rozhovoru můžete vstupovat prostřednictvím chatu, a to i s předstihem před zahájením vysílání.

Sovětská vojska:

„Počet a místa stálých posádek sovětských vojsk, dočasně zůstávajících na území Československé socialistické republiky, se určují dohodou mezi vládami Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik.“.

Americká vojska:

„Dohodnutá zařízení a prostory, jejichž soupis je obsažen v příloze A této Dohody, poskytnuté Českou republikou podle podmínek této Dohody ozbrojeným silám USA, dodavatelům USA, českým dodavatelům, závislým osobám a dalším osobám podle vzájemné dohody.“.

 Jedná se o:

 • Vojenské letiště Čáslav
 • Vojenské letiště Náměšť
 • Vojenské letiště Pardubice
 • Logistické centrum Mošnov
 • Vojenský výcvikový prostor Hradiště
 • Vojenský výcvikový prostor Libavá
 • Vojenský výcvikový prostor Boletice
 • Vojenský výcvikový prostor Březina
 • Vojenská posádka Vyškov
 • Vojenská posádka Rančířov
 • Vojenská posádka Stará Boleslav 

Takže americká armáda dostává rovnou svěřena do užívání konkrétní zařízení a území, bez ohledu na to, že část z nich vlastní kraje a obce. S tím si česká vláda hlavu neláme. Žádné čekání na dohodu, dáme Američanům věno hned dopředu.

A dále, citace z česko-americké smlouvy:

„Při plném respektování suverenity České republiky jsou ozbrojené síly USA, dodavatelé USA, čeští dodavatelé, závislé osoby a další osoby podle vzájemné dohody oprávněny k nerušenému přístupu a užívání dohodnutých zařízení a prostorů pro účely návštěv; výcviku; cvičení; manévrů; průjezdu; podpůrných a souvisejících činností; doplňování paliva do letadel; doplňování paliva plavidlům; přistávání, záchytu či odtažení letadel; dočasné údržby vozidel, plavidel a letadel; ubytování personálu; spojení; shromažďování a rozmísťování ozbrojených sil a materiálu; umisťování vybavení, zásob a materiálu; činností v oblasti bezpečnostní podpory a spolupráce; spojených a společných výcvikových činností; činností v oblasti humanitární pomoci či odstraňování následků katastrof; řešení krizových situací; výstavby na podporu vzájemně dohodnutých činností; a pro takové další účely, na kterých se strany nebo jejich výkonné orgány dohodnou, včetně těch, které jsou plněny v rámci Severoatlantické smlouvy.“

Tedy zvláštní oxymóron, velmi zvláštní způsob sebepopírání příslušného článku smlouvy.

Čtěte ZDE: Mexiko: Stane se pro USA Ukrajinou? Bude pak Západ mluvit o Bidenovi jako o Putinovi? Jde o odstranění prezidenta, který má dobré vztahy s Ruskem a Čínou? Opiové války naruby? Vydají se do Mexika Wagnerovci? To jsou věci!

Buď platí, že je plně respektována suverenita České republiky, anebo ne, a ozbrojené síly si v darovaných prostorách, tedy v překladu na svých vojenských základnách v České republice, mohou dělat, co chtějí, včetně provádění vojenských cvičení a shromažďování a rozmísťování jakýchkoli ozbrojených sil a vojenského materiálu.

A dodatek:

„Strany budou dohodnutá zařízení a prostory užívat společně a budou k nim mít společný přístup s výjimkou těch dohodnutých zařízení a prostorů nebo jejich částí, které byly výkonnými orgány specificky určeny k výlučnému přístupu a užívání ozbrojenými silami USA.“.

Takže opět, princip rovného a rovnějšího a potvrzení toho, že část prostor a území svěřených americké armádě k užívání, bude zcela pod její kontrolou, a česká strana tam nebude mít přístup vůbec žádný. Ve své vlastní zemi!!!

Americké straně smlouva tedy rovněž dává právo přivážet do naší země na jejich základny jakýkoli materiál, včetně materiálu vojenského.

Cituji konkrétně:

„Umístěný materiál ozbrojených sil USA, jakož i zařízení nebo jejich části určené ke skladování takového umístěného materiálu, budou užívány výhradně ozbrojenými silami USA, nebude-li vzájemně dohodnuto jinak.

Ozbrojené síly USA budou mít výlučnou kontrolu nad přístupem, užíváním a nakládáním s tímto umístěným materiálem a budou mít neomezené právo kdykoli odvézt tento umístěný materiál z území České republiky.“.

Není výraznějšího příkladu toho, za jaké poskoky nás Američané považují – a my jsme jim to, zastoupeni ministryní Černochovou, sami podepsali…

Čtěte ZDE: Výročí je za námi: Není okupace jako okupace. Kde leží Nacisticko? Zopakujme si klíčová slova. Kde sídlí naše největší dobro? Edukační okénko pro politiky. Přijede strýček Brady? Napřesrok se ukáže

A naproti tomu československo-sovětská smlouva o pobytu vojsk:

„Vojenské výcvikové prostory, střelnice a cvičiště budou využívány společně s Československou lidovou armádou.“.

Ale, ne dosti na tom, americké straně je svěření rozsáhlých prostor do výlučného užívání zřejmě málo, tak je to ještě pojištěno a rozšířeno jiným článkem smlouvy:

„Na základě žádosti ozbrojených sil USA vyvine český výkonný orgán v souladu se svojí vnitřní praxí a postupy přiměřené úsilí, aby usnadnil ozbrojeným silám USA, dodavatelům USA a českým dodavatelům dočasný přístup a užívání soukromých pozemků a zařízení (včetně silnic, přístavů a letišť) a veřejných pozemků a zařízení (včetně silnic, přístavů a letišť), které nejsou součástí dohodnutého zařízení a prostoru včetně těch, které jsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou České republiky anebo jejích krajů či obcí, a to za účelem jejich užívání pro podporu ozbrojených sil USA. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA ani čeští dodavatelé neponesou náklady takové pomoci.“.

To je skutečně fantastické - dotčené obce, kraje a soukromí majitelé, kteří budou poctěni privilegiem svěřit svůj majetek do užívání armádě USA, jsou už teď jistě nadšeni.

A zlatý hřeb nakonec, „Česká republika poskytne veškerá dohodnutá zařízení a prostory bez nájemného či obdobných nákladů pro ozbrojené síly USA.“. 

A opět příslušné citace z československo-sovětské smlouvy:

„Sovětská strana ponese náklady, spojené s vydržováním sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky. Zabezpečení příslušníků sovětských vojsk, dočasně umístěných na území Československé socialistické republiky, a členů rodin osob, které jsou příslušníky sovětských vojsk, pokud jde o obchod a služby, budou provádět sovětské obchodní podniky.

Československá strana bude dodávat sovětským obchodním podnikům zboží v množství, dohodnutém mezi příslušnými obchodními organizacemi Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky za státní maloobchodní ceny, platné v Československé socialistické republice a bude poskytovat obchodní rabat, obvyklý u příslušných obchodních podniků Československé socialistické republiky. Zúčtování za dodávky se provádí v měně Československé socialistické republiky.

Československá strana bude podle kontraktů, uzavřených mezi příslušnými československými a sovětskými organizacemi zahraničního obchodu a za ceny, které platí v obchodních vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, dodávat v dohodnutých množstvích potravinářské a průmyslové zboží, včetně paliva (uhlí, koks, palivové dříví) pro zásobování sovětských vojsk v rámci jejich plánu potřeb.

Vláda Československé socialistické republiky bude poskytovat vládě Svazu sovětských socialistických republik potřebné částky v československých korunách na výdaje, spojené s dočasným pobytem sovětských vojsk na československém území. Rozsah těchto částek se určí po dohodě mezi příslušnými orgány smluvních stran.

Způsob zúčtování za služby a způsob zúčtování částek v československých korunách, bude stanoven v dodatkové dohodě mezi smluvními stranami ve lhůtě jednoho a půl měsíce po vstupu této smlouvy v platnost. Při přepočtu těchto částek, vyjádřených v československých korunách, na převoditelné ruble, se bude vycházet ze vzájemného poměru mezi vnitřními cenami a sazbami, platnými v Československé socialistické republice, a zahraničně obchodními cenami.“.

Čtěte ZDE: Lokajové a hulváti: Jsme mistry v překrucování historie. Temné stránky paměti. Orgie lží včera i dnes. Sloup, odboj a svoboda. Pomníky zrádcům. Jednou se budeme za dnešek zase stydět

A ještě ustanovení o náhradách případných škod:

„Vláda Svazu sovětských socialistických republik souhlasí s tím, že nahradí vládě Československé socialistické republiky hmotné škody, které mohou být československému státu způsobeny činy nebo opomenutím sovětských jednotek nebo osob k nim příslušejících, jakož i škody, které mohou být způsobeny sovětskými jednotkami nebo osobami k nim příslušejícími, při plnění služebních povinností československým občanům, institucím nebo občanům třetích států, nacházejícím se na území Československé socialistické republiky.  

V obou případech ve výši, stanovené (na základě uplatněných nároků a při respektování československého práva) zmocněnci pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk v Československé socialistické republice.

Vláda Svazu sovětských socialistických republik souhlasí rovněž s tím, že nahradí vládě Československé socialistické republiky škody, které mohou být způsobeny československým institucím a občanům, jakož i občanům třetích států, nacházejícím se na území Československé socialistické republiky, činy nebo opomenutím osob, příslušejících k sovětským vojskům, jichž se dopustí nikoliv při plnění služebních povinností, jakož i činy nebo opomenutím členů rodin osob, příslušejících k sovětským vojskům - v obou případech ve výši stanovené příslušným československým soudem na základě nároků, uplatněných proti osobám, které způsobily škodu.“.

A náhrada škody ve znění česko-americké smlouvy?

„Nároky na náhradu škody způsobené v důsledku jednání či opomenutí na straně příslušníků ozbrojených sil USA včetně civilní složky, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, mohou být předloženy příslušným českým orgánům a projednány v souladu s ustanoveními článku VIII NATO SOFA. Bez ohledu na závazek stran spolupracovat ohledně odškodnění takových nároků na náhradu škody v souladu s článkem VIII nebudou takoví jednotliví příslušníci podléhat žádnému řízení či souvisejícím postihům.

Pro účely určení, zda případná občanskoprávní odpovědnost vznikla jako důsledek jednání či opomenutí ze strany příslušníka ozbrojených sil USA včetně civilní složky, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, bude přesvědčivým důkazem této skutečnosti osvědčení, že k takovému jednání či opomenutí došlo při plnění služebních povinností, vydané příslušným orgánem ozbrojených sil USA.

Čtěte ZDE: Smlouva o dočasném pobytu cizích vojsk č. 2: Jeden furt jako vždy. Tady máte klíče, Herr Obergruppen... Černoši se radují. Koudelkova kolona. Kolik se najde v parlamentu Bilaků a Čurdů? A kolik Kriegelů? Báječné repete!

V případech, kdy se české orgány domnívají, že okolnosti případu vyžadují přezkoumání osvědčení o plnění služebních povinností, české orgány a orgány Spojených států zahájí okamžitě konzultace. České orgány si ponechávají možnost žádat, aby osvědčení bylo potvrzeno nejbližším vyšším vojenským stupněm USA.“.

Velmi důležitou oblastí obou smluv a pobytů obou armád, sovětské i americké, na našem území je otázka jurisdikce. Tedy otázka výkonu soudní nebo jiné úřední moci v trestních a právních otázkách, respektive vymezení toho, kdo a co všechno spadá do jeho rozsahu.

Jde tedy o to, kdo projedná a rozhodne konkrétní věc, konkrétní spáchaný trestný čin.

Československo-sovětská smlouva říká toto:

„Sovětská vojska, osoby k nim příslušející a členové rodin těchto osob, nacházející se na území Československé socialistické republiky, budou zachovávat právní řád, platný v Československé socialistické republice.

Otázky jurisdikce, spojené s dočasným pobytem sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky se upravují takto:

Při trestných činech a přestupcích, které na území Československé socialistické republiky spáchají osoby, příslušející k sovětským vojskům nebo členové jejich rodin, se uplatňuje československé právo a působí československé soudy, prokuratura a jiné orgány, příslušné pro otázky stíhání trestných činů.

Trestné činy, které spáchají sovětští vojáci, vyšetřuje vojenská prokuratura a jsou projednávány orgány vojenské justice Československé socialistické republiky.

Ustanovení těchto bodů se nevztahují na případy, kdy osoby, příslušející k sovětským vojskům nebo členové jejich rodin, spáchají trestné činy nebo přestupky pouze proti Sovětskému svazu, jakož i proti osobám, příslušejícím k sovětským vojskům nebo členům jejich rodin a na případy, kdy osoby, příslušející k sovětským vojskům, spáchají trestné činy nebo přestupky při plnění služebních povinností v prostorech stálých posádek vojenských útvarů.

Tehdy jsou příslušné sovětské soudy, prokuratura a jiné orgány, které jednají podle sovětského práva.“.

Čtěte ZDE: Osmašedesát pokladů: Sametové státní převraty jsou zdejší specialitou. Dějiny se právě opakují v přímém přenosu. Zrada a kolaborace – národní sport „elit“. V blátě chaosu i na prahu naděje?

Takže zkráceně, trestně činy sovětských vojáků a jejich rodinných příslušníků spáchané v Československu vyšetřovaly naše orgány, s výjimkou trestných činů spáchaných mezi sovětskými občany na sovětských základnách.

A teď jak tomu bude v případech, kdy trestné činy v České republice spáchají američtí vojáci:

„Česká republika uznává zvláštní důležitost kázeňské pravomoci orgánů ozbrojených sil USA nad příslušníky ozbrojených sil USA a vliv této pravomoci na operační připravenost. Proto na žádost Spojených států a za účelem plnění svého závazku ke vzájemné obraně Česká republika tímto vykonává svoji suverénní diskreční pravomoc a vzdává se přednostního práva na výkon trestní jurisdikce.

V konkrétních případech zvláštního významu pro Českou republiku mohou české orgány toto vzdání se odvolat písemným prohlášením zaslaným příslušným orgánům ozbrojených sil USA nejpozději do třiceti dnů od obdržení příslušného oznámení.

Příslušníci ozbrojených sil USA a závislé osoby nebudou souzeni v nepřítomnosti bez svého souhlasu, ledaže by se neoprávněně vyhýbali dostavení se k soudu poté, co byli řádně vyrozuměni o datu soudního jednání, a v případě příslušníků ozbrojených sil USA, pokud se navíc neoprávněně vyhýbají působnosti orgánů ozbrojených sil USA.

V řízeních vedených USA o trestných činech spáchaných na území České republiky se obětem a svědkům poskytují práva a výsady přiznané obětem a svědkům v USA v souladu s právním řádem USA. Příslušné orgány stran budou podle potřeby spolupracovat a vyměňovat si informace s cílem usnadnit uplatňování práv obětí, včetně případných nároků obětí na odškodnění podle vnitrostátních systémů.

České orgány bezodkladně oznámí orgánům ozbrojených sil USA zatčení či zadržení příslušníka ozbrojených sil USA či závislé osoby českými orgány. Kdykoli o to požádají, budou mít orgány ozbrojených sil USA k takové osobě okamžitý přístup a bude jim umožněna přítomnost v průběhu celého řízení včetně výslechů jakéhokoli takového příslušníka či závislé osoby českými orgány.

Příslušník ozbrojených sil USA nebo závislá osoba, kteří jsou vyšetřováni nebo souzeni českými orgány, zůstanou pod kontrolou nebo budou umístěni pod kontrolu orgánů ozbrojených sil USA, pokud o to tyto orgány písemně požádají, a to až do skončení všech souvisejících soudních řízení, včetně odvolacího řízení.

V případě, že české soudní řízení není skončeno do jednoho roku od jeho zahájení, orgány ozbrojených sil USA budou zproštěny veškerých závazků podle odstavce 3 tohoto článku.“.

Takže v překladu - veškeré trestné činy, které v České republice spáchají příslušníci americké armády, včetně trestných činů na občanech České republiky nebo na jejím majetku, budou vyšetřovány americkými orgány podle amerického práva.

Můžeme předpokládat, s jakým výsledkem. Větší poplivání české suverenity si lze představit už opravdu jen těžko. 


Čtěte ZDE: Američtí jestřábi v Trumpově éře: Nezbývá, než napadnout Kanadu! Červený plán opět ožívá? Zlámeme vám hokejky! Past na vysoušeče washingtonských bažin

Velice zajímavý je i následující článek z česko-americké dohody:

„Pro účely udržení či obnovení pořádku, zajištění kontinuity vojenských operací a ochrany ozbrojených sil USA, dodavatelů USA, českých dodavatelů a závislých osob, jsou ozbrojené síly USA oprávněny k přijímání veškerých přiměřených opatření nezbytných k užívání, provozu, obraně nebo kontrole dohodnutých zařízení a prostorů ozbrojenými silami USA.

Orgány ozbrojených sil USA budou taková opatření a plány na ochranu sil koordinovat s příslušnými orgány České republiky s výjimkou případů, kdy naléhavé operační okolnosti takovou koordinaci neumožňují.“.

Co to bude za opatření, se můžeme jenom dohadovat. I o tom, co jsou to ony naléhavé operační okolnosti znemožňující koordinaci těchto opatření s českými orgány. Můžeme se vsadit, že to nebudou rozhodně nějaké lovy beze zbraní, jak zní název oblíbené knihy Jaromíra Tomečka. Spíše si v této souvislosti vybavuji některé americké filmy, například Rambo, nebo Četa…

Mohl bych ve svém výčtu a ve svém srovnání pokračovat ještě dále, ale domnívám se, že na ukázku to stačí. Předkládám toto srovnání především jako doklad vládních lží a zbabělosti a jako demonstraci toho, jak ponižující závazky pro Českou republiku ministryně Černochová, za podpory celé vlády, dohodla. A co to bude konkrétně znamenat. 

Na základě faktů je evidentní, že česko-americká obranná dohoda je pro naši zemi řádově nevýhodnější a potupnější, než byla smlouva o pobytu sovětských vojsk v Československu. Proto ji nikdy nepodpořím, a proto říkám, že právo o ni závazně rozhodnout mají pouze občané České republiky v celostátním referendu.

Protože její důsledky – a její negativa, brzy dopadnou v prvé řadě na ně, nikoli na ministryni Černochovou nebo na premiéra Fialu.
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky