Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Nej­svě­těj­ší­ Srdce Je­ží­šo­vo: Oh­nis­ko ne­ko­neč­né lásky. K boji proti peklu, ďáblu a jeho kum­pa­nii. Modlitba za duše vězící v temnotách pohanství a islámu. Ne, spása není pro všechny. Podmínkou je skutečná lítost. Příslib jediného bezpečného útočiště

Nej­svě­těj­ší­ Srdce Je­ží­šo­vo: Oh­nis­ko ne­ko­neč­né lásky. K boji proti peklu, ďáblu a jeho kum­pa­nii. Modlitba za duše vězící v temnotách pohanství a islámu. Ne, spása není pro všechny. Podmínkou je skutečná lítost. Příslib jediného bezpečného útočiště

16. 6. 2024

Tisk článku

Radomír Malý připomíná, že červen je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a vysvětluje historii tohoto fantastického daru, který nás přivádí blíže k náruči Boží

Máme měsíc čer­ven, tra­dič­ně za­svě­ce­ný Nej­svě­těj­ší­mu Srdci Je­ží­šo­vu. Bylo před­mě­tem úcty již od sta­ro­vě­ku: Ori­ge­nes, sv. Jan Zla­to­ús­tý, sv. Au­gustin – všich­ni tři psali o Srdci Kris­ta jako zdro­ji útě­chy. Ve stře­do­vě­ku oži­vil tento kult sv. Ber­nard z Clai­r­vaux, na něhož na­vá­za­la řada mysti­ků, zejmé­na sv. Ger­truda Velká, sv. Ka­te­ři­na Si­en­ská, sv. Te­re­zie z Avily a další. Nej­vět­ší roz­voj této po­bož­nos­ti na­stal ale v 17. století.

pp

Oh­nis­ko ne­ko­neč­né lásky

Spa­si­tel na ob­ra­ze podle vi­dě­ní sv. Mar­kéty Marie Ala­coque, skrom­né ře­hol­ni­ce z kon­gre­ga­ce sester Na­vští­ve­ní Panny Marie v kláš­te­ře Paray-le-Mo­nial ve Fran­cii, uka­zu­je své Bož­ské Srdce jako oh­nis­ko ne­ko­neč­né lásky. Zje­vo­val se sv. Mar­kétě Marii v le­tech 1673–5. V li­ta­nii k Nej­svě­těj­ší­mu Srdci se na­chá­zí in­vo­ka­ce „Srdce Je­ží­šo­vo, pla­nou­cí oh­nis­ko lásky…“.

Člo­věk ode­dáv­na po­va­žo­val srdce za sym­bol sli­to­vá­ní a mi­lo­sr­den­ství. Vždyc­ky, když chce­me ně­ko­ho po­chvá­lit, jak je dobrý k dru­hým, ří­ká­me: „On má dobré srdce…“. Nikdo však není scho­pen být tak dobrý jako Pán Ježíš, nikdo nikdy v dě­ji­nách ne­pod­stou­pil tak straš­li­vou smrt s tak pří­šer­ný­mi mu­ka­mi jen proto, aby nás za­chrá­nil pro věč­nost. Jeho Srdce není jen dobré a mi­lo­srd­né, nýbrž i Svaté, do­kon­ce Nej­svě­těj­ší, Jeho láska je lid­sky ne­po­cho­pi­tel­ná a ne­na­po­do­bi­tel­ná.

Proto vedle křížů s cor­pu­sem exis­tu­je v Církvi také mnoho ob­ra­zů a soch před­sta­vu­jí­cích mi­lu­jí­cí­ho Spa­si­te­le. Nej­zná­měj­ší mo­nu­ment Kris­ta je v bra­zil­ském Rio de Ja­ne­i­ro o výšce 35 m. Po­ně­kud menší je socha Kris­ta v por­tu­gal­ském Li­sa­bo­nu, po­sta­ve­ná za vlády ob­di­vu­hod­né­ho ka­to­lic­ké­ho pre­mi­é­ra An­to­nia Sa­la­za­ra (vládl v le­tech 1932–68). Na jed­nom z vr­cho­lů po­ho­ří And na hra­ni­ci států Ar­gen­ti­ny, Chile a Bo­lí­vie stojí socha Bož­ské­ho Srdce jako sym­bol ukon­če­ní války a smí­ře­ní mezi tě­mi­to ze­mě­mi. Velké množ­ství ka­to­lic­kých kos­te­lů ve světě je za­svě­ce­no právě Bož­ské­mu Srdci, nej­po­věst­něj­ší je Sacré Coer v Pa­ří­ži. Sva­ty­ně, v níž chybí obraz Nej­svě­těj­ší­ho Srdce, jsou spíše vý­jim­kou.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Jak si uchovat zdraví a zlepšit vyhlídky na plný život - navzdory pokusům Schwabů, Gatesů a Big Pharmy o opak - a současně podpořit Protiproud?

 

Některé zásadní odpovědi najdete v rozhovoru Petra Hájka s ing. Jiřím Černotou - nejen na téma jednoho zcela mimořádného prostředku na posílení těla i ducha - a dosažení praktické dlouhověkosti

Bezplatný účet u BEWITu pro nezávazný přístup ke slevám si můžete vytvořit zde. Výrobky BEWIT si lze také prohlédnout i zakoupit zde. Nákupem přes tyto odkazy  pomůžete nejen sobě, ale i další existenci Protiproudu!

K boji proti peklu, ďáblu a jeho kum­pa­nii

Láska Kris­to­va je str­hu­jí­cí a nutí člo­vě­ka ke zpět­né re­ak­ci: Pane, chci aspoň tro­šič­ku na­po­do­bit Tvoji ne­ko­neč­nou lásku, i když jako hříš­ný člo­věk nemám nejmen­ší šanci vy­rov­nat se jí. Jenže zda­le­ka ne po­kaž­dé a u všech má při­po­mín­ka Spa­si­te­lo­va mi­lu­jí­cí­ho Srdce ta­ko­vou ode­zvu. Jeho láska vy­chá­ze­jí­cí z lás­ky­pl­né­ho Srdce je bur­cu­jí­cí, pla­me­ny, které z Něj šle­ha­jí, jsou zá­ro­veň i po­bíd­kou k boji proti peklu, ďáblu a jeho kum­pa­nii.

Kris­to­va ne­ko­neč­ná láska ne­zna­me­ná totiž ml­če­ní ke hří­chu vlast­ní­mu i hří­chu ji­ných, na­o­pak je vy­hlá­še­ním války. Proto ne­přá­te­lé Kris­ta jsou na úctu k Jeho Srdci velmi aler­gič­tí. V pol­ské Po­zna­ni po ob­sa­ze­ní země hit­le­rov­ským Ně­mec­kem na­cis­té oka­mži­tě zlik­vi­do­va­li tamní čtyř­me­t­ro­vou sochu Bož­ské­ho Srdce.

Ďábel velmi dobře ví, že pla­me­ny vy­chá­ze­jí­cí z Pá­no­va Srdce jsou stře­la­mi proti němu. Vi­zi­o­nářka sv. Mar­ké­ta Marie i její zpo­věd­ník je­zu­i­ta P. Clau­de de la Co­lom­biére byli pro­ná­sle­do­vá­ni cír­kev­ní­mi pre­lá­ty pod­lé­ha­jí­cí­mi he­re­zi jan­se­nis­mu, jež pre­zen­to­va­la Boha v duchu nauky Jana Kal­ví­na a Cor­nel­la Jan­se­na jako ne­mi­lo­srd­né­ho a kru­té­ho soud­ce. Velký mi­si­o­nář Fran­cie 17. stol. sv. Jan Eudés k tomu po­zna­me­nal: „Satan roz­ví­řil tuto bouři, neboť zuří nad tím, že touto po­bož­nos­tí bylo vy­tr­že­no z jeho moci již mnoho duší, o kte­rých se do­mní­val, že je má už jisté.“

Císař Josef II. v Ra­kous­ku za­ká­zal ob­ra­zy Nej­svě­těj­ší­ho Srdce s odů­vod­ně­ním, že prý „urážejí vzdě­la­né lidi“. Kněží, kteří tento kult roz­ši­řo­va­li, byli tres­tá­ní těž­ký­mi fi­nanč­ní­mi po­ku­ta­mi. Hr­din­ní po­vstal­ci ve Ven­dée za Fran­couz­ské re­vo­lu­ce r. 1793, brá­ní­cí své kněze a sva­ty­ně proti li­kvi­da­ci na­ří­ze­né sa­tan­skou ja­ko­bín­skou vlá­dou, bo­jo­va­li pod pra­po­rem Nej­svě­těj­ší­ho Srdce, rov­něž tak ty­rol­ští obrán­ci své vlas­ti a ka­to­lic­ké víry pod ve­de­ním An­dre­a­se Ho­fe­ra na po­čát­ku 19. stol. proti Na­po­le­o­no­vi.

DOPORUČUJEME:

Zdraví v Protiproudu: Fantastické houby. Zkušenost patologa s vyléčením cirhozy jater. Pro nádory zhoubné i nezhoubné. Překvapivý detox. Jak na mozek, paměť a kognitivní schopnosti? Bambus a cévy. Čokoláda nejen pro děti. Pomozme si!

SUPERPOTRAVINY A ZÁZRAČNÉ HOUBY SUPRAMEDEX
objednávejte zde

 

V tem­no­tách po­han­ství, is­lá­mu

Do­dejme ještě, že sv. Jan Eudés spo­jil úctu k Bož­ské­mu Srdci s úctou k Ma­rii­nu Ne­po­sk­vr­ně­né­mu srdci, takže se ho­vo­ří o kultu „dvou srdcí“. Panna Maria ve svém zje­ve­ní ve Fa­ti­mě vy­zý­va­la k za­svě­ce­ní Ruska je­jí­mu Ne­po­sk­vr­ně­né­mu srdci.

Papež bl. Pius IX. r. 1856 za­ve­dl kult Srdce Je­ží­šo­va pro celou cír­kev včet­ně po­bož­nos­tí prv­ních pátků dle přání Spa­si­te­lo­va vy­slo­ve­né­ho sv. Mar­kétě Marii, Pius XII. o sto let poz­dě­ji v en­cyk­li­ce Hau­ri­e­tis Aquas roz­ve­dl te­o­lo­gic­ké dů­vo­dy pro úctu Bož­ské­ho Srdce. Ještě před­tím Pius XI. r. 1925 v en­cyk­li­ce Quas Pri­mas za­ve­dl svá­tek Je­ží­še Kris­ta Krále, a na zá­kla­dě toho dal se­psat zá­svět­nou mod­lit­bu pro tento svá­tek, jež se v po­ně­kud jiné verzi mod­lí­va­la i na svá­tek Nej­svě­těj­ší­ho Srdce Je­ží­šo­va, který se slaví v tra­dič­ním ritu vždy v pátek na závěr ok­tá­vy Bo­ží­ho Těla.

V ní se vě­ří­cí modlí i za ty, kdo „vězí v tem­no­tách po­han­ství a is­lá­mu“ a prosí o smi­lo­vá­ní též pro „syny toho ná­ro­da, který byl ná­ro­dem vy­vo­le­ným…“ Takto se vě­ří­cí spolu s kně­zem mod­lí­va­li i každý první pátek v mě­sí­ci, který dle Spa­si­te­lo­vy žá­dosti tlu­mo­če­né sv. Mar­ké­tou Marií měl být za­svě­cen Jeho mi­lu­jí­cí­mu Srdci. Žel, tato zá­svět­ná mod­lit­ba byla po II. va­ti­kán­ském kon­ci­lu na­hra­ze­na novou, „ne­kon­fron­tač­ní“ verzí.

DOPORUČUJEME:

pp

Zdraví v Protiproudu: Báječná Třetí říše: Houbový Indiana Jones. Jsou víc, než se zdají být? Sbírat a jíst i s podhoubím? Kombinace, které v lese nenajdeme. Zdroj zázračných látek. Výživa není magie: Jsme tím, co jíme. Houba nejen pro šachisty

Vyváženou kombinaci tří hub - TRITON MRL - objednávejte zdeBalíček HERICOR MRL (hericium a coriolus) a CHAGA MRL - objednávejte zde.

Pod­mín­ka spásy

Jenže tím se kult Bož­ské­ho Srdce stal bez­zubým, od­po­ví­da­jí­cím sou­čas­né ne­o­mo­der­nis­tic­ké he­re­zi od­puš­tě­ní a spásy pro všech­ny, aniž by mu­se­li svého hří­chu a bludu li­to­vat a pevně se roz­hod­nout v něm ne­po­kra­čo­vat. Je­ží­šo­vo Srdce sku­teč­ně všech­ny hří­chy od­pouš­tí a kaž­dé­ho hříš­ní­ka ne­ko­neč­ně mi­lu­je, jenže pod­mín­kou spásy je lí­tost, zřek­nu­tí se hříchů a bludů a jed­no­znač­né od­hod­lá­ní skon­co­vat s nimi. Pla­me­ny vy­chá­ze­jí­cí z Kris­to­va Srdce nás k tomu vy­zý­va­jí.

Ďábel často po­u­ží­vá v du­chov­ním boji proti Kris­to­vě prav­dě i na­vzá­jem si od­po­ru­jí­cí teze. Jan­se­nis­mus v 17. stol. pre­zen­to­val Boha kru­té­ho a ne­mi­lo­srd­né­ho, kdy spásy není člo­vě­ku možno do­sáh­nout téměř vůbec. Ne­o­mo­der­nis­tic­ká he­re­ze dneška zase téměř po­pí­rá mož­nost věč­né­ho za­vr­že­ní a ho­vo­ří o spáse pro všech­ny, aniž by mu­se­li li­to­vat svých hříchů a ne­po­kra­čo­vat v je­jich páchá­ní. Oba bludy jsou v to­tál­ním roz­po­ru s úctou Nej­svě­těj­ší­ho Srdce.

Ta má úzkou spo­ji­tost s Eu­cha­ris­tií, proto se v tra­dič­ním ritu tento svá­tek slaví na závěr ok­tá­vy Bo­ží­ho Těla. Pán tím, že při každé plat­né mši sv. zpří­tomňuje pro nás svoji kal­vár­skou oběť kříže a se svým Tělem i Krví, duší i Bož­stvím vstu­pu­je do na­še­ho ži­vo­ta, uka­zu­je zá­ro­veň svoji úžas­nou lásku, své ne­ko­neč­ně mi­lu­jí­cí Srdce bi­jí­cí pro nás a vrouc­ně tou­ží­cí po naší spáse. Jen otrlý cynik může ta­ko­vou lásku od­mít­nout. Pane, ne­do­pusť pro­sí­me, abychom k nim pa­t­ři­li.

pp

Trička Protiproudu ve velikostech M, L, XL, 2XL a 3XL si můžete objednat na adrese: [email protected]. Možnost po dohodě vyzvednutí osobně v redakci, nebo zasíláme poštou na dobírku. Cena 300 Kč + poštovné. Pro osobní odběr volejte na redakční telefon 737 461 817. Po dohodě vám trička připravíme k vyzvednutí v Praze v Opletalově ulici.

Příslib

Kris­tus při svém zje­ve­ní sv. Mar­kétě M. Ala­coque r. 1675 na­lé­ha­vě žádal od křes­ťa­nů úctu ke svému Srdci a při­slí­bil „cti­te­lům mého Srdce“:

1. Dám jim všech­ny po­třeb­né mi­los­ti a po­žeh­nám je­jich čin­nost.

2. Po­tě­ším je ve všech je­jich ob­tí­žích.

3. Hříš­ní­ci na­jdou v mém Srdci ne­vy­čer­pa­tel­né mi­lo­sr­den­ství.

4. Vlaž­ní se sta­nou hor­li­vý­mi a hor­li­ví do­ko­na­lej­ší­mi.

5. Ochrá­ním ty, kteří se mu za­svě­tí a ne­pře­sta­nou ho zbož­ně uctí­vat.

6. Vepí­ši do svého Srdce jména všech, kdo budou roz­ši­řo­vat úctu k němu.

7. Kde budou uctí­vat obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spo­jím roz­dvo­je­né.

8. Ro­di­ny, které se s dů­vě­rou na mne ob­rá­tí, ochrá­ním v ja­kém­ko­li sou­že­ní.

9. Spo­leč­nos­ti, které se dají pod mou ochra­nu, ucho­vám ve svor­nos­ti a uchrá­ním je tres­tů, které si za­slou­ži­ly.

10. Těm, kteří pra­cu­jí na spáse duší, dám mi­lost, že ob­rá­tí i nej­za­tvr­ze­lej­ší.

11. Za­hr­nu ne­beským po­žeh­ná­ním všech­ny, kteří o mém svát­ku při­stou­pí ke stolu Páně, aby od­či­ni­li uráž­ky, kte­rých se mi do­stá­vá pře­de­vším v Nej­svě­těj­ší Svá­tos­ti.

12. Má vše­mo­hou­cí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdou­cích prv­ních pátků mě při­jmou, mi­lost ko­neč­né­ho se­tr­vá­ní. Ne­ze­mřou ve stavu ne­mi­los­ti a bez svá­tos­tí. Mé Bož­ské Srdce jim bude v po­sled­ním oka­mži­ku bez­peč­ným úto­čiš­těm.

Zdroj.

pp


Tagy článku

Doporučujeme

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti Kristu. Prostitutka na oltáři. Zbožštění člověka. Modla rozumu. Vraždění katolíků. Zkáza mravů jako lidské právo? Zatím zednáři triumfují

Krvavý počátek naší bezbožné epochy: Francouzská revoluce byla především namířena proti...

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico a Trump: Zásah Boží? A co nezdařený atentát na Hitlera? Neboj se a nemlč! Uchovat si zdravý rozum a víru. Kde se bere zlo? Pán Bůh není eurozóna

Mladá žena s jemnou duší: Střet s mocí. Záhada matematiky. Ekonomie míru a války. Fico...

Na začátek stránky