Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Bergogliovy provokace: Uctívá Vatikán zmrzlé dětské oběti? Přestupky a pohoršení se již nedají spočítat. Co bude dál? Napomenutí papeže s bolestí a láskou. Je islám dobrý? Na cestě do věčné záhuby

Bergogliovy provokace: Uctívá Vatikán zmrzlé dětské oběti? Přestupky a pohoršení se již nedají spočítat. Co bude dál? Napomenutí papeže s bolestí a láskou. Je islám dobrý? Na cestě do věčné záhuby

17. 11. 2019

Tisk článku

Redakce Protiproud přináší text Giuseppe Nardiho o podstatě modly, jíž se teď rouhačsky klaní lžipapež se svými církevními revolucionáři, a připojuje protest význačných intelektuálů proti této neslýchané modloslužbě

V Peru byly publikovány výsledky práce archeologů na vrcholcích And. Nestalo se sice tak v přímé souvislosti s nedávnou Amazonskou synodou, nicméně přesto se uctívání bohyně Pačamamy v Římě ocitá v novém světle.

 

Pačamama znamená ve skutečnosti Matka světa, a nikoliv Matka země. Pača znamená také kosmos.

Dětské oběti

Inkové představují někdejší nejrozvinutější domorodou kulturu v Jižní Americe. Právě na ni narazili Španělé při objevování nového kontinentu. Inkové uctívali Pačamamu jako "dračí bohyni", které byly přenášeny zvířecí a v důležitých případech také lidské oběti. Těmi podle dosavadních nálezů byly výlučně děti.

Rituály se konaly na vrcholcích vulkanických velehor, ale oběti mohou pocházet z různých končin země. Polští archeologové znají nejméně dvanáct lokalit, na kterých Inkové před 500 lety přinášeli dětské oběti jako součást rituálu Kapakoča.

Dagmara Sochová, archeoložka z Centro de Estudios Andinos na varšavské univerzitě prováděla výzkum v Cuzco spolu s Rudi Chávezem Pereou, ředitelem Santuarios Andinos Museums na katolické univerzitě Santa Maria v Arequipa v Peru. V letošním roce se soustředili na dětské oběti na dvou vulkánech: Ampato ve výši 6.288 m n.m. a Pichu Pichu 5.665 m n.m. Již před několika desetiletími zde nalezl americký archeolog Johan Reimherd mumie dětí v poloze vsedě na kamenných plotnách. Jsou nyní k vidění zmražené v Museo Sancturios Andinos.

Uctívání mrtvol 

Inkové věřili, že děti ve chvíli obětování představují povolané prostředníky mezi lidmi a božstvy. Pokládali je za nejvhodnější pro jejich panenství a nevinnost, které měly přimět jejich temná božstva k žádoucím rozhodnutím. Děti musely vynikat zvláštními vlastnostmi, krásou a vznešeným původem. Jedna dívčí oběť na Pichu Pichu měla záměrně deformovanou hlavu. Nepochází z hor, nýbrž z velmi vzdáleného místa země. Podle zubů musela oběť dlouhou dobu snášet hlad, nebo prožít velmi těžké trauma, jakým mohlo být násilné odloučení od rodičů. Pak bylo dítě přepraveno do hlavního města k zástupcům teokratické říše.

Ve výši, kde byly obětovány a zůstaly uchovány, se z nich staly ledové mumie, zčásti velmi dobře zachovalé, pokud nebyly poškozeny údery blesků. Nejznámějším příkladem je dívka z El Plomo nalezená blízko vrcholu na Cerro El Plomo (5.424 m) v Chile. V době oběti měla 8 let. Její kůže byla v době objevení ještě měkká.

Průzkum byl zatím prováděn na 192 vrcholcích tehdejší říše Inků. Na 14 z nich bylo nalezeno 27 mumií konzervovaných mrazem ve velkých výškách. Oběti byly omámeny odvarem listů koky, dříve než byly zaživa zahrabány. Ve své zmrazené pozici pak byly uctívány jako živé mrtvoly.

Návrat k modlám

Don Fikipe Waman Poma de Ayala byl Indián, narozený 1550 v jižním Peru. Jako dítě se naučil španělsky a napsal knihu o více než 1.000 stránkách, která popisuje dějiny Andských národů. Jedna jeho kresba znázorňuje uctívání zmrzlé oběti. Jeho obšírná kronika končí jeho smrtí v roce 1615. Dokládá, že předkolumbijská doba byla dobou lidských obětí. Ještě na počátku 17. století byly zde obětované děti uctívány. Jeho kniha je dostupná na stránkách Královské knihovny v Kodani.

 

Uctívání obětí

V předkřesťanské době se v mnoha kulturách praktikovaly lidské oběti. Ale pravý Bůh tyto oběti odmítal, jak je zjevné z první knihy Bible. Ve své božské pedagogice odváděl Bůh lidstvo od lidských obětí, jak tomu bylo u Abraháma. Kam proniklo křesťanství, byly podobné hrůzy překonány.

Tím více je zarážející současný návrat k faktickému uctívání bohyně Pačamama v rámci amazonské synody (soubor článků na PP zde).

Protest proti modloslužbě 

Sdružení katolických kleriků, vědců a intelektuálů vydalo prohlášení, ve kterém protestují proti rouháním spáchaným papežem Františkem během amazonské synody:

4. října se papež František účastnil rouhavého modloslužebného klanění bohyni Pačamama.

Dovolil, aby se tento obřad konal ve vatikánských zahradách, v blízkosti hrobů mučedníků a chrámu apoštola Petra. Účastnil se zvrhlého modloslužebného klanění a žehnal dřevěnou figurínu Pačamamy.

7. října byla modla Pačamamy umístěna před hlavním oltářem u Sv. Petra, a pak nesena v průvodu do synodního sálu. Papež odříkával během ceremonie modlitby a pak se připojil k procesí.

Když byly dřevěné figuríny pohanského božstva odstraněny z kostela Santa Maria in Traspontina, kam byly rouhavě umístěny, a někteří katolíci pobouřeni touto profanací je hodili do Tibery, papež František se 25. října omlouval za toto odstranění a do kostela byla dodána nová figurína. Tak byla zahájena další profanace.

27. října při závěrečné mši synody, přijal misku používanou při modloslužebném obřadu a umístil ji na oltář.

Tentýž papež potvrdil, že tato dřevěná zobrazení jsou pohanské modly. Ve svých omluvách za jejich odstranění z katolického chrámu je výslovně pojmenoval Pačamama, jménem falešné bohyně matky země pro jihoamerické pohanské pověry.

Čtěte ZDE: Pačamama: Nahradí Františkovi Pannu Marii? Démonické modly v Římě naházeny do řeky. Vatikán už ani neví, čemu věří. Rouhání a pohoršení před maličkými. Vždy rozlišujme

Rozmanité charakteristiky těchto ceremonií odsoudili jako modloslužbu a rouhání kardinál Walter Brandmüller, kardinál Gerhard Müller, kardinál Jorge Urosa Savino, arcibiskup Carlo Maria Vigano, biskup Athanasius Schneider, biskup Luise Ascona Hermoso, biskup Rudolf Voderholzer a biskup Marian Eleganti, a rovněž kardinál Raymond Burke je v interview hodnotil stejným způsobem.

Tuto modloslužebnou spoluúčast předcházelo prohlášení "Dokument o lidském bratrství", který podepsal papež František a Nadhmat Al-Shayeb, velký imám mešity Al Azhar 4. února 2019. Toto skandální prohlášení tvrdí: ... "Pluralismus i rozdílnost náboženství, barvy pleti, pohlaví, rasy a jazyka jsou výrazem moudrosti božské vůle, s níž Bůh stvořil lidské bytosti. Tato božská Moudrost je počátkem, z něhož je odvozeno právo na svobodu vyznání a svobodu být odlišní. Proto je odsouzeníhodné nutit lidi k přijetí určitého náboženství nebo určité kultury, jakož i vnucovat civilizační styl, který druzí nepřijímají."

Zapojení papeže Františka v idololatrických ceremoniích ukazuje, že měl v úmyslu dát těmto tvrzením smysl, který je v souladu s pohanským uctíváním model a že je považuje za dobro chtěné Bohem.

Kromě toho informoval papež soukromě biskupa Schneidera, že: "Ty (biskup) můžeš prohlásit, že tato různost náboženství má znamenat permisivní Boží vůli".

František nikdy neopravil tento smysl prohlášení z Abu Dhabi. V následující promluvě při veřejné audienci 3. dubna 2019 v odpovědi na otázku: "Proč Bůh připouští, aby bylo tolik náboženství?" se František s poukazem na "permisivní Boží vůli" odvolával na scholastickou teologii, ale dal konceptu pozitivní smysl. Prohlásil, že Bůh to chtěl dopustit, protože přesto, že je tolik náboženství, ta se vždy dívají k nebi, dívají se na Boha (ve své emfázi). Není zde vůbec žádná zmínka tradičního konceptu, že Bůh dovoluje existenci falešných náboženství stejně jako dopouští existenci zla. Je to jasná narážka, že Bůh dovoluje existenci "tolika náboženství, protože jsou dobrá, když se dívají k nebi a na Boha".

Co hůře, papež potvrdil zmíněné prohlášení z Abu Dhabi tím, že jmenoval "mezináboženský komitét", oficiálně pak nazvaný Vysoký komitét se sídlem ve Spojených arabských emirátech, aby podporoval předmět dokumentu, a vydal direktivy Papežské rady pro mezináboženský dialog adresované všem vyšším institutům pro vzdělávání katolíků a nepřímo všem katolickým univerzitním profesorům s požadavkem, aby je co nejvíce rozšiřovali včetně jeho nikdy neopraveného tvrzení, že Bůh chce různost náboženství, tak jako chce různost barev, pohlaví, rasy a jazyka.

Čtěte ZDE: Proč ignorovat papeže: Nechme dětem nevinnost! Život křesťana s noční můrou. Temný Argentinec v bílém. Biskupové jako arogantní nádeníci. Licoměrnost kvete. Bůh si nemůže protiřečit. Budiž nám milostiv!

Dovolit každému, aby se klaněl čemukoliv, co je odlišné od jediného pravého Boha a Nejsvětější Trojice, je provokativní přestoupení prvního Přikázání. Je nesporné, že každá účast na jakémkoliv uctívání model je jako přestoupení prvního Přikázání objektivně těžký hřích nezávisle na subjektivním vědomí, které může soudit jen Bůh.

Svatý Pavel učil prvotní církev, že oběť přinášená pohanským modlám není oběť Bohu, ale démonům, když píše v 1. listě Korinťanům: "Co tím chci říci? Že snad maso obětované modle něco je? Nebo že modla něco je? Když pohané přinášejí nějakou oběť, obětují to zlým duchům, nikoli Bohu. Nemůžete přece pít z kalicha Páně i z kalicha zlých duchů. Nemůžete jíst u stolu Páně i u stolu zlých duchů" (1 Kor 10, 21-22)

Za toto počínání papeži Františkovi náleží výtka podle 2. nicejského koncilu:

"Mnoho pastýřů zbouralo moji vinici, otrávili moje území. Neboť následují bezbožné lidi, důvěřují jejich bláznovství, špiní svatou církev, kterou Kristus náš Pán přijal za svou Nevěstu a nerozlišují svaté od pohanského tvrdíce, že obrazy našeho Pána a jeho svatých se neliší od dřevěněných obrazů satanských model".

S velkou bolestí a hlubokou láskou ke Katedře Petrově žádáme všemohoucího Boha, aby ušetřil provinilé údy své svaté církve zde na zemi trestu, jaký zasluhují za své strašné hříchy.

Žádáme papeže Františka, aby konal bez ustání veřejné pokání za tyto objektivně těžké hříchy a za všechna veřejná přestoupení, kterých se dopustil proti Bohu a proti pravému náboženství a napravil tyto ohavnosti.

Žádáme všechny biskupy katolické církve, aby se obrátili na papeže s bratrskou výtkou za pohoršení, aby napomenuli svá stáda a aby je poučili o nauce katolické církve božsky zjevené, pokud následovali příkladu porušení Prvního přikázání a riskovali věčnou záhubu.

Zdroj. Seznam podepsaných zde.
Tagy článku

Doporučujeme

Američtí katoličtí „preppeři“: Lze se duchovně připravit na možnou jadernou válku? Jak si zachovat stav milosti? Co když už není možná Svátost smíření? Zlatý klíč otevírající nebe: Dokonalá lítost. Zlatý meč: Růženec

Američtí katoličtí „preppeři“: Lze se duchovně připravit na možnou jadernou válku? Jak...

Čeští patroni shlíželi na nepodvolené z celé naší země: Ludmilo, Vojtěchu, Prokope a Anežko, orodujte za nás! Ochránci rodiny, svrchovanosti a míru. Byli blaničtí rytíři na náměstí? Svatý Václave, věrně ve tvých stopách!

Čeští patroni shlíželi na nepodvolené z celé naší země: Ludmilo, Vojtěchu, Prokope a Anežko,...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky