Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Neposkvrněné srdce Panny Marie: Vítězství moudrosti a čistoty je neodvratné. Moc nad ďáblem a jeho kohortami. Proč nás ovládá vášeň a tyranie? Kontrarevoluce pod vedením Královny Nebes a Země

Neposkvrněné srdce Panny Marie: Vítězství moudrosti a čistoty je neodvratné. Moc nad ďáblem a jeho kohortami. Proč nás ovládá vášeň a tyranie? Kontrarevoluce pod vedením Královny Nebes a Země

21. 8. 2016

Tisk článku

Plinio Correa de Oliveira se nám před zítřejším svátkem Neposkvrněného srdce bude snažit vysvětlit, v čem tkví podstata vlády Panny Marie nad světem, a naplní nás láskou a nadějí navzdory bouřlivé a nelítostné době, v níž nyní žijeme

Panna Maria nám ve Fatimě sdělila: „Na konci zvítězí mé Neposkvrněné srdce.“ Zde se nabízejí k prozkoumání tři záležitosti: Co je Srdce Panny Marie? Jak se k němu vztahuje termín neposkvrněné? Jak zvítězí toto srdce?

Věřím tomu, že zvítězit v tomto případě znamená vládnout. A proto vítězství Panny Marie nastane v momentě, kdy bude vládnout světu. Podívejme se tedy na hodnosti, které dovolují Panně Marii stát se královnou všeho Tvorstva a jak tato její vláda začne působit skrze její Neposkvrněné srdce.

Právo Panny Marie být královnou

Víme, že Panně Marii náleží právo býti královnou Nebes a Země. Toto právo jí náleží ze dvou důvodů: Zaprvé proto, že je matkou našeho Pána Ježíše Krista, který je králem všeho Tvorstva. Její situace je poněkud podobná situaci královny matky v zemích s monarchistickou strukturou. Zadruhé, Panna Maria je královnou, neboť jí Bůh udělil skutečnou vládu nad Nebem a Zemí. Má moc nad anděly, svatými, dušemi v očistci, nad každým na Zemi a dokonce i nad ďábelskými bytostmi a dušemi odsouzenými k pobývání v Pekle.

Královna matka není v pravém slova smyslu vládnoucí královna. Přijímá královské pocty, ale nevládne. Například královna Alžběta v Anglii, později matka královny Alžběty II., byla královnou-chotí, neboť byla provdána za krále Jiřího VI. Když král zemřel, královská moc přešla na její dceru a ona se stala královnou matkou. Po celý svůj život přijímala královské pocty, ale nikdy neuplatňovala královskou moc. Královna Alžběta II. je na druhé straně královnou, která vládne; to znamená, že stále vládne i při tom malém množství moci ještě zbývající panovníkovi Anglie. 

Panna Maria není jen královnou matkou, protože je matkou Našeho Pána, ale je také královnou, která vládne, protože Bůh jí svěřil tuto královskou moc.

Čtěte ZDE: Nanebevzetí Panny Marie: Jaké to je, když přijde tělo i duše do nebeské slávy? Tanec slunce a radost přírody. Mysleme na Poslední soud. Pozemská korunovace královny je pouze slabým odleskem

Moc vykonávaná od srdce k srdci 

Jak tuto pravomoc Panna Maria vykonává? Uplatňuje ji skrze působení svého srdce na srdce všech myslících bytostí. Srdce, jak víte, je fyzický orgán, který symbolizuje povahu osoby; způsob, jakým člověk vidí a koná.

Neposkvrněné srdce Panny Marie je vyjádřením nejmoudřejší a nejčistší povahy Panny Marie, která, mimo jiné, symbolizuje její nevýslovnou dobrotu, její s ničím nesrovnatelnou něhu a její nekonečné milosrdenství. Z těchto důvodů ji nebeští andělé a svatí velice milují - tak, jak je vůbec možné milovat někoho jiného než Boha.

Výsledek její lásky je takový, že ona nad nimi vládne, její srdce vládne mocí nad jejich srdci, její povaha má vliv na jejich povahu, tudíž její způsob vidění a konání se stává pro ně normou moudrosti, kterou následují. Její nejčistší vůle, neposkvrněná a bezúhonná, se stává pravidlem vedoucím jejich vůli, tudíž i kdyby Boží přikázání ji poslechnout mělo přestat existovat, oni by ji stále milovali s toutéž intenzitou. 

Působením svého srdce na srdce ostatních vládne Panna Maria Nebesům. Současně vládne také Očistci. Ostatně, duše v Očistci nemohou již dále hřešit. Mají záruku Nebe. Neexistuje žádné riziko, že by se duše v Očistci bouřila proti extrémnímu utrpení, které snáší. Tyto duše jsou milostivě „schváleny“ a snaží se formovat své životy podle vzoru Panny Marie tak, aby přemýšlely jako ona a aby si přály totéž co ona. Žijí pro ni, a když se Panna Maria občas zjeví v Očistci, mají nepopsatelnou radost a provolávají jí navzdory svému utrpení slávu. Ona se vždy vrátí do Nebe s mnohými z těchto duší z Očistce; a duším, které v něm zůstanou, zde zanechá nadpřirozený opar, který umenšuje jejich potrestání, zvyšuje jejich naději a zjemňuje jejich utrpení. Také nad těmito dušemi vládne Panna Maria od srdce k srdci, ne jenom z pověření Boha.

Vláda Neposkvrněného Srdce nad celým světem

A co události na planetě Zemi? Na Zemi máme smutnou svobodu, která je ve skutečnosti otroctvím, svobodu nejednat dle Boží vůle. Naše vášně nás jako tyrani ponoukají, abychom dělali to, co víme, že bychom neměli dělat. Vytvářejí tak tuto smutnou svobodu, takže se stává, že říkáme Bohu „ne“. 

Proti těmto vášním musíme bojovat. Od otročení vášním můžeme být osvobozeni milostí od Panny Marie. Jen s její pomocí můžeme zmenšit nebo dokonce uhasit nadvládu našich vášní nad naší vůlí. Bez toho jsme otroky našich nedostatků a neřestí.

Na Zemi se tedy odehrává boj mezi těmi, kteří poslouchají Pannu Marii a těmi, kteří ji neposlouchají. Ona však má nárok být vyslyšena všemi. Ona je tou pravou královnou celého světa. Jen díky svobodné vůli si lidé mohou vybrat ji neposlechnout a mnoho z nich to v současnosti dělá. 

Jakým způsobem se stává autorita Neposkvrněného Srdce Panny Marie účinnou po celém světě? Panna Maria se dotýká srdcí lidí a posílá jim hojnost milosti, a tudíž ji mnoho z nich bude následovat. To ovšem není automatický proces. Mnoho lidí odporuje těmto požehnáním; ale nespočet ostatních díky těmto požehnáním přestává hřešit a směřuje ke službě Panně Marii. 

Tato požehnání zvou naše srdce, aby uzřela Srdce Panny Marie, aby poznala a milovala tu moudrost a diamantovou čistotu, která vyzařuje z celé její osoby. A takto ona docílí toho, abychom ji poslouchali. 

Proto je její srdce žezlem, kterým vládne všem těm, kteří ji poslouchají na naší planetě.

Čtěte ZDE: Archanděl Michael: Náš nejmocnější ochránce. Příběh pýchy a vzpoury. Poslední naděje na záchranu? Satan svržen z nebes. Slavné zjevení nad troskami Římské říše. Rozum, síla a pravda

Moc nad ďáblem a jeho kohortami

Je zřejmé, že Panna Maria také uplatňuje svou moc nad ďáblem. Například Anna Kateřina Emerichová hovoří o této hrozné skutečnosti. Když byl Náš Pán ukřižován, ďábel ho chtěl ke konci potupit. Poté, co byl náš Pán přibit na kříž a poté, co byl kříž vztyčen, aby stál před zraky všech, na chvilku zakolísal - a vypadalo to, že by mohl spadnout dopředu. Ďábel plánoval srazit kříž k zemi tak, aby pod jeho tíhou a tíhou dřeva náš Pán spadl na svou tvář a ta byla zcela rozdrcena.

Když se Panna Maria dozvěděla o plánu ďábla, jednoduše vydala rozkaz: „Ne. To já nedovolím.“ A bylo rozhodnuto. Už nebylo o čem diskutovat. Satanovi bylo zakázáno dopustit se této urážky, tudíž k tomuto strašnému činu nedošlo. Dovolila vše, co bylo nutné pro vykoupení lidstva, ale tato vrcholná potupa nebyla nutná. Dala tedy příkaz, aby ďábel neměl jinou možnost než poslechnout. Ona má moc nad ďáblem a jeho kohortami. 

Panna Maria má opravdovou moc nade vším. Občas „vnutí“ této říši svou vůli a nikdo jí nemůže odolat. Jindy její pravidlo nabude účinnosti nikoli zásahem její vůle nad těmi zlými, ale prostřednictvím lásky, se kterou promlouvá k mnoha dobrým duším. 

Věrnost kontrarevoluci 

Takto vládne Panna Maria svým Neposkvrněným srdcem. Až se její vláda nad dobrem rozšíří do celého světa, zažijeme vítězství předpovězené ve Fatimě. Půjde o ono vítězství Královského, Moudrého a Neposkvrněného srdce Panny Marie. 

Protože je moudrá, je Panna Maria proti vší marné pýše; protože je neposkvrněná, je proti smyslnosti. A proto je z této perspektivy úcta k Srdci Panny Marie oddaností kontrarevoluci par excellence, neboť revoluce je hnána kupředu pýchou a smyslností. Moudrost a čistota, tyto dva body, které revoluce nejvíce nesnáší, musí být těmi body, které jsou nejsilněji vnímány kontrarevolucionáři. 

Naše modlitba v tento svátek by měla být takováto: „Učiň naše srdce podobnými Tvému srdci.“ To však neznamená nějakou vágní podobnost. To znamená, aby se naše srdce co možná nejvíce ztotožnila s Jejím Neposkvrněným srdcem, pokud je to v Božích plánech. „Učiň mě moudrým dle své moudrosti. Učiň mě čistým s čistotou, která je součástí té Tvé.“ 

Můžeme dodat: „Má Matko, nejsem dost silný, abych se Ti odevzdal. Vstup do mé duše s jemností, které nemohu odolat, rozbij dveře, které ve svém trápení nechci otevírat. Budu Tě očekávat za těmi dveřmi se vším svým uznáním a vděkem.”

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa  jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky totéž. Arcibiskup: Nemohu mlčet tváří v tvář ničení Církve! Falešný papež nemůže exkomunikovat. Kyrie eleison!

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí zatajování zázraku s covidem? I student by poznal krev. Kus živého masa? Všelidské bratrství místo Božího zázraku? Zahrávají si...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí...

Na začátek stránky