Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Výzva pro celý svět: Jsme Kristovi vojáci na „válečné stezce“. Postavme se satanské tyranii globalistů! Antikrist se děsí Panny Marie. Máme zbraň nad všechny zbraně. Archanděli Michaeli, chraň nás v boji proti útokům ďáblovým!

Výzva pro celý svět: Jsme Kristovi vojáci na „válečné stezce“. Postavme se satanské tyranii globalistů! Antikrist se děsí Panny Marie. Máme zbraň nad všechny zbraně. Archanděli Michaeli, chraň nás v boji proti útokům ďáblovým!

9. 10. 2022

Tisk článku

Carlo Maria Vigano při příležitosti Národního katolického pochodu vyzval Američany věrné Kristu k otevřenému boji proti globalistickému Leviatanovi a jeho pomocníkům - a jeho závažné poselství platí pro nepodvolené po celém světě

Předseda organizace Naše válečná stezka Joseph Rigi mě pozval, abych promluvil na tomto prvním Národním pochodu pro katolíky, pořádaném na svátek svatého archanděla Michaela - který církev slaví 29. září -, aby pod praporem kříže shromáždil armádu těch, kteří se na základě svátosti biřmování stali Kristovými vojáky. Ať tedy všichni přijmou mé pozdravy, povzbuzení a ujištění o mých modlitbách.

pp

Satanská tyranie globalistů

Ve společnosti, která nemá ani ideály, ani schopnost za cokoli bojovat, v níž pokrytecký pacifismus zbabělců odevzdává své zbraně tváří v tvář násilí tyrana, jste jako praví katolíci povoláni vydávat svědectví evangeliu a ukazovat světu ono nebeské království, které se dobývá hrdinstvím ctností a láskou k Bohu a bližnímu. Držte v rukou růženec, který někteří považují za symbol "náboženského radikalismu", čímž se vás snaží odzbrojit a oslabit vaši obranu. Ale právě strach ze svatého růžence nás musí vést k tomu, abychom se ho drželi s ještě větším přesvědčením.

Hle, konečně jsou tady. Hle, konečně vystoupili na veřejnost, zastánci univerzálního zednářského bratrstva, aby chrlili svou nenávist vůči svatému růženci, který v modlitbě k Panně Marii Pompejské nazýváme "věží spásy v útocích pekla, bezpečným přístavem ve společném ztroskotání". A nemůže tomu být jinak: ve válce, do níž je zapojen duchovní a materiální svět, se nám znovu potvrzuje, že to, co se skrývá za globalistickým přeludem, je tyranie Satana a jeho satelitů.

pp

Čtěte ZDE: Rady vzdorujícího arcibiskupa: Koho volit? Deep state - i v Církvi - odhodil masku a odhalil tvář tyranie. Potraty? Homo-sňatky? Členství v EU a NATO? Takové strany věřící nemůže volit. I kdyby jinak s programem souhlasil

"Stát je světský," říkají. Jako by bylo možné, aby současný člověk popíral Boží autoritu a odmítal podřídit jednotlivce, rodiny, společnosti a národy jeho panství. Ale tento stát, který si říká sekulární, je ve skutečnosti nenáboženský a bezbožný, protože se sice rozhodl vyznávat ateismus nebo náboženskou lhostejnost, ale ve skutečnosti uráží Boží Majestát tím, že ho snižuje na úroveň modly a pověry; dopouští se násilí na Pravdě a staví ji na stejnou úroveň jako lež a blud; zlovolně klame lidi, když je přesvědčuje, že můžeme být v soukromí observantní a na veřejnosti sekulární, aniž bychom popírali Toho, který nás stvořil nikoli proto, abychom se "realizovali" nebo "chodili spolu", ale abychom uctívali, sloužili, vzdávali slávu a poslouchali svého Stvořitele a Vykupitele, jemuž každý z nás patří a bez něhož bychom nebyli stvořeni a spaseni.

Mají hrůzu z Panny Marie

Tento bezbožný a protikatolický "světský stát" nepovažuje modlitbu svatého růžence za "papežskou pověru" - to jsou obecná obvinění antiklerikálů a "volnomyšlenkářů" - ale za skutečnou zbraň, jejíž síla je děsí. Nenávidí katolickou mši, ale nikoli její koncilní parodii. Nenávidí katolickou doktrínu, ale ne "magisterium" Santa Marty. Nenávidí katolickou morálku, ale chválí Bergoglia za jeho zásahy ve prospěch sodomie, klimatu a imigrace. Nenávidí modlitbu, a zejména růženec, který staví do čela naší malé formace Pannu Marii pod jejím titulem Nikopéia, Tu, která je Nositelkou vítězství, Tu, která - vzývána křesťanstvím jako Královna svatého růžence - umožnila flotile u Lepanta porazit stoupence Mohameda.

pp

Čtěte ZDE: Výkřik na duchovní poušti: Oživme ducha křížových výprav! Evropa přežila díky víře předků. Zrada duchovních autorit a kapitulantský dialog s ďáblem. Vzplanou ještě naše srdce?

Tento "světský stát", který je světský jen podle jména, ale ve skutečnosti se vnitřně vzpírá našemu Pánu, ví, co je to nadpřirozená moc milosti, co je to moc modlitby a postu, a zná nekonečnou hodnotu oběti mše svaté. Proto chce zabránit jakýmkoli veřejným projevům náboženství a za extremisty - "radikální tradicionalisty" - označuje katolíky, kteří ovládají nepřemožitelnou zbraň růžence nebo kteří poklekají před Bohem, ale neklečí za Black Lives Matter. Není divu, že služebníci nepřítele s ním sdílejí tuto zuřivou averzi vůči svatému růženci: každé Zdrávas Maria, které stoupá k nebi, aby uctilo Matku Boží, a prosí ji, aby se přimlouvala "za nás hříšné", přidává šipku do chvění andělů a rozmělňuje nejistou moc knížete tohoto světa, který je ve skutečnosti uzurpátorským knížetem, jenž si pomocí podvodu přivlastňuje občanskou a církevní moc, protože dobře ví, že jeho konec je blízko a jeho tyranie je blízko porážky.

Velký reset a globalistický Leviatan

Zdá se, že svět velkého resetu a Agendy 2030, svět Davosu a OSN, svět WHO a lichvářských financí zvítězil. Po odstoupení Benedikta XVI. a volebním podvodu v amerických prezidentských volbách chyběly dvě postavy katechismu, první duchovní autorita a druhá světská autorita, která by se mohla postavit proti příchodu Antikrista. Na jejich místo byly dosazeny dvě osoby, které jsou naprosto neslučitelné s rolí, kterou hrají - abychom použili eufemismus - jedna vybraná svatogallasovskou mafií a druhá americkým deep state a elitou Nového světového řádu. Spojuje je také výběr zkorumpovaných a zvrácených přátel a spolupracovníků. Katolická církev je dnes zastíněna hlubokou církví a Spojené státy jsou zastíněny hlubokým státem.

pp

Ve stínu hrozby 3. světové války: Je čas jednat. Putin nebojuje s Ukrajinou, ale s elitami NWO. Rusko potvrdilo: Trump byl odstraněn podvodem. Zotročení Evropy. Biden nyní kryje kolosální kabalistické spiknutí. Vytvořme alianci za svobodu!

Obě využívají své autority proti účelu, pro který byly ustanoveny: salus animarum pro církev a bonum commune pro stát. A zjišťujeme, že představitelé státu a církve se významně spojují v ničení obou: scházejí se, chválí se, kupují a prodávají se navzájem a prostituují se elitě v klamné naději, že nebudou zlikvidováni, až už jich nebude třeba. A aby ukázali, že jsou oddáni globalistickému Leviatanovi, ničí vše, co připomíná společnost zrozenou z křesťanské civilizace.

Jsme "kontrolní skupinou" tradičního světa v globalistické společnosti, stejně jako ti, kdo nepodléhají genovému séru, jsou "kontrolní skupinou", která se zříká pandemického narativu. Co je kontrolní skupina? Je to skupina subjektů, které jsou během experimentu drženy ve stejných podmínkách jako zkoumané osoby, ale nepodstupují léčbu, která je předmětem pokusu. Úkolem "kontrolní skupiny" je vyloučit alternativní vysvětlení výsledků a zajistit, aby údaje z experimentální skupiny byly skutečně způsobeny testovanou proměnnou, a nikoli neznámými vnějšími vlivy.

Bergoglijský sanhedrin

Proto nás chtějí zrušit, zneviditelnit a cenzurovat. Už naše existence je srovnávacím bodem, který odhaluje podvody a odsuzuje jejich viníky. Vzepřete se tedy: jako katolíci a jako Američané! Vzdorujte tak, jak jste to udělali vy, když jste odmítli povinné očkování, protože váš zdravotní stav, skutečnost, že netrpíte zánětem myokardu, že jste se nestali sterilními a že netrpíte náhlými onemocněními, je důkazem korelace mezi očkováním pokusným sérem a nežádoucími účinky.

pp

Čtěte ZDE: Navigace na moři ďábelského zmatení: Satan a jeho služebníci v akci. Výklad "třetího tajemství". Proč Bůh dopouští tuto krizi? Čas se krátí. Jak usilovat o svatost? Povede nás hvězda mořská, Panna Maria. Boží vítězství je jisté

Bergoglijský sanhedrin a veřejná autorita se opět shodují v tom, že posílají Našeho Pána na smrt za stejný "zločin" jako kdysi dávno: za to, že prohlásil své Království. Ti, kdo uznávají Ježíše Krista za Krále, jsou nepřáteli hlubokého státu a hluboké církve, protože obojí se odmítá podřídit Jeho říši a poslouchat Jeho zákon, a dobře vědí, že tam, kde vládne Kristus, není místo ani pro špatné pastýře, ani pro špatné vládce.

Na konci mše svaté se po posledním evangeliu přednáší modlitba ke svatému Michaelovi, v níž se ho vzývá jako "knížete nebeského vojska" a prosí se, aby zahnal zpět do pekla satana a jiné zlé duchy, kteří se potulují po světě a usilují o zkázu duší. V modlitbě, která jí předchází, kněz prosí o Boží zásah pro libertate et exsaltatione Sancta Matris Ecclesia, za svobodu a vítězství svaté Matky církve. Proto se modlíme ke slavnému archandělovi; proto uctíváme Matku Boží modlitbou svatého růžence a zbožnými pobožnostmi; proto kněží každý den slouží mši svatou a vylévají na tento bludný svět nekonečné milosti utrpení našeho Pána.

pp

Čtěte ZDE: Pravá euforie se rodí z temnot těžkých mraků: Když rozlomil sedmou pečeť. Obrazy dvou šelem: antikrista a jeho proroka. Nástroje k zotročení lidí - kódování a čipování. Na tvůj příchod čekáme. Písma se musejí naplnit

Falanga andělů a svatých za praporem kříže

Američané! Američtí katolíci! Jestliže občanské právo uznává právo bránit svou vlast zbraněmi, právo Páně vyžaduje, abyste tuto epochální bitvu vedli duchovními zbraněmi, které vám dává k dispozici Církev svatá: nevyčerpatelným arzenálem. Uchopte svatý růženec, poklekněte - i vy, muži a děti! - a prokažte svou sílu, odvahu a křesťanskou čest tím, že se budete modlit. Nebudou to naše lidské síly, které přemohou nepřítele, ale ohromná falanga andělů a svatých za praporem kříže, který drží archanděl Michael, a pod ochranou Panny Marie, která je Auxilium Christianorum, Pomocnice křesťanů. Po nás se pouze žádá, abychom si vybrali, na které straně stojíme, a plnili své povinnosti podle svého stavu.

Modlete se, konejte pokání, postěte se. Žijte v Boží milosti častým vyznáním hříchů a přijímáním svatého přijímání. Nikdy se nepřestávejte úzce spojovat s Pannou Marií prostřednictvím svatého růžence: jestliže v minulosti byla Evropa díky této modlitbě zachráněna před muslimskou invazí, bude svět zachráněn tím spíše, budou-li prostá a svatá slova Zdrávas Maria i nadále stoupat k nebi ze všech koutů země.

Všem vám žehnám!

Zdroj.

pp
Tagy článku

Doporučujeme

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho. Víra v Něj je cesta zdravého rozumu. Stovky proroctví a stovky vzkříšení. Ateismus je rovněž víra - bez Víry. On žije a je přítomen mezi námi!

Postní naděje: Skutečnost nebo klam? Už i vědci souhlasí, že všechno vzniklo z ničeho....

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive pro celý Západ? Kříž nad Amerikou. Ze země vylezou miliardová mračna cikád. Varování? Příležitost? Jednou za 32 000 000 let. Porozumíme?

Velké zatmění v USA: Přesně za měsíc to začne. Znamení biblických rozměrů? Vzkaz z Ninive...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky