Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Světovládné spiknutí WHO: Konspirace vychází ze stínu. WHO CA+, takzvaná Pandemická dohoda. Likvidace zbytků státní suverenity. Řídící politbyro jako prototyp moci oligarchie. Pro naše dobro. To budeme, panečku, zdraví!

Světovládné spiknutí WHO: Konspirace vychází ze stínu. WHO CA+, takzvaná Pandemická dohoda. Likvidace zbytků státní suverenity. Řídící "politbyro" jako prototyp moci oligarchie. Pro naše dobro. To budeme, panečku, zdraví!

12. 12. 2022

Tisk článku

Igor Pšeničnikov upozorňuje na proces, jímž se mimo pozornost veřejnosti připravuje tajná dohoda mezi členy Světové zdravotnické organizace (WHO), která jediným řezem sebere vládám a národům právo alespoň trochu samostatně rozhodovat o svém osudu

Světová zdravotnická organizace (WHO) bez informování veřejnosti a prakticky v utajení pracuje na takzvané Pandemické dohodě. Pod záminkou péče o lidské zdraví bude světu prostřednictvím tohoto právně závazného dokumentu vnucena globální řídící struktura, jejíž pravomoci budou nadřazeny pravomocem států a národních vlád.

Konspirační orgán

Ve dnech 5. až 7. prosince Mezivládní vyjednávací orgán (Intergovernmental Negotiating Body – INB) prakticky v utajení vypracoval celosvětovou Pandemickou dohodu. WHO sice zveřejnila návrh tohoto dokumentu na svých webových stránkách, čímž formálně splnila požadavky na publikování své práce, jenomže dokument, který má změnit život všem lidem na planetě, je tam více než obtížně k nalezení. Na to poukazuje každý, kdo se snaží návrh dohody prostudovat dříve, než bude svět postaven před hotovou věc.

S tím souvisejí dvě důležité okolnosti. První z nich se týká prakticky každého, ale zejména těch, kdo budou odpovědní za další vývoj a přijímání dokumentu, který má údajně zajistit zdraví lidí na celé Zemi tváří v tvář jakýmsi „budoucím pandemiím“. V dohodě se vyskytuje mnoho pojmů, jejichž přesný a konkrétní význam není vysvětlen. Slova jsou vcelku jasná, ale co se za nimi ve skutečnosti skrývá, zůstává v závorce a pouze v myslích tvůrců tohoto dokumentu.

Uvedené termíny a ohebné formulace umožňují neomezeně široký výklad. V tom spočívá její hlavní nebezpečí pro každého z nás. Pandemická dohoda se totiž po přijetí všemi 194 členskými zeměmi WHO stane právně závaznou a bude sloužit jako „právní“ základ pro vytvoření nadnárodního orgánu, jehož pravomoci vyřadí národní vlády ze hry.

Je zajímavé, že na přípravě Pandemické dohody se nepřímo podílí také Rusko. Revidované mezinárodní předpisy (IHR) jsou údajně připravovány s cílem účinně reagovat na „výzvy“, které přinesla "pandemie" koronaviru. Revidované IHR a Pandemická dohoda jsou vzájemně propojeny. Nové IHR jsou „šité na míru“ tomuto dokumentu.

Čtěte ZDE: Očkovací zločin: "Nechránit a zabíjet"? Sklizeň dračí setby. O pět tisíc procent vyšší úmrtnost? Počítají, že máme krátkou paměť. Teď se prozměnu bojte Ruska či opičích neštovic! Gates a Schwab úřadují. Přijde masový odpor?

Orwellovsky nicneříkající název

Samotná Pandemická dohoda (původně „Mezinárodní dohoda o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie“), dostala ve zveřejněném návrhu nový „technický název“ – WHO CA+. Ten při rozluštění neprůhledných zkratek znamená „Konvence, dohoda nebo jiný mezinárodní dokument WHO o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie“. Každý, kdo se s touto zkratkou setká, by měl vědět, co se pod ní skrývá.

Proč došlo ke změně názvu? Globalisté reprezentovaní předními nadnárodními korporacemi a „pány peněz“ z Wall Street se snaží zakrýt skutečný význam a účel dokumentu: Jeho podpisem souhlasí s tím, že (mírově a bez války) předávají svoji suverenitu a životy svých občanů do rukou globalistických elit. Prvním cílem Pandemické dohody je vytvořit systém totální elektronické kontroly nad obyvateli všech zemí. Nemá to nic společného se zdravím.

Co je v návrhu dohody nejdůležitější?

Čtěte ZDE: Než to zase spustí: Covidoví zločinci oznámili další útok. Od roku 24 bude nařizovat povinné očkování WHO. Vlády budou z obliga. Gates se zásadně nemýlí. Ghebreyus má odbornost profi zabijáka. Nesmrtelní a nedotknutelní?

Kdo nám bude vládnout?

WHO straší světovou populaci hrozícími pandemiemi, které podle představitelů WHO určitě nastanou a před nimiž není úniku bez pandemické dohody.

Nejzajímavější část textu začíná někde uprostřed. Článek 19 se týká „řídícího orgánu“ Dohody. Bude mít třídílnou strukturu: (1) Konference smluvních stran, která bude nejvyšší instancí „řídícího orgánu“; (2) Skupina delegovaných úředníků, kteří budou tvořit administrativní jednotku; (3) Rozšířená konference smluvních stran, „kde budou zasedat příslušné zainteresované strany a která bude přispívat k procesům přijatým Konferencí smluvních stran“ uvedenou v odstavci 1. 

Co se rýsuje skrze mlhu článku 19? Prostě nadnárodní orgán, který bude koordinoval připravenost na "pandemii" (tedy to, co za ni WHO označí) a reakci na ni v celosvětovém měřítku napříč regiony a národními jurisdikcemi.

Vzhledem k tomu, že WHO garantuje světu, že určitě přijdou "nové pandemie" a nemá jiné prostředky k jejich kontrole než očkování a vyhlášení globální karantény, může tato „koordinace“ znamenat několik věcí: nařízení všeobecného očkování, vyhlášení karantény v kterékoli zemi nebo skupině zemí, nebo karantény v globálním měřítku podle uvážení „řídícího orgánu“ a zavedení dalších omezení rozličného rozsahu. Vzhledem k tomu, s čím se svět potýkal při poslední "pandemii" vyhlášené WHO, existuje široký prostor pro představivost.

Tvrdá cenzura a kriminál

Článek 16 Pandemické dohody pod záminkou „zvýšení gramotnosti v oblasti pandemie a veřejného zdraví“ zavádí přísnou cenzuru všech zdrojů informací, které zpochybňují data a instrukce pocházející od WHO a „řídícího orgánu“. Dokument požaduje, aby každá země „zlepšila vědeckou gramotnost... a přístup k informacím o pandemiích a jejich účincích a bojovala proti nepravdivým a zavádějícím informacím nebo dezinformacím, a to i cestou mezinárodní spolupráce“. Čili bojovat s „dezinformacemi“ (odhalování skutečné podstaty vakcinační tyranie) je třeba společně na mezinárodní úrovni.

Přitom každá země „se zavazuje: informovat veřejnost, upozorňovat na rizika a řídit infodemiku (informace o pandemii) prostřednictvím účinných kanálů, včetně sociálních sítí; provádět pravidelnou analýzu sociálních sítí s cílem odhalit a pochopit dezinformace a rozvíjet komunikaci a veřejná sdělení s cílem bojovat proti dezinformacím a falešným zprávám“. Zpochybňování správnosti rozhodnutí řídícího orgánu bude prohlášeno za trestný čin. 

„Bojovat proti dezinformacím“ se má cestou „zintenzivnění důvěry ve vakcíny... ve vědu a veřejné instituce“. Zvláštní důraz je kladen právě na vakcíny. Jinými slovy, pokud určitá země podepíše dohodu o pandemii, lidé budou opět nuceni nechat se očkovat. A názory nezávislých epidemiologů a virologů budou prohlášeny za „lživé a mylné“, respektive trestné.

Čtěte ZDE: WHO: Trénink na globální vládu. Gates se Sorosem určí, co je pandemie. WHO nařídí roušky, povinnou vakcinaci a také očkovací pasy. USA budou smět proti nepodvoleným státům zasáhnout Co s tím? Okamžitě odejít z HWO!

Zdroj financí

Článek 18 dohody o pandemii ukládá signatářským zemím povinnost „zajistit prostřednictvím stávajících a/nebo nových mechanismů udržitelné a předvídatelné financování a zároveň zvýšit transparentnost a odpovědnost, aby bylo dosaženo cílů WHO CA+“.

Odkud na to vezmou peníze? „Každá smluvní strana zavazuje: Posílit a upřednostnit domácí financování prevence pandemií..., a to i prostřednictvím rozšířené spolupráce mezi zdravotnickým, finančním a soukromým sektorem. Jinými slovy, každá země bude plnit své závazky vyplývající z dohody na vlastní náklady a na vrub místních soukromých podniků, které k tomu budou donuceny.

Při nedostatku peněz, budou muset země zajistit „financování prostřednictvím stávajících nebo nově vytvořených mezinárodních mechanismů navyšování regionálních a globálních potenciálů...“. Jak tento potenciál navyšovat, když už nyní nejsou peníze na nic - od energií po potraviny? Škrtnout jiné položky ve vnitrostátních rozpočtech a přesunout prostředky na plnění závazků vyplývajících z dohody. Prosté, ne?

Výjezdní doložky do koncentráku

Pandemická dohoda dá WHO pravomoc zavázat občany všech zemí, aby byli donuceni se očkovat - a získat tak elektronické „očkovací pasy“. Ty budou "výjezdní doložkou" a propustkou do koncentráku svět a jeho nový "normální život". Bez pasu se stanete vyvrhelem. Jako pilotní stát pro "výjezdní doložky k životu" byly vybrány Bidenovy Spojené státy.

V návrhu se sice zatím přímo neuvádí, že tento dokument zavazuje všechny země k zavedení „očkovacích pasů“ založených na QR kódech, bez nichž se lidé stanou společenskými vyděděnci. V amerických nemainstreamových médiích se však už ví, že konkrétní společnosti již pracují na metodě, jak rozšířit tuto zrůdnou praxi po celém světě. Agentura Reuters uvedla, že WHO podepsala smlouvu s Deutsche Telekom „na vývoj softwarového řešení pro celosvětové elektronické ověřování osvědčení o očkování“.

Čtěte ZDE: Člověk budoucnosti: Vše hezky podle Švábových not. Podvýživa, jízda na trakaři a suchý zip přes hubu. Kolikrát ročně povinné očkování? Fiala nám to vysvětlí. BRICS nám bude závidět. Vzkaz pro cenzory a lolíky

Osa zla vytvoří Černou listinu

Harmonogram pro vypracování Pandemické dohody předpokládá, že generální ředitel WHO bude mít v květnu 2023 na stole její obecně schválený návrh. V květnu 2024 má být na Světovém zdravotnickém shromáždění, které je nejvyšším orgánem WHO, Pandemická dohoda přijata. Mnozí kritici WHO na Západě a oponenti návrhu Dohody se však obávají, že dokument bude přijat již v květnu 2023.

Pozornost vzbuzuje mimořádná netransparentnost práce výše zmíněného Mezinárodního vyjednávacího orgánu (INB), který nyní „laboruje“ nad návrhem dokumentu. Je pádný důvod se obávat, že časový plán přijetí Dohody bude urychlen. A v této souvislosti je velmi pravděpodobné, že celý svět brzy opět uslyší o „epidemii“ koronaviru nebo o nové „nemoci“, která bude prohlášena za smrtelně nebezpečnou, a tudíž bude vyžadovat očkování a následné zavedení elektronické kontroly pomocí QR kódů.

Abychom shrnuli význam celého rozsáhlého a vágního dokumentu Pandemické dohody, je třeba zdůraznit následující: pod krytím ze strany WHO a pod rouškou starosti o zdraví lidstva připravuje globalistická elita právně závazný dokument, jehož podpisem všechny země delegují svou suverenitu na jakýsi celosvětový „řídící orgán“. Složení tohoto „řídícího orgánu“ nebude do poslední chvíle jasné – dokonce ani poté, co všichni dohodu podepíší. Již nyní je však zřejmé, že rozhodnutí tohoto „řídícího orgánu“ bude velmi obtížné napadnout, neboť je neustále zdůrazňována právní odpovědnost zemí za dodržování podmínek Pandemické dohody.

A co se stane s těmi, kdo Dohodu odmítnou podepsat? Budou prohlášeny za darebácké země a zařazeny na černou listinu?

Co s nimi "osa zla" poté provede, o tom už se žádná "Dohoda" samozřejmě podepisovat nebude.

Zdroj.
Tagy článku

Doporučujeme

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války je zločin. Vyznamenat Clintona? Nechutné! Kdy vystoupit z NATO? Udělali z ČR překupníka zbraní. Lejnová patří za mříže. EU je zločinecká organizace. Uvidíme se na Václaváku?

PRO a proti: Připomíná Rajchl Fica? Chci orbanizovat českou politiku! Prodlužování války...

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí - to my jemu. Myš, která řve ze Strakovky i z Hradu. Udělali z nás fialový terč. Pokud bojovat - tak s nimi! Chcete umírat za NATO?

Oslavy smrtícího objetí: Vláda hostila slet válečných pošahanců a gaunerů. Rusko nám nehrozí...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky