Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
List biskupa Milouše z Laodikeje apoštolu Pavlovi: Nejvíce mne rozhořčilo tvoje nenávistné prohlášení že se homosexuálové nedostanou do nebe. Jak se opovažuješ odsuzovat?

List biskupa Milouše z Laodikeje apoštolu Pavlovi: "Nejvíce mne rozhořčilo tvoje nenávistné prohlášení že se homosexuálové nedostanou do nebe." Jak se opovažuješ odsuzovat?

15. 11. 2015

Tisk článku

Redakce Protiproud přináší list fiktivního modernistického biskupa Milouše pohoršujícího se nad postoji svatého Pavla a církevními dogmaty

Milost a pokoj tobě!

Před nedávnem se mi dostal do rukou opis tvého listu Korinťanům a rád bych si s tebou v této souvislosti některé věci vyjasnil.

Udivuje mě tvoje pojetí Boha, o němž pravíš:

„Nevíte, že jste chrámem Božím a že Duch Boží přebývá ve vás? Zneuctí-li někdo chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť chrám Boží je svatý a tím jste vy.“[1]

Milovaný apoštole našeho Pána, cožpak nevíš, že Bůh je Bohem lásky nikoliv hněvu? Je prostě natolik milosrdným, že nemůže „zničit“ člověka. Je zapotřebí, abys seznal, že Bůh tak miluje své děti, že je neodsuzuje.[2]

Ještě více mne pobouřily věty, ve kterých vyhrožuješ Korintským:

„Někteří však zpyšněli z toho, že prý k vám nepřijdu. Ale přijdu k vám brzy, bude-li to vůle Páně, a poznám nikoliv řeč těch, kdož tak zpyšněli, nýbrž jejich moc. Neboť království Boží nespočívá ve slovech, nýbrž v moci. Co chcete? Mám k vám přijíti s metlou či s láskou a v duchu mírnosti?“[3]

pp

Čtěte ZDE: Rýn se opět vlévá do Tibery. Církevní bezvěrci manipulují s biskupskou synodou. Vynoří se nad Vatikánem duha? Církevní rozkol v přímém přenosu. Bombardujme nebesa

Čtěte ZDE: Významný vatikanista: Zničující populismus papeže Františka. Bohatí a utopení. Nejen Evropě hrozí kolaps. Afričtí biskupové: “Ožebračujete Afriku. Zůstaňte doma!” Bergogliova Říše divů

Nesmíme používat tvrdého jazyka

Ach, drahý apoštole, cožpak nevíš, že nesmíme používat tvrdého jazyka, nýbrž máme takové jedince doprovázet na jejich „cestě víry“?[4]

Stejně tak znepokojující, ne-li více, je tvůj návrh, aby jistý korintský věřící, který se podle tebe provinil tzv. „smilstvem“, byl exkomunikován:

„Vůbec je slyšeti, že je mezi vámi smilstvo, a to takové smilstvo, jaké nebývá ani mezi pohany, aby totiž někdo měl manželku svého otce. A vy jste při tom nadutí, místo abyste měli zármutek, aby byl vyloučen z vašeho prostředí ten, kdo tento čin spáchal… vydejte jej satanu v záhubu těla, aby jeho duch byl spasen v den Pána našeho Ježíše Krista“[5].

Jak se opovažuješ toho člověka odsuzovat? Ani ho neznáš a už ho soudíš! Takovéto lidi nemáme exkomunikovat. A ty se raději vyhýbej tomu, aby ses dosazoval „na Mojžíšův stolec a soudil, … s povýšeností a povrchností, těžké případy zraněných rodin“[6]. Místo toho, abychom po těchto lidech házeli mrtvé kameny[7], „potřebujeme poznat jaký je jejich život, máme-li je doprovázet“[8].

Dále projevuješ nenávistný postoj k těm křesťanům, kteří neodpovídají tvým měřítkům dokonalosti:

„Napsal jsem vám v tom listě, abyste se nestýkali se smilníky, ne však abyste se vůbec nestýkali se smilníky tohoto světa, nebo s lakomci a lupiči nebo s modláři, sice byste museli z tohoto světa odejíti. Nyní však vám píši, abyste se nestýkali s tím, kdo se sice nazývá bratrem, ale je smilník nebo lakomec nebo modloslužebník nebo nactiutrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte!“[9]

pp

Čtěte ZDE: Drama ve Vatikánu: Další pokus o zradu katolické nauky zatím zřejmě neuspěl. Boj o rodinu se přenesl do nitra Katolické církve. Cenzura – a kardinál přistižený na hruškách. Co bude za rok?

Čtěte ZDE: Proč je papež František ateistickými médii a zednáři v Církvi tak milován? Upřímně chce dokončit zkázu Petrova stolce. Zde je šest klíčových bodů Bergogliovy revoluce

Ty nálepkuješ

Místo toho aby ses takových lidí povýšenecky stranil, měl bys „doprovázet tyto lidi, kteří takto selhali ve své lásce. Neodsuzuj. Jdi s nimi – a neuchyluj se v jejich případě ke kazuistice“[10]. Tvůj přístup je tak vylučující! Avšak „já se domnívám, že se máme snažit, abychom nenálepkovali jednu skupinu, jako kdyby nebyla součástí lidské rodiny“[11]. Ty ovšem jasně nálepkuješ!

Ty se nejen domníváš, že můžeš soudit jiné, ale dokonce naznačuješ, že i ostatní křesťané mohou soudit „smilníky“ (jak tyto lidi démonizuješ[12]):

„Neboť proč mám já souditi ty, kdož jsou mimo [Církev]? Což nesoudíte vy ty, kdož jsou uvnitř? Ty, kdo jsou mimo, bude souditi Bůh. Vyobcujte toho nešlechetníka ze svého prostředí!“[13]

Cožpak nevíš, že Pán řekl „nesuďte, abyste nebyli souzeni“? Naší hlavní povinností není „vynášet odsudky či anatémata, nýbrž hlásat Boží milosrdenství“[14] takovým lidem.

Nejvíce mne rozhořčilo, ba dokonce osobně urazilo, tvoje nenávistné prohlášení, že se lidé žijící podle své homosexuální orientace nedostanou do nebe:

„Či nevíte, že nespravedliví nedostanou království Boží? Nemylte se! Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani sebeprznitelé, ani ti, kteří smilní se stejným pohlavím, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani nactiutrhači, ani lupiči neobdrží království nebeské!“[15]

V Laodikeji „pravidelně navštěvuji lidi, kteří se cítí vyloučení, ať už se jedná o staré nebo rozvedené a znovusezdané, gaye a lesby, a také [nesezdané] páry… Potřebujeme poznat jaký je jejich život, máme-li je doprovázet“[16]. Víme, že „křesťanská etika je založená na trvalém vztahu, v jehož středu stojí výlučnost, věrnost a vzájemná péče“[17], čili pokud je homosexuální vztah stálý, měli bychom „uznat tuto skutečnou hodnotu u gay a lesbických párů, přičemž taková podoba sdíleného života by měla splňovat stejná měřítka jaká nalezneme u církevního manželství“[18].

Těžko mohu uvěřit tomu, že se snad domníváš, že rozvedená žena, jejíž manžel stále žije, nemůže vstoupit do dalšího svazku: „Manželům však přikazuji nikoliv já, nýbrž Pán: manželka ať se od svého muže neodlučuje! Odloučí-li se přece, ať zůstane neprovdaná, nebo ať se smíří se svým mužem! Také muž ať nepropouští svou manželku!“[19]

pp

Čtěte ZDE: Dopis papeži Františkovi: Pravda je v Kristu, ne v pomíjivé popularitě. Za zbloudilé duše se budete zodpovídat Bohu. Není vše ztraceno. Město Boží září

Čtěte ZDE: František vyhlášen Mužem roku: Miláček ateistických médií se modlí s muslimy. Ti mezitím vraždí křesťany. Volil by Ježíš za urážku „ránu pěstí“ jako papež? Svatý otec zezelená?

Uzavřená srdce

Zde se projevuješ jako ukázkový příklad oněch „uzavřených srdcí, která se často skrývají dokonce za církevním učením anebo dobrými úmysly, usazují se na Mojžísův stolec, odkud někdy s povýšeností a povrchností posuzují těžké případy zraněných rodin“[20].

Rovněž mě zaskočila tvoje tvrdost, pokud jde o eucharistii, kdy prohlašuješ, že by někteří mohli být Bohem souzeni za to, že ji požívají „nehodně“:

„Proto kdo bude jísti tento chléb nebo píti tento kalich Páně nehodně, proviní se proti Tělu a Krvi Páně. Ať zpytuje však každý sám sebe a pak ať z toho chleba jí a z kalichu pije; neboť kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije, poněvadž nesoudí náležitě o Tělu Páně.“[21]

Jak jsem už dříve psal, „Bůh tak miluje své děti, že je neodsuzuje“, stejně tak by nikdy nebyl tak nemilosrdný, aby tvrdil, že někteří mohou jíst a pít „sobě odsouzení“. Tvůj rigidní přístup ohledně toho, kdo může a kdo nemůže přijímat eucharistii, je farizejský, neboť se více soustředí na dodržování pravidel a zvyklostí než na lásku k bližnímu[22].

Mám ještě několik dalších věcí, o kterých bych si s tebou chtěl pohovořit, to ale může počkat najindy. Zatím bych si přál, aby ses zamyslel nad odsuzujícím, povýšeneckým, farizejským a nenávistným duchem, který z tvých listů vane.

Pokoj tobě!

Biskup Milouš


[1] 1 Kor 3, 16–17

[2] Viz kázání papeže Františka z Domu sv. Marty 29. října 2015.

[3] 1 Kor 4, 18–21

[4] Joseph McAuley, „The Faith Journey of Pope Francis, Two Years On“ („Papež František – dva roky na cestě víry“), America 11. března 2015.

[5] 1 Kor 5, 1–5

[6] Závěrečná promluva papeže Františka na synodě o rodině 24. října 2015.

[7] Ibidem.

[8] Slova chicagského arcibiskupa Blasea Cupiche na oficiálním brífinku během synody dne 16. října 2015, která pronesl v souvislosti s „lidmi, kteří se cítí vyloučení, ať už se jedná o staré nebo rozvedené a znovusezdané, gaye a lesby, a také [nesezdané] páry“.

[9] 1 Kor 5, 9–11

[10] Kázání papeže Františka z Domu sv. Marty 28. února 2014 o rozvedených.

[11] Mons. Blase Cupich viz výše.

[12] Viz závěrečná promluva papeže Františka na synodě o rodině 24. října 2015.

[13] 1 Kor 5, 12–13

[14] Závěrečná promluva papeže Františka na synodě o rodině 24. října 2015.

[15] 1 Kor 6, 9–10

[16] Mons. Blase Cupich viz výše.

[17] Antverpský biskup Johan Bonny v rozhovoru pro deník De Morgen ze dne 27. dubna 2014, ve kterém hájil potřebu uznání homosexuálních svazků.

[18] Ibidem.

[19] 1 Kor 7, 10–11

[20] Závěrečná promluva papeže Františka na synodě o rodině 24. října 2015.

[21] 1 Kor 11, 27–29

[22] Viz promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně 30. srpna 2015.

Zdroj

.pp


Tagy článku

Doporučujeme

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa  jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky totéž. Arcibiskup: Nemohu mlčet tváří v tvář ničení Církve! Falešný papež nemůže exkomunikovat. Kyrie eleison!

Popravy nepodvolených: Atentát na Trumpa jen pár dnů po atentátu na Vigana. Jinými prostředky...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí zatajování zázraku s covidem? I student by poznal krev. Kus živého masa? Všelidské bratrství místo Božího zázraku? Zahrávají si...

Skandál v Ravenně: Eucharistické zázraky se Františkově sektě nehodí do krámu? Jak souvisí...

Na začátek stránky