Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Kauza Petráček: Operetní mučednictví. Sympatie k modernistickým bludům. Aktivity ve prospěch sodomitů. Útok na pátera Piťhu kvůli kritice genderismu. Halík jako učitel nomenklaturních kádrů KSČ. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě

Kauza Petráček: Operetní mučednictví. Sympatie k modernistickým bludům. Aktivity ve prospěch sodomitů. Útok na pátera Piťhu kvůli kritice genderismu. Halík jako učitel nomenklaturních kádrů KSČ. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě

3. 9. 2023

Tisk článku

Radomír Malý ukazuje na příkladu Tomáše Petráčka, kromě jiných udavačských "výkonů" i autora likvidačního pamfletu proti Alianci pro rodinu, že i vlci v rouše beránčím občas spadnou do jámy, kterou jiným kopou, protože Boží mlýny....

Cír­kev­ní (mo­der­nis­tic­ká) i pro­fán­ní média v ČR mají opět jeden „pří­pad“: údaj­né vy­ho­ze­ní pro­fe­so­ra cír­kev­ních dějin P. To­má­še Pe­tráč­ka z praž­ské ka­to­lic­ké te­o­lo­gic­ké fa­kul­ty. P. Pe­trá­ček je známý ra­di­kál­ní ne­o­mo­der­nis­ta. Dle jeho kon­cep­ce cír­kev­ních dějin byla nej­hor­ším ob­do­bím pro Ka­to­lic­kou cír­kev tzv. „pi­án­ská éra“, tj. od pa­pe­žů bl. Pia IX. (1846–78) po ct. Pia XII. (1939–58).

Proč? Po­ně­vadž v této epoše se sku­teč­ně po­tí­ra­ly he­re­ze v Církvi, Pius IX. vydal k tomu svůj „Sylla­bus bludů“, sv. Pius X: en­cykli­ku „Pascen­di“ a de­kret „La­men­ta­bi­li“, Pius XII. „Hu­ma­ni Ge­ne­ris“, což pro Pe­tráč­ka zna­me­na­lo prý li­kvi­da­ci svo­bod uvnitř Církve.

pp

Vlk v rouše beránčím

P. Pe­trá­ček se nikdy ne­ta­jil svými vře­lý­mi sym­pa­ti­e­mi k mo­der­nis­tic­kým bludům, jak do­ka­zu­je mj. jeho ha­bi­li­tač­ní práce „Bible a his­to­ric­ko-kri­tic­ká me­to­da“, v níž sou­hla­sí s mo­der­nis­tic­kou re­la­ti­vi­za­cí bib­lic­kých zá­zra­ků včet­ně Kris­to­vých. V sou­čas­né době Pe­trá­ček bo­jov­ně vy­stu­pu­je ve pro­spěch tzv. man­žel­ství pro všech­ny, psali jsme v člán­ku „Uda­vač­ství, hlav­ní zbraň čes­kých mo­der­nis­tů“ o tom, jak právě on spolu s dal­ší­mi po­ža­do­val od­stra­ně­ní Ali­an­ce pro ro­di­nu ze se­zna­mu po­rad­ních or­gá­nů par­la­men­tu a vlády ČR.

V těch­to dnech na praž­ské fa­kul­tě končí, děkan prof. Voj­těch No­vot­ný mu ne­pro­dlou­žil smlou­vu na dobu ur­či­tou. Syn­kre­tistic­ky za­mě­ře­ná tzv. křes­ťan­ská média á la Christnet a další ryze pro­fán­ní oka­mži­tě za­há­ji­la kampaň na jeho pod­po­ru. Prý je to po­stih za jeho ná­zo­ry. P. Pe­trá­ček se tak stal v je­jich očích mu­čed­ní­kem svo­bo­dy svě­do­mí, byl údaj­ně po­tres­tán ztrá­tou za­měst­ná­ní kon­zer­va­tiv­ním ve­de­ním fa­kul­ty na nátlak části České bis­kup­ské kon­fe­ren­ce atd.

Ateistická média za něj bojují

Jenže děkan No­vot­ný se brání tím, že se jed­na­lo o opat­ře­ní ryze eko­no­mic­ké kvůli úspo­rám, proto Pe­tráč­ko­vi ne­by­la pro­dlou­že­na smlou­va. Pe­trá­ček není scho­pen nikde do­lo­žit, že musel ode­jít kvůli svým ná­zo­rům. Ne­pro­dlou­že­ní smlou­vy na dobu ur­či­tou vy­so­ko­škol­ským pe­da­go­gům je v pří­pa­dě po­tře­by na všech vy­so­kých ško­lách běž­nou věcí.

Je ale prav­dou, že za tzv. eko­no­mic­ký­mi dů­vo­dy nad­by­teč­nos­ti apod. se často skrý­va­jí jiné pří­či­ny. Vět­ši­nou ne­bý­va­jí ide­o­vé, nýbrž osob­ní. Zažil jsem během svého pů­so­be­ní na fa­kul­tě, jak děkan ne­pro­dlou­žil smlou­vu svému ko­le­go­vi téhož mo­der­nis­tic­ké­ho smýš­le­ní, s nímž měl ale osob­ní ro­ze­pře. Toto je nej­spíš i Pe­tráč­ko­va kauza, jeho ak­ti­vi­ta ve pro­spěch LGBT a ne­o­mo­der­nis­tic­ké ná­zo­ry asi sotva, to by totiž mu­se­la ode­jít znač­ná část pe­da­go­gů te­o­lo­gic­kých fa­kult.

pp

Čtěte ZDE: Udavačství jako zbraň neomodernistů: Sa­mozva­ní zá­stup­ci církví a výzva nenávistníků proti Alianci pro rodinu. Evangeličtí faráři navazující na udavačskou tradici StB. Petráček a dva další „katoličtí“ vlci v rouše beránčím

Média však, aniž jsou schop­na uvést je­di­ný důkaz, vidí jed­no­znač­nou pří­či­nu Pe­tráč­ko­va ne­dob­ro­vol­né­ho od­cho­du z fa­kul­ty v jeho ná­zo­rech a na tom staví svoji ré­to­ri­ku. To je ovšem z hle­dis­ka pu­b­li­cis­tic­ké etiky ne­při­ja­tel­né, ne­mo­hu tvr­dit něco, pro co nemám se­be­men­ší do­kla­dy, zvláš­tě pak vést me­di­ál­ní lynče proti jiným, v tomto pří­pa­dě proti dě­ka­no­vi No­vot­né­mu apod.

Udával kněze za jejich vystoupení v Protiproudu

Nota bene, je sku­teč­ně pro P. Pe­tráč­ka od­chod z fa­kul­ty exis­tenč­ní otáz­kou? Když se po­dí­vá­me na jeho pů­so­biš­tě před r. 2020, tak zjis­tí­me, že v 15. stol. by se stal pro Mi­s­tra Jana Husa exem­plár­ním pří­kla­dem špat­né­ho kněze mno­ho­ob­roč­ní­ka. Byl ka­nov­ní­kem ka­pi­tu­ly Všech sva­tých na praž­ském Hradě, řád­ným vy­u­ču­jí­cím te­o­lo­gic­ké fa­kul­ty v Praze, vi­ká­řem kos­te­la Na­ne­be­vze­tí Panny Marie v Hrad­ci Krá­lo­vé a ve­dou­cím ka­ted­ry kul­tur­ních a ná­bo­žen­ských stu­dií na pe­da­go­gic­ké fa­kul­tě krá­lo­vé­hra­dec­ké uni­ver­zi­ty.

SLEDUJTE: Protiproud TV v pondělí 4. 9. 2023 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelné setkání šéfredaktora Protiproudu s věrnými čtenáři a diváky - v jednom z mála necenzurovaných prostředí - nad aktuálními i obecnějšími otázkami naší doby. Do rozhovoru můžete vstupovat prostřednictvím chatu, a to i s předstihem před zahájením vysílání.

R. 2020 musel opus­tit post ka­nov­ní­ka u Všech sva­tých v Praze, neboť vy­stou­pil ne­o­ma­le­ně, agre­siv­ně a hrubě urá­že­jí­cím způ­so­bem proti ká­zá­ní pro­boš­ta této ka­pi­tu­ly, P. prof. Petra Piťhy, jenž va­ro­val před gen­de­ro­vou ide­o­lo­gií. Pe­tráč­ko­va re­ak­ce byla v roz­po­ru i s ko­de­xem ka­no­nic­ké­ho práva, proto kar­di­nál Do­mi­nik Duka jej vy­lou­čil z řad ka­nov­ní­ků u Všech sva­tých.

Nedávno vystoupil Petráček rovněž proti svým kolegům kněžím Stanislavu Přibylovi (postaral se o to, aby tento konzervativní kněz nedostal profesuru) a Jaroslavu Brožovi, které kritizoval nevybíravými slovy v médiích za jejich účast v pořadech před kamerami Protiproudu. Jejich vystoupení najdete zde, zde a zde. (poz red.) 

Boží mlýny

Toto sku­teč­ně bylo z dů­vo­dů jeho ná­zo­rů, které hlá­sal agre­siv­ně, a urá­žel při­tom druhé. Kněz se takto cho­vat vůči spo­lubra­t­ro­vi a nad­ří­ze­né­mu nesmí, po­stup kar­di­ná­la Duky byl proto na­pros­to správ­ný. Jenže le­toš­ní Pe­tráč­kův od­chod z fa­kul­ty lze těžko chá­pat jako trest za jeho ná­zo­ry, chybí k tomu to nej­zá­sad­něj­ší: dů­ka­zy. Jeho „mu­čed­nic­tví“ je tak uměle vy­tvo­ře­né, ope­ret­ní. Nota bene Pe­trá­ček na­dá­le zů­stá­vá v Hrad­ci Krá­lo­vé jak ve své cír­kev­ní funk­ci, tak i v po­zi­ci ve­dou­cí­ho ka­ted­ry na uni­ver­zi­tě. Žádný exis­tenč­ní po­stih se tedy ne­ko­ná.

Ale i kdyby se konal, tak Boží mlýny melou po­ma­lu, ale jistě. Byl to právě P. Pe­trá­ček, kdo po­ža­do­val, jak pí­še­me v dří­věj­ším našem člán­ku (srvn. výše), aby před­sed­ky­ně Ali­an­ce pro ro­di­nu Jana Jo­cho­vá, matka po­čet­né ro­di­ny, byla zba­ve­na svého za­měst­ná­ní asi­s­ten­ta po­slan­ce, což je její je­di­ný zdroj pří­jmu. Inu, kdo ji­né­mu jámu kopá… zde to ovšem ne­pla­tí, neboť Pe­trá­ček do žádné jámy ne­pa­dá, svůj ma­te­ri­ál­ní pří­jem má za­jiš­těn.

SLEDUJTE: Protiproud TV ve středu 6. 9. 2023 od 15:00 vysílá již třetí přímý přenos rozhovoru s Jindřichem Rajchlem. Do rozhovoru můžete vstupovat prostřednictvím chatu, a to i s předstihem před zahájením vysílání.

Halík sprostě lže

V Pe­tráč­ko­vě pří­pa­du jde tedy o jed­no­znač­nou a ty­pic­kou me­di­ál­ní ma­ni­pu­la­ci. Sa­mo­zřej­mě spous­ta ce­lebrit mo­der­nis­tic­ké­ho spek­tra os­ten­ta­tiv­ně dává na­je­vo své roz­hoř­če­ní. Pře­de­vším prof. Tomáš Halík, jenž do­kon­ce má dr­zost tvr­dit (www.christnet.eu), že prý to při­po­mí­ná ko­mu­nis­tic­ký teror na vy­so­kých ško­lách za Hu­sá­ko­vy éry, jímž byl po­sti­žen prý také on, neboť ne­směl po celou dobu až do r. 1989 učit na žádné čes­ko­slo­ven­ské vy­so­ké škole. Také žasne­te, jak může tak spros­tě lhát?

Na vy­so­ké škole údaj­ně učit ne­mohl, ale jeho di­zer­ta­ce r. 1972 pod ná­zvem „Křes­ťan­ství jako uto­pie“, plně po­plat­ná ofi­ci­ál­ní­mu ma­te­ri­a­lis­tic­ké­mu svě­to­vé­mu ná­zo­ru, byla vy­so­ce klad­ně hod­no­ce­na teh­dej­ším Ústa­vem vě­dec­ké­ho ate­is­mu, v době, kdy Halík dle vlast­ních slov již byl pět let prak­ti­ku­jí­cím ka­to­lí­kem.

Na vy­so­kých ško­lách v teh­dej­ší ČSSR prý učit ne­mohl, ale před­ná­šet ve­dou­cím ká­drům prů­mys­lo­vých pod­ni­ků v rámci ško­lí­cích stře­di­sek or­ga­ni­zo­va­ných sa­mot­nou StB mohl - do­kon­ce i v teh­dej­ším ko­mu­nis­tic­kém vý­chod­ním Ně­mec­ku (NDR). Za­tím­co lidé ne­po­ho­dl­ní re­ži­mu ne­moh­li ces­to­vat do za­hra­ni­čí, on su­ve­rén­ně jez­dil do „ka­pi­ta­lis­tic­ké ci­zi­ny“ (srvn. k tomu Sta­ni­slav No­vot­ný: Sonda do mi­nu­los­ti To­má­še Ha­lí­ka).

Mo­der­nis­mus uvnitř Církve je po­sta­ven na lži. Nejen na vě­rouč­né, nýbrž i na me­di­ál­ní. Tím víc si proto ceňme prav­dy, pře­de­vším té, která vy­chá­zí z Bo­ží­ho zje­ve­ní.

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky