Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Rady vzdorujícího arcibiskupa: Koho volit? Deep state - i v Církvi - odhodil masku a odhalil tvář tyranie. Potraty? Homo-sňatky? Členství v EU a NATO? Takové strany věřící nemůže volit. I kdyby jinak s programem souhlasil

Rady vzdorujícího arcibiskupa: Koho volit? Deep state - i v Církvi - odhodil masku a odhalil tvář tyranie. Potraty? Homo-sňatky? Členství v EU a NATO? Takové strany věřící nemůže volit. I kdyby jinak s programem souhlasil

31. 7. 2022

Tisk článku

Carlo Maria Vigano v reakci na pád vlády "italského Fialy" a chystané volby, které budou na podzim (podobně jako u nás), přináší stručný manuál pro voličské rozhodování, jenž zdaleka neplatí jen pro věřící, ale pro každého nepodvoleného - chce-li se vzepřít "továrně na smrt" civilizace v podání Velkého resetu

Velmi vážná krize zasáhla Itálii a s ní i mnoho dalších národů, v nichž převzala moc mezinárodní podvratná organizace Světového ekonomického fóra (WEF).

Deep state - tvář tyranie

Tento suverénní lid, po dvou letech kriminálních operací všech vlád a parlamentů podřízených mezinárodním financím, možná ještě nepochopil obrovský zločin proti lidskosti páchaných těmito spiklenci. Alespoň však už pochopil, že strany „systému“ hanebně zradily své závazky vůči voličům, čímž se stali spolupachateli tohoto bílého puče provedeného nejprve pod záminkou pandemie, poté války a nakonec uměle vyvolané energetické krize.

pp

Krvácení hlasů vládních a opozičních stran potvrzuje hluboký rozkol mezi politickou třídou a občany. Téměř přesně kopíruje to, co odděluje bergoglianskou vatikánskou hierarchii od skutečných katolických věřících. Deep state (hluboký stát) nyní shodil masku. Odhalil tak naplno tvář tyranie, stejně jako se "hluboká církev" ukazuje v celé své heretické a odpadlické povaze. Občané a věřící se zděšeně dívají na Úřad - který by jim měl být průvodcem a pomocí - a nyní na ně zuřivě útočí, aby je zasáhl do těla a zabil v duši.

Bez mravních principů není cesty zpět

A co to je to jiného než obscénní odhalení – v etymologickém smyslu slova apokalypsa – světa, z něhož byl vyhnán Kristus Král, Kníže pokoje? Není to také skandálním chováním Církve, která Ho zapírá slovy a přibíjí Ho tak opět na kříž?

pp

Ve stínu hrozby 3. světové války: Je čas jednat. Putin nebojuje s Ukrajinou, ale s elitami NWO. Rusko potvrdilo: Trump byl odstraněn podvodem. Zotročení Evropy. Biden nyní kryje kolosální kabalistické spiknutí. Vytvořme alianci za svobodu!

Tato zrada autority nám ukazuje, jak je důležité, aby ti, kdo zastávají vedoucí a vládní role – jak ve státě, tak v Církvi – aby si uvědomovali, že jejich moc je zástupcem moci Krista, který je Králem národů a hlavou mystického Těla. Non est enim potestas nisi a Deo (Řím 13,1), říká svatý Pavel: není žádné moci než od Boha.

Každý, kdo má v úmyslu hrát politickou roli ve společnosti, musí vědět, že jeho loajalita k vládě a jeho politická činnost musí odpovídat účelu, pro který Bůh ustanovil světskou autoritu; Každé jejich jednání má být zaměřeno na obecné dobro, řízeno spravedlností a mírněno milosrdenstvím, oživováno láskou a vedeno vírou.

