Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Vigano: Prolnutí Deep State a Deep Church na cestě k Velkému Resetu. Uměle vyvolaná covidová nouze. Jedna mocenská líheň. Přímý pohled do očí globalistické Medúzy. Jak vypadá temnota, do níž směřujeme?

Vigano: Prolnutí Deep State a Deep Church na cestě k Velkému Resetu. Uměle vyvolaná covidová nouze. Jedna mocenská líheň. Přímý pohled do očí globalistické Medúzy. Jak vypadá temnota, do níž směřujeme?

18. 4. 2021

Tisk článku

Carlo Maria Vigano odpovídal před několika týdny na otázky Deutsche Wirtschaftsnachrichten ohledně směru, kam se svět ubírá v kontextu spiknutí temných sil a jejich covidové operace

Excelence, jak osobně prožíváte virovou krizi?

Můj věk, můj status arcibiskupa a zvyk uzavřeného života asi nereprezentují to, co musí podstoupit většina lidí; sám jsem se však rok nemohl pohybovat, navštěvovat lidi, kteří potřebují slovo útěchy. Za přítomnosti skutečné pandemie bych neměl problém ochotně přijmout rozhodnutí civilních a církevních autorit, protože bych v nich poznal vůli chránit lidi před nákazou. Aby však pandemie mohla nastat, musí být virus nejprve izolován; nastat vážná situace, nemožnost rychle léčit; také oběti viru by představovaly velkou část populace.

Místo toho víme, že SARS-CoV-2 nebyl nikdy izolován, pouze sekvenován; že to bylo možné včas vyléčit pomocí dostupných terapií, což WHO a místní zdravotní úřady bojkotovaly zavedením absurdních protokolů a experimentálních vakcín; že počet úmrtí v roce 2020 je naprosto v souladu s průměrem předchozích let. Tyto údaje nyní vědecká komunita připouští ve spikleneckém tichu médií.

Čeho jsme byli svědky, je plán, který vůbec není vědecký a který by měl vzbudit všeobecné pobouření. Víme, připuštěním zúčastněných osob, že tato pseudopandemie byla plánována po celá léta, a to především oslabením národních zdravotních systémů a omezením pandemických plánů. Víme, eže byl dodržen velmi specifický scénář, jehož cílem je poskytnout jednoznačnou odpověď ve všech státech a globálně homologovat diagnózu, hospitalizace, terapie a především opatření a informace o zadržení pro občany. Existuje směr, který pokračuje v řízení Covid-19 s jediným účelem - nuceně omezit přirozené svobody, ústavní práva, svobodné podnikání a práci.

Problémem není samotný Covid, ale jeho využití k dosažení velkého resetu, který před časem ohlásilo Světové ekonomické fórum a který se dnes provádí bod po bodu, aby se uskutečnily ty sociální změny, které by jinak byly odmítnuty a odsouzeny většinou populace. Tento inženýrský projekt byl tlačen tak dlouho, dokud se nepodařilo díky vlivu sdělovacích prostředků dosáhnout, aby měl dovoleno pomáhat globalistickým elitám prezentovat hrozbu pandemie jako zničující. Bylo nutné přesvědčit světovou populaci, aby podstoupila uvěznění, uzamčení, tj. skutečné domácí vězení, ukončení činnosti, pozastavení školních hodin a dokonce i zákaz bohoslužeb; a toho všeho bylo dosaženo za spoluúčasti všech zúčastněných, zejména vládců, manažerů zdravotnictví a samotné církevní hierarchie.

Výsledné poškození, které z něj stále vyplývá, je obrovské a v mnoha ohledech nenapravitelné. Cítím nevýslovnou bolest, když přemýšlím o ničivých důsledcích zvládnutí této pandemie: zničené rodiny, děti a mladí lidé ovlivnění v jejich psychofyzické rovnováze a zbavení práva na socializaci, starší lidé umírají sami v pečovatelských domech, pacienti s rakovinou a jiné vážné nemoci zcela opomíjené, podnikatelé nuceni k bankrotu, věřící, kterým byly upřeny svátosti... Ale to jsou důsledky války, nikoli syndromu sezónní chřipky, který, pokud bude léčen včas, u subjektů, které netrpí z předchozích patologií, dává míru přežití 99,7%.

Kdo vědomě zakázal léčbu a předepsal zjevně nesprávné terapeutické protokoly k získání řady úmrtí, které by legitimizovaly sociální poplach a absurdní opatření k zadržení, s jakou závažností lze soudit? Kdo záměrně vytvořil podmínky pro globální hospodářskou a sociální krizi, aby zničil malé a střední podniky a aby nadnárodní společnosti rostly, kdo bojkotoval nebo zakázal léčbu levně dostupnou ve prospěch zisků farmaceutických společností, prezentoval genová séra jako vakcíny a podrobil populaci experimentu se stále neznámými výsledky a určitě závažnějšími vedlejšími účinky než příznaky Covidu; kdo upřednostňuje apokalyptický příběh v sídlech parlamentů a v redakcích médií, k jakému trestu jej lze odsoudit? A představitelé katolické hierarchie, kteří se stali spolupachateli této groteskní frašky, jak se ospravedlní před Bohem, až budou souzeni?

Čtěte ZDE: Vigano: satan byl znovu odpoután. Generální zkouška na nástup království antikrista? Přesná hodnota symbolů. Co mají všechny revoluce společného? Františkův osudový paradox. Největší skandál a ohavnost teprve přijde

V dopise, který jste zaslal tehdejšímu prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi (na Protiproudu ZDE a ZDE), se zmiňujete nejen o „hlubokém státu“ - termínu, který se stal široce používaným, ale také o „hluboké církvi“. Můžete to vysvětlit?

Výraz hluboký stát dává velmi dobře představu o paralelní moci, která postrádá legitimitu, ale přesto funguje ve věcech veřejných za účelem sledování konkrétních zájmů. K obecnému dobru, které je stát povinen podporovat, se hluboký stát staví naopak ve prospěch výhod elity. Stejně tak si nemůžeme nevšimnout, že v posledních desetiletích byla podobná moc upevněna v církevní sféře, kterou jsem nazval hlubokou církví, jež klade důraz na své vlastní zájmy před nejpřednějším účelem Kristovy církve - salus animarum.

Stejně jako ve věcech veřejných existují skryté pravomoci, které řídí výběr vlád a řídí se globalistickou agendou, v katolické církvi existuje velmi silná lobby, která si osvojuje autoritu hierarchie se stejnými účely. Stát a církev jsou v podstatě obsazeny nelegitimní mocí, jejímž konečným cílem je jejich zničení a nastolení Nového světového řádu. A to nemluvíme o konspiračních teoriích nebo politické fikci: co se před našimi očima děje, to nad rozumnou pochybnost dokazuje až do té míry, že generální tajemník OSN nedávno uvedl, že virus byl použit k potlačení disentu.

Do jaké míry se alespoň v západním světě překrývá hluboký stát s hlubokou církví?

Překrytí hlubokého státu s hlubokou církví je vyjádřeno na několika frontách. První je bezpochyby ideologická: revoluční, antikatolická a v zásadě zednářská matice globalistického myšlení je stejná, a ne od roku 2013. Abych byl upřímný, stačilo by uvažovat o významné časové souvztažnosti mezi konáním druhého Vatikánského koncilu a zrodem takzvaného studentského hnutí: doktrinální a liturgická aktualizace představovala pro nové generace hybnou sílu, která měla okamžitý dopad na sociální a politickou sféru.

Druhá fronta spočívá ve vnitřní dynamice hlubokého státu a hluboké církve: oba počítají mezi své členy osobnosti, které jsou deviantní nejen intelektuálně a duchovně, ale i morálně. Sexuální a finanční skandály, zahrnující velmi vysoké představitele politiky i institucí a katolické hierarchie ukazují, že korupce a neřest jsou na jedné straně prvkem, který je spojuje, a na druhé straně účinným odstrašujícím prostředkem z důvodu společného vydírání, kterému se všichni podrobují. Perverze známých politiků a prelátů je nutí dodržovat globalistickou agendu, i když se jejich spolupráce jeví jako nerozumná, bezohledná nebo v rozporu se zájmy občanů a věřících. Proto existují vládci, kteří na příkaz elity ničí ekonomiku a sociální strukturu své země; proto, zejména, protože jsou zde kardinálové a biskupové, kteří propagují teorii gender a falešný ekumenismus k pohoršení katolíků. Jedni i druzí pracují pro zájmy svých pánů a zrazují své poslání ve službách národům a církvi.

Na druhé straně plán pro nastolení Nového světového řádu nemůže selhat a musí dát univerzálnímu náboženství zednářské inspirace, v jeho čele musí být ekumenický, pauperistický, ekologický a pokrokový náboženský vůdce. Kdo je lepší pro tuto roli než Bergoglio, za potlesku elity a v pošetilém nadšení masy naočkované modlářským kultem Pačamamy?

Jaké důkazy nebo stopy existují?

Arcibiskup C. M. Vigano: Myslím, že nejzřetelnější demonstrace se odehrála právě ve spojení s pandemií. Zploštění vůdců hierarchie směrem k šílenému zvládnutí covidovské nouze - nouze uměle vyprovokované a otrocky umocněné médii po celém světě - došlo k zákazu liturgických oslav ještě dříve, než to civilní úřady žádaly; zakázat vysluhování svátostí i umírajícím; ratifikovat mainstreamový příběh surrealistickými obřady, opakujícími se nauseami s celým slovníkem lexikonu Newspeak: odolnost, inkluzivnost, nic nebude stejné, nová renesance, lepší budování atd.; sponzorovat jako „morální povinnost“ genové sérum vyrobené z plodového materiálu pocházejícího z potratů, které se stále testuje a jehož dlouhodobé vedlejší účinky jsou ignorovány. A nejen to: „Radou pro inkluzivní kapitalismus“ podporovanou vůdci globalistů - včetně Lady Lynn Forester de Rothschild - za účasti Vatikánu je dána oficiální ratifikace Velkému resetu Světového ekonomického fóra, včetně příjmů z univerzálního a ekologického přechodu.

V Santa Marta se také začíná hovořit o transhumanismu, a ignoruje se protikřesťanská povaha této ideologie, abychom prokázali poslušnost diktatuře jediného smýšlení. To vše je příšerné a člověk si klade otázku, jak dlouho bude Pán tolerovat takové urážky od svých služebníků. Na druhé straně obsedantní naléhání na malthusiánský ekologismus znamená, že na Papežskou akademii pro život byli nominováni notoricky známí antikatoličtí představitelé, zastánci demografického poklesu prostřednictvím sterilizace, potratů a eutanazie. Všichni tito aktéři, pod vedením preláta s prokázanou bergogliánskou loajalitou, zcela převrátili cíle Akademie založené Janem Pavlem II., a nyní poskytující dominantní ideologii a autoritativní a prestižní podporu, jako je tomu u těch, kteří si uzurpovali a stále představují autoritu v katolické církvi. Není divu, že prof. Walter Ricciardi, jeden z takzvaných „odborníků“, který v Itálii prosazuje uzamčení a použití masek až do hořkého konce, jelikož neexistují vědecké důkazy o jejich účinnosti a jsou v rozporu s doporučeními WHO.

Včera se objevila zpráva, že zprostředkovatel čínských dodavatelských smluv pro nouzové situace covid v Itálii Mario Benottidoporučil, aby kardinál Pietro Parolin zasáhl i do dalších událostí. To vše odkrývá souhru hlubokého státu a hluboké církve v ošklivé kombinaci, která je předurčena ke zničení národní suverenity na jedné straně a božského poslání církve na straně druhé. Objevují se znepokojivé vazby jak s americkými volebními podvody, s virem vytvořeným ve Wuhanské laboratoři, tak nakonec s obchodními vztahy s čínskou diktaturou, hlavním dodavatelem masek (který není v souladu s CE) do Itálie a do mnoha dalších zemí. Zdá se mi, že jsme daleko za pouhými vodítky.

Čtěte ZDE: Vládo: Podvádíš, lžeš a zastrašuješ! Z republiky je jeden mrazivý gulag. Zničili jste mi pokojné stáří! Komu věc prospěje? Globální zločin proti lidskosti. Která strana používá fake news? Otevřený dopis všem zodpovědným

Námitkou těch, kteří odmítají něco jako konspirační teorii, je toto: Jak je možné, že téměř ve všech zemích světa se této hry účastní téměř všichni politici? Kdo by mohl mít tolik moci a vlivu, že by mohl poslat polovinu světa do izolace?

Odpovím vám příkladem. Církev je nadnárodní instituce, která po celém světě má své diecéze, farnosti, společenství, kláštery, univerzity, školy, nemocnice. Všechny tyto entity přijímají příkazy Svatého stolce a když papež nařídí modlitbu nebo půst, všichni katolíci na světě poslechnou; pokud dikastérium římské kurie vydá pokyny, následují je všichni katolíci na světě. Ovládání je rozšířené a okamžité díky efektivní hierarchické struktuře. Totéž se děje, omezeno na státní hranice, i ve státech: když zákonodárce vydává zákony, odpovědné orgány vykonávají popravy. Podobně funguje také hluboký stát a hluboká církev: oba používají stejný nástroj.

Církev je silně hierarchická, prakticky v ní chybí „demokratická“ složka. Nařízení vydává jeden a ti, kteří je obdrží, je okamžitě provedou s vědomím, že jejich neposlušnost může vést k profesionálnímu neúspěchu, společenskému odsouzení a v některých případech i fyzické smrti. Tato poslušnost pochází z vydírání: zmocňuji vás, dělám vás bohatými a významnými, ale na oplátku uděláte, co vám říkám. Pokud budete poslouchat a budete věrní, vaše síla a bohatství vzroste; pokud neposlechnete, jste hotovi. Představuji si, že pro německé čtenáře je odkaz na Goetheho Fausta spontánní.

Politici, kteří dnes vládnou národům, jsou až na vzácné výjimky součástí hlubokého státu. Pokud ne, nebyli by tam, kde jsou. Pojďme se zamyslet nad případem amerických prezidentských voleb z 3. listopadu: protože prezident Trump nebyl považován za spojence, bylo rozhodnuto zbavit se ho volebním podvodem nebývalých rozměrů a proti samotné vůli lidu. Probíhající procesy ve Spojených státech potvrzují podvody a nesrovnalosti a v příštích měsících věřím, že se objeví další důkazy o tomto podvodu, který shodou okolností přivedl do Bílého domu demokrata, progresivního katolíka, dokonale sladěného s agendou Velkého resetu. Při bližším pohledu na rezignaci Benedikta XVI. a volbu Jorge Maria Bergoglia zřejmě reagují na stejnou dynamiku a patří do stejné mocenské lobby. Z toho, co jsem slyšel, se také v Německu objevily zprávy, které ukázaly, že při správě pandemických údajů byly údaje falšovány, aby se legalizovalo porušování práv občanů. A navzdory znepokojivému počtu lidí postižených vedlejšími účinky nebo těch, kteří zemřeli v důsledku takzvané vakcíny, pokračuje neustálé protěžování povinnosti očkovat, i když je nyní jasné, že nezaručuje imunitu ani konec sociálního distancování a masek.

Existují důvody se domnívat, že řízení společnosti Covid bylo organizováno v jednom směru a v jediném scénáři. Jen před několika dny guvernér státu New York Andrew Cuomo připustil, že dostal pokyny k přijímání starších lidí do domovů s pečovatelskou službou - starších lidí, kteří zemřeli na nesprávný terapeutický protokol, intubaci a nucenou ventilaci - z Imperial College Londýn, financované nadací Billa a Melindy Gatesových. A shodou okolností sponzorství amerického „filantropa“ ovlivňuje mnoho národních realit - dokonce i vládních - které se ocitají ekonomicky závislé na soukromé osobě, která teoretizuje o vylidňování planety prostřednictvím pandemie.

Ptáte se mě: Kdo by mohl mít tolik moci a vlivu, že by mohl poslat polovinu světa do izolace? Kdo má obrovské zdroje, například některé známé osobnosti včetně Billa Gatese a George Sorose; který je schopen financovat WHO, řídit její rozhodnutí a vydělávat velmi vysoké zisky, a je také akcionářem farmaceutických společností.

Ve svém dopise tehdejšímu prezidentovi Donaldu Trumpovi hovoříte o střetu mezi silami světla a silami temnoty. Pokud se nyní podíváte na rok 2020, jak se toto srovnání doposud vyvinulo?

Jako vždy v pozemských záležitostech se zdá, že válka mezi dobrem a zlem, mezi dětmi světla a dětmi temnoty, se vždy opírá o to druhé. Satan, který je princeps huius mundi, má mnoho vysoce organizovaných následovníků a nekonečné množství služebníků. Naopak, dobro se zdá být numericky méněcenné a špatně organizované, často anonymní a téměř vždy postrádající jakékoli mocenské nebo ekonomické prostředky, které by umožnily jednat se stejnou účinností jako jeho nepřátelé. Ale vždy to tak bylo, protože vítězství nepatří dobrým, ale Kristu. Ego vici mundum: to já jsem přemohl svět, napomíná nás náš Pán. Poskytujeme svůj ubohý příspěvek, někdy dokonce hrdinský, ale bez Boží milosti nejsme schopni ničeho: sine me nihil potestis facere.

Rok 2020 nás přinutil podívat se globalistické Medúze do očí a ukázal nám, jak snadné je hlubokému státu vnutit tyranii zdraví miliardám lidí. Neizolovaný virus s velmi vysokou mírou přežití byl přijat jako instrumentum regni za spoluúčasti vládců, médií a samotné církevní hierarchie. Hospodářská krize vyvolaná zablokováním musí vést k nevyhnutelnému zrušení dluhu a zavedení univerzálního příjmu výměnou za zřeknutí se soukromého majetku a přijetí sledování prostřednictvím zdravotního pasu. Ti, kdo vakcínu odmítnou, mohou být internováni v hotových zadržovacích táborech v mnoha státech, včetně Německa. Porušení ústavních a náboženských práv bude odstraněno ve jménu věčné nouze, která připravuje masy na diktaturu.

To nás podle přiznání samotných autorů Velkého resetu čeká. Ale tato posloupnost exacerbací, motivovaná nyní směšnými důvody a popřená důkazy, podkopává mnoho jistot, kterým masy dosud poskytovaly fideistický souhlas často bez pověření. Počáteční obvinění z „popírání“ těch, kteří zpochybňují absurdity samozvaných „odborníků“, přimělo mnoho lidí pochopit, že Covid má konotace náboženství právě proto, aby nebyl zpochybňován, protože z vědeckého hlediska názor by měl být považován za stejný jako na všechny ostatní viry Corona z minulých let. Tyto rozpory otevírají oči mnohým, a to i tváří v tvář drzé zdvořilosti médií a znásobení cenzury na sociálních sítích.

Čtěte ZDE: Překvapení jen pro nezúčastněné: Lenin se odstěhoval do Vatikánu. Totalita NWO má agenta v Římě. Pamflet lží a omylů. Papež muslimů. Také trpíte lokálním narcismem? Pán Bůh s námi!

Jak by vypadal svět, kdyby převládaly síly, kterým říkáte temnota?

Svět, v němž by měl převládat hluboký stát, by přinesl nejhorší scénáře popsané Apokalypsou, otci církve a mystiky. Pekelné království, ve kterém musí být vše, co si pamatuje i jen vzdáleně křesťanskou společnost - od náboženství přes zákony, od rodiny po školu, od zdraví po práci - zakázáno a převráceno, zvráceno. Heterosexuálové pronásledovaní, rodiny mužů a žen zakázány, děti získané pronajatým lůnem, historie cenzurována, náboženství zdiskreditováno, čestnost a disciplína vysmívána, čest považována za fašistický koncept, mužnost odsouzena jako „toxická“, mateřství odsouzeno jako „neudržitelné“, stáří nucené k eutanazii, nemoc považována pouze za příležitost k zisku, zdraví vnímáno s podezřením. A měli bychom také vidět zřeknutí se, po dvou stoletích indoktrinace, slavné demokracie, jejímž jménem budou vládnout ti, kdo nám vládnou, bez voleb, ve jménu veřejného zdraví. Pouze v Kristově království může existovat mír a skutečná harmonie; v satanské tyranii vládne teror, represe, válka proti dobru a povolení těch nejhorších neřestí.

Co si myslíte, že lze udělat, aby se takovému vývoji zabránilo?

Musíme zajistit, aby to, co se dosud stalo, nemohlo dosáhnout svého konečného cíle. Můžeme a musíme odsoudit podvody a lži, kterými nás každý den krmí ti, kdo nás považují za hloupé sluhy a myslí si, že si nás mohou podvolit, aniž by na nás reagovali. Pokud existují zákony, které chrání přirozená práva občanů, každý musí zvýšit svůj hlas a protestovat s odvahou, požadující od soudců, aby byli odpovědní za tento globální puč a byli odsouzeni. S pandemií vytvořenou u stolu nemůžeme dovolit, aby národy byly vyčerpány vyvolanou ekonomickou a sociální krizí, ani aby obyvatelstvo bylo vystaveno omezením svobod v rozporu se zákonem a zdravým rozumem samotným. Pokud dokážeme obstát pevně a neustoupit tváří v tvář těmto obecným zkouškám diktatury, hluboký stát se stáhne a bude čekat na příznivější časy a my budeme mít čas odvrátit vznik tyranie. Neuděláme-li to, učiníme tento pekelný plán nevratným.

Nezapomeňme jako katolíci na to, že máme velmi velkou odpovědnost jak vůči našim pastýřům, tak vůči našim vládcům. Naše poslušnost může a musí selhat, když jsme žádáni, abychom dodržovali zákony, které jsou nespravedlivé nebo odporují nezměnitelnému učitelskému úřadu církve. Pokud bude naše opozice pevná a odvážná jako v době mučedníků, uděláme svou část, abychom získali z nebe ty milosti, které mohou změnit osud lidstva a oddálit pronásledování posledních časů.

Modleme se proto s důvěrou k Nejsvětější Panně, královně vítězství a pomocnici křesťanů, aby byla naším vůdcem v této epochální bitvě.

Kéž je po naší straně slavný archanděl Michael, který uvrhne satana a ostatní zlé duchy zpět do pekla, zde ad perditionem animarum pervagantur in mundo.

Zdroj.


Tagy článku

Doporučujeme

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti Kristu. Prostitutka na oltáři. Zbožštění člověka. Modla rozumu. Vraždění katolíků. Zkáza mravů jako lidské právo? Zatím zednáři triumfují

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti...

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico a Trump: Zásah Boží? A co nezdařený atentát na Hitlera? Neboj se a nemlč! Uchovat si zdravý rozum a víru. Kde se bere zlo? Pán Bůh není eurozóna

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico...

Na začátek stránky