Potřebujeme politickou třídu, která se stane protagonistou morálního znovuzrození země, a která svou práci považuje za službu prokazovanou komunitě - s vědomím, že nakonec musí skládat účty ze své práce Kristu Králi, jehož je zástupcem. Bez transcendentního mravního principu nemůže být vykoupení pro Itálii ani pro svět, protože revoluce, která rozvracela národy po více než dvě století, byla založena právě na odstranění náboženství ze společnosti.

pp

Čtěte ZDE: Výkřik na duchovní poušti: Oživme ducha křížových výprav! Evropa přežila díky víře předků. Zrada duchovních autorit a kapitulantský dialog s ďáblem. Vzplanou ještě naše srdce?

Jasný kompas uprostřed chaosu

Slova našeho Pána „Dej císaři, co je císařovo“ (Mt 22,21) se nevztahují pouze na povinnost katolíka odevzdávat (spravedlivý) poplatek civilní autoritě, ale také zavázat se jednat jako občan, držitel aktivních i pasivních volebních práv, jako část celku spolupracující na obecném blahu. Hlasování je tedy povinností, pokud si katolík může vědomě vybrat, kdo jeho jménem nejlépe hájí principy přirozeného práva a náboženství. Pokud se nenajde žádná strana, která by si tato témata vzala za své, pak volič posoudí, zda se raději nemá zdržet hlasování.

Současná politická situace je mimořádně složitá. Nejen z důvodu vládní zrady voličské vůle a porušování základních občanských svobod stranami vládní parlamentní struktury a bohužel i větší části opozice. Je to i proto, že se zdá, že i některé nové strany a hnutí mají pouze obecnou, ne-li zcela spornou představu o některých otázkách, které katolíci právem považují za nepostradatelné.

Hlasovat pro kandidáta angažujícího se ve prospěch potratů je těžký hřích, stejně jako hlasovat pro stranu s programem ve prospěch eutanazie či genetické manipulace, indoktrinace LGBTQ nebo genderové teorie. O straně, která se jednoznačně nebrání legalizaci takzvaných „sňatků homosexuálů“ nebo adopci dětí homosexuálními páry, by katolík neměl ani uvažovat - a to i předtím, než zjistí, jak si stojí ve vztahu k jiným otázkám. Kristovi nepřátelé dělají totéž. Dávají si velký pozor, aby nedali svůj hlas stranám nebo kandidátům, kteří jsou proti náhradnímu mateřství nebo legalizaci drog.

pp

Čtěte ZDE: Navigace na moři ďábelského zmatení: Satan a jeho služebníci v akci. Výklad "třetího tajemství". Proč Bůh dopouští tuto krizi? Čas se krátí. Jak usilovat o svatost? Povede nás hvězda mořská, Panna Maria. Boží vítězství je jisté

Jasný postoj

Je tedy nutné, aby ve zmatku, který panuje nad těmito morálními tématy, katolíci žádali kandidáty a strany, aby jasně deklarovali svůj postoj, aby voličský hlas mohl být odevzdán zodpovědně a bylo možno uvést do praxe to, k čemu se kandidát nebo strana zavázala, když kandidovala.

Stačí jim položit několik jednoduchých otázek. Pro strany by neměl být problém na ně odpovědět (i když třeba současně konstatují, že toto téma není součástí jejich programu). Jsem si jist, že katolíci, dezorientovaní i znepokojivým mlčením Hierarchie, pochopí, jak důležitý je soulad jejich hlasování s principy křesťanské morálky: vědomé a zodpovědné hlasování je nejlepším potvrzením toho, že Caesarovi dáme pouze to, co mu patří, nikoli svou duši...

Vyzývám všechny věřící, aby vzývali Ducha svatého, aby na přímluvu Nejsvětější Panny Marie osvěcoval voliče při jejich volbě. A kandidáty pak, aby zůstali ve službě Bohu a své vlasti tím, že přispějí ke společnému dobru a duchovnímu znovuzrození národů.

pp

Čtěte ZDE: Pravá euforie se rodí z temnot těžkých mraků: Když rozlomil sedmou pečeť. Obrazy dvou šelem: antikrista a jeho proroka. Nástroje k zotročení lidí - kódování a čipování. Na tvůj příchod čekáme. Písma se musejí naplnit

Důležité otázky,

které je třeba objasnit pro poctivou volební kampaň a odpovědné katolické hlasování

1. Svatost a nedotknutelnost života a osoby

Hájíte jako strana nebo kandidát život od početí po přirozenou smrt?

Jste rozhodně proti potratům a eutanazii? Zavazujete se podporovat odstranění jejich legalizace? Odmítáte umělé oplodnění, embryonální experimenty, genetické manipulace, náhradní mateřství a doktríny a praktiky transhumanismu?

Bojujete – alespoň v širším slova smyslu – proti neomalthusianismu (teorii o umělé redukci lidstva kvůli domnělému přelidnění planety) a experimentování s drogami na lidech?

Máte v úmyslu bojovat proti používání abortivního lidského materiálu pro vědecký výzkum nebo pro výrobu léků či jiných produktů?

Hodláte se postavit proti terapiím k zastavení přirozeného hormonálního vývoje nezletilých?

2. Rodinná a společenská morálka

Brání strana přirozenou rodinu, tvořenou muži a ženami?

Navrhuje formy pomoci rodinám a podporuje porodnost?

Je proti homosexuálnímu „sňatku“?

Je proti adopci dětí homosexuálními páry?

Je odpůrcem ideologie LGBTQ a genderové teorie?

Uznává přirozené právo rodičů vzdělávat své potomky? Je proti indoktrinaci dětí a mládeže ze strany státu?

Zakazuje členství svých členů v tajných sektách, zednářských a parazednářských lóžích?

pp

Čtěte ZDE: Tajná společnost, kterou dnes neprávem podceňujeme: Když je zákonem lež, náboženstvím ďábel a kultem nemravnost. Papežské dokumenty promlouvají

3. Suverenita národa, imigrace, pandemie

Usiluje strana o odchod Itálie z Evropské unie? Jaké konkrétní kroky v tom hodlá podniknout a do jaké lhůty?

Hodlá opustit NATO a případně znovu a svobodně vyjednat přítomnost cizích vojenských základen na italském území?

Usiluje strana jasně o odchod Itálie z WHO a dalších globalistických mezinárodních organizací, které podkopávají její národní suverenitu?

Zavazuje se ke konkrétním návrhům zaměřeným na opětovné získání měnové suverenity, především k odchodu z eurozóny, obnovení vlastní národní měny a zřízení skutečně veřejné centrální banky podléhající politické autoritě?

Počítá se zrušením ústavního rozpočtového omezení?

Jaké jsou návrhy strany ohledně ochrany národního zájmu?

Jak hodlá zabránit zasahování mezinárodních lobby do italské politiky?

 Jaký má postoj k zestátnění veřejných služeb?

Jaké kroky hodlá podniknout k zastavení nelegálního přistěhovalectví? Má v úmyslu usilovat o repatriaci nelegálních přistěhovalců?

Je pro pozastavení dodávek zbraní na Ukrajinu? Chce se zapojit do mezinárodního úsilí pro spravedlivé mírové jednání?

Jaký je (a možná jaký byl dosud) postoj strany k pandemické diktatuře? Má konkrétní návrhy, jak zabránit opakování porušování základních občanských práv a svobod a poškozování zdraví občanů?

Zavazuje se strana prosazovat zřízení parlamentní vyšetřovací komise pro zločiny spojené s takzvanou pandemií?

Je odhodlána věnovat finanční prostředky určené k publikování všeho, co se osvědčilo jako forma odporu proti cenzuře a kontroly svobodného šíření informací?

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Eucharistické zázraky: Tkáň srdce člověka v agonii. Vždy stejná krevní skupina AB. I na jižní Moravě. Věda v koncích. Co nám tím chce Pán sdělit? Nespekulujme. Jen v úžasu padnout na kolena. Velký okamžik se již opět blíží

Eucharistické zázraky: Tkáň srdce člověka v agonii. Vždy stejná krevní skupina AB. I na...

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